Решения от 37-то заседание проведено на 03.04.2018г.

на . . Посещения: 570

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.04.2018г.

                                                    /мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА24.04.2018г.

 

 

 

         Пот.1.от дневния ред: „ОС-112/20.02.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ от Наредба № 11” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

770/03.04.2018г.

 

На основание чл.21 ал.2 и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗМДТ и чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

1.Част А. Платени услуги в обреден дом се изменя и допълва както следва:

 

Създава се нова т.14 със следния текст:

 

Погребение – 10 лв.

 

 

 

2.ОС-145/14.03.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне представител на Община Поморие в редовно заседание на общото събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ЕАД гр.Бургас” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

771/03.04.2018г.

 

І.На основание чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет - Поморие  УПЪЛНОМОЩАВА  Иван Атанасов Алексиев - Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, решения, както следва:

 

1.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2017 г.;

 

2.На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2017 г.;

 

3.Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2017 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3  от Закона за счетоводството.

 

4.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема предложения Бюджет на асоциацията за 2018 г. (размер на вноската на държавата – 15 000 лв. и размер на общинските вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им в общото събрание, общо 42 857.14 лв.;

 

5.Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2018 г..

 

         ІІ. ОПРЕДЕЛЯ инж.Кунчо Гайдов - Зам.кмет „СУТОСУП” за представител на Община Поморие в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, за приемане на посочените решения.

 

ІІІ. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет - Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

По т.3.от дневния ред: „ОС-147/16.03.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2018г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

772/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне  на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема вътрешните промени по капиталовия бюджет за местни дейности на общината отразени в Приложение № 1.

 

Приложението е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-149/16.03.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

773/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

 

- Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 

1. Част от недвижим имот-публична общинска собственост с площ 90 кв.м. от покрива на  училищна сграда с идентификатор 00833.501.227.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахелой  за монтиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване.

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-154/19.03.2018г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно обявяване на публично оповестен явен търг на терени публична и частна общинска собственост” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

774/03.04.2018г.

 

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.14 ал.1 и ал.7  от ЗОС  и във връзка с чл.17 ал.1 и ал.2 и чл.18 ал.1 и ал.3, чл.62, ал.1, т.1 и т.2 и чл.63 ал.1, т.1 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие    дава съгласие да  се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ,   както следва: 

 

            1.Терен частна общинска собственост с площ 17 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона ТЦ „Свети Георги” гр.Поморие кв.150 УПИ ІX за срок от 7 /седем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 85,00лв. на месец без вкл.ДДС или 102,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 

            2.Терен публична общинска собственост с площ 16 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Яворов” гр.Поморие  петно № 1 за срок от 8 /осем/ години  при начална тръжна месечна наемна цена 96,00лв. на месец без вкл.ДДС или 115,20лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 

            3.Терен публична общинска собственост с площ 15 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Скобелев”гр.Поморие петно № 3  за срок от 7 /седем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 75,00лв. на месец без вкл.ДДС или 90,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 

            4.Терен  частна общинска собственост с площ 80 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона с.Дъбник кв.4  петно №1 за срок от 8 /осем/ години  при начална тръжна месечна наемна цена 216,00лв. на месец без вкл.ДДС или 259,20лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 

            5.Терен публична  общинска собственост, с площ  7 кв.м  за стациониране  на преместваем обект  в Търговска зона кв.70 УПИ ІІІ гр.Поморие, за срок от 3/три/ години за лица членове на Съюза на слепите, Съюза на глухите или Съюза на инвалидите, при начална тръжна месечна наемна цена 42,00лв. на месец без вкл.ДДС или 50,40лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 

           6.Терен публична общинска собственост с площ 21 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Иван Вазов ”гр.Поморие – петно № 7 за срок от 7               /седем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 126,00лв. на месец без вкл.ДДС или 151,20лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 

           7.Терен частна общинска собственост с площ 50 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Пиргос ”гр.Поморие – петно № 2 за срок от 8/осем/години при начална тръжна месечна наемна цена 250,00лв. на месец без вкл.ДДС или 300,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

 

         ІІ.Определя следните специфични условия:

 

      1.На терените  по т.І. може да се осъществява търговска дейност.

 

          2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект .

 

   3. Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

 

         4.Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга. 

 

        5. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

 

- първа дата - до 16.00 часа,  един  работен ден  преди датата на  търга;

 

         - втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга  

 

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

 

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

V. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

. Схемите са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-155/19.03.2018г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост находящи се в микропазар „Хлебозавода” – гр.Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

775/03.04.2018г.

