Обявление за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската админострация

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 32

 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

На основание чл.26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет - Поморие, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

17.05.2018г.

Изтегли:
Свали този файл (ОС-317.pdf)ОС-317.pdf414 КБ39 Сваляния

Съобщение по адм.дело № 3270

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 36


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ


 


 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 


              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 399 от 06.03.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите на чл.74, ал.2, т.2 и чл.84, ал.2, т.2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие.


 


 


Председател на Общински съвет


                          Поморие: /п/


 


                                                               /Адам Адамов/

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 399.pdf)Решение № 399.pdf557 КБ36 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf187 КБ28 Сваляния

Съобщение по адм.дело 2335

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 30


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 


              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 509 от 15.03.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите на чл.32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие.


 


Председател на Общински съвет


                          Поморие: /п/

 


                                                               /Адам Адамов/

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 509.pdf)Решение № 509.pdf467 КБ39 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf186 КБ33 Сваляния

Съобщение по адм.дело № 2642

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 37

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 301 от 23.02.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите на чл.67, ал.1, т.2 от Наредбата № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие.

 

 

 

Председател на Общински съвет

 

                          Поморие: /п/

 

 

 

                                                               /Адам Адамов/

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 301.pdf)Решение № 301.pdf392 КБ36 Сваляния
Свали този файл (Събщение.pdf)Събщение.pdf136 КБ34 Сваляния

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА №2 ЗА ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ И ПРАВАТА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ КЪМ НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Написана от Миглена Драгнева на . Посещения: 158

Проект за изменение и допълнение на Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие към Наредба №11 за определянето на местните такси и цени на услуги на Община Поморие

 

На основание чл.26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие към Наредба №11 за определянето на местните такси и цени на услуги на Община Поморие

 

 

 

20.02.2018г.

Изтегли:
Свали този файл (ОС-112.pdf)ОС-112.pdf349 КБ111 Сваляния