Правилник на Общински съвет Поморие

на . . Посещения: 4058

IV ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 Чл.16 (1)Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно.
(2) Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците, като присъствието се отразява в присъствен лист, неразделна част от протокола.
(3) Решенията на общинския съвет се  вземат с явно гласуване, с мнозинство  повече от половината от присъстващите съветници.
(4) /изм. с Решение № 867/13.07.2018г./  Решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1, т.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл.21а, ал.3 от ЗМСМА, както и решенията по чл.5, ал.1, т.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19 от този правилник се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници в Община Поморие.

 

(5) Решенията  по чл.21 ал.1 т.6, 7, 8, 9, 10, 14,  и  15 от ЗМСМА  се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
(6)Проверка на кворума се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието и когато общински съветник изрази мнение, че в залата не е налице необходимия кворум.
 Чл.17. Заседанията се провеждат в гр.Поморие или в друго населено място. Председателят открива заседанието в обявените в поканата час, дата и място, ако присъстват повече от половината от общинските съветници. При липса на кворум председателят може да отсрочи началото на заседанието за същия ден с един час по-късно. При повторна липса на кворум Председателят отлага заседанието за друг ден и час при същия дневен ред. В този случай не се изпращат нови покани.
 Чл.18.(1) Въпросите, предстоящи за разглеждане на заседанието, проекторешенията и материалите по тях се подготвят и обсъждат от комисиите на съвета в 15 дневен срок от постъпване на предложенията.
(2) Проектите за решения се докладват от кмета на общината, от заместниците му, председателите на комисии или  от общински съветници.
(3) По всяка точка от дневния ред се изслушва становището на съответната комисия или кмета на населеното място.
(4) Материалите, внесени за обсъждане от общинската администрация в общинския съвет, да бъдат подписани от кмета на общината или ресорен заместник-кмет, както и  на служителя, който ги изготвя и съгласува. Освен мотиви в докладната записка следва да има предложен проект за решение.
 Чл.19. След откриване на заседанието от председателя се пристъпва към гласуване на проекта за дневен ред. В него могат да бъдат включени и въпроси извън определения дневен ред, ако са разгледани в постоянните комисии и за това предложение гласуват 1/2 от общия брой съветници. След приемането на дневния ред не могат да се обсъждат невключени в него въпроси, освен в изключителни случаи, като бедствия, аварии и други.
 Чл.20. Думата се иска с вдигане на ръка или с писмена заявка. Председателят определя реда на изказващите се според постъпването на заявките. Изказванията се правят от трибуната.
 Чл.21.(1) В случаите, когато говорещият се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава, а ако нарушението продължава, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество по един и същ въпрос повече от веднъж.
 Чл.22.(1)Общинските съветници имат право на реплика, която представлява кратко възражение по същество на току-що приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да трае повече от две минути. По едно изказване се допускат най-много две реплики.
(2) След направените реплики изказалият се общински съветник има право на отговор с времетраене от две минути.
 Чл.23. Всеки съветник има право на лично обяснение с времетраене до три минути, в  случаите когато:
1.в изказване на заседание е лично засегнат;
2.желае да обясни мотивите за свой  отрицателен вот след явно гласуване. Думата за лични обяснения на отрицателен вот се дава най-много на трима общински съветници след проведено гласуване на въпрос по същество.
 Чл.24.(1) По процедурни въпроси думата се дава незабавно. Процедурни са въпросите, свързани с предложения за прекратяване или отлагане на заседанието, за прекратяване или отлагане на разискванията, за изменение на начина и реда на гласуване, за възражения срещу реда на водене на заседанието и нарушения на правилника и други, с които не се засяга същността на главния въпрос, предмет на обсъждането.
(2) След приемане на процедурно предложение за прекратяване на изказванията думата се дава на по един представител от политическите групи и независими съветници.
 Чл.25. Думата се дава незабавно при поискване от:
 1.областния управител; 
 2.кмета на общината, а при отсъствие от заместниците му; председателите на постоянните комисии;
 3.ръководителите на групи съветници на политически сили.
 Чл.26. Председателят прекратява разискванията, когато:
1.списъкът със заявки за изказвания е изчерпан и никой не иска думата;
2.общинските съветници са гласували процедурно предложение за прекратяване на изказванията.
 Чл.27. Председателят може да прекъсне заседанието за определено време в случаите:
1.на шум, безредие или друга ненормална за работа обстановка;
2.когато важни обстоятелства извън заседанието го налагат;
3.по искане на общинските съветници от една политическа група за не повече от 15 минути и не повече от веднъж по всеки основен въпрос от дневния ред.
4.по искане на председател на постоянна комисия за нови факти по дневния ред за не повече от 20 минути.
  Чл.28.(1)По време на заседание гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” или “въздържал се”. Гласуването е явно, чрез вдигане на ръка или поименно, ако за това има решение на общинския съвет, както и в случаите на чл.16, ал.5 от този правилник.
(2) Поименно гласуване се извършва чрез прочитане имената на общинските съветници по азбучен ред, които отговарят “за”,  “против”, “въздържал се”. За поименното гласуване  се съставя протокол, в който се отразява вота на всеки  общинският съветник  – “ за “ – “против “ , “въздържал се”.
  Чл.29. Председателят обявява, че заседанието пристъпва към гласуване. Докато трае гласуването, думата не може да бъде давана никому.
  Чл.30.(1) Всички направени предложения се поставят на гласуване. Резултатът от гласуването се обявява от председателя.
 (2) Гласуването се извършва по следния ред:
1.предложението за решение на вносителя /от докладната записка/;
 2.предложението за решение докладвано от водещата постоянна комисия; 
 3.предложения за изменение и допълнение на проекта на вносителя /от докладната записка/;
4.предложения за изменение и/или допълнение на проекта за решение на водещата или друга комисия;
 5.предложение за нов проект за решение;
 6.предложение за отлагане за следващо заседание.
 (3) В случаите в които постъпят две или повече предложения от едно и също естество, при спазване на последователността на ал.2, предложенията се гласуват по реда на тяхното постъпване.
 Чл.31.(1)Заседанията на общинския съвет са публични, като местата в залата за гражданите са разграничени от тези на съветниците. Съветът може да реши някои от заседанията или части от тях да се провеждат при закрити врати.
(2) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, внесени писмено в канцеларията на общинския съвет и да получават отговори на следващото заседание на общинския съвет.
(3) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения на самото заседание след решение на Общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.
Чл.32. Заседанията на Общински съвет - Поморие се излъчват изцяло директно чрез  интернет страницата на община Поморие. При решение по чл.31, ал.1 от Правилника заседанията не се излъчват. На сайта на Общинския съвет се пази видеоархив с проведените заседания.
       Чл.33.(1) За всяко заседание на общинския съвет се води протокол, който се оформя в 7 дневен срок от деня на заседанието и се подписва от председателя на съвета и водещия протокола.
(2) В протокола се вписва пълния текст на  изказванията, начина на гласуване и всички взети решения по обсъждани въпроси. За водене на протокола се допуска ползване на магнетофонен запис. Всички писмени материали, предоставени на заседанието се прилагат към протокола и се считат за неразделна част от него. Магнетофонният запис се съхранява 1 /една/ година след заседанието.
(3) Съветниците имат право в 7 дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от общинския съвет на следващото заседание.
 (4) Председателят на Общински съвет – Поморие в 7 дневен срок от провеждане на заседанието изпраща официално заверен препис от протокола и приложенията към него на Областен управител гр.Бургас за упражняване на контрола по чл.32, ал.2 от ЗМСМА.