 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и  чл.17 ал.1, чл.62 ал.1 т.1, чл.63 ал.1 т.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Поморие, Общински съвет -Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен  търг,  за  отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на следния имот– публична общинска собственост :   

 

1.Имот - публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес гр.Поморие, кв.”Свобода”, бл. В, ет.1,- помещение- № 13 /за офис/ на  площ 24,20 кв.м.  в сграда, актувана с АОС  6143/25.05.2017г.    при начална тръжна наемна цена 145,20 лв. на месец  без вкл.ДДС или 174,24лв. на месец  с вкл.ДДС  съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

 

2.Имот - публична общинска собственост, представляващ  самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес гр.Поморие, кв.”Свобода”, бл. С, ет.1 - помещение- № 18 /за офис/ на  площ 16,60 кв.м. в сграда, актувана с АОС  6143/25.05.2017г.   при начална тръжна наемна цена 99,60 лв. на месец  без вкл.ДДС или 119,52лв. на месец  с вкл.ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

 

3.Имот - публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 57491.504.104.3.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, с адрес гр.Поморие, кв.”Свобода”, бл. А, ет.1- помещение - № 7 на  площ 24,20 кв.м. в сграда, актувана с АОС  6143/25.05.2017г.  при начална тръжна наемна цена  145,20лв. на месец без вкл.ДДС илил 174,24лв. на месец  с вкл.ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

 

           ІІ.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ. 

 

1.Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

 

         2. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.

 

          3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

 

- първа дата - до 16.00 часа,  един  работен ден  преди датата на  търга;

 

         - втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

 

            4.Депозит за участие в търга  10% от началната тръжна годишна наемна цена без вкл.ДДС. 

 

            5 . Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

           ІІІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

           ІV. Схемите  са  неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-158/19.03.2018г. – Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проект по процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци”, приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

776/03.04.2018г.

 

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в съответствие с Насоките за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства по Процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ с общо проектно предложение, съвместно с Община Несебър и Община Бургас.

 

2.Дава съгласие за поемане на ангажимент Община Поморие да не се присъединява към друго Регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.

 

3.Одобрява текста на Партньорско споразумение и дава съгласие кметът на Община Поморие да го подпише.

 

4.Дава съгласие изградената  със средства по процедурата  Анаеробната инсталация  да бъде съсобственост на Общините Бургас, Несебър и Поморие. Съпътстващата инфраструктура да бъде собственост на община Бургас.

 

5.Дава съгласие за поемане на ангажимент Община Поморие да не прехвърля на трети лица собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.

 

6.Дава съгласие да бъде осигурен финансов ресурс за срока на изпълнение на проекта в размер на до 2 017 070, 53 лв. без ДДС, както следва:

 

- до 1 648 934 лв. без ДДС за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. и за покриване на недопустими разходи за изпълнението на проекта;

 

- до  368 136, 53 лв. без ДДС за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос;

 

6.1.Финансовият ресурс се осигурява от Бюджета на община Поморие и отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

7.Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

 

 

 

По т.8 от дневния ред: „ОС-161/21.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно заявление постъпило в Община Поморие с вх.рег.№ 30-495-1/14.03.3018г. от „Хоризонт” АД, ЕИК 812117179, представлявано от Пламен Петков” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

777/03.04.2018г.

 

         І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие НЕ ПРИЕМА отправеното предложение от Хоризонт АД представлявано от Пламен Петков със заявление вх. рег. № с вх. рег. № 30-495-1/14.03.2018 г. да се извърши прихващане на сумите присъдени с решение № 75/27.06.2016 г. по в.гр.д. № 151/2016 г. по описа на Апелативен съд-Бургас и решение № 108/15.02.2018 г. по гр.д. № 5201/2016 г. по описа на Върховен касационен съд, които „Хоризонт" АД дължи на Община Поморие, със задължението, което Община Поморие има към Акционерното дружество.

 

         ІІ.Общински съвет – Поморие Възлага на кмета на Община Поморие да предприеме действия за издаване на заповед за прекратяване на наемните отношения с Иванка Пулева и Даниела Радева, като в нея се посочи основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за опразване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-170/22.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година в частта за местни дейности на Община Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

778/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на Решение № 51/31.01.2018г. на Министерски съвет, Общински съвет – Поморие одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Поморие за периода 2019-2021г., съгласно приложения, които са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-172/22.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на общински недвижими имоти за временно възмездно ползване от териториално поделение на Национален осигурителен институт – Бургас” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

779/03.04.2018г.

