Решения от 42-то заседание проведено на 27.09.2018г.

на . . Посещения: 643

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ 42-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.09.2018г.

 

/мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 18.10.2018г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-451/24.07.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ в кв.5 по плана на с.Лъка” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

887/27.09.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІІ в кв.5 по регулационния план на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 323/823 идеални части от УПИ ІІІ в кв.5 по регулационния план на с.Лъка, целия на площ от 823кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 4166/26.07.2006г. и Акт №6305/31.05.2018г. за поправка на АЧОС4166 на съсобствениците Марияна Михайлова Паликарска и Мая Методиева Стойчева, при цена 20лв./кв.м. без ДДС.

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-481/07.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне на недвижим имот общинска собственост за стопанисване и управление на ОП „СУОИ” – Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

888/27.09.2018г.

 

І.На основание  чл. 21, т. 8 от ЗМСМА и във връзка чл. 12, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Поморие предоставя за стопанисване и управление на ОП „СУОИ”-Поморие УПИ VII, кв.50 по плана на с. Бата, собственост на Община Поморие

 

         II. Възлага на Кмета и Директора на ОП „СУОИ” да предприемат всички необходими фактически и правни действия за изпълнение на решението.

 

По т.3.от дневния ред: „ОС-502/13.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

889/27.09.2018г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.33, ал.1 от ЗС, Общински съвет  - Поморие отказва да закупи:

 

- 420/760 идеални части от УПИ XVI-63, кв.11 по плана на с. Габерово, собственост на Георги Николов Карамихалев за сумата от 20 лв. /двадесет лева/ на квадратен метър, или сумата от 8 400лв.

 

 

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-515/21.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

890/27.09.2018г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал. 2  и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет - Поморие  приема допълнение към списъка на земеделските имоти-общинска собственост за предоставяне под наем през 2018 г., приет с Решение № 726/30.01.2018 г. на Общински съвет Поморие  както следва:                     

 

№ по ред

Землище

Местност

Масив/

парцел

НТП

Площ

дка

1

Козичино

Равния рът

019023

нива

2.999

2

Козичино

Саднята

073009

нива

6.002

3

Козичино

Саднята

075002

нива

3.525

4

Козичино

Птичи кладенец

095003

        нива

12.380

5

Козичино

Птичи кладенец

095014

        нива

10.115

6

Козичино

Птичи кладенец

096005

нива

2.303

7

Козичино

Булката

000483

нива

9.255

8

Козичино

Булката

000484

нива

56.694

9

Козичино

Булката

000423

        нива

7.218

10

Козичино

Булката

000426

        нива

40.516

11

Козичино

Табите

060003

        нива

2.600

12

Козичино

Табите

059008

        нива

7.933

13

Каблешково

Двете чешми

35033.2.89

нива

22.330

14

Каблешково

Двете чешми

35033.2.480

        нива

4.189

15

Каблешково

Показателя

35033.20.33

        нива

16.407

16

Каблешково

Показателя

35033.20.34

        нива

25.710

17

Каблешково

Показателя

35033.20.466

        нива

2.619

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед спазване на технологичните срокове за сеитба, Общински съвет Поморие допуска предварително изпълнение на решението.                                                                                                                                                                                    

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-516/21.08.2018г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – директор на ОП „ОГСС”, с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински относно отдаване под наем на земеделски земи” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

891/27.09.2018г.

 

I. На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №51/02.02.2012 г.  на Общински съвет - Поморие, чл. 60, ал.1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет - Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от  пет стопански години,  считано от стопанската 2018/2019 г. чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

№ по ред

Имот №

НТП

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване

1

019023-нива

Козичино

2.999

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

2

073009-нива

Козичино

6.002

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

3

075002-нива

Козичино

3.525

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

4

095003-нива

Козичино

12.380

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

5

095014-нива

Козичино

10.115

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

6

096005-нива

Козичино

2.303

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

7

000483-нива

Козичино

9.255

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

8

000484-нива

Козичино

56.694

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

9

000423-нива

Козичино

7.218

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

10

000426-нива

Козичино

40.516

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

11

060003-нива

Козичино

2.600

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

12

059008-нива

Козичино

7.933

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

13

35033.2.89-нива

Каблешково

22.330

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

14

35033.2.480-нива

Каблешково

4.189

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

15

35033.20.33-нива

Каблешково

16.407

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

16

35033.20.34-нива

Каблешково

25.710

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

17

35033.20.466-нива

Каблешково

2.619

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

 

II. Определя депозит за участие в търга в размер на 10.00 лв./дка.

 

III. Определя гаранция по изпълнение на договора  в размер на 20.00 лв./дка , за която спечелилият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора. В договора за наем следва да залегнат хипотезите  за усвояване и освобождаването и.

