Наредба №1

на . . Посещения: 2178

 

 

 

Н А Р Е Д Б А № 1

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

         Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат редът и условията за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с имуществото - собственост на Община Поморие   както и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства, в съответствие със Закона за общинската собственост.

         Чл.2. Наредбата не се прилага:

1.при разпореждане с общинско имущество, извършено по реда и условията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

2.по отношение на общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества.

3. предоставяне на концесия върху обекти – публична и частна общинска собственост

4.отдаване под наем и продажба на Общински жилища.

5.реда за специално ползване на общински пътища и улици.

Чл.3.Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината, под общото ръководство на Общинския съвет.

Чл.4. нов(1)Общинският съвет приеме стратегии  за управлението на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на Общината   съгласно чл. 8 ал. 8 от ЗОС. 

(2)В изпълнение на стратегията общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост по предложение на кмета на общината.

  (3)Програмата се приема най- късно до приемането на бюджета на общината за съответната година  и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет

(4)Стратегията  по ал. 1 и програмата по ал.2  както и промените в тях се обявяват на населението чрез публикуването им в местен вестник и   интернет страницата на Общината.

Чл.5 Общинската собственост е публична и частна , съгласно определенията на ЗОС.

Чл.6.(1) Имотите и вещите които са престанали да имат предназначението по чл..3 ал.2 от ЗОС се обявават за частна общинска  собственост  с решение  на ОбС  прието с мнозинство -  две трети от общия брой на съветниците.

(2)Имотите които са придобили предназначението по чл. 3 ал.2 от ЗОС се обявават за публична общинска собственост с решение на Общинския съвет прието с мнозинство повече от половината от общият брой общински съветници 

(3) Предложението по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата имащи право да внасят проекти за решение в ОбС . Предложението трябва да съдържа видаи местонахождението на имота, акт за общинска собственост, мотиви обосноваващи предложението, скица на действащия подробен план.

(4) Дирекция  “Общинска собственост”,  кметовете на кметства и кметските наместници следят за съответствието на предназначението на имотите и тяхното използване. При несъответствие те задължително изготвят доклад до Кмета за откриване на процедура по ал. 2 и ал.1.  

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 1.pdf)Наредба № 1.pdf601 КБ913 Сваляния
Свали този файл (Тарифа базисни цени.pdf)Тарифа базисни цени.pdf280 КБ186 Сваляния