Решения от 39-то заседание проведено на 29.05.2018г.

на . . Посещения: 350

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.05.2018г.

 

                                               /мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 19.06.2018г.

 

 

 

По т.1.от дневния ред: „ОС-164/21.03.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Тарифа № 3 за услуги, предоставени от рибарско пристанище – Поморие и пасажерско пристанище – Поморие към Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№810/29.05.2018г.

 

На основание   чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема допълнение на Тарифа № 3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище- Поморие  и Пасажерско пристанище - Поморие  към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

1.Създава се нова точка 1.1 с текст Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие, застанали на борда на друг плавателeн съд заплащат годишна кейова такса в размер на 50 % от таксата по точка 1.”

 

2.Създава се нова точка 2.1 с текст „ Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пасажерско пристанище – Поморие, застанали на борда на друг плавателeн съд заплащат годишна кейова такса в размер на 50 % от таксата по точка 2.„

 

3.Допълва точка 3 с текст„собственици на еднокорпусни плавателни съдове  

 

4. Създава се нова точка 3.1” Всички собственици на многокорпусни плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и  Пасажерско пристанище – Поморие заплащат месечна такса в размер на 6,00 лв. на линеен метър.

 

5. Създава се нова точка 4.2 с текст „ За посещение на чужди плавателни съдове на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие, застанали на борда на друг плавателeн съд се събира дневна кейова такса такса в размер на 50 % от таксата по точка 4.

 

           6. Създава се  нова точка 4.3 с текст „ За посещение на плавателни съдове на стария кей застанали на борда на друг плавателен съд се събира дневна кейова такса такса в размер на 50 % от таксата по точка 4.1.”

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-204/27.03.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Бата” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№811/29.05.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

911/01.08.2000г.

с.Бата

кв.50  УПИ ХХІ

840кв.м.

12550,00лв.

 

 

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-210/27.03.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Страцин” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№812/29.05.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

31/10.04.1997г.

с.Страцин

кв.21  УПИ ІІІ

820кв.м.

12700,00лв.

 

 

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-211/27.03.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Козичино” ” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№813/29.05.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредба №1 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

2704/23.04.2004г.

с.Козичино

кв.30  УПИ Х

 

Дворно място 485кв.м.

Фурна - масивна сграда със ЗП 150кв.м.

21000,00лв.

 

 

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-245/17.04.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост” ” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№814/29.05.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5590/07.05.2014г.

гр.Поморие

м-т”Кантона”

ПИ 57491.1.49

нива

12.987дка.

12500,00лв.

4480/11.08.2008г.

с.Козичино

м-т”Бозалъка”

Имот №000362

Нива

24.134дка.

23970,00лв.

2605/18.11.2003г.

с.Габерово

м-т”Лехите”

имот №004013

Нива

5.390дка.

5340,00лв.

 

 

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-247/17.04.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка” ” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№815/29.05.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

3969/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIII-270 кв.29

530кв.м.

14310,00лв.

3970/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIV-271 кв.29

502кв.м.

13554,00лв.

3971/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XV-272 кв.29

550кв.м.

14850,00лв.

4033/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XI-284 кв.30

638кв.м.

17226,00лв.

4034/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XII-285 кв.30

365кв.м.

9855,00лв.

4035/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIII-286 кв.30

390кв.м.

10530,00лв.

4036/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIV-287 кв.30

391кв.м.

10557,00лв.

4037/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XV-288 кв.30

391кв.м.

10557,00лв.

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-248/17.04.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово”  с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№816/29.05.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

990/17.08.2000г.

с.Александрово

кв.23  УПИ ІV

880кв.м.

12320,00лв.

991/17.08.2000г.

с.Александрово

кв.23  УПИ V

760кв.м.

10640,00лв.

992/17.08.2000г.

с.Александрово

кв.23  УПИ VІ

760кв.м.

10640,00лв.

993/17.08.2000г.

с.Александрово

кв.23  УПИ VІІ

730кв.м.

10220,00лв.

997/17.08.2000г.