 

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, изр. първо, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, и чл. 12, във връзка с чл. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

 

1. Предоставя помещение с идентификатор 57491.502.476.1.1 по КККР на гр. Поморие с местонахождение в гр. Поморие, кв. 73, УПИ X, с предназначение на същото „за офис”, находящо се на първи етаж и административен адрес на същото, ул. „Солна” № 15, за временно възмездно ползване, за срок от 1 /една/ година на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Бургас, с БУЛСТАТ: 1210825210036, със седалище, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 126, представлявано от Енчо Жеков Жеков на длъжност – Директор, на цена от 06,60 лв. на кв.м., която представлява усреднена цена, между цена за помещения предоставяни за здравни нужди  и помещения за офиси и административни нужди, съгласно Тарифа за базисните (начални) цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, към Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Поморие, в изпълнение на настоящото решение да извърши всички необходими фактически и правни действия по възмездното предоставяне на помещението за ползване от ТП на НОИ – Бургас.

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-173/22.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж – пристройка  в общински имот в УПИ V, кв.9 по плана на с.Гълъбец” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

780/03.04.2018г.

 

На основание на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.37 ал.4, чл.38 ал.2 от ЗОС и чл.47 от от Наредба №1 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие да се учреди право на строеж за изграждане на пристройка – магазин, към съществуваща жилищна сграда с РЗП 112кв.м., в УПИ V кв.9 по регулационния план на с.Гълъбец, при граници подробно описани в АЧОС№613/03.04.2000г., на Митко Енев Стоянов. Пазарната цена на правото на строеж е определено в размер на 1340,00лв.

 

 

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-175/22.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ІІІ, кв.63 по плана на с.Порой” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

781/03.04.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІІ кв.63 по плана на с.Порой и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет Поморие дава съгласие да се продадат 75/935 идеални части от УПИ ІІІ кв.7 по плана на с.Порой, целият от 935кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6259/01.02.2018г. на съсобственика Адем Мустафа Али, при цена 1350,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-176/22.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за управление помещение от сграда, публична общинска собственост за пенсионерски клуб в с.Козичино на ОП „Социално обслужване” гр.Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

782/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.14 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие предоставя за ползване на ОП ”Социално обслужване” гр. Поморие помещение с площ 65кв.м., находящо се в едноетажна масивна сграда със застроена площ 450 кв.м., построена в УПИ VI, кв. 29 по плана на с. Козичино, актувана с АПОС №4521/21.10.2008г. за пенсионерски клуб за срок от пет години, при граници на помещението: от североизток помещение за читалище; от северозапад, югозапад и североизток външен зид.

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-177/22.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване и управление имотите в регулация с поставени бунгала за отдих и туризъм в м.”Косата” и ползване на два от имотите за къмпинг” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

783/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.53 от ЗОС, и чл.14 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.5, ал.1 от Правилника за устройство и дейността на ОП СУОИ-Поморие,  Общински съвет  - Поморие предоставя за стопанисване и управление имотите в регулация с поставени бунгала за отдих и туризъм в местността „Косата на ОП СУОИ-Поморие, изброени по-долу:

 

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.1

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.2

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.3

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.4

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.5

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.6

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.9

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.10

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.11

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.12

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.671

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.501.674

  и дава възможност Община Поморие да направи нова стъпка в развитието на туризма като използва възможността в ПИ с идентификатор 57491.501.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие и ПИ с идентификатор 57491.501.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие да се да се обособи къмпинг за кемпери и каравани.

   

  По т.15. от дневния ред: „ОС-178/22.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с ПИ 57491.503.548 но КК на гр.Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

  Р Е Ш Е Н И Е :

  784/03.04.2018г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1  и ал. 3 от ЗОС  и във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2, и чл.62 ал.1, т.2, и чл.63 ал.1, т.1 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие    дава съгласие да се дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване  под наем, за срок от 8 /осем/ години на   следните обекти за продажба на сувенири, бижута и промишлени стоки, съгласно приложената схема, както следва:

  Тяло А

  1.Павилион  на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.

  2.Павилион  на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.

  3.Павилион на площ от 9.25 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  185,00 лв.без вкл.ДДС или 222,00 лв.с вкл. ДДС.

  4.Павилион на площ от 8.78 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  175,60 лв.без вкл.ДДС или 210,72 лв.с вкл. ДДС.       

  5.Павилион на площ от 8.21 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  164,20 лв.без вкл.ДДС или 197,04 лв.с вкл. ДДС. 

   6.Павилион на площ от 8.21 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  164,20 лв.без вкл.ДДС или 197,04 лв.с вкл. ДДС.  

    7.Павилион на площ от 8.06 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС. 

    8.Павилион на площ от 8.06 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС

    9.Павилион на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  159,00 лв.без вкл.ДДС или 190,80 лв.с вкл. ДДС. 

