Решения от 40-то заседание проведено на 13.07.2018г.

на . . Посещения: 303


Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 40-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.07.2018г.

                                                      /мандат 2015-2019г./

 


Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА03.08.2018г.


По т.1. от дневния ред: „ОС-321/21.05.2018г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под аренда на земеделски земи в землището на гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№842/13.07.2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с Решение № 51/ 02.02.2012г. на Общински съвет - Поморие, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет - Поморие и чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 35033.18.495  в землището на гр. Каблешково в местността „Бадемите” на площ от 76.467 дка с НТП – неизползвана нива, категория на земята – седма, за създаване на трайни насаждения, чрез подписване на договор за аренда за срок до 24 /двадесет и четири/ стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г.

І. Определя начална тръжна цена, съгласно Заповед № РД-46-177 от 26.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите, както следва:

- първите 4 /четири/ стопански години – гратисен период,

- от 5 /пета/ до 7 /седма/ стопанска година – 41 /четиридесет и един/ лв. на дка,

- за останалия период на договора за аренда – 61 /шестдесет и един/ лв. на дка.

         ІІ. Определя депозит за участие в търга в размер на 10 лв./дка;

         III.Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20 лв./дка., за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за аренда следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването и.

         IV.В срок до 2 години от подписването на договора за аренда да бъдат създадени трайните насаждения.

         V. Възлага на директора на ОП ОГСС да осъществи организацията и провеждането на търга.


По т.2. от дневния ред: „ОС-322/21.05.2018г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване  под аренда на земеделска земя в землището на с.Лъка” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№843/13.07.2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с Решение № 51/ 02.02.2012г. на Общински съвет- Поморие, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет - Поморие и чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на  имот от общинския поземлен фонд с номер 001003 в землището на с. Лъка в местността „Божура” на площ от 56.955 дка с НТП – нива, категория на земята – седма/17.086 дка/ Трета/39.869 дка/ за създаване на трайни насаждения, чрез подписване на договор за аренда за срок до 24 /двадесет и четири/ стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г.

І. Определя начална тръжна цена, съгласно Заповед № РД-46-177 от 26.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите, както следва:

- първите 4 /четири/ стопански години – гратисен период,

- от 5 /пета/ до 7 /седма/ стопанска година – 41 /четиридесет и един/ лв. на дка,

- за останалия период на договора за аренда – 61 /шестдесет и един/ лв. на дка.

         ІІ. Определя депозит за участие в търга в размер на 10 лв./дка;

         III.Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20 лв./дка., за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за аренда следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването и.

         IV. В срок до 2 години от подписването на договора за аренда да бъдат създадени трайните насаждения.

         V. Възлага на директора на ОП ОГСС да осъществи организацията и провеждането на търга.


По т.3. от дневния ред: „ОС-323/21.05.2018г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2018-2019г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№844/13.07.2018г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 60, ал. 2 от Наредба №1за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Поморие, във връзка с Решение №51/02.02.2012 г. на Общински съвет - Поморие, Общинския съвет –Поморие определя маломерните имоти за ползване без търг за срок от една стопанска година/2018-2019 г./, както и размера на годишната наемна цена, а именно:

№ по ред

Имот №

НТП

землище

Площ

/дка/

Наемна цена-

лв. за година

1

002060-  нива

с.Белодол

2.048

35.00

2

004023-  нива

с.Белодол

3.428

35.00

3

006076-  нива

с.Белодол

3,961

35.00

4

006088-  нива

с.Белодол

2.373

35.00

5

006097-  нива

с.Белодол

1.735

35.00

6

006153-изост. нива

с. Белодол

2.956

35.00

7

007017-нива

с. Белодол

0.511

35.00

8

007024-нива

с. Белодол

1.024

35.00

9

007060-нива

с. Белодол

2.654

35.00

10

007098-нива

с. Белодол

2.028

35.00

11

008044-нива

с. Медово

4.655

35.00

12

008065-нива

с. Медово

4.041

35.00

13

014028-нива

с. Белодол

1.504

35.00

14

014043-нива

с. Белодол

2.031

35.00

15

014113-изост. нива

с. Белодол

1.698

35.00

16

00833.1.105-нива

гр. Ахелой

2.999

35.00

17

00833.2.160-нива

гр. Ахелой

2.099

35.00

18

00833.4.337-нива

гр. Ахелой

4.000

35.00

19

00833.8.46-нива

гр. Ахелой

4.011

35.00

20

000558-изост. нива

с.Бата

2.076

35.00

21

019143-нива

с. Бата

1.416

35.00

22

003125-нива

с. Бата

1.001

35.00

23

012052-нива

с. Бата

1.777

35.00

24

017074-нива

с. Бата

3.924

35.00

25

008079-нива

с. Горица

2.001

35.00

26

110029-нива

с. Горица

3.002

35.00

27

005051-нива

с. Горица

1.931

35.00

28

007234-нива

с. Горица

3.028

35.00

29

008085-нива

с. Горица

3.192

35.00

30

100053-нива

с. Горица

1.500

35.00

31

110043-нива

с. Горица

2.100

35.00

32

004043-нива

с. Страцин

2.406

35.00

33

030009-нива

с. Страцин

2.278

35.00

34

030025-нива

с. Страцин

3.253

35.00

35

008349-изост. нива

с. Страцин

0.827

35.00

36

000028-изост. нива

с. Страцин

4.374

35.00

37

000032-изост. нива

с. Страцин

3.196

35.00

38

006094-нива

с. Страцин

2.608

35.00

39

000112-нива

с. Страцин

3.794

35.00

40

000114-нива

с. Страцин

0.997

35.00

41

000318-изост. нива

с. Страцин

0.960

35.00

42

009076-нива

с. Гълъбец

3.531

35.00

43

000048-нива

с. Косовец

3.319

35.00

44

001022-нива

с. Косовец

3.488

35.00

45

003010-нива

с. Косовец

4.850

35.00

46

004023-нива

с. Косовец

4.029

35.00

47

004024-нива

с. Косовец

4.000

35.00

48

004025-нива

с. Косовец

3.500

35.00

49

006013-нива

с. Косовец

3.190

35.00

50

001056-нива

с. Медово

3.267

35.00

51

002156-нива

с. Медово

2.514

35.00

52

002163-нива

с. Медово

3.743

35.00

53

003047-нива

с. Медово

4.795

35.00

         Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава пета от Наредба №1 на Общински съвет Поморие.


По т.4. от дневния ред: „ОС-324/21.05.2018г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2018-2019г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№845/13.07.2018г.

I.На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 52, ал. 1,т.4 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет  - Поморие и чл.41 от Закона за горите, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година/2018-2019 г./ на следния обект:

1.Дивечови ниви от имот 000022 с обща площ 294 дка в землището на с. Белодол, представляващи отдели 114 подотдел 2 и отдел 113 подотдел 2 при начална тръжна цена в размер на 10290 лв./десет хиляди  двеста и деветдесет лева/ за година.

II. Определя депозит за участие в публично оповестения търг в размер на 10% от началната тръжна цена.


По т.5. от дневния ред: „ОС-325/21.05.2018г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№846/13.07.2018г.

I. На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ,  във връзка с Решение №51/02.02.2012 г., на Общински съвет Поморие , чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от  пет стопански години,  считано от стопанската 2018/2019 г. чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

№ по ред

Имот №

НТП

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване

1

013045-нива

с. Белодол

3.010

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

2

013046-нива

с. Белодол

3.012

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

3

001020-нива

с. Белодол

42.078

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

4

006035-нива

с. Белодол

13.292

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

5

008068-нива

с. Белодол

17.200

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

6

008069-нива

с. Белодол

24.394

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

7

008076-нива

с. Белодол

20.603

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

8

007007-нива

с. Белодол

10.007

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

9

007057-нива

с. Белодол

78.213

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

10

007091-нива

с. Белодол

13.200

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

11

007122-нива

с. Белодол

17.502

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

12

004021-нива

с. Белодол

24.791

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

13

005017-нива

с. Белодол

20.002

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

14

015001.нива

с. Белодол

12.524

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

15

015032-нива

с. Белодол

11.203

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

16

015076-нива

с. Белодол

46.505

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

17

002001-нива

с. Белодол

14.073

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

18

002031-нива

с. Белодол

13.409

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

19

004003-нива

с. Косовец

10.354

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

20

006023-нива

с. Косовец

11.383

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

21

008084-нива

с. Косовец

11.380

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

22

007005-нива

с. Косовец

6.398

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

23

001026-нива

с. Косовец

5.054

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

24

01004-нива

с. Косовец

5.024

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

25

022022-нива

с. Бата

32.686

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

26

019028-нива

с. Бата

21.004

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

27

018041-нива

с. Бата

7.493

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

28

020079-нива

с. Бата

8.531

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

29

021064-нива

с. Бата

22.037

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

30

021105-нива

с. Бата

12.000

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

31

009083-нива

с. Бата

96.932

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

32

009066-нива

с. Бата

12.810

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

33

006026-ов. градина

с. Страцин

3.110

66.00

10% от опре-делената ПТЦ

34

014038-лозе

с. Страцин

2.079

49.00

10% от опре-делената ПТЦ

35

014041-лозе

с. Страцин

5.007

49.00

10% от опре-делената ПТЦ

36

014071-лозе

с. Страцин

12.300

49.00

10% от опре-делената ПТЦ

37

000031-изост. нива

с. Страцин

5.752

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

38

000036-изост. нива

с. Страцин

18.762

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

39

016004-нива

с. Страцин

32.158

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

40

002065-нива

с. Медово

5.950

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

41

002189-нива

с. Медово

6.895

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

42

003121-нива

с. Медово

9.562

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

43

005027-нива

с. Медово

9.001

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

44

005032-нива

с. Медово

5.429

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

45

005066-нива

с. Медово

6.398

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

46

009063-лозе

с. Гълъбец

1.875

49.00

10% от опре-делената ПТЦ

47

00833.1.105-нива

гр. Ахелой

2.999

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

48

00833.2.160-нива

гр. Ахелой

2.099

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

49

00833.4.337-нива

гр. Ахелой

4.000

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

50

00833.8.46 -нива

гр. Ахелой

4.011

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

51

000461-нива

с. Козичино

37.100 в ид. ч. от 57.400

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

52

009005-нива

с. Габерово

2.471

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

         II. Определя депозит за участие в търга в размер на 10.00 лв./дка.

III. Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20.00 лв./дка , за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за наем следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването и.


