Решения от 38-то /извънредно/ заседание проведено на 27.04.2018г.

на . . Посещения: 320

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2018г.

 

                                                       /мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 14.05.2018г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-249/18.04.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез подхода водено от общностите местно развитие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№807/27.04.2018г.

 

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства в качеството си на партньор с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “МИГ Поморие - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.”, и одобрява партньорство с "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ГР. ПОМОРИЕ" с ЕИК 176609898.

 

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ ОС-250/18.04.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез подхода водено от общностите местно развитие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№808/27.04.2018г.

 

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектно предложение в качеството си на водещ бенефициент за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “МИГ Поморие - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.”, и одобрява партньорство с НЧ "Атанас Манчев-1920г.", град Каблешково Община Поморие п.к.8210 ул."Кл.Охридски"5.

 

2.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектните предложения, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проектите.

 

3.Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Записи на заповеди, в случай че са изискуеми при подаване на искания за авансови плащания.

 

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-260/24.04.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 002124 в м.”Канарата”, землище с.Медово” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№809/27.04.2018г.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

 

         Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 002124 в м. „Канарата”, землище с.Медово, община Поморие;

 

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 002124 в м. „Канарата”, землище с.Медово, община Поморие, с показатели на режима на застрояване: обща допустима площ на застрояване 900 кв.м.; Кплътност: ≤20%; допустима височина на застрояване: ≤3(10м); К интензивност: ≤0,4; при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им;

 

         Разрешава на „Профит Икономикс” ЕООД в качеството му на собственик да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 002124 в м.„Канарата”, землище с.Медово, община Поморие.

 

Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

 

         На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК, чл.21, ал.8 от ЗОС Общински съвет Поморие разпорежда предварително изпълнение на настоящото решение, за да не се осуети или сериозно затрудни изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (38-мо заседание.pdf)38-мо заседание.pdf162 КБ163 Сваляния