   10.Павилион на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  159,00 лв.без вкл.ДДС или 190,80 лв.с вкл. ДДС

        Тяло Б

  1.Павилион  на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.

  2.Павилион  на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.

  3.Павилион на площ от 8.06 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС.

  4.Павилион на площ от 8.06 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС. 

  5.Павилион на площ от 8.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  164,00 лв.без вкл.ДДС или 196,80 лв.с вкл. ДДС.

  6. Павилион на площ от 8.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  164,00 лв.без вкл.ДДС или 196,80 лв.с вкл. ДДС.  7.Павилион на площ от 8.78 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  175,60 лв.без вкл.ДДС или 210,72 лв.с вкл. ДДС. 

  8.Павилион на площ от 9.24 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  184,80 лв.без вкл.ДДС или 221,75 лв.с вкл. ДДС.   9.Павилион на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС. 

  10.Павилион на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС. 

  ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

  1. В обектите по т.І може да се осъществява търговска дейност съобразно определеното предназначение-промишлени стоки,сувенири и бижутерия.

 

        2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект .

 

  3. Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

 

         4.Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга. 

 

        5. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

 

- първа дата - до 16.00 часа,  един  работен ден  преди датата на  търга;

 

         - втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга  

 

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

 

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

V. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

. Схемите са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.16. от дневния ред: „ОС–183/23.03.2018г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС - Поморие, относно приемане на отчет за приходите и разходите на „Медицински център І” ЕООД гр.Поморие за 2017г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

785/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема годишен финансов отчет на „Медицински център І” ЕООД гр.Поморие към 31.12.2017г.

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-185/23.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно прехвърляне на общински недвижими имоти в полза на агенция „Пътна инфраструктура” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

786/03.04.2018г.

 

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 35, ал. 5, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 29, чл. 1 и чл. 41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие:

 

1.Обявява от публична общинска в частна общинска собственост, имоти-публична общинска собственост, находящи се в землището на гр. Поморие, засегнати от  одобрения с влязла в сила Заповед № РД – 02 – 15 – 95 от 02.11.2017 г. на заместник – министъра на РРБ /обн. в ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г./, ПУП–парцеларен план за обект: Път I – 9 Слънчев бряг – Бургас, участък: Обход на гр. Поморие от км 217 + 000 до               км 222+849.41, с проектни идентификатори, съгласно скиците-проект, издадени от СГКК-Бургас, както следва:

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.4.665 /образуван от ПИ 57491.4.583/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.7.424 /образуван от ПИ 57491.7.384/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.11.421 /образуван от ПИ 57491.11.318/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.12.395 /образуван от ПИ 57491.12.386/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.826 /образуван от ПИ 57491.13.501/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.820 /образуван от ПИ 57491.13.502/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.810 /образуван от ПИ 57491.13.507/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.818 /образуван от ПИ 57491.13.564/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.785 /образуван от ПИ 57491.13.566/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.772 /образуван от ПИ 57491.13.567/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.766 /образуван от ПИ 57491.13.569/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.769 /образуван от ПИ 57491.13.578/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.805 /образуван от ПИ 57491.13.579/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.709 /образуван от ПИ 57491.14.626/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.726/образуван от ПИ 57491.14.627/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.744/образуван от ПИ 57491.14.628/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.774/образуван от ПИ 57491.14.632/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.773/образуван от ПИ 57491.14.632/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.776/образуван от ПИ 57491.14.632/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.721/образуван от ПИ 57491.14.634/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.688/образуван от ПИ 57491.14.636/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.687/образуван от ПИ 57491.14.636/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.689/образуван от ПИ 57491.14.636/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.779/образуван от ПИ 57491.14.646/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.16.724 /образуван от ПИ 57491.16.542/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.16.732 /образуван от ПИ 57491.16.549/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.16.727 /образуван от ПИ 57491.16.558/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.16.765 /образуван от ПИ 57491.16.588/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.321 /образуван от ПИ 57491.17.228/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.307 /образуван от ПИ 57491.17.234/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.287 /образуван от ПИ 57491.17.235/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.309 /образуван от ПИ 57491.17.237/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.760 /образуван от ПИ 57491.14.629/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.260 /образуван от ПИ 57491.17.236/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.19.729 /образуван от ПИ 57491.19.578/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.708 /образуван от ПИ 57491.13.574/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.807 /образуван от ПИ 57491.13.580/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.828 /образуван от ПИ 57491.13.562/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.713 /образуван от ПИ 57491.13.575/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.11.425 /образуван от ПИ 57491.11.396/.