По т.6. от дневния ред: „ОС-327/21.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХІХ в кв.7 по плана на с.Каменар” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№847/13.07.2018г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХХІХ в кв.7 по регулационния план на с.Каменар и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - .Поморие, дава съгласие да се продадат 73/843 идеални части от УПИ ХХІХ в кв.7 по регулационния план на с.Каменар, целия на площ от 843кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 6250/27.11.2017г. на съсобственика „Светлана 2011” ЕООД с управител Олга Германова Анискина, при цена  20лв./кв.м. без ДДС.


По т.7. от дневния ред: „ОС-380/11.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за промяна на Тарифа № 5 към Наредба № 11 за цените на услугите, предоставяни от ГХГ „Дечко Стоев” гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№848/13.07.2018г.

         На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б „к” от ЗМДТ, във връзка с      чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие  приема промяна в Тарифа № 5 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

Т А Р И Ф А № 5

ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ДЕЧКО СТОЕВ”

 

Такси за събития

 

 

1.

Зала № 1

 

 

1.1

За събитие до 2 часа

в цената е вкл. ДДС

150.00 лв.

1.2

За събитие над 2 часа

в цената е вкл. ДДС

250.00 лв.

2.

Зала № 2

 

 

2.1

За събитие до 2 часа

в цената е вкл. ДДС

150.00 лв.

2.2

За събитие над 2 часа

в цената е вкл. ДДС

250.00 лв.

Забележка: В цената е включен наем за презентационна техника – мултимедиен проектор, екран, микрофони.

 

Такси зали за изложби

 

 

1.

Зала 1

 

 

1.1.

За изложба до 2 седмици

в цената е вкл. ДДС

150.00 лв.

1.2.

За изложба до 4 седмици

в цената е вкл. ДДС

250.00 лв.

2.

Зала № 2

 

 

2.1.

За изложба до 2 седмици

в цената е вкл. ДДС

150.00 лв.

2.2.

За изложба до 4 седмици

в цената е вкл. ДДС

250.00 лв.

 

Такса вход за посещение на галерията

 

 

1.

За възрастни

 

2 лв.

2.

За учащи и пенсионери

 

1 лв.

3.

За деца до 7 годишна възраст, хора с увреждания, деца от социални домове

 

безплатно

 

Такса вход за представителна изложба

 

 

1.

За възрастни

 

5 лв.

2.

За учащи и пенсионери

 

2 лв.

3.

За деца до 7 годишна възраст, хора с увреждания, деца от социални домове

 

безплатно

 


По т.8. от дневния ред: „ОС-386/15.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2018г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№849/13.07.2018г.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал. 2  и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет  -  Поморие приема допълнение към списъка на земеделските имоти-общинска собственост за предоставяне под наем през 2018 г., приет с Решение № 726/30.01.2018 г. на Общински съвет -Поморие  както следва:                    

№ по ред

Землище

Местност

Масив/

парцел

НТП

Площ

дка

1

Козичино

Белнище

000626

изоставена нива

61.310

2

Козичино

Равния рът

055008

нива

41.597

3

Козичино

Петрова локва

032030

изоставена нива

76.923

4

Козичино

Рамаданица

070046

изоставена нива

77.775

5

Козичино

Равния рът

058008

изоставена нива

92.720

         На основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед спазване на технологичните срокове за предсеитбена подготовка на площите, Общински съвет Поморие допуска предварително изпълнение на решението.                                                                                                                                                                        


По т.9. от дневния ред: „ОС-387/18.06.2018г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под аренда на земеделска земя в землището на с.Козичино” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№850/13.07.2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с Решение № 51/ 02.02.2012г. на Общински съвет - Поморие, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет  - Поморие и чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот от общинския поземлен фонд с номер 000626 в землището на с. Козичино в местността „Белнище” на площ от 61.310 дка с НТП – изоставена нива, категория на земята – шеста за създаване на трайни насаждения, чрез подписване на договор за аренда за срок до 24 /двадесет и четири/ стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г.

І. Определя начална тръжна цена, съгласно Заповед № РД-46-177 от 26.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите, както следва:

- първите 4 /четири/ стопански години – гратисен период,

- от 5 /пета/ до 7 /седма/ стопанска година – 41 /четиридесет и един/ лв. на дка,

- за останалия период на договора за аренда – 61 /шестдесет и един/ лв. на дка.

         ІІ. Определя депозит за участие в търга в размер на 10 лв. /дка;

         III.Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20 лв./дка., за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за аренда следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването и.

         IV. В срок до 2 години от подписването на договора за аренда да бъдат създадени трайните насаждения.

         V. Възлага на директора на ОП ОГСС да осъществи организацията и провеждането на търга.


По т.10. от дневния ред: „ОС-388/18.06.2018г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.Козичино” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№851/13.07.2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с Решение № 51/ 02.02.2012г. на Общински съвет - Поморие, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет - Поморие и чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общинския поземлен фонд както следва:

-Имот с номер 032030 в землището на с. Козичино в местността „Петрова локва” на площ от 76.923 дка с НТП – изоставена нива, категория на земята – шеста за създаване на трайни насаждения, чрез подписване на договор за аренда за срок до 20 /двадесет / стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г.