с.Александрово

кв.9  УПИ ХІІ

840кв.м.

11760,00лв.

998/17.08.2000г.

с.Александрово

кв.9  УПИ ХІІІ

830кв.м.

11620,00лв.

999/17.08.2000г.

с.Александрово

кв.9  УПИ ХІV

920кв.м.

12880,00лв.

1000/17.08.2000г.

с.Александрово

кв.9  УПИ ХХ

735кв.м.

10290,00лв.

1001/17.08.2000г.

с.Александрово

кв.9 УПИ ХХІ

800кв.м.

11200,00лв.

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-288/09.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2018г.” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№817/29.05.2018г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал. 2  и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет -  Поморие приема допълнение към списъка на земеделските имоти-общинска собственост за предоставяне под наем през 2018 г., приет с Решение № 726/30.01.2018 г. на Общински съвет Поморие, както следва:                 

 

№ по ред

Землище

Местност

Масив/

парцел

НТП

Площ

дка

1

Габерово

Оранжериите

009005

нива

2.471

 

                                                                                                                                                                                       

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-291/09.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І, кв.189а по плана на гр.Поморие” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№818/29.05.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.504.1 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ І в кв.189а по регулационния план на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС,  Общински съвет  - Поморие  дава съгласие да се продадат 540/6911 идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.504.1 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ І в кв.189а по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 6911кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 6282/16.04.2018г. на съсобственика „Линекс Стил” ЕООД с управител Вичо Димитров Вичев, при цена 150лв./кв.м. без ДДС.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-293/09.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 31.05.2018г.” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№819/29.05.2018г.

 

1.На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 18 от Наредбата № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет - Поморие определя Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас” АД, 31.05.2018 г. от 11:00 ч. и при втора дата 15.06.2017 г. от 11:00 ч.  в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.

 

         2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

 

3.Определя инж.Кунчо Гайдов – зам.кмет „СИТУП”  за представител на Община Поморие в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас” АД, 31.05.2018 г. от 11:00 ч. и при втора дата 15.06.2018 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ - Бургас” АД за приемане на посочените решения.

 

4.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет - Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-298/11.05.2018г. Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” - Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти във временен базар за селскостопанска продукция находящ се в кв.228, УПИ І-5018 по плана на гр.Поморие” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№820/29.05.2018г.

 

I.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 ал. 1 и 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване  под наем, за срок от 7 /седем/ години на   следните обекти  разположени във Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в   кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на гр. Поморие съгласно приложената схема, както следва:

 

Сграда „А”:

 

1.Магазин  на площ от 28,09 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  280,90 лв. без вкл.ДДС или 337,08 лв.с вкл. ДДС.

 

2.Магазин  на площ от 28,36 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  283,60 лв. без вкл.ДДС или 340,32 лв.с вкл. ДДС. 

 

3.Магазин  на площ от 11.76 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  117,60 лв. без вкл.ДДС или 141,12 лв.с вкл. ДДС 

 

         Сграда „Б”

 

1.Магазин  на площ от 17,57 кв.м. закрита площ,при начална месечна  наемна цена в размер на  175,70 лв. без вкл.ДДС или 210,84 лв.с вкл. ДДС.

 

2.Санитарен възел на площ от 12,62 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  126,20 лв. без вкл.ДДС или 151,44 лв.с вкл. ДДС.

 

ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 

 1.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един  обект 

 

         2.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения от НАП.

 

           ІІІ. За  отдаване  под наем, за срок от 7 /седем/ години на   следните обекти съгласно приложената схема, както следва:

 

1.Търговска маса № 4 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.

 

2.Търговска маса № 14 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.

 

3.Търговска маса № 18 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.

 

4.Търговска маса № 19 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.

 

5.Търговска маса № 20 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.

 

6.Търговска маса № 22 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.

 

7.Търговска маса № 23 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.

 

8.Търговска маса № 24 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.

