Наредба №2

на . . Посещения: 3253

Наредба №2

за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие

Чл.1.(1) Тази Наредба урежда  обществените отношения на територията на община Поморие за осигуряване:

1.Поддържане на естетичния вид на населените места;

2.Спокойствието и почивката на гражданите;

3.Обществения ред;

4.Реда за използване на тротоарната площ и уличните платна за строителни търговски нужди;

5.Безопастността на движението и реда за паркиране на МПС;

6.Ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания при отглеждането на животни и птици;

7.Опазването на селскостопанските земи, мерите, горите и водите на територията на Общината;

8.Провеждане на събрания, митинги и манифестации;

9.Контрола и наказанията.

(2) Наредбата има действие и е задължителна за:

1.Всички физически лица, постоянно живеещи или временно пребиваващи на територията на общината;

2.Собственици, наематели и обитатели на жилищни сгради и сгради от многофункционален тип;

3.Ръководства на фирми, предприятия, учреждения, организации и лица, развиващи търговска и/или други видове дейност.

(3) Наредбата определя правомощията на администрацията на Община Поморие и задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с осъществяването на дейността и целите по ал.(1), както и правомощията на общинската администрация и други задължени институции за констатиране и санкциониране на нарушенията.

 

РАЗДЕЛ I. ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧНИЯ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл.2. Поддържането на чистотата и приветливия вид на населените места кметовете възлагат на:

1.Ръководителите на фирми, учреждения и организации;

2.Собствениците и наемателите и арендаторите на сгради жилища магазини и заведения за хранене;

3.Собствениците и водачите на МПС за опазване чистотата на уличните платна и площадките за паркиране.

Чл.3. Задължават се ръководителите на търговски дружества, фирми, организации и едноличните търговци след изтичане на работния  ден да организират почистването пред магазините, павилионите и откритите щандове.  Нарушителите, замърсяващи и непочистили терена около обекта се наказват с глоба.

Чл.4.Отговорниците на магазини, офиси, павилиони, открити щандове и други подвижни съоръжения се задължават да поставят на видно място табелка с трите имена, точния адрес и фирмата, от чието име упражняват тази дейност, както и да носят фирмено решение и разрешително за извършване на услуги.

Чл.5. /изм. с Решение № 647/21.06.2013г/. Забранява се разполагането и съхранението на стоки, амбалаж, каси и други подобни материали за разносна и временна търговия по улици, тротоари, зелени площи и площадки да отдих и игри, без писмено разрешение от общинската администрация и/или съгласувано с ОП „СУОИ”.  Нарушителите се наказват с глоба.

Чл.6.  На обществени места - улици, тротоари, градини, паркове, площади и други предназначени за общо ползване се забранява:

         1.Разполагане на стоки и амбалаж.

         2.Изливане и отвеждане  на отпадни води, включително от басейни и домашни водохранилища освен в канализацията или  септични ями, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания.

         3. /изм. с Решение № 647/21.06.2013г/. Изхвърлянето на отпадъци от строителен и битов характер, освен на определените за това места.

         4.Изхвърлянето в кофи, кошчета и контейнери за смет на избухливи вещества, строителни отпадъци, твърди и обемни предмети, които могат да повредят сметосъбирачните машини;

         5. Изгарянето на смет по улиците, парковете, градините,  кофите, кошчетата и контейнерите.

         6. Разлепването на некролози, освен на входа на жилището и на определените за това места;

         7. Разлепването на рекламни материали, обяви, афиши и др., освен на определените за това места.

Нарушителите се наказват с глоба  и почистват разлепените материали или заплащат разходите за премахването им от службата по чистотата.

8. /нова с Решение № 647/21.06.2013г/. Забранява се паркирането/поставянето  поставянето на плавателни съдове с лош външен вид, които са разкомплектовани неугледно със значителни повреди или които не са регистрирани в Регистър на плавателните съдове, по тротоарите, улиците, откритите улични паркинги и на други обществени места.

Чл.6а. /нов с Решение № 1483/30.07.2015г./ Забранява се рисуването на графити, знаци, фигури, рисунки по жилищни, обществени сгради, паметници на културата и др. Нарушителите се наказват с глоба по чл.35 от настоящата наредба.

         Чл 7. Всички надписи на улици, площади, текстове на обяви и реклами се изписват на български език, след което могат да бъдат изписани и на латиница. Нарушителите се наказват с глоба.

         Чл.8./1/ Забранява се паркирането на МПС на растояние по-малко от 5м от контейнерите за отпадъци, с което се затруднява тяхното извозване.

         /2/ Забранява се движението на коли с животинска тяга без обозначен номер и без поставена подопашна престилка на животните.

 Нарушителите се наказват с глоба.

         Чл.9.  /изм. с Решение № 647/21.06.2013г/. Забранява се набирането на финансови средства посредством дарения или продажба на картички и билети от физически, юридически лица или сдружения регистрирани по ЗЮЛНЦ без писмено разрешение на Кмета на Община Поморие.

 

         Чл.10. Забранява се поставянето на гаражи, павилиони, открити щандове, панаирни съоръжения, и други  без писмено разрешение от общинската администрация и/или съгласувано с ОП “СПОПТ”. Нарушителите се наказват с глоба и премахване на съоръжението, като разходите са тяхна сметка.

Изтегли:
Свали този файл (Наредба № 2.pdf)Наредба № 2.pdf430 КБ802 Сваляния