-Имот с номер 055008 в землището на с. Козичино в местността „Равния рът” на площ от 41.597 дка с НТП – нива, категория на земята – пета за създаване на трайни насаждения, чрез подписване на договор за аренда за срок до 20 /двадесет / стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г.

І. Определя начална тръжна цена, съгласно Заповед № РД-46-177 от 26.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите, както следва:

- първите /четири/ стопански години – гратисен период,

- от 5 /пета/ до 7 /седма/ стопанска година – 41 /четиридесет и един/ лв. на дка,

- за останалия период на договора за аренда – 61 /шестдесет и един/ лв. на дка.

         ІІ. Определя депозит за участие в търга в размер на 10 лв./дка;

         III.Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20 лв./дка., за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за аренда следва да залегнат хипотезите за усвояване и освобождаването и.

         IV. В срок до 2 години от подписването на договора за аренда да бъдат създадени трайните насаждения.

         V. Възлага на директора на ОП ОГСС да осъществи организацията и провеждането на търга.


По т.11. от дневния ред: „ОС-389/18.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2018г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№852/13.07.2018г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет - Поморие приема промяната в капиталовата програма с нов обект „Закупуване на Dreger Dring Test 5000 за определяне наличието на наркотични и упойващи вещества” с източник на финансиране § 00-98 „Резерв” съгл. Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


По т.12. от дневния ред: „ОС-390/18.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІІ, кв.17 по плана на с.Горица” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№853/13.07.2018г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХІІІ кв.17 по плана на с.Горица и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 25/1940 идеални части от УПИ ХІІІ кв.17 по плана на с.Горица, целият от 1940кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6292/03.05.2018г. на съсобственика Йовко Димитров Златинов, при цена 425,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.


По т.13. от дневния ред: „ОС-393/20.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№854/13.07.2018г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

- Към глава ІІ т.1 се добавя следния имот за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Вид на имота

Площ

6063/30.11.2016г.

6157/28.06.2017г.

с.Белодол

кв.13  УПИ ХІV

Дворно място

Сграда

212кв.м.

37кв.м.


По т.14. от дневния ред: „ОС-395/21.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост  за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ в кв.14 по плана на с.Косовец” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№855/13.07.2018г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VІІІ в кв.14 по регулационния план на с.Косовец и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 107/758 идеални части от УПИ VІІІ в кв.14 по регулационния план на с.Косовец, целия на площ от 758кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 5472/17.04.2013г. на съсобственика Неджатин Мустафа Чауш, при цена 1300,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.


По т.15. от дневния ред: „ОС-396/21.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№856/13.07.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

         - Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

1.Недвижим имот-публична общинска собственост – помещение за дентална хирургия с площ 70 кв.м, находящо се на първи етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г., при граници на помещението: от изток – коридор; от юг – кабинет на лични лекари; от запад – външен зид; от север – зъботехническа лаборатория.

При провеждането на процедура за отдаване под наем на общински помещения чрез публично оповестен търг с явно наддаване е необходимо технологично време за обявяване на търга, съгласно законовите разпоредби. Подаването на документи, съгласно чл. 66 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество също изисква време. В тази връзка и поради проявен граждански интерес  за наемане на помещението с цел обособяване на същото в кабинет за дентална хирургия, както и на основание чл.60 от АПК, и с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, считам, че приетото решение подлежи на предварително изпълнение. 


По т. 16. от дневния ред: „ОС-397/21.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№857/13.07.2018г.

        І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7от ЗОС, чл.17 ал.1, чл.62 ал.1 т.1 и т.2, чл.63 ал.1 т. 1 от Наредба 1 на ОбС-Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2018г., Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 10 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

   1. Имот публична общинска собственост – помещение, представляващо кабинет за дентална хирургия с площ 70 кв.м на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.296.1 по КК на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г., актувана с АПОС 6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от изток – коридор; от юг – кабинет на лични лекари; от запад – външен зид; от север – зъботехническа лаборатория, с  начална тръжна цена 364,00лв. на месец без вкл. ДДС.


По т. 17. от дневния ред: „ОС-398/21.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І, кв.189а по плана на гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№858/13.07.2018г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.504.1 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ І в кв.189а по регулационния план на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС Общински съвет гр.Поморие, дава съгласие да се продадат 540/6911 идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.504.1 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ І в кв.189а по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 6911кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 6282/16.04.2018г. на съсобственика „Линекс Стил” ЕООД с управител Вичо Димитров Вичев, при цена 50500,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.


По т.18. от дневния ред: „ОС-402/22.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ Х в кв.21 по плана на с.Косовец” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№859/13.07.2018г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ Х в кв.21 по регулационния план на с.Косовец и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 43/1065 идеални части от УПИ Х в кв.21 по регулационния план на с.Косовец, целия на площ от 1065кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 6306/05.06.2018г. на съсобствениците Неджатин Мустафа Чауш, Фикрет Мустафа Чауш, Мехмед Мустафа Чауш и Атче Мустафа Чауш, при цена 450,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.


По т.19. от дневния ред: „ОС-403/22.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХІV-39, кв.21 по плана на с.Лъка” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№860/13.07.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ XXIV-39, кв.21 по регулационния плана на с. Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се продадат 34/981 идеални части от УПИ XXIV-39, кв.21 по регулационния плана на с. Лъка, целият на площ от 981кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №6307/11.06.2018г. на съсобственика Стойчо Йорданов Христов при цена 20лв./кв.м. без ДДС.