 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед спазване на технологичните срокове за сеитба, Общински съвет Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-521/27.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на движими вещи – общинска собственост, а именно мини челен-товарач и комбиниран багер на ОП „БКСРД” – Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

892/27.09.2018г.

 

І.На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 12, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се предоставят за безвъзмездно ползване и стопанисване на ОП „БКСРД”-Поморие движими вещи-общинска собственост, а именно:

 

         1. Комбиниран багер-товарач, модел: JCB3CX14MFWM, цвят: жълт, рама № JCB3CX4TTH25555515178, рег. № А 10186, с цена 146 400 лв. с вкл. ДДС;

 

         2. мини-челен товарач модел: JCBSSL155, цвят: жълт, рама № HAR155WSKH2473787, рег. № А 10189 с цена 71 400 лв. с вкл. ДДС.

 

           ІІ.Възлага на Кмета на Община Поморие и Директора на ОП „БКСРД”-Поморие да предприемат всички необходими фактически и правни действия за изпълнение на решението.

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-531/31.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г. на Община Поморие” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

893/27.09.2018г.

 

1.На основание чл. 52 ал. 1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 31, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие, Общински съвет – Поморие приема уточнен годишен план на бюджета за 2017 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. ПО ПРИХОДА                                                    29 184 254

 

 в т.ч.:                                                         

 

         За делегирани от държавата дейности             11 220 328

 

         За местни дейности                                           17 963 926

 

1.2. ПО РАЗХОДА                                                     29 184 254

 

 в т.ч.:                                                         

 

         За делегирани от държавата дейности             11 220 328

 

         За дофинансиране на делегирани от държавата

 

дейности със собствени приходи                                 1 473 636

 

         За местни дейности                                           16 490 290

 

2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2017 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета.

 

3. Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2017 г.

 

 

 

4. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г., както следва:

 

4.1. ПО ПРИХОДА                                                    26 506 427

 

 в т.ч.:                                                      

 

         За делегирани от държавата дейности             10 767 125

 

         За местни дейности                                           15 739 302

 

4.2. ПО РАЗХОДА                                                     26 506 427

 

 в т.ч.:                                                        

 

         За делегирани от държавата дейности             10 767 125

 

         За дофинансиране на делегирани от държавата

 

дейности със собствени приходи                               1 293 875

 

         За местни дейности                                           14 445 427

 

5. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2017 г.

 

6. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2017 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета /Приложение № 1/

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г., съгласно Приложение № 17

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-532/31.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 10.10.2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

894/27.09.2018г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 18 от Наредбата № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел,  Общински съвет - Поморие определя Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас” АД, което ще се проведе 10.10.2018 г. от 11:00 ч. и при втора дата 25.10.2018 г. от 11:00 ч.  в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.

 

         2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

 

3.Определя Желязко Страволемов – директор на Дирекция „ОКТХДС” за представител на Община в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас” АД, което ще се проведе на 10.10.2018 г. от 11:00 ч. и при втора дата 25.10.2018 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ - Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

 

4.На основание чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-535/31.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Айше Христем Кабаколу от с.Порой” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

895/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37 ал.4 т.4, чл.49а от ЗОС и чл.43 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие, дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Айше Христем Кабаколу с постоянен адрес с.Порой, Община Поморие, ул.”Цар Симеон” №64, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със Заповед на Кмета на Община Поморие съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 174кв.м. в УПИ І кв.1 по плана на с.Порой, целия на площ от 720кв.м. и актуван с АЧОС№793/26.05.2000г.

 

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 570,00лв. /без ДДС/

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-536/31.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Зекри Адем Сербез от с.Косовец” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

896/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37 ал.4 т.4, чл.49а от ЗОС и чл.43 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие, дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Зекри Адем Сербез с постоянен адрес с.Косовец, Община Поморие, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от комисията за картотекиране, назначена със Заповед на Кмета на Община Поморие съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП 160кв.м. в УПИ X кв.22 по плана на с.Косовец, целия на площ от 730кв.м. и актуван с АЧОС№706/09.05.2000г.

