Правилник на Общински съвет Поморие

на . . Посещения: 4058

VІІІ. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ  И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

        Чл.59.(1) За поддържане на връзки с избирателите общинският съвет определя приемен ден и час на общинските съветници един път месечно в приемната на общинския съвет, който се обявява на интернет страницата на общинския съвет.
(2) Гражданите се приемат от  общинските съветници.
(3) Постъпилите писмени предложения и становища от граждани, и юридически лица се завеждат в деловодството на общинския съвет.
(4) Председателят на общинския съвет разпределя постъпилите  предложения по ал. 3 на съответната водеща комисия.
(5)  По разглежданите въпроси, комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.
 Чл.60. Временни приемни се откриват и в други селища на общината в помещения, осигурени от кмета на кметството или кметските наместници.
 Чл.61.(1) Председателят на общинския съвет, председателите на комисии и упълномощени представители на политическите партии в съвета имат право да ползват местните средства за масова информация веднъж месечно.
(2) Взаимоотношенията с ръководителите на средствата за масова информация се уреждат с договор, утвърден от общинския съвет и сключен с кмета на общината.
(3) Заплащането по ал.1 става от бюджета на общинския съвет.
         Чл.62.(1) Международните връзки на Общински съвет се осъществяват от председателя на съвета.
 (2) Предложенията за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават от Председателският съвет.
(3) Проект за договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на Общинския съвет съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен  от председателя на Общинския съвет срок.
(4) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.
(5) Правилата на тази глава се прилагат и при сдружаване на Община Поморие с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.
(6) Общинският съвет утвърждава договорите на общината, сключени с териториални единици или общности в страната и чужбина.
(7) Община Поморие може да си сътрудничи и с други общини, с областите, юридически или физически лица и да създава сдружения, чрез които да постига цели от взаимен интерес и на които да възлага изпълнението на дейности, произтичащи от нейните правомощия.
(8) Общинският съвет приема правила за между общинско сътрудничество.
(9)  С решение на Общинския съвет могат да се създадат групи за приятелство с други общини в чужбина.
(10) Участието на общинските съветници в групите за приятелство не е ограничено.

ІХ. КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.63. Правомощията на кмет на община, кметове на кметства и кметски наместници, организацията, редът на дейност, функциите и числеността на всяко административно звено се определят с устройствен правилник по реда на чл.11 от Закона за администрацията в едномесечен срок от приемането на този правилник, но не повече от три месеца.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Правилник се приема на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 2. Този Правилник и решенията, съставляващи неразделна част от него, могат да се изменят по предложение на Председателя на Общинския съвет  или по искане на 1/5 от общинските съветници. Решенията за приемане изменението и допълнението на Правилника  и решенията към него се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници с явно гласуване.
 § 3.Общинските съветници, както и всички присъстващи в залата лица нямат право да прекъсват изказващият се, да отправят лични нападки, оскърбителни изрази, жестове или закани против когото и да е било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение, да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието, да ползват мобилни телефони /таблети, лаптопи и др./ с включена звукова сигнализация.
 При констатиране на нарушения на реда в залата, Председателят на Общинския съвет /председателстващият заседанието/ може да използва следните дисциплинарни мерки:
 а) По отношение на общинските съветници, съгласно чл.54 от този Правилник.
 б) По отношение на граждани, присъстващи на заседанието:
 - забележка;
 - отстраняване ат заседанието.
§ 4. По процедурни и други въпроси, неуредени с настоящия правилник,  съветът приема отделни решения съгласно ЗМСМА.
 §5 Правилникът е приет с Решение №  3/04.12.2015г. от Протокол № 2/04.12.2015г. на Общински съвет – Поморие и влиза в сила от момента на приемането му и отменя правилника приет с Решение № 4/24.11.2011г. от Протокол № 2/24.11.2011г.; изм. с Решение № 21/22.12.2011г.; изм. с Решение № 265/13.07.2012г.; изм. с Решение № 902/31.01.2014г.;изм. с Решение № 867/13.07.2018г.


   Председател на Общински съвет
            Поморие:  /п/
        /Адам Адамов/