Наредба №4

на . . Посещения: 823

Н А Р Е Д Б А № 4 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛСКАТА ОХРАНА ПО ОПАЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

 

         Чл.1.Тази наредба урежда създаването и ръководството на полската охрана на територията на община Поморие.

 

         Чл.2.Полската охрана се ръководи от кмета на общината чрез главен специалист за охрана и опазване на земеделските имоти и кметовете на населените места.

 

         Чл.3.Полските пазачи се назначават и уволняват от кмета на общината, след проучване от РПУ – Поморие и препоръка от кметовете на населените места.

 

         Чл.3.Полската охрана е въоръжена, носи униформено облекло, снабдена е с легитимация за самоличност издадена от кмета на общината и е оборудвана с радои-телефони за свръзка.

 

         Чл.5.Правата и задълженията на полската охрана се уреждат от ЗОСИ и Правилника за ниговото прилагане.

 

         Чл.6.Полската охрана има следната структура: главен специалист за охрана и опазване на замеделските имоти, старши пазачи и пазачи.

         /1/ За полска охрана се назначават физически и психически здрави мъже.

         /2/ Старши пазачите отговарят в населените места на общината за изпълнение на плановете и Инструкцията за действията  на полските пазачи. Те също извършват охранителна дейност.

         /3/ Работещите в полската охрана имат ненормиран работен ден и ползват права по КТ за този вид дейност.

 

         Чл.7.Възстановяват се “капаните” за заловените животни в места забранени за паша. Освобождаването им става след заплащане на такса “капан” в кметството, която в зависимост от животното е следната:

         - за коне, крави,свине                                                          - 3.00 лв.

         - за кози,магарета                                                                         - 2.00 лв.

         - за овце                                                                                - 1.50 лв.

         - за птици                                                                              - 1.00 лв.

         С непотърсените в 14-дневен срок животни се процедира в съответствие със ЗОСИ.

 

         Чл.8.Всички държавни структури  и гражданите са длъжни да оказват съдействие на полската охрана при установяване на нарушения, както и за тяхното предотвратяване.

 

         Чл.9.Не подлежат на обезщетяване вреди причинени от природни бедствия, градушка, измръзвания и други, покрити от застрахователен риск.

 

         Чл.10.Всички неуредени въпроси по дейността на полската охрана и опазването на земеделските имоти се уреждат съгласно ЗОСИ.

 

         Чл.11.Настоящата наредба може да бъде допълвана и изменяна с решение на общински съвет Поморие.

 

         Чл.12.Методическото ръководство на полската охрана се извършва от РПУ – Поморие.

 

         Чл.13.Кметът на общината на всяко шестмесечие внася в общинския съвет отчет за дейността на полската охрана.

 

         Чл.14.На нарушителите на наредбата се налагат следните наказания:

         /1/ Глоба от  100 лв. до 500 лв.на граждани, които пускат животни през селскостопанските земи с посеви, трайни или  цветни насаждения, без да имат право на това, като причиняват вреди на селскостопанското имущество. При повторно нарушение, нарушителите се наказват с глоба от 150 лв. до 800 лв.

         /2/ Длъжностно лице, което извърши, нареди или допусне да се извърши горепосоченото нарушение се наказва с глоба от 100 лв. До 800 лв.

         /3/ Който открадне селскостопанско имущество на стойност 150 лв.           се наказва с глоба от 50 лв. До 800 лв., но не по-малко от тройния размер на стойността на продукцията.

         /4/ Когато кражбата е извършена нощно време с немоторно превозно средство на нарушителя се налага глоба от 15 лв. До 800 лв.

         /5/ Когато кражбата е извършена с ПТС в т.ч. и с животинска тяга същите се отнемат в полза на държавата.

         /6/ Полски пазач или друго длъжностно лице, което не състави констативен акт на нарушител се наказва с глоба от 2 лв. До 30 лв.

         /7/ За маломерни кражби или други малки нарушения полските пазачи и упълномощените да осъществяват контрол лица могат да наказват с глоба на място срещу квитанция от 1 лв. до 5 лв.

         Наредбата влиза в сила след влизане в сила решението на общинския съвет  за приемането й.

         Наредбата е приета  с Решение № 255 по Протокол № 4/16.06.1998г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 44/28.03.2000г., изм. с Решение № 112/04.06.2004г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (Наредба №4.pdf)Наредба №4.pdf71 КБ366 Сваляния