 

2.В изпълнение на чл. 34а, ал. 5 от Закон за държавната собственост и в съответствие с чл. 43б, изречение „второ”, дава съгласие за безвъзмездното прехвърляне на собствеността в полза на Държавата/Агенция „Пътна инфраструктура”  на засегнатите имоти – общинска собственост, землище гр. Поморие, с проектни идентификатори съгласно скиците -проект, издадени от СГКК-Бургас, както следва:

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.4.665 /образуван от ПИ 57491.4.583/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.7.424 /образуван от ПИ 57491.7.384/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.11.421 /образуван от ПИ 57491.11.318/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.11.427 /образуван от ПИ 57491.11.395/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.12.395 /образуван от ПИ 57491.12.386/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.826 /образуван от ПИ 57491.13.501/ ,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.820 /образуван от ПИ 57491.13.502/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.810 /образуван от ПИ 57491.13.507/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.818 /образуван от ПИ 57491.13.564/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.785 /образуван от ПИ 57491.13.566/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.772 /образуван от ПИ 57491.13.567/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.766 /образуван от ПИ 57491.13.569/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.769 /образуван от ПИ 57491.13.578/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.805 /образуван от ПИ 57491.13.579/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.709 /образуван от ПИ 57491.14.626/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.726/образуван от ПИ 57491.14.627/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.744/образуван от ПИ 57491.14.628/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.774/образуван от ПИ 57491.14.632/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.773/образуван от ПИ 57491.14.632/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.776/образуван от ПИ 57491.14.632/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.721/образуван от ПИ 57491.14.634/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.688/образуван от ПИ 57491.14.636/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.687/образуван от ПИ 57491.14.636/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.689/образуван от ПИ 57491.14.636/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.779/образуван от ПИ 57491.14.646/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.16.724 /образуван от ПИ 57491.16.542/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.16.732 /образуван от ПИ 57491.16.549/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.16.727 /образуван от ПИ 57491.16.558/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.16.765 /образуван от ПИ 57491.16.588/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.321 /образуван от ПИ 57491.17.228/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.338 /образуван от ПИ 57491.17.229/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.307 /образуван от ПИ 57491.17.234/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.287 /образуван от ПИ 57491.17.235/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.309 /образуван от ПИ 57491.17.237/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.14.760 /образуван от ПИ 57491.14.629/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.17.260 /образуван от ПИ 57491.17.236/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.19.729 /образуван от ПИ 57491.19.578/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.708 /образуван от ПИ 57491.13.574/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.807 /образуван от ПИ 57491.13.580/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.828 /образуван от ПИ 57491.13.562/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.13.713 /образуван от ПИ 57491.13.575/,

 

Поземлен имот с идентификатор 57491.11.425 /образуван от ПИ 57491.11.396/.

 

3.Възлага на Кмета на Община Поморие, в изпълнение на настоящото решение да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имотите, посочени в т. 2 от настоящото решение, в полза на Държавата/АПИ.

 

Общински съвет гр. Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят особено важни обществени интереси.            

 

Мотивите за това са следните:

 

С Решение № 302 на Министерски съвет от 20 април 2012 г. републикански път I-9 (Е-87) „Граница Румъния – Дуранкулак – Шабла – о.п. Каварна – Балчик – Оборище – Кранево – Златни пясъци – Свети Константин – Варна – Старо Оряхово – Обзор – о.п. Слънчев бряг – Бургас – Маринка – Звездец – Малко Търново – граница Турция” е обявен  за национален обект по реда на Закон за държавната собственост и за обект с национално значение по смисъла на Закон за устройство на територията.

 

С реализацията на обходния път на град Поморие ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества и комфорта при пътуване, а също така ще се повиши безопасността на движение, както и пропускателната способност на пътния участък. С извеждането на транзитен трафик  извън урбанизираните територии на гр. Поморие ще се гарантира живота и здравето на хората, както и безопасността на предвижването им.

 

 

 

По т.18. от дневния ред: „ОС-188/23.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в ПИ 35033.501.1229 по КККР на гр.Каблешково” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

786/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, с оглед ликвидиране на съсобствеността в ПИ с идентификатор 35033.501.1529 по КККР на гр. Каблешково, съответстващ на УПИ I-159, кв.10 по регулационния плана на гр. Каблешково и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се продадат 56/534 идеални части от ПИ с идентификатор 35033.501.1529 по КККР на гр. Каблешково, съответстващ на УПИ I-159, кв.10 по регулационния плана на гр. Каблешково, целият на площ от 534 кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №6256/25.01.2018г. на съсобствениците Гинка Стоянова Тончева, Мария Аспарухова Иванова, Славка Аспарухова Ковачева и Станка Аспарухова Тончева при цена 2 240,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-189/23.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІ, кв.7 по плана на с.Дъбник” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

787/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ II-60, кв.7, по плана на с. Дъбник и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се продадат 10/620 идеални части от УПИ II-60, кв.7, по плана на с. Дъбник, целият на площ от 620 кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №6261/07.02.2018г. на съсобственика Реджеб Осман Мехмед при цена 180,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-199/26.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2018г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие се следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

788/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема промените по капиталовия и текущия бюджет за местни дейности на ОП „БКСРД”, община Поморие, отразени  в Приложение №, № 1 и 2.