По т.20. от дневния ред: „ОС-405/25.06.2018г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно одобряване на годишен счетоводен отчет на „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие за 2017г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№861/13.07.2018г.

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.7 от Търговския закон, Общински съвет – Поморие приема годишен финансов отчет на „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие към 31.12.2017г.


По т.21. от дневния ред: „ОС-411/26.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем без търг или конкурс на част от покривното пространство и помещение в училищната сграда на гр.Ахелой” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№862/13.07.2018г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2, чл. 14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.18, ал.3, чл.19, ал.1 и чл.30, ал.5 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и чл.17, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие предоставя без търг или конкурс на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД под наем, за срок от 10 години, 90 кв.м, които са част от покривното пространство на училищната сграда в гр. Ахелой, с идентификатор 00833.501.227.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахелой, одобрени със заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителния директор на АГКК при цена 450,00лв. без вкл.ДДС на месец, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение. 

         „Българска телекомуникационна компания” ЕАД се задължава за собствена сметка, ежегодно, да заявява и организира извършване на измервания на напрегнатостта на електромагнитното поле на въведената в експлоатация базова станция, съгласно разпоредбите на Наредба №9 от 14.03.1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно допустими зони около излъчващи обекти, както и предоставяне протокол с резултатите.


По т.22. от дневния ред: „ОС-412/26.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно даване под наем на обекти общинска собственост” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№863/13.07.2018г.

        І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.14 ал.7от ЗОС, чл.17 ал.1, чл.17а, чл.18 ал.1, чл.62 ал.1 т.1 и т.2, чл.63 ал.1 т. 1 от Наредба 1 на ОбС-Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2018г.,  Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за даване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

1. Имот – публична общинска собственост, представляващ три помещения на площ от 27кв.м в едноетажна сграда с идентификатор 00833.501.228.8 по кадастралната карта на гр.Ахелой, актувана с АПОС №1622/27.12.2000г.  при граници на за лекарски кабинет помещенията: от северозапад – зъболекарски кабинет, от североизток – външен зид, от югоизток – помещение, от югозапад – коридор, при начална тръжна цена 87,75лв. на месец без вкл.ДДС.

2. Имот – публична общинска собственост– представляващ помещение за пункт за изкупуване на мляко на площ от 15кв.м в едноетажна сграда, находяща се в УПИ I, кв.11 по плана на с. Страцин, актувана с АЧОС №103/05.01.1998г.  при граници на УПИ : от северозапад – терен за озеленяване, от североизток – улица, от югоизток – УПИ II, УПИ IX, от юг – УПИ IX при начална тръжна цена 30,00лв на месец без вкл.ДДС.


По т.23. от дневния ред: „ОС-421/27.06.2018г. Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2018г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№864/13.07.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет-Поморие приема актуализацията на капиталовия и текущия бюджет за дофинансирани и местни дейности на общината отразени в Приложение №1.

 Приложението е неразделна част от настоящото решение.


По т.24. от дневния ред: „ОС-423/28.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно делба на имот № 000040 в м.”Могилите”, с.Бата с начин на трайно ползване -  дървопроизводителна горска площ” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№865/13.07.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.11, ал.2 от Закон за пчеларството, Общински съвет  - Поморие дава съгласие да се извърши делба на имот №000040 с площ 24,832 дка. в местност „Могилите”, с начин на трайно ползване „дървопроизводителна горска площ”, актуван с АЧОС №4975/07.02.2011г., като имота бъде обособен на два имота: единия с площ 2,800 дка., а другия с площ 22,032 дка., съгласно скица проект за учредяване право на ползване в ПИ 000040, собственост на Община Поморие, изготвена от инж. В. Бинева, вписан в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с рег.№06585, съгласувана от Началника на Общинска служба земеделие – гр. Поморие.


По т.25. от дневния ред: „ОС-427/29.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№866/13.07.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за  реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци на обща стойност в размер на  379 000 лв. /триста седемдесет и девет хиляди лева/ с ДДС, както следва: 1 брой бордови самосвал за събиране и транспортиране на био отпадъци от общинската система по озеленяване на стойност 84 000 лв. /осемдесет и четири хиляди лева/  с ДДС, 1 брой прикачна моторна дробилка на дървесина и био отпадъци от общинската система по озеленяване на стойност 35 000 лв. /тридесет и пет хиляди лева/ с ДДС, 1 брой вакуумна метачка за почистване на био отпадъци от тротоарни площи и паркови алеи, на стойност 60 000 лева /шестдесет хиляди лева/ с ДДС, 1 брой фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на био отпадъци от общинската система по озеленяване на стойност 200 000 лв. /двеста хиляди лева/  с ДДС.


По т.26. от дневния ред: ОС-317/17.05.2018г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№867/13.07.2018г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  както следва:

§ 1.  Чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се допълва, като се създава нова точка 24 със следното съдържание:

         Т.24 „Определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община“.

§ 2.  Чл.8 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се изменя както следва:

Чл.8 /2/ „Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от Общинският съвет, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Срокът за предложения и становища по проектите е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.  След приключването на обществената консултация по и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Ал.2 на чл.8 става ал.3

Ал.3 на чл.8 става ал.4

§ 3. Чл.16, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се изменя както следва:

Чл.16, ал.4 „Решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1, т.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл.21а, ал.3 от ЗМСМА, както и решенията по чл.5, ал.1, т.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19 от този правилник се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници в Община Поморие.“

§ 4.   Чл.34, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  се изменя както следва:

/3/В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет.

