Правилник на Общински съвет Поморие

на . . Посещения: 4059

ІІІ ОРГАНИ  НА УПРАВЛЕНИЕ

 Чл.11.(1) Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
(2) Общинският съвет може да избере заместник-председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът за заместник-председател, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието се председателства от заместник-председател или избран с обикновено мнозинство – общински съветник.
 Чл.12 (1)Председателят на съвета :
1.свиква съвета на заседание;
2.ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3.ръководи заседанията на съвета;
4. подпомага съветниците в тяхната дейност;
5.представлява съвета пред външни лица и организации.
6.изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението  чрез публикуването му  в  интернет страницата на Общината   или чрез средствата за масово осведомяване;
7.осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;
8.упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет;
9.удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общинския съвет;
10.следи за довеждане до знанието на гражданите  на общината на всички актове, приети от Общинския съвет;
11.нарежда актовете, приети от Общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат, на определено място в сградата на общината или на официалната  интернет страница на общината;
12.предлага на кмета на общината назначаването и освобождаването на служителите в звеното, което подпомага и осигурява работата на Общинския съвет;
13.командирова кмета на Общината и кметовете на кметства в чужбина, съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Наредбата за служебните командировки в чужбина;
14.разрешава ползването на отпуски на Кмета на Общината, съгласно КТ;
15.съвместно със зам.-председателя, провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
         (2)Заместник-председателят на съвета:
          1.замества председателя във всичките му функции и задължения при негово отсъствие;
2.изпълнява и други функции, възложени писмено и персонално от Председателя.
          Чл.13.(1) Общинският съвет определя продължителността на работното време и месечното възнаграждението на председателя и заместник-председателя в зависимост от обема на работата, която извършват.
 (2)  Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет, който изпълнява длъжността по силата на възникналия избор, но с всички права и задължения, както е по трудово правоотношение на пълно работно време /8часов работен ден/ е в размер на 90% от възнаграждението на Кмета на общината.
(3) Възнаграждението на зам.-председателя, който изпълнява длъжността по силата на възникналия избор, но с всички права и задължения, както е по трудово правоотношение на пълно работно време /8 часов работен ден/ е в размер на 90% възнаграждението наПредседателя на Общинския съвет.
           (4) Председателят и зам.председателят  имат всички права по трудово правоотношение.
 (5) Председателят на Общинския съвет има право на  платен годишен отпуск по реда на КТ,   след  писмено уведомяване на  общинския съвет.
           (6) Заместник-председателят уведомява писмено председателя на общинския съвет за времето, през което ще ползва платен годишен отпуск. 
 
           Чл.14. Председателският съвет:
 1.осъществява контрол върху изпълнението на решенията на Общинския съвет;
 2.разработва проект за дневен ред и определя дата на заседанието;
 3.провежда консултации във връзка с дейността на Общинския съвет;
 4.разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения по обществено значими въпроси на общината.
 Чл.15. Председателският съвет се формира от:
 1.председателя на Общинския съвет;
 2.заместник-председателя на съвета;
 3.председателите на постоянни комисии.