 

Приложенията са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-202/27.03.2018г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС - Поморие, относно приемане на отчет за приходите и разходите на„МБАЛ-Поморие” ЕООД гр.Поморие за 2017г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

 Р Е Ш Е Н И Е :

 

789/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема годишен финансов отчет на „МБАЛ-Поморие” ЕООД гр.Поморие към 31.12.2017г.

 

 

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-203/27.03.2018г. - Докладна записка от Адам Адамов -– Председател на ОбС - Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2016г. на читалищата от Община Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

790/03.04.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 от ЗМСМА във връзка чл.26а, ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет – Поморие приема докладите за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2017г. на читалищата от Община Поморие, както следва:

 

 • НЧ „Светлина-1939” гр.Поморие;

 • НЧ „Иван Спасов-1908г.”  с.Страцин;

 • НЧ „Просвета-1906г.” с.Козичино;

 • НЧ „Възраждане-Доброван-2013г.” с.Бата;

 • НЧ „Възраждане-Лъка-2002” с.Лъка;

 • НЧ „Просвета-1928г.” с.Порой;

 • НЧ „Атанас Манчев-1920г.” гр.Каблешково;

 • НЧ „Поука-1907г.” с Горица;

 • НЧ „Самообразование-1928г.” с.Гълъбец;

 • НЧ „Светлина-1934” гр.Ахелой;

 • НЧ „Христо Ботев-1963г.” с.Медово;

 • НЧ „Георги И.Маджаров-1924г.” с.Бата;

 • НЧ „Любен Каравелов-1978г.” с.Дъбник;

 • НЧ „Здравец-2013г.” с.Александрово;

 

 

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-205/27.03.2018г. - Докладна записка Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Порой” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

791/03.04.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

769/19.05.2000г.

с.Порой

УПИ I кв.24

500кв.м.

7000,00лв.

770/19.05.2000г.

с.Порой

кв.24  УПИ ІІ

515кв.м.

7210,00лв.

 

 

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-206/27.03.2018г. - Докладна записка Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Каменар и гр.Каблешково” с 15 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

792/03.04.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5584/14.04.2014г.

с.Каменар

м-т”Бадемите”

Имот №001086

Овощна градина

48,465дка.

37670,00лв.

5585/14.04.2014г.

с.Каменар

м-т”Бадемите”

Имот №001090

Овощна градина

6,249дка.

6350,00лв.

5586/14.04.2014г.

с.Каменар

м-т”Бадемите”

Имот №001091

Овощна градина

3,781дка.

3840,00лв.

2822/17.11.2004г.

с.Каменар

м-т”Колибата”

Имот №004114

Нива

10.642дка.

10430,00лв.

6262/20.02.2018г.

гр.Каблешково

ПИ 35033.12.64

Нива

7,387дка.

7390,00лв.

 

 

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-207/27.03.2018г. - Докладна записка Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

793/03.04.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5468/27.03.2013г.

гр.Поморие

ПИ 57491.508.64

2402кв.м.

146500,00лв.

5550/04.12.2013г.

гр.Поморие

ПИ 57491.508.166

1484кв.м.

121700,00лв.

5661/29.01.2015г.

гр.Поморие

ПИ 57491.510.44

467кв.м.

28500,00лв.

5227/01.03.2012г.

гр.Поморие

ПИ 57491.506.527

658кв.м.

78960,00лв.

4805/11.11.2009г.

гр.Поморие

ПИ 57491.501.421

кв.269  УПИ І

В описания имот има построена сграда – трафопост, изградена въз основа отстъпено право на строеж на „ЕВН България Електоразпределение” АД за обща площ 37кв.м. за трафопост и сервитутна зона за обслужване на трафопоста

706кв.м.

73420,00лв.

5321/05.11.2012г.

гр. Поморие

ПИ 57491.501.29

463 кв.м.

92600,00лв.

 

 

 

По т.26.от дневния ред: „ОС-208/27.03.2018г. - Докладна записка Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

794/03.04.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5980/24.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1152

УПИ I кв.18

792кв.м.

23760,00лв.

6151/15.06.2017г.

гр.Каблешково

35033.501.1157

УПИ V кв.18

775кв.м.

15500,00лв.

6106/02.03.2017г.