§ 5.  Чл.34 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се изменя както следва:

/4/ Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на председателя на общинския съвет. 

§ 6.   Чл.34 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се допълва както следва:

         В чл.34 се създава се нова алинея 5 със следното съдържание:

/5/ Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

 § 7.   Чл.34 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се допълва както следва:

В чл.34 се създава се нова алинея 6 със следното съдържание:

/6/ Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет. 

§ 8.   Чл.34 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се допълва както следва:

В чл.34 се създава се нова алинея 7 със следното съдържание:

/7/ Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника по чл. 21, ал.3.

         § 9.   Чл.34 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се допълва както следва:

         В чл.34 се създава се нова алинея 8 със следното съдържание:

/8/ Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.

§ 10.   Чл.34 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се изменя както следва:

Ал.5 на чл.34 става ал.9

§ 11. Чл.45 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се допълва както следва:

„КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО” - постоянна комисия за предоставяне на информация и поддържане на регистри в производството за установяване на конфликт на интереси.“

§ 12.  Чл.10 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се допълва  с текста:

„Уведомяването на общинските съветници за заседанието и предоставянето на материали може да се извърши и чрез електронно съобщение по заявен от общинския съветник електронен адрес.“


По т.27. от дневния ред: „ОС-329/22.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№868/13.07.2018г.

         На основание чл. 21, ал. 2, пр. 2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за  организация на транспортната дейност в Община Поморие, както следва:

§1. Чл. 13. се изменя по следния начин: „Забранява се движението на МПС с неугледен и мръсен вид, както и с неуплътнени каросерии, вследствие на което се замърсяват улиците с варов и циментов разтвор, отоплителни, строителни, метални и други отпадъци”

§2. Чл. 32. се изменя по следния начин: „Престой и паркиране на ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите се допуска само на определените места от община Поморие, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите или други препятствия остава разстояние най – малко 2 метра за преминаване на пешеходци.”

§3. Наредбата влиза в сила след изтичане срока за обществено обсъждане.

§4. На основание чл. 26, ал.3 във връзка с ал.2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.


По т.28. от дневния ред: „ОС-347/30.05.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 003075 в м.”Течението”, землище с.Лъка” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№869/13.07.2018г.

               Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

               Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 003075 в м. „Течението”, землище с.Лъка, община Поморие.

               Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 003075 в м. „Течението”, землище с.Лъка, община Поморие, с показатели на режима на застрояване: плътност на застрояване –  20%; интензивност на застрояване –  0,23; етажност <2(<7м); начин на застрояване – свободно; при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

              Разрешава на Георги Костадинов Георгиев в качеството му на собственик да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 003075 в м.„Течението”, землище с.Лъка, община Поморие.

              Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

              Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

              На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.


По т.29. от дневния ред: „ОС-365/07.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда, поетапно строителство, І етап – сутеренно ниво, два надземни етажа, временен покрив и ограда, ІІ етап –останалите надземни етажи” в УПИ VІІ в кв.222 по плана на гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№870/13.07.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на еднофамилна жилищна сграда, поетапно строителство, І  етап – сутеренно ниво, два надземни етажа, временен покрив и ограда, ІІ етап – останалите надземни етажи” в УПИ VІІ /ПИ 57491.16.713 по КККР на гр.Поморие/ в кв.222 по плана на гр.Поморие”, и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.16.562 – селскостопански път, общинска публична собственост, и ПИ 57491.16.715 – второстепенна улица, общинска публична собственост.

            На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

            Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на еднофамилна жилищна сграда, поетапно строителство, І  етап – сутеренно ниво, два надземни етажа, временен покрив и ограда, ІІ етап – останалите надземни етажи” в УПИ VІІ /ПИ 57491.16.713 по КККР на гр.Поморие/ в кв.222 по плана на гр.Поморие”, и сервитут на електропровода, преминаващи през: ПИ 57491.16.673 – второстепенна улица, частна собственост; ПИ 57491.16.562 – селскостопански път, общинска публична собственост и ПИ 57491.16.715 – второстепенна улица, общинска публична собственост; с обща дължина на трасето около 22,63 м, само в земеделска територия – 6,57м.

            Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на еднофамилна жилищна сграда, поетапно строителство, І  етап – сутеренно ниво, два надземни етажа, временен покрив и ограда, ІІ етап – останалите надземни етажи” в УПИ VІІ /ПИ 57491.16.713 по КККР на гр.Поморие/ в кв.222 по плана на гр.Поморие”, и сервитут на електропровода, преминаващи през: ПИ 57491.16.673 – второстепенна улица, частна собственост; ПИ 57491.16.562 – селскостопански път, общинска публична собственост и ПИ 57491.16.715 – второстепенна улица, общинска публична собственост; с обща дължина на трасето около 22,63 м, само в земеделска територия – 6,57м.

            Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на еднофамилна жилищна сграда, поетапно строителство, І  етап – сутеренно ниво, два надземни етажа, временен покрив и ограда, ІІ етап – останалите надземни етажи” в УПИ VІІ /ПИ 57491.16.713 по КККР на гр.Поморие/ в кв.222 по плана на гр.Поморие”, и сервитут на електропровода, преминаващи през: ПИ 57491.16.673 – второстепенна улица, частна собственост; ПИ 57491.16.562 – селскостопански път, общинска публична собственост и ПИ 57491.16.715 – второстепенна улица, общинска публична собственост; с обща дължина на трасето около 22,63 м, само в земеделска територия – 6,57м.

            Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

            Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

            На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.


По т.30. от дневния ред: „ОС-366/07.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за трасе на главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод  от напорен водоем „Лъка” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№871/13.07.2018г.

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ,  Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от напорен водоем „Лъка”, община Поморие до РШ на кв.Сарафово, община Бургас, в участъка от точка на водовземане след ПИ 57491.3.3 по КК на гр.Поморие до РШ на кв.Сарафово, община Бургас”, преминаващо през ПИ с идентификатори: 57491.2.160, 57491.2.166, 57491.3.619, 57491.3.621, 57491.3.623, 57491.3.661, 57491.3.662, 57491.3.663, 57491.3.706, 57491.18.303, 57491.18.668 по КК на гр.Поморие, общинска собственост.

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.


По т.31. от дневния ред: „ОС-383/12.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ І в кв.56 и улица с осови точки 564 и 565 по плана на гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№872/13.07.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ І774 в кв.56 и улица с осови точки 564 и 565 по плана на гр.Поморие, който предвижда изменение на северната улична регулация на имота, като УПИ І774 се урегулира с площ 315 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.


По т.32. от дневния ред: „ОС-401/22.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отпадане на търговска зона „Просвета”, находяща се в кв.32, УПИ І по плана на гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№873/13.07.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС и чл.61, ал.2 и ал.4, във вр. с чл.62, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие:

1.Да отпадне търговска зона „Просвета”, находяща се в кв.32, УПИ І с ПИ 57491.503.271 по кадастралната карта на гр.Поморие, ул.”Княз Борис І”, тъй като е разположена в имот – публична общинска собственост, предназначен за озеленяване, а оставането на търговската зона в имот, предвиден за озеленяване – публична общинска собственост съгласно чл.62 от ЗУТ, представлява нарушение на разпоредбите от ЗУТ.

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


По т.33. от дневния ред: „ОС-413/26.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно възлагане на Кмета на Община Поморие да поиска от Министерството на земеделието и храните имотите, предмет на съдебен спор по гр.д.2073/2015г. по описа на Окръжен съд – Бургас, както и имотите предмет на съдебен спор по гр.д. 499/2012г. по описа на Поморийски районен съд” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№874/13.07.2018г.

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 15 от Закона за държавната собственост и чл. 6, ал.2 от Правилника за приложение на Закона за държаната собственост,  Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да поиска от Министерство на земеделието и храните имотите, предмет на съдебния спор по гр. д. № 2073/2015 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, както и имотите предмет на съдебния спор по гр. д. 499/2012 г. по описа на Поморийски районен съд, както следва:

Имот №     местност                       начин тр.ползв.            площ дка

000005       широката нива             широколист.гора                  14.082

000064       балов връх                    горски път                            7.124

000308       равнината                     поляна                                   2.096

000313       равнината                     поляна                                   6.038

400001       бодуров трап               иглолистна гора                   46.303

400002       бодуров трап               иглолистна гора                   36.579

400003       бодуров трап               иглолистна гора                   4.181

400004       бодуров трап               иглолистна гора                   6.277

400005       бодуров трап               иглолистна гора                   47.913

400006       бодуров трап               поляна                                   10.146

400007       бодуров трап               поляна                                   3.457

400008       бодуров трап               иглолистна гора                   6.350

400009       бодуров трап               поляна                                   7.791

400010       бодуров трап               поляна                                   7.526

400011       русков трап                  широкол.гора                       5351.189

400012       лещака                          иглолистна гора                   17.730

400013       лещака                          иглолистна гора                   27.403

400014       лещака                          поляна                                   7.452

400015       лещака                          горски път                             11.335

400016       лещака                          поляна                                   3.403

400017       лещака                          поляна                                   1.994

400018       лещака                          иглолистна гора                   22.123

400019       лещака                          поляна                                   36.551

400020       локвата                         поляна                                   10.444

400021       локвата                         поляна                                   13.419

400022       дренака                        поляна                                   1.728

400023       дренака                        поляна                                   4.198

400024       дренака                        нелесопр.голина                   13.197

400025       дренака                        иглолистна гора                   50.489

400026       дренака                        нелесопр.голина                   9.537

400027       локвата                         широкол.гора                       698.342

400028       дренака                        иглолистна гора                   358.092

400029       локвата                        широкол.гора                       821.287

400030       локвата                         горски път                             9.498

400031       дренака                        поляна                                   3.243

400032       дренака                        поляна                                   1.517

400033       локвата                         иглолистна гора                   77.737

400034       локвата                         широкол.гора                       311.948

400035       локвата                         иглолистна гора                   245.242

400037       локвата                         залесена терит.                      127.261

400041       рогачева чука              залесена терит.                      4615.789

400042       рогачева чука              залесена терит.                      1550.321

400043       широката нива             залесена терит.                      1459.042

400044       богдана                        поляна       .                           7.060

400047       широката нива             широкол.гора                       1482.582

400049       широката нива             залесена терит.                      4260.915