 

4.Участниците в търга за търговските маси  следва да представят:

 

- Регистрационна карта на земеделски производител издадена от Министерството на земеделието и храните;

 

- Анкетна карта  за регистрация на земеделски производител издадена от Областна дирекция «Земеделие»-Бургас;

 

- Анкетен формуляр за местонахождението на имота издадено от Общинска служба «Земеделие»- Поморие

 

             5. Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения от НАП.

 

             6. Квадратурата, която се ползва извън търговските маси за продажба на селскостопанска продукция се заплаща допълнително по Тарифата за такси към Наредба № 11 на Общински съвет Поморие.

 

ІV. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.

 

V. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

VІI. Схемите са  неразделна част от настоящото решение

 

 

 

По т.12. от дневния ред: : „ОС-301/11.05.2018г. -  Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура чрез подбор – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№821/29.05.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т. 10 и 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г, включващо строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Ахелой и гр. Каблешково.

 

2.Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

 

3.Общински съвет – Поморие задължава Община Поморие да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.

 

4.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проектите.

 

5.Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед за стойност и срок съгласно правилата на финансиращия орган при подаване на искане за авансово плащане.

 

6.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ ОС-302/11.05.2018г. -  Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура чрез подбор –площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№822/29.05.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т. 10 и 12 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., включващо обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в гр. Ахелой и гр. Каблешково.

 

2.Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

 

3.Общински съвет – Поморие задължава Община Поморие да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.

 

4.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проектите.

 

5.Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед за стойност и срок съгласно правилата на финансиращия орган при подаване на искане за авансово плащане.

 

6.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

          По т.14. от дневния ред: „ОС-305/15.05.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кампания за повишаване събираемостта на местните данъци, такси и глоби и плащането им в срок” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№823/29.05.2018г.

 

          На основание чл.21, ал.2, пр.4, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да организира и проведе томбола във връзка поощрителната кампания за мотивиране доброволното заплащане в срок, на дължимите от лицата публични задължения към Община Поморие, на която на избрани на случаен принцип измежду платилите всичките си публични задължения към общината /местни данъци, такси и глоби/ до 30.04.2018год. се раздадат предметни награди на стойност общо до 3 000 лв.

 

         1. Philips 49" UHD, DVB-T2/C/S, Android TV  ~ 1358 лв. 

 

          2. HP 250 G6 Intel i3-6006U/4Gb DDR4 2133Mhz /15.6" HD/ no OS ~769лв. 

 

         3. Smartphone Samsung SM-J730F GALAXY J7 (2017) Duos  ~550лв

 

         Допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на акта.

 

 

 

         По т.15. от дневния ред: „ ОС-319/18.05.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнително споразумение към партньорско споразумение от 11.04.2018г. във връзка с подадено проектно предложение по процедура BG16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци”, приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№824/29.05.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и за синхронизиране на проектното предложение с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, Общински съвет – Поморие одобрява текста на допълнително споразумение към партньорско споразумение от 11.04.2018г. и дава съгласие същото да бъде подписано от Кмета на Община Поморие.

 

 

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-146/14.03.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№825/29.05.2018г.

 

На основание чл. 21, ал. 2, пр. 2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие, както следва:

 

§ 1. Чл. 23, ал.1 се изменя по следния начин: „Забранява се: Движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, паркове, градини, пешеходни пътеки, зелени площи, детски спортни площадки, в дворовете на училища и детски градини с прилежащите към тях територии, които не са предвидени за паркиране, с изключение на автомобилите на МВР, РЗПАБ, спешна медицинска помощ, аварийните и комунални фирми и тези обслужващи инвалиди и социалния патронаж, като се спазва Закона за Движение по Пътищата.”

 

§ 2. Чл. 35 се изменя по следния начин: „ На територията на община Поморие се забранява:

 

(1(Нерегламентираното обособяване на места за паркиране, поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари, на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходците.

 

(2)Спирането, престоя и разполагането на ППС теглени от жива сила, ППС извършващи атракционна дейност и преместваеми обекти на места, неопределени за тази цел.”

