Правилник на Общински съвет Поморие

на . . Посещения: 4056

VІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

    Чл.46. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня  на полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА и се прекратяват с изтичането на срока на пълномощията на общинския съвет.
(2) Всеки общински съветник получава служебна карта, с която се легитимира.
(3) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1.при поставяне под запрещение;
2.когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3.при подаване на оставка чрез председателя на Общински съвет до общинската избирателна комисия;
4.при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за зам.-министър, заместник-областен управител, зам.-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5.Когато, без да е уведомил писмено председателя на Общински съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други,  не участва в три поредни  или в общо пет заседания на Общинския съвет през годината;
6.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
7.при извършване на административно – териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
8.при извършване на административно – териториални промени, водещи до закриване на общината;
9.при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите,  контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие, или директор на Общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност, като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
10.при неизпълнение на задълженията си по чл. 34 ал. 6 от ЗМСМА;
11. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
12. При установяване на неизбираемост;
13. При смърт.
(4) В случаите по чл.46, ал.3, т.3 от този правилник в три дневен срок от подаването на оставката, председателят на общинския съвет я изпраща на Общинска избирателна комисия  по компетентност.               
(5) Обстоятелствата по чл.46, ал.3 от този правилник се установяват с документи, издадени от компетентен органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия н тридневен срок от издаването им.
(6) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл.46, ал.3, т.3, 5, 6 и 10 от този правилник, Общинската избирателна комисия  уведомява общинският съветник, който може да направи писмено възражение през комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражения ОИК приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице ОИК прекратява пълномощията на общинския съветник, обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
(7) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл.46, ал.3, т.1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 ОИК обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
         Чл.47. Общинският съветник не може да бъде избиран в състава на повече от три  постоянни комисии  и в ръководството на повече от една. Той е член на поне една постоянна комисия и може да участва в състава на временни комисии без ограничения.
        Чл.48.  Общинските съветници могат да отсъстват от заседанието на съвета и постоянните комисии само по уважителни причини, за което са длъжни да уведомяват писмено председателя на съвета, респективно този на съответната комисия.
        Чл.49. Общинският съветник има право:
 1. Да бъде избиран в състава на постоянните и временни комисии в съвета;
2.да предлага включването в дневния ред на заседанието на общинския съвет разглеждането на въпроси, от компетентността на съвета, и да внася проекти за решения;
3.да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4.да отправя питания към кмета.
       Чл.50.(1) Общинските съветници отправят питания в писмена форма към кмета чрез председателя на съвета, като посочват дали желаят писмен или устен отговор.
(2) Председателят уведомява кмета и огласява постъпилите питания в началото на всяко заседание преди разглеждане на дневния ред.
(3) На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът не реши друго.
(4)Постъпилите писмени отговори на питания се оповестяват от председателя на съвета на следващото заседание преди разглеждането на дневния ред.
(5) Питането или отговорът по него не се огласява, когато общинският съветник отправил питането, отсъства.
        Чл.51.(1) Питанията трябва да са конкретно формулирани и да не съдържат становища и  коментари по съществото на поставения въпрос.
(2) Питанията не могат да третират въпроси, излизащи извън дейността и компетенциите  на общинския съвет и кмета.
(3) Контролът по допустимостта на питанията се осъществява от председателя.
         Чл.52. Отговорите на питания не се разискват. Питащият съветник има право да изрази удовлетворение или неудовлетворение от отговора и мотивите за това в рамките на три минути.
        Чл.53. (1) Кметът на общината, неговите заместници,  секретарят на общината,  всеки директор на дирекция в общинската администрация и  кметовете на кметства  са длъжни при възможност да приемат незабавно общинските съветници, да отговарят на интересуващи ги въпроси от обществен характер и да им предоставят необходимата информация, в случай че разполагат с такава. На писмено поставените от съветниците въпроси посочените лица са задължени да отговарят най-късно в едноседмичен срок, също писмено.
        (2) Държавните органи, стопанските и обществените организации са  длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
        Чл.54. Когато общинският съветник препятства работата на заседанията или нарушава установения от този правилник ред, председателят на  съвета има право да налага:
1.забележка;
2.отнемане на думата;
3.отстраняване от заседанието до следващото гласуване с решение на общинския съвет.
  Чл.55.(1) Общинският съветник получава неплатен отпуск, който му се зачита за трудов стаж, за времето през което е зает във връзка с дейността си на съветник.
          (2) Заетостта в дейностите на общинския съвет се удостоверява с поканата за заседание или със служебна бележка, подписана от председателя на съвета.
  (3)  Размерът на възнаграждението на общинския съветник за един месец е 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец.
(4)  Разходите по предходните алинеи, заплатите на председателя на съвета, на заместник-председателя,  както и пътните, и други разходи, направени от общинските съветници във връзка с работата им в съвета, се поемат от общинския бюджет.
(5)Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие, или директор на общинско предприятие по закона за общинската собственост.
(6) Общински съвет – Поморие открива със свое решение целева набирателна сметка. 
 Чл.56.(1) ) Общинските съветници могат да се обединяват по партии и коалиции и по професионален признак в групи за проучване на отделни въпроси, за внасяне на общи предложения, както и за осъществяване на контрол по изпълнението решенията на съвета. Групите следва да бъдат  с минимален брой - двама съветници.
(2) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си, списъчен състав и името на ръководителя на групата. В групите могат  да се правят промени , за което писмено се уведомява председателят на съвета. Той обявява на заседание регистрираните групи съветници, ръководителите и промените в групите.
(3) Всеки общински съветник може да участва само в една група съветници.
(4) Председателите на групите съветници подпомагат консултативно председателя на Общинския съвет.
         Чл.57.Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнася до негови имуществени интереси или интереси на  съпруг и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.
         Чл.58.Общинският съветник е длъжен:
1.Да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии в които е избран и да участва в решаването на разглежданите  въпроси;
2.Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет;
3.При неизпълнение на задълженията си по ал.1 без уважителни причини от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер на 50 лева. При неучастие на общински съветник в процедурите на поименно гласуване на повече от 1/5 от точките от дневния ред на заседанието, които изискват такова гласуване, месечното базово възнаграждение по чл.55, ал.3 се намалява с една трета. Санкциите не могат да надвишават размера на общото месечно възнаграждение.
4.Възнаграждението на общинските съветници се заплаща всеки месец, след представена справка за участие в заседанията от председателя на общинския съвет.