Съобщение по адм.дело 371/2017г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 43


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1166 от 26.06.2017г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена  частично Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в частта, относно чл.47, ал.5 и чл.49, ал.3, т.1 и т.2.


 


Председател на Общински съвет


                          Поморие: /п/


                                                               /Адам Адамов/

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 1166.pdf)Решение № 1166.pdf926 КБ39 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf137 КБ29 Сваляния

Съобщение по адм.дело № 1281/2018г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 67

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 1465 от 20.07.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас е отменена Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Поморие, приета с решение № 391/20.12.2008г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 148/30.07.2015г.

 

 

 

Председател на Общински съвет

 

                          Поморие: /п/

 

 

 

                                                               /Адам Адамов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 1465.pdf)Решение № 1465.pdf632 КБ38 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf137 КБ33 Сваляния

Обявление за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската админострация

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 139

 

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

На основание чл.26 ал.3 от ЗНА в 30 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет - Поморие, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

17.05.2018г.

Изтегли:
Свали този файл (ОС-317.pdf)ОС-317.pdf414 КБ122 Сваляния

Съобщение по адм.дело № 3270/2017г.

Написана от Сийка Димитрова на . Посещения: 117


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

  


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

              Общински съвет – Поморие оповестява, че с Решение № 399 от 06.03.2018г.  на Административен съд – гр.Бургас са отменени разпоредбите на чл.74, ал.2, т.2 и чл.84, ал.2, т.2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие.

 


Председател на Общински съвет


                          Поморие: /п/


                                                               /Адам Адамов/

Изтегли:
Свали този файл (Решение № 399.pdf)Решение № 399.pdf557 КБ124 Сваляния
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf187 КБ96 Сваляния