400050       широката нива             горски път                             24.153

400051       ливадите                       широкол.гора                       504.177

400052       балов връх                   горски път                    8.974

400053       идиля                            залесена терит.             646.815

400055       балов връх                   залесена терит.             1776.461

400056       сокарджа лимана         залесена терит.             214.960

400057       сокарджа лимана                  залесена терит.             599.431

400058       сокарджа лимана                  широкол.гора              244.918

400059       сокарджа лимана                  горски път                    5.037

400060       сокарджа лимана                  горски път                    3.523

400061       сокарджа лимана                  залесена терит.             581.213

400062       сокарджа лимана                  широкол.гора              190.058

400063       сокарджа лимана                  залесена терит.             1909.807

400064       сокарджа лимана                  широкол.гора              174.117

400068       саднята                         залесена терит.             221.984

400070       рогачева чука              горски път                    6.967

400075       идиля                            широкол.гора              282.594

400076       саднята                         широкол.гора              60.140

400079       саднята                         широкол.гора              44.516

400082       рамаданица                           залесена терит.             315.089

400086       сокарджа лимана                  широкол.гора              121.701

400087       сокарджа лимана                  широкол.гора              146.605

400107       рогачева чука              широкол.гора              47.694

400108       рогачева чука              широкол.гора              640.935

400109       кози рид                       залесена терит.             467.094

400110       кози рид                       залесена терит.             3228.509

400111       дренка                          залесена терит.             2120.593

400112       дренка                          залесена терит.             344.425

400115       дренка                          залесена терит.             4.662

400116       дренка                          залесена терит.             1349.723

400117       церите                           залесена терит.             856.118

400118       церите                           залесена терит.             1652.343

400119       балов връх                            залесена терит.             3872.938

400120       балов връх                            залесена терит.             17.426 да бъдат предоставени за управление и ползване на Община Поморие, за задоволяване на обществени потребности от местно значение.

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


По т.34. от дневния ред: „ОС-424/28.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ І, кв.18 по плана с.Габерово” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№875/13.07.2018г.

           Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ,  дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на ПУП /ПРЗ/ на УПИ І49, кв.18 по регулационния план на с.Габерово, състоящ се в обособяването на два нови имота: УПИ  І49, с площ 209 кв.м., с отреждане за КОО и  УПИ VІІІ49, с площ 191 кв.м., с отреждане за КОО, със съответното застрояване в тях.


По т.35. от дневния ред: „ОС-425/28.06.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІ, VІІ и VІІІ в кв.163 па плана на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№876/13.07.2018г

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ 2512 /ПИ 57491.506.142/, УПИ VІІ2509, /ПИ 57491.506.143/ и УПИ VІІІ2514 /ПИ 57491.506.144/ в кв.163 по плана на гр.Поморие, който предвижда промяна в начина на застрояване от свободно в свързано застрояване, със ситуиране на застроителни петна с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина на застрояване Жм, за УПИ VІ2512  и VІІІ2514: К плътност – 60%, К интензивност – 1,2; максимална височина Н – 3ет.(10м), минимално озеленяване – 40% и паркиране в имота; и за УПИ VІІ2509: максимална височина Н – 3ет.(10м), минимално озеленяване – 40% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.


По т.36. от дневния ред: „ОС-426/29.06.2018г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно създаване на комисия, съгласно изискванията чл.72, ал.2, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и определяне на нейния състав” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№877/13.07.2018г.

1.На основание чл.23 ал.1 ЗМСМА, вр. чл.45 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Поморие прекратява правомощията на създадената с решение № 6/04.12.2015г. на Общински съвет комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

          2.Общински съвет - Поморие създава постоянна комисия- „КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО и определя нейния състав както следва:

Ива Димитрова Кусева – председател

Членове:

Пламен Асенов Огнянов

Катя Аргирова Христофорова


         По т.37. от дневния ред: „ОС-428/02.07.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Рибарски пристанища, кейове  за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№878/13.07.2018г.

1.На основание чл.21, ал.1, т. 10 и 12 от ЗМСМА,  Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

2.Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

3.Общински съвет – Поморие задължава Община Поморие да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.

4.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проектите.

5.Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед за стойност и срок съгласно правилата на финансиращия орган при подаване на искане за авансово плащане.

6.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


По т.38. от дневния ред: „ОС-435/05.07.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на движима вещ-общинска собственост за стопанисване и управление на ОП „СУОИ” – Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№879/13.07.2018г.

І.На основание и чл. 21, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 12, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет-Поморие предоставя за стопанисване и управление на ОП „СУОИ”-Поморие, надуваема лодка „Silver Line Rider S 470 с номер – UA YBE628796708 собственост на Община Поморие.

           ІІ.Възлага на Кмета и Директора на ОП „СУОИ” да предприемат всички необходими фактически и правни действия за изпълнение на решението.

           ІІІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


         По т.39. от дневния ред: „ОС-436/06.07.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частта общинска собственост в с.Белодол” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№880/13.07.2018г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

6063/30.11.2016г.

6157/28.06.2017г.

с.Белодол

кв.13  УПИ ХІV

Дворно място

212кв.м.

Сграда

37кв.м.

1910,00лв.

 

1020,00лв.

 

 

 

Общо: 2930,00лв.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (40-то заседание.pdf)40-то заседание.pdf416 КБ143 Сваляния