 

§ 3. Да се промени името на действащата към момента наредба, както следва:

 

Наредба № 5 за организация на транспортната дейност в Община Поморие.

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-219/29.03.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 2017г.” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№826/29.05.2018г.

 

На основание чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет – Поморие приема отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 2017г.

 

 

 

По т.18. от дневния ред: „ОС-220/29.03.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие за 2017г.” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№827/29.05.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.8 от ЗУО, Общински съвет – Поморие приема отчета за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Поморие за 2017г.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-242/17.04.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за побратимяване на гр.Поморие, Община Поморие с гр.Ениджи, Република Турция” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№828/29.05.2018г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Поморие дава съгласие за побратимяване между  гр. Поморие, Община Поморие, Република България и гр. Ениджи, Република Турция.

 

2. Общински съвет-Поморие възлага на Кмета на община Поморие да предприеме всички необходими действия и постъпки за осъществяване на побратимяване между гр. Поморие, Община Поморие, Република Турция и                         гр. Ениджи, Република Турция.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-259/24.04.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР на улично кръстовище с о.т.21-22-23 пред кв.7 по регулационния план на с.Порой” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното решение

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№829/29.05.2018г.

 

           На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на с.Порой, който предвижда за сградата на здравната служба, находяща се между улици с осови точки 23-22 и 22-21 и УПИ Х-71 и ХVІІ-71 в кв.7 по регулационния план на селото, да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІХ, в кв.7, с площ 245 кв.м., с отреждане за „Здравна служба”, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-282/03.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на членството на Община Поморие в сдружение „Асоциация на българските черноморски общини” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№830/29.05.2018г.

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 48, т. 2 от  Наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие дава съгласие за прекратяване на членството на Община Поморие в Сдружение „Асоциация на българските черноморски общини”.

 

2.Възлага на Кмета да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на решението след влизането му в сила.

 

 

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-286/08.05.2018г.  - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Динко Сергеев Драганов” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№831/29.05.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет – Поморие дава съгласие за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на детето Динко Сергеев Драганов, ЕГН – 174604**** с адрес: с.Страцин, община Поморие, ул.”Дунав” № 11.

 

           2.В седем дневен срок Председателя на Общински съвет – Поморие да изпрати решението до Министерски съвет на Република България за разрешаване.

 

 

 

По т.23.от дневния ред: „ОС-287/08.05.2018г.  - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Райна Сергеева Драганова” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№832/29.05.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет – Поморие дава съгласие за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на детето Райна Сергеева Драганова, ЕГН – 144417**** с адрес: с.Страцин, община Поморие, ул.”Дунав” № 11.

 

           2.В седем дневен срок Председателя на Общински съвет – Поморие да изпрати решението до Министерски съвет на Република България за разрешаване.

 

 

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-292/09.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2018г.” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№833/29.05.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Поморие приема общинска програма за закрила на детето за 2018г.

 

 

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-309/16.05.2018г. - Докладна записка от Любо Липчев – Председател на постоянната комисия по ОКВЗСП към Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Красимир Димитров” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№834/29.05.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Красимир Иванов Димитров с постоянен адрес гр.Ахелой, ул. „Искър1 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-310/16.05.2018г. - Докладна записка от Любо Липчев – Председател на постоянната комисия по ОКВЗСП към Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Живка Митева” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№835/29.05.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Живка Иванова Митева с постоянен адрес гр.Поморие, ул. „Генерал Скобелев 6 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-311/16.05.2018г. - Докладна записка от Любо Липчев – Председател на постоянната комисия по ОКВЗСП към Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Анка Маринова” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№836/29.05.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Анка Йорданова Маринова с постоянен адрес с.Порой, ул. „Бачо Киро1 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-312/16.05.2018г. - Докладна записка от Любо Липчев – Председател на постоянната комисия по ОКВЗСП към Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Цвета Ангелова” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№837/29.05.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Цвета Владимирова Ангелова с постоянен адрес гр.Ахелой, ул. „Стара планина 15 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-313/16.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател за поземлени имоти №№ 00833.7.187, 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388, 00833.7.416, 00833.10.389, 00833.11.368 и 00833.11.372 по КККР на гр.Ахелой, м.”Къмпинга” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№838/29.05.2018г.

