Правилник на Общински съвет Поморие

на . . Посещения: 4057

V.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

      Чл.34.(1) Общинската администрация подпомага дейността на общинския съвет като осигурява : 
1.организацията на заседанията, изготвяне на материали и проекторешения и изпращането им на общинските съветници, на областния управител и други заинтересовани лица;
2.организиране на срещи на съветниците с населението;
3.организационно подпомагане на комисиите при провеждане на заседанията, при проучване на отделни проблеми и подготвяне на предложения до общинския съвет, при осъществяването на взаимодействието между различните комисии;
4.организирането на деловодната работа, съставянето на протокола от заседанието на съвета и съхранението му, водене на отчет на решенията на общинския съвет.
(2) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.
(3) /изм. с Решение № 867/13.07.2018г./  В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет.

 

(4) /изм. с Решение № 867/13.07.2018г./ Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на председателя на общинския съвет.

 (5) /нова с Решение № 867/13.07.2018г./ Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

(6) /нова с Решение № 867/13.07.2018г./ Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет. 

(7) /нова с Решение № 867/13.07.2018г./ Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника по чл. 21, ал.3.

(8) /нова с Решение № 867/13.07.2018г./ Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.

(9)/изм. с Решение № 867/13.07.2018г./ Общинският съвет има гласуван бюджет, като част от бюджета на Община Поморие. С него се разпорежда Председателя  на Общинския съвет, като докладва на заседание изразходваните средства на всеки шест месеца.

Чл.35.Кметът на общината осигурява експертното и организационно-техническото обслужване на Общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на служителите, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината, съгласувано с председателя на Общинския съвет.
Чл.36.Кметът на Общината изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите, и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.
    Чл.37.На основание чл.45 от ЗМСМА Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

VІ.  КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 Чл.38.Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии. В своята дейност те могат да бъдат подпомагани  от консултанти  и специалисти  по разглежданите въпроси след решение на общинския съвет и сключване на договор с кмета на общината.
  Чл.39.(1)Постоянните и временни комисии имат за задача:
1.да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2.да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3.да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
(2) Гражданите и юридически лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет.
 Чл.40. (1) Постоянните комисии са в състав от седем или девет общински съветници, а временните в състав от трима до седем общински съветници.
(2) Ръководството на всяка комисия се състои от председател, избран от общинския съвет  с явно гласуване и зам.-председател,  избран от самата комисия.
(3) За изпълнението на своите задачи Общинския съвет, постоянните и временните комисии могат за привличат външни лица като експерти и консултанти, браншови и съсловни организации, притежаващи съответната квалификация и образователен ценз, и/или практически опит.
 Чл.41.(1) Постоянните комисии се свикват на заседание от председателите им, а в тяхно отсъствие от зам.-председателите или повече от половината от членовете на комисията.  При свикване се уведомяват членовете на постоянната комисия, председателят на Общински съвет и  вносителят на материалите  и  заинтересованите лица по преценка на председателя на комисията. Заседанията се провеждат от 16.00 часа в делничен ден.
        (2) При разглеждането на материали, задължително  присъства неговият вносител  или определен от него представител. Материали, чийто вносители отсъстват от заседание на ПК, не се разглеждат. Постоянната комисия може с решение или при необходимост да допусне разглеждането на материала и при  отсъствие на вносителя, респективно негов представител.
       (3) Постъпилите предложения, сигнали, жалби и молби от граждани, обществени организации, търговски дружества, НПО, институции и др. се разглеждат  от съответната водеща комисия, която ги  внася за разглеждане от Общинския съвет  със становище и проект за решение.
 (4) Председателят на Общинския съвет може да участва в работата на всички постоянни комисии с право на съвещателен глас.
(5) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят от един от председателите на постоянните комисии, избран  с обикновено мнозинство  от присъстващите общински съветници.
(6) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което се представя на Общинския съвет.
          Чл.42.Заседанията на постоянните комисии са законни, ако на тях присъстват повече от  половината им членове – общински съветници. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете съветници в комисията.
 Чл.43.(1) За заседанията на комисиите се води протокол, в който се отразяват предложенията, разискванията и приетите решения.
          (2) Протоколът се подписва от председателстващия заседанието и всички присъстващи членове на комисията и се съхранява при председателя на съвета.
          (3) Представените по разисквани въпроси материали, документи, експертни оценки, проучвания и други се описват в протокола.
          Чл.44.(1) Временните комисии се създават за конкретно определени случаи и се прекратяват след отпадане на необходимостта от съществуването им.
(2) Временните комисии осъществяват своята дейност съобразно предвидените по-горе правила за постоянните комисии.
         Чл.45. Общинският съвет образува следните постоянни комисии:
 
КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД – контрол върху дейността и актовете на общинската администрация, опазване на обществения ред, безопасност на движението, охрана на полските имоти.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование, читалища, библиотеки, музеи, ритуали, местни традиции и обичаи, културни паметници, както и амбулаторно, поликлинично и болнично обслужване, здравна профилактика, санитарно-хигиенни дейности; социални грижи и помощи, социално жилищно задоволяване.

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ОКОЛНА СРЕДА  И ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ - устройство и развитие на територията на населените места, благоустройство, водоснабдяване, канализация, електрификация, телефонизация, транспорт. Управление на общинските фондове за опазване на околната среда, информиране на населението за състоянието на околната среда, както и придобиване, стопанисване, управление  и разпореждане с общинско имущество, създаване, преобразуване и прекратяване на дружества и предприятия с общинско имущество, приватизация на дружества или обособени техни части, следприватизационен контрол, жилищна политика. Подпомага Общинския съвет за законосъобразното прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, и на Закона за горите.

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ – годишен бюджет на общината, местни данъци и такси; усвояване на средства от европейските фондове.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ,  СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И  ОСНОВНИ  ПОМИНЪЦИ – стопански туризъм във всичките му форми, развитие на спорта и отдиха, селско стопанство, горско стопанство,соларство, лов и риболов.

/нова с Решение № 867/13.07.2018г./ КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО” - постоянна комисия за предоставяне на информация и поддържане на регистри в производството за установяване на конфликт на интереси.