 

Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 250,00лв. /без ДДС/.

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-538/03.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІV, кв.22 по плана на с.Александрово” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

897/27.09.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІV кв.22 по плана на с.Александрово и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се продадат 30/1970 идеални части от УПИ ІV кв.22 по плана на с.Александрово, целият от 1970кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6315/19.07.2018г. на съсобственика Маргарита Радева Чимчимова, при цена 20лв./кв.м. без ДДС.

 

 

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-542/05.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

898/27.09.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие, на основание чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

 

    - Към глава Х се добавя следния имот за отдаване под наем:

 

Имот – публична общинска собственост с АОС №6331/29.08.2018г. – представляващ поземлен имот с идентификатор 69746.141.17 по КК и КР на с.Страцин, с начин на трайно ползване водоем, на площ 3,280дка, местност „До селото”.

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-550/12.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна собственост за закупуване на имоти в гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

899/27.09.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.8 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - .Поморие не дава съгласие на Община Поморие да закупи следните имоти: поземлен имот с идентификатор 57491.21.238 по КК и КР на гр.Поморие, находящ се в местност „Палеокастро” с начин на трайно ползване нива, на площ 2,555дка. и поземлен имот с идентификатор 57491.21.251 по КК и КР на гр.Поморие, находящ се в местност „Палеокастро” с начин на трайно ползване нива, на площ 2,636дка., които имоти са собственост на н-ци Вангел Спиров Вангелов, на предложената от тях цена 50евро/кв.м. 

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-551/12.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

900/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

 

- Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 

1.Помещение с обща площ 14,40 кв.м, находящо на трети етаж  на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, актувана с АОС 6135/09.05.2017г.  при граници на помещението: от север външен зид, от юг - коридор, от запад хирургично отделение, от изток гинекологичен кабинет.

 

 

 

         По т.15. от дневния ред: „ОС-561/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

901/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет - Поморие приема актуализацията на капиталовия и текущия бюджет за местни дейности на общината отразени в Приложение №1 и Приложение № 2.

 

 Приложенията са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-562/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

902/27.09.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.40, ал.1, т.2 от ЗОС, Общински съвет -.Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

 

1. Към глава II се добавя нова т. 3 със следното съдържание: Урегулирани поземлени имоти и сгради за продажба без търг или публично оповестен конкурс:

 

2. Към глава II т.3 се добавя следния имот за продажба без търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Вид на имота

Площ

6321/07.08.2018г.

гр.Поморие

ПИ 57491.503.271.1

Сграда

 

24,00 кв.м.

6321/07.08.2018г.

гр. Поморие

ПИ 57491.503.271.2

Сграда

21,00 кв.м.

6322/07.08.2018г.

гр. Поморие

ПИ 57491.501.262.5

Сграда

42,00 кв.м.

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-564/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно увеличаване сумата за субсидиране на СНЦ „МИГ Поморие” и отпускане на временен заем” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

903/27.09.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие дава своето съгласие да бъде увеличена сумата за субсидиране на СНЦ „МИГ Поморие“, одобрена с Решение № 197/28.04.2016 г., от 30 000 лeва на 49 476 лева и дава съгласие да се изплати сумата от 7500 лева за 2018 г. на СНЦ „МИГ Поморие“.

 

2. Общински съвет - Поморие разрешава отпускането на временен заем в размер до 60000 лв. за разплащане с изпълнители по извършени дейности по популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за 2018 г. със срок за възстановяване на заема до м. юли 2019 г.

 

3. Общински съвет - Поморие утвърждава членски внос към СНЦ „МИГ Поморие“ в размер на 500 лева годишно за периода на изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и одобрява изплащането на сумата от 500 лева членски внос за 2018 г.

 

 

 

По т.18. от дневния ред: „ ОС-565/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение  за безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

904/27.09.2018г.

 

І.На основание  чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, §33 от заключителните разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за водите, чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с Докладна записка с вх.рег.№93-15-5/06.08.2018г.,Общински съвет-Поморие дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на Държавата на следните имоти:

 

         - Язовир „Ахелой 1” с идентификатор 00833.15.102 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, съответстващ на поземлен имот №000102, землище гр. Ахелой, целият на площ  40437кв.м., актуван с АПОС №6341/10.09.2018г.

 

         - Язовир „Ахелой 2” с идентификатор 00833.7.172 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, съответстващ на поземлен имот №000172, землище гр. Ахелой, целият на площ 117158кв.м., актуван с АПОС №6340/10.09.2018г.

 

         - Язовир „в поземлен имот с идентификатор 24253.7.105” по КККР на с. Дъбник, одобрени със Заповед №РД-18-1310/17.07.2018г. на изпълнителен директор на АГКК, съответстващ на поземлен имот №007105, землище с. Дъбник, целият на площ 10950кв.м., актуван с АПОС №6327/28.08.2018г.

 

         - Язовир „в поземлен имот с идентификатор 38769.2.12” по КККР на с.Косовец, одобрени със Заповед РД-18-1312/17.07.2018г на изпълнителен директор на АГКК, съответстващ на поземлен имот №000098, землище с.Дъбник, целият на площ 48834 кв.м., с начин на трайно ползване „Язовир”, актуван с АПОС №6336/05.09.2018г.

 

         II. Възлага на Кмета на Община Поморие, в изпълнение на настоящото решение да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имотите, посочени в т. I от настоящото решение, в полза на Държавата.

 

         III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, предвид кратките срокове, регламентирани в Закона за водите, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-566/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на кмета да подписва запис на заповед по проект: „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

905/27.09.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет- Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ №  BG05M9OP001-2.13-0001-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.013 - МИГ ПОМОРИЕ - МЯРКА 9: "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР." и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.   

 

2.Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 57 996,4 лева (петдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляващо 20 % (двадесет процента) от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР по проект: „„Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, Административен договор за предоставяне на БФП №  BG05M9OP001-2.13-0001-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г

 

3.Стойността, посочена в т. 2 от настоящото Решение, е сумата на авансовото плащане по проект № BG05M9OP001-2.013-0001-C01Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие” , което ще бъде заявено към Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.

 

4. Общински съвет- Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-568/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно даване под наем на обект общинска собственост” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

906/27.09.2018г.

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.62, ал.1, т.1, чл.63 ал.1, т. 1 от Наредба 1 на Общински съвет - Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2018г., Общински съвет –  Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за срок от 5 години при цена 350,00лв. на месец без ДДС, на имот №000618 с начин на трайно ползване – писта, землище с. Бата, с площ 22,095 дка, актуван с АПОС №6303/2018г.

 

 

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-569/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021година в частта за местни дейности на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

907/27.09.2018г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на Решение № 37/19.01.2017г.на Министерски съвет, Общински съвет - Поморие одобрява бюджетната прогноза за местни дейности на Община Поморие за периода 2019- 2021 година съгласно приложения №№ Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., Приложение № 7в, Приложение № 6г, Приложение № и Приложение № 8а, които са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-577/17.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване на постоянен пчелин в землището на с.Бата” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

908/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП и чл. 69, ал.2, т. 3 и чл. 71, ал.7 от Закона за горите, Общински съвет – Поморие дава съгласие  да се учреди на Ваня Веселинова Томова, с постоянен адрес: гр. Ахелой, ул.”Емона” №19 безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин в имот №000005 в землището на с.Бата с начин на трайно ползване – Дървопроизв. пл.  на площ от 2.791 дка. Имотът се намира в местността „Могилите” в отдел/подотдел 109/г- широколистна гора. Срокът на ползване е до 10/десет/ години.

 

 

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-579/17.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно  допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

909/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

 

- Към точка X се добавят следните самостоятелни обекти в сграда за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, или оценка, изготвена от лицензиран оценител:

 

1. Общински имот гараж №5 с идентификатор 57491.501.134.1.28 със застроена площ 23,04кв.м., на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КК и КР на гр. Поморие състоящ се от гаражно помещение, при граници: от североизток – гараж №6, от югоизток – склад №8 и коридор, от югозапад – външен зид, от северозапад – външен зид, актуван с АЧОС №6231/20.10.2017г.

 

2. Общински имот гараж №6 с идентификатор 57491.501.134.1.29 със застроена площ 20,09кв.м., на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КК и КР на гр. Поморие при граници: от североизток – гараж №7, от югоизток – коридор, от югозапад – гараж №5, от северозапад – външен зид, актуван с АЧОС №6232/20.10.2017г.

 

 

 

По т.24.  от дневния ред: „ОС-580/17.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно  предоставяне на имоти за обезщетяване на основание чл.19а от ЗСПЗЗ на наследници на Султана Атанасова Илчева” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

910/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.19а от ЗСПЗЗ, във връзка с Мотивирано искане с вх.рег.№ОС-633/09.10.2017г. от Общинска служба „Земеделие” – гр. Поморие, Решение №441/04.12.2009г. на Общинска служба „Земеделие” – гр. Поморие, влязло в сила съдебно решение  №6/23.03.2009г. на ПРС и с оглед изразено становище с изх.рег.№06-36-116/06.07.2018г. на Кмета на Община Поморие и писмо с вх.рег.№ОС-452/24.07.2018г., Общински съвет – Поморие дава съгласие да се обезщетят наследниците на Султана Атанасова Илчева със следните имоти:

 

         - ПИ с идентификатор 35033.2.3 по КККР на гр. Каблешково на площ 9,993дка., идентичен с ПИ № 002003, местност „Двете чешми”, землище  гр.Каблешково;

 

         - ПИ с идентификатор 35033.2.089 по КККР на гр. Каблешково на площ 16,061дка., идентичен с ПИ № 002089, местност „Двете чешми”, землище гр.Каблешково, като исканите 16,061дка., целия на площ от 22,330дка. да бъдат възстановени от североизточната част на имота;

 

         -   ПИ №013018, местност „Вишните”, землище с. Медово, на площ 18,004дка.;

 

         -   ПИ №007087, местност „Драката”, землище с. Медово, на площ 3,870дка.;

 

         -   ПИ №002065, местност „Канарата”, землище с. Медово, на площ 5,950дка.

 

 

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-449/20.07.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане за изработване на ПУП-ПП за трасе на външен водопровод от деривация „Камчия” до напорен водопровод „Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

911/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет -  Поморие:

 

           Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе и сервитут на външен водопровод от деривация „Камчия” до напорен водопровод „Поморие”, преминаващи през имоти в м.„Водоемите”, землището на с.Лъка: ПИ 2.54 (пасище, мера, собственост на „ТРЕМ-ТРАНС” ЕООД) и ПИ 2.56 (пасище, мера, собственост на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ” АД); като участъкът, предвиден за реконструкция е ситуиран по съществуващото трасе на водопровода, с L = 346 m и DN 400 mm – чугун и ще бъде изпълнен траншейно.              

 

           Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе и сервитут на външен водопровод от деривация „Камчия” до напорен водопровод „Поморие”, преминаващи през имоти в м.„Водоемите”, землището на с.Лъка: ПИ 2.54 (пасище, мера, собственост на „ТРЕМ-ТРАНС” ЕООД) и ПИ 2.56 (пасище, мера, собственост на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ” АД); като участъкът, предвиден за реконструкция е ситуиран по съществуващото трасе на водопровода, с L = 346 m и DN 400 mm – чугун и ще бъде изпълнен траншейно.             

 

           Разрешава на Консорциум ДЗЗД „РПИП ВИК Бургас, Сливен, Шумен” да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе и сервитут на външен водопровод от деривация „Камчия” до напорен водопровод „Поморие”, преминаващи през имоти в м.„Водоемите”, землището на с.Лъка: ПИ 2.54 (пасище, мера, собственост на „ТРЕМ-ТРАНС” ЕООД) и ПИ 2.56 (пасище, мера, собственост на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ” АД); като участъкът, предвиден за реконструкция е ситуиран по съществуващото трасе на водопровода, с L = 346 m и DN 400 mm – чугун и ще бъде изпълнен траншейно.              

 

           Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

           Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

           На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.26.от дневния ред: „ОС-455/25.07.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател от проектно КПС в поземлен имот 00833.6.437 до съществуващо КПС , м.”Бабата”, гр.Ахелой” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

912/27.09.2018г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател от проектно КПС в поземлен имот 00833.6.437 до съществуващо КПС, м.”Бабата”, гр.Ахелой, община Поморие”, като уличният водопровод ще премине през имоти: ПИ 00833.6.438 – улица, собственост на „Тремекс” ООД, и ПИ 00833.6.395 - полски път, публична общинска собственост; канализационният тласкател ще премине през имоти: ПИ 00833.6.438 – улица, собственост на „Тремекс” ООД, ПИ 00833.6.395 - полски път, публична общинска собственост; ПИ 00833.502.161 – пасище, мера, общинска публична собственост; ПИ 00833.502.92 – неурегулиран имот в урбанизирана територия, общинска собственост; ПИ 00833.502.91 – отреден за КПС, общинска собственост, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-456/25.07.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, ІІ и ІІІ в кв.11 по плана на гр.Ахелой” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

913/27.09.2018г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І, ІІ и ІІІ, кв.11 по регулационния план на гр.Ахелой, идентични с имоти с идентификатори 0833.501.227 и 00833.501.228 по кадастралната карта на гр.Ахелой, който предвижда: промяна на вътрешната регулационна линия между УПИ І, ІІ и ІІІ по имотната граница на имоти с идентификатори 0833.501.227 и 00833.501.228 по кадастралната карта на гр.Ахелой; промяна на южната улична регулационна линия на УПИ І, ІІ и ІІІ по имотната граница между имоти с идентификатори 0833.501.227, 00833.501.228 и 00833.501.272, представляващ улица „Емона”; образуване на нови УПИ: І – за читалище, ІІ – за училище, ІІІ-за кметство, детска градина и КОО, ІV – за детска ясла и V – за паркинг. Застрояването ще е свързано за УПИ ІІ и ІV, за останалите  - свободно, като се запазват съществуващите сгради в имотите, при градоустройствени показатели за териториите от разновидност „смесена централна зона”, както следва: за УПИ І - етажност/Н – <2(6м), Пл. застрояване – 60%, К инт. – 2,0; К озеленяване – 30%; за УПИ ІІ - етажност/Н – <3(10м), Пл. застрояване – 40%, К инт. – 1,2; К озеленяване – 20%; за УПИ ІІІ и ІV – етажност/Н – <2(6м), Пл. застрояване – 30%, К инт. – 0,6; К озеленяване – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-457/25.07.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-16, УПИ ІХ-17, ПИ 018018 и ПИ 018022 в м.18 по КВС на с.Страцин” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

914/27.09.2018г.

 

На основание чл.21,  ал.1,  т.11  от  ЗМСМА, в качеството си на собственик на ПИ 018022 (път, общинска публична собственост), с правно основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административна процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-16, УПИ ІХ-17, ПИ 018018 и 018022, в м.18 по КВС на с.Страцин, община Поморие, като към новообразуваният урегулиран поземлен имот се придава и част от имот 018022, с площ  около 758 кв.м.

 

 

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-466/01.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП-ПП за определяне  трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за захранване на склад за селскостопанска продукция за ПИ 006229, масив 6, м.”Навеса”, землище с.Страцин” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

915/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за захранване на склад за селскостопанска продукция за ПИ 006229,  масив 6, м-ст „Навеса”, в землище с.Страцин, община Поморие, и сервитут на водопровода, преминаващи през:  ПИ 000522 – път ІV клас, общинска публична собственост и ПИ 000523 – полски път, общинска публична собственост;  с обща дължина на трасето 188м, от които 95 м - в земеделска територия.

 

 

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-467/01.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП-ПП за определяне  трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.19.458 по КККР на гр.Поморие, м.”Лахана” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

916/27.09.2018г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 57491.19.458 по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.566 – селскостопански път, общинска публична собственост, и през ПИ 57491.19.567 – селскостопански път, общинска публична собственост, с проектна дължина на трасето около 270 м., изцяло в земеделска територия.

 

 

 

По т.31. от дневния ред: „ОС-470/03.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на ПИ 003174, м.”Преводната”, землище с.Каменар” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

917/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на ПИ 003174, местност „Преводната”, землище с. Каменар, община Поморие, подобект: Кабели 0,4kV”, и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 000214 – селскостопански път, общинска публична собственост.

 

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на ПИ 003174, местност „Преводната”, землище с. Каменар, община Поморие, подобект: Кабели 0,4kV”, и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 000214 – селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на трасето около 117 м.

 

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на ПИ 003174, местност „Преводната”, землище с. Каменар, община Поморие, подобект: Кабели