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател за поземлени имоти №№ 00833.7.187, 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388, 00833.7.416, 00833.10.389, 00833.11.368 и 00833.11.372 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва:  00833.7.187(пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.417(полски път, общинска собственост), 00833.7.412 (полски път, общинска собственост), 00833.7.388 (полски път, общинска собственост), 00833.10.389 (полски път, общинска собственост) и 00833.11.372 (полски път, общинска собственост) по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие.                               

 

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

           Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател за поземлени имоти №№ 00833.7.187, 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388, 00833.7.416, 00833.10.389, 00833.11.368 и 00833.11.372 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: 00833.7.187(пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.417(полски път, общинска собственост), 00833.7.412 (полски път, общинска собственост), 00833.7.388 (полски път, общинска собственост), 00833.7.416 (територия за транспорт, път І-9 Варна-Бургас), 00833.10.389 (полски път, общинска собственост), 00833.11.368 (територия за транспорт, път І клас, държавна собственост) и 00833.11.372 (полски път, общинска собственост) по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие

 

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател за поземлени имоти №№ 00833.7.187, 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388, 00833.7.416, 00833.10.389, 00833.11.368 и 00833.11.372 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: 00833.7.187(пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.417(полски път, общинска собственост), 00833.7.412 (полски път, общинска собственост), 00833.7.388 (полски път, общинска собственост), 00833.7.416 (територия за транспорт, път І-9 Варна-Бургас), 00833.10.389 (полски път, общинска собственост), 00833.11.368 (територия за транспорт, път І клас, държавна собственост) и 00833.11.372 (полски път, общинска собственост) по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие.

 

           Разрешава на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател за поземлени имоти №№ 00833.7.187, 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388, 00833.7.416, 00833.10.389, 00833.11.368 и 00833.11.372 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: 00833.7.187(пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.417(полски път, общинска собственост), 00833.7.412 (полски път, общинска собственост), 00833.7.388 (полски път, общинска собственост), 00833.7.416 (територия за транспорт, път І-9 Варна-Бургас), 00833.10.389 (полски път, общинска собственост), 00833.11.368 (територия за транспорт, път І клас, държавна собственост) и 00833.11.372 (полски път, общинска собственост) по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие.

 

           Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

           Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

            На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.30. от дневния ред: „ ОС-314/16.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ: 57491.16.68, 57491.16.116, 57491.16.118, 57491.16.433, 57491.16.434, 57491.16.534, 57491.16.538, 57491.16.545, 57491.16.546, 57491.16.539, 57491.16.547 и 57491.16.536 в м.”Кротиря” по КККР на гр.Поморие” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№839/29.05.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  във  връзка с чл.128, ал.3 и чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува  ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.16.68, 57491.16.116, 57491.16.118, 57491.16.433, 57491.16.434, 57491.16.534, 57491.16.538, 57491.16.545, 57491.16.546, 57491.16.539, 57491.16.547 и 57491.16.536 по КККР на гр.Поморие, м-ст „Кротиря”, с който се обособяват седем урегулирани поземлени имота, в кв.300, както следва: УПИ І, с площ 1502 кв.м., за търговски обекти; УПИ ІІ, с площ 260 кв.м., за обреден дом; УПИ ІІІ, с площ 1476 кв.м., за ритуален дом; УПИ ІV, с площ 486 кв.м., за каменоделска работилница; УПИ V, с площ 47656 кв.м., за гробищен парк; УПИ VІ, с площ 17617 кв.м., за гробищен парк; УПИ VІІ, с площ 1173 кв.м., за гробищен парк; с осигурен транспортен достъп до тях и паркинги със 126 паркоместа, със ситуирано застрояване в УПИ І, показано с ограничителни линии на застрояване, в УПИ ІІ – със задължителни линии на застрояване и градоустройствени показатели за двата парцела, както следва: Плътност – до 60%, Кинт- до 1,2; Минимална озеленена площ – до 40 %, Етажност – до 2 ет.(до 7 м), съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.31. от дневния ред: „ОС-316/16.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално пътно платно за поземлени имоти по КККР на гр.Ахелой, м.”Къмпинга” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№840/29.05.2018г.