гр.Каблешково

35033.501.397

УПИ I кв.7

843кв.м.

25290,00лв.

5970/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.459

УПИ I кв.19

673кв.м.

20190,00лв.

5971/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1159

УПИ II кв.19

672кв.м.

20160,00лв.

5972/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1160

УПИ III кв.19

687кв.м.

20610,00лв.

5973/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1161

УПИ IV кв.19

686кв.м.

20580,00лв.

5974/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1162

УПИ V кв.19

733кв.м.

21990,00лв.

5975/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1163

УПИ VI кв.19

730кв.м.

21900,00лв.

5976/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1164

УПИ VII кв.19

685кв.м.

20550,00лв.

5977/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1165

УПИ VIII кв.19

703кв.м.

21090,00лв.

5978/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1166

УПИ IX кв.19

669кв.м.

20070,00лв.

5979/23.03.2016г.

гр.Каблешково

35033.501.1167

УПИ X кв.19

760кв.м.

22800,00лв.

 

 

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-209/27.03.2018г. - Докладна записка Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Ахелой” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

795/03.04.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

4998/14.03.2011г.

гр.Ахелой

ПИ 00833.501.379

573кв.м.

55000,00лв.

 

 

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-111/20.02.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

796/03.04.2018г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Общински съвет - Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие, приета с Решение № 523/20.04.2017г. на Общински съвет – Поморие, както следва:

 

§ 1. Текстът в чл. 6, ал.1 „до 1 март“ се заменя с „до 31 януари“.

 

§ 2. Текстът в чл. 6, ал. 2 „настоящ адрес“ се заменя с „постоянен или настоящ адрес“.

 

§ 3. Текстът в чл. 6, ал. 3 „настоящ адрес“ се заменя с „постоянен или настоящ адрес“.

 

§ 4. Към текста в чл. 6, ал. 4 „съвместно с училищата“ се добавя „и екипите по обхват, съгласно Решение №373/05.07.2017 г. на Министерски съвет на Република България“.

 

§ 5. Текстът на чл. 23, ал. 6 „В случаите, когато за едно и също училище броят на кандидатстващите деца с равен брой точки е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа от електронната система за прием. Тогава се класират децата с по-големи случайни числа.“ се заменя със следния текст:

 

„В случаите, когато за едно и също училище броят на кандидатстващите деца с равен брой точки е по-голям от броя на свободните места, децата се подреждат:

 

1. По годината на адресната регистрация на ползвания по-благоприятен за детето за съответното желание постоянен или настоящ адрес на територията на град Поморие, като първо се класират децата с по-ранна адресна регистрация;

 

2. При една и съща година на адресна регистрация по т.1 се класират децата с по-големи случайни числа след прилагане на процедура по генериране и присъждане на случайни числа от електронната система за прием.“

 

§ 6. Текста на чл.31 става: „Записването се извършва от училищната комисия след сверяване на заявените данни с представените от родителя /настойника/ задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране /Приложение № 2/”

 

§ 7. Текста на чл.32,т.2 става: „удостоверение за раждане на детето”.

 

§ 8. Приложение № 1 се отменя. Приема се ново приложение с № 1 - Заявление за участие в класиране за прием в първи клас.

 

§ 9. Приложение № 2 се отменя. Приема се ново приложение с № 2 - Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии.

 

§ 10. Приложение № 3 се отменя. Приема се ново приложение с № 3 - Заявление за записване.

 

2.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет – Поморие, за приемането й.

 

3.Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Поморие.

 

 

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-133/02.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабели 20 kV за захранване на БКТП в ПИ 35033.2.688 по КККР на гр.Каблешково, м.”Двете чешми” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

797/03.04.2018г.

 

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява подробен устройствен план -парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.2.688 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут на електропровода, преминаващи от съществуващ ЖБ стълб в ПИ 35033.2.20 (нива на Дойно Апостолов и Тодорка Апостолова), през ПИ 35033.2.585 (селскостопански път, публична общинска собственост), ПИ 35033.2.679 (за второстепенна улица, собственост на „БАЛКАН–НЕТ” ЕООД) до нов БКТП в ПИ 35033.2.688 (урбанизирана територия на „БАЛКАН-НЕТ” ЕООД); с проектна дължина на трасето около 460 м - в земеделска и в урбанизирана територия.

 

          На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-143/13.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ V в кв.35 по плана на гр.Ахелой” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

798/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация за УПИ Vобщ, в кв.35 по плана на гр.Ахелой, който предвижда разделянето му на два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ V, с площ 338 кв.м. и УПИ ХХІІІобщ, с площ 338 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.31. от дневния ред: ”ОС-166/21.03.2019г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна в наименованието на социалната услуга „Дом за възрастни хора с физически увреждания” с.Горица” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

799/03.04.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Поморие променя Решение № 595/25.09.2003г., като наименованието на социалната услуга „Дом за възрастни хора с физически увреждания” с.Горица, да се промени на „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания” с.Горица, считано от 01.01.2018г.

 

2. Общински съвет - Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.32. от дневния ред: „ОС-167/21.03.2019г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна в наименованието на социалната услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” с.Бата” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

800/03.04.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Поморие променя Решение № 757/28.04.2010г., като наименованието на социалната услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” с.Бата, да се промени на „Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост, считано от 01.01.2018г.

 

2. Общински съвет - Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.33. от дневния ред: „ОС-168/21.03.2019г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна в наименованието на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тим за деца/младежи без увреждания” с.Бата” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

801/03.04.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Поморие променя Решение № 1261/23.12.2014г., като наименованието на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания” с.Бата, да се промени  на „Център за настаняване от семеен тим за деца без увреждания”, считано от 01.01.2018г.

 

2. Общински съвет - Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК, предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.34. от дневния ред: „ОС-186/23.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 006229, м.”Навеса”, землище с.Страцин” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

802/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод” за ПИ 006229,  м-ст „Навеса”, в землище с.Страцин, и сервитут на водопровода, преминаващи през: ПИ 000522 – път ІV клас, общинска публична собственост и ПИ 000523 – полски път, общинска публична собственост; с проектна дължина на трасето около 109 м.  

 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод” за ПИ 006229,  м-ст „Навеса”, в землище с.Страцин, и сервитут на водопровода, преминаващи през: ПИ 000522 – път ІV клас, общинска публична собственост и ПИ 000523 – полски път, общинска публична собственост; с проектна дължина на трасето около 109 м.    

 

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод” за ПИ 006229,  м-ст „Навеса”, в землище с.Страцин, и сервитут на водопровода, преминаващи през:  ПИ 000522 – път ІV клас, общинска публична собственост и ПИ 000523 – полски път, общинска публична собственост; с проектна дължина на трасето около 109 м.                

 

Разрешава на Ахмед Мустафа Ахмед да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод” за ПИ 006229,  м-ст „Навеса”, в землище с.Страцин, и сервитут на водопровода, преминаващи през:  ПИ 000522 – път ІV клас, общинска публична собственост и ПИ 000523 – полски път, общинска публична собственост;  с проектна дължина на трасето около 109 м.

 

         Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.35. от дневния ред: „ОС–215/27.03.2018г. - Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Марияна Саръстова за лечение на детето Христо Саръстов” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

803/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Марияна Христова Саръстова с постоянен адрес гр.Поморие, ул. „Цар Петър 10, ет.3, ап.6 еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 1000, 00 /хиляда/ лева за медицински нужди и рехабилитация на детето Христо Димитров Саръстов.

 

 

 

По т.36. от дневния ред: „ОС-217/28.03.2018г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие” на народната тракийска певица Янка Делчева Иванова” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

804/03.04.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредбата на Общински съвет – Поморие за морално стимулиране на физически лица с особени заслуги към Община Поморие, Общински съвет – Поморие удостоява народната тракийска певица Янка Делчева Иванова със званието „Почетен гражданин на Поморие”.

 

 

 

По т.37. от дневния ред: „ОС-218/28.03.2018г.   - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Поморие за периода 01.08.2017г.-27.02.2018г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

805/03.04.2018г.

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация, Общински съвет – Поморие приема отчет за дейността си и неговите комисии за периода 01.08.2017г.-27.02.2018г.

 

 

 

По т.38. от дневния ред: „ОС-223/30.03.2018г. - Докладна записка  от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Поморие – 3”, финансиран съгласно АДБФП № BG16RFOP001-2.001-01-43-С01 по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

806/03.04.2018г.

 

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Поморие дава съгласие Община Поморие да финансира чрез временен безлихвен заем по проект BG16RFOP001-2.001-0143-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие - 3“ за изпълнението на дейности по СМР на стойност до 50 000,00 лв. в допълнение на сключен Договор № BG16RFOP001-2.001-0143-C0-S-02 за „ДЕЙНОСТИ ПО ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ПОМОРИЕ, НАХОДЯЩА СЕ В КВ. СВОБОДА БЛ.17".

 

2.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по възлагане на гореописаните дейности в рамките на ЗОП.

 

3.Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие след извършване на разходите по СМР да предприеме необходимите действия по отношение на направените разходи, като да подаде същите за верификация и възстановяване.

 

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (37-мо заседание - решения.pdf)37-мо заседание - решения.pdf467 КБ243 Сваляния