Правилник на Общински съвет Поморие

на . . Посещения: 4057

Чл.7.Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.
 Чл.8.(1) В изпълнение на правомощията си в чл.5 от този Правилник, общинският съвет приема правилници, наредби, решения, инструкции, декларации и обръщения, по въпроси от местно значение, които актове  се изпращат на областния управител и на кмета на общината в седем дневен  срок от приемането им.

(2)/изм. с Решение № 867/13.07.2018г./  Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от Общинският съвет, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Срокът за предложения и становища по проектите е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.  След приключването на обществената консултация по и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

(3)/изм. с Решение № 867/13.07.2018г./ Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението на общината, чрез Интернет  страницата на общината и общинския съвет, чрез обявяването им на таблото за съобщения в сградата на община Поморие, в срока по ал.1, чрез средствата за масово осведомяване – електронни и печатни медии. Когато това е предвидено със закон актовете на общинския съвет се обнародват в Държавен вестник .

(4) /изм. с Решение № 867/13.07.2018г./Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласяват по реда на ал.2  

 Чл.9. (1) Право на инициатива за внасяне на проекти за правилници, наредби и  инструкции имат общинските съветници, кмета на общината, заместник кмета, секретарят на общината и представителите на търговски дружества с общинско участие.
 (2) Проектът за годишния бюджет на общината се внася и докладва от кмета на общината в законоустановения срок.
 (3) Проекти на нови наредби, правилници, инструкции, както и за изменение и допълнение на приети такива, се внасят за разглеждане в Общинския съвет не по-късно от 14 дни преди заседанието на Общинския съвет, на което ще се разглежда проекта. Проектите се разпределят за разглеждане от всички постоянни комисии.
(4) Предложения за промени във внесен за разглеждане проект могат
да се правят в писмен вид от общински съветници, Кмета на Общината или заинтересовани лица, не по-късно от 7 дни преди заседанието на Общинския съвет, на което ще се разглежда проекта.
(5) Внесеният проект и постъпилите писмени предложения се разглеждат относно тяхната законосъобразност от Постоянната комисия по законност и обществен ред не по-късно от 3 дни преди заседанието на Общинския съвет, на което ще се разглежда проекта.
(6) На заседанието на Общински съвет се внасят за разглеждане постъпилите проект, писмени предложения, направени от Кмета на общината или общински съветници, както и становището на Постоянната комисия по законност и обществен ред по законосъобразността им.
(7) По време на заседанието на Общинския съвет не могат да се правят нови предложения по същество на внесения проект или да се предлага изменение или допълнение на текстове, по отношение на които не е изразено предварително становище по законосъобразността им по реда предвиден в предходната алинея, освен такива които касаят технически грешки и противоречия с нормативни актове.
 Чл.10.(1) Основна форма на дейност на общинския съвет е заседанието.
 (2) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1.по негова инициатива;
 2.по искане на 1/3 от общинските съветници;
 3.по искане на 1/5 от избирателите на общината;
4.по искане на областния управител.
5.когато е постъпило искане от областен управител за ново разглеждане на приет от Общинския съвет акт.  Заседанието се свиква от  председателя на ОбС в седемдневен срок от  получаване на  акта с мотивите за неговото връщане от областния управител.                                  
            (3) В случаите по т.2 и 3 от ал.2 искането  се съпровожда с проект за дневен ред.
            (4) В случаите по т.2, 3 и 4 на ал.2 председателят свиква  заседание в седем дневен срок от внасяне на искането. Когато е постъпило искане от областния управител за ново разглеждане на приет от Общинския съвет акт, заседанието се свиква от Председателя на ОбС в седемдневен срок от получаване на акта с мотивите за неговото връщане от областния управител. След изтичане на този срок , ако заседанието не бъде свикано от председателя , то се свиква от вносителя на искането и се провежда  в седем дневен срок от свикването. 
           (5) /изм. с Решение № 867/13.07.2018г./  Уведомяването на общинските съветници за заседанието и предоставянето на материали се извършва с писмени покани, изпратени на посочен от тях адрес и чрез електронно съобщение по заявен от общински съветник електронен адрес, или се получават лично в деловодството на общинския съвет срещу подпис най-малко пет дни преди заседанието, а при спешни случаи и в по-кратък срок, но не по-малко от 24 часа преди заседанието. Едновременно с поканите се изпраща проект за дневен ред, проекторешения и други материали за заседанието, или общинските съветници се уведомяват писмено, къде тези материали са предоставени на тяхно разположение. 
         (6) В дневния ред на заседанието не могат да се включват проекторешения по въпроси, които не са обсъдени в съответните постоянни комисии и без становището им.
          (7) В точка текущи от дневния ред се допускат само въпроси, неизискващи обсъждане в постоянните комисии и гласуване на заседанието.
          (8) За предстоящите заседания на съвета обществеността от всички населени места се уведомява в същия петдневен срок на подходящи за обяви места и чрез средствата за масова информация в общината и интернет страницата на общинския съвет.
(9) Общинският съвет поддържа своя интернет страница, осигурена от общинската администрация.
(10) До пет дни всички постъпили проекти на решения, без приложените към тях документи, следва да бъдат публикувани на интернет страницата на Общинския съвет.  При публикуването се заличават личните данни съгласно Закона за защита на личните данни.