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално пътно платно за поземлени имоти по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: №№ 00833.7.187 (пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.193 (пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.388 (полски път, общинска собственост), 00833.7.412(полски път, общинска собственост), 00833.7.417(полски път, общинска собственост), 00833.7.427 (полски път, общинска собственост) по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие.                               

 

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално пътно платно за поземлени имоти по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: №№ 00833.7.2, 00833.7.13, 00833.7.20, 00833.7.21, 00833.7.22, 00833.7.26, 00833.7.28, 00833.7.38, 00833.7.39, 00833.7.40, 00833.7.41, 00833.7.42, 00833.7.43, 00833.7.44, 00833.7.52, 00833.7.53, 00833.7.54, 00833.7.56, 00833.7.57, 00833.7.67, 00833.7.68, 00833.7.70, 00833.7.71, 00833.7.72, 00833.7.73, 00833.7.74, 00833.7.77, 00833.7.187, 00833.7.193, 00833.7.388, 00833.7.412, 00833.7.416, 00833.7.417, 00833.7.427 и 00833.7.430 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие. 

 

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално пътно платно за поземлени имоти по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: №№ 00833.7.2, 00833.7.13, 00833.7.20, 00833.7.21, 00833.7.22, 00833.7.26, 00833.7.28, 00833.7.38, 00833.7.39, 00833.7.40, 00833.7.41, 00833.7.42, 00833.7.43, 00833.7.44, 00833.7.52, 00833.7.53, 00833.7.54, 00833.7.56, 00833.7.57, 00833.7.67, 00833.7.68, 00833.7.70, 00833.7.71, 00833.7.72, 00833.7.73, 00833.7.74, 00833.7.77, 00833.7.187, 00833.7.193, 00833.7.388, 00833.7.412, 00833.7.416, 00833.7.417, 00833.7.427 и 00833.7.430 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие. 

 

           Разрешава на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално пътно платно за поземлени имоти по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: №№ 00833.7.2, 00833.7.13, 00833.7.20, 00833.7.21, 00833.7.22, 00833.7.26, 00833.7.28, 00833.7.38, 00833.7.39, 00833.7.40, 00833.7.41, 00833.7.42, 00833.7.43, 00833.7.44, 00833.7.52, 00833.7.53, 00833.7.54, 00833.7.56, 00833.7.57, 00833.7.67, 00833.7.68, 00833.7.70, 00833.7.71, 00833.7.72, 00833.7.73, 00833.7.74, 00833.7.77, 00833.7.187, 00833.7.193, 00833.7.388, 00833.7.412, 00833.7.416, 00833.7.417, 00833.7.427 и 00833.7.430 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие. 

 

           Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

           Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

            На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.32. от дневния ред: „ОС-332/28.05.2018г . - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение със заглавие „Традиции – вчера, днес и утре” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция” 2014-2020” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№841/29.05.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие допълва Решение № 734/30.01.2018г., отразено в Протокол № 34/30.01.2018г., както следва:

 

- В т.1 след изразът: „в качеството си на водещ бенефициент“ се допълва: с проектно предложение със заглавие „Традиции - вчера, днес и утре“ (“Traditions – yesterday, today and tomorrow”) по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни предложения на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турия 2014-2020.

 

- В т.3 след изразът: „най-малко 5 години след края на проекта“ се допълва: Потвърждава, че засегнатите имоти общинска собственост са:

 

- Необременени със задължения;

 

- Не са обект на съдебен спор за имота;

 

- Не са предмет на искове съгласно българското законодателство 

 

2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (39-то заседание.pdf)39-то заседание.pdf417 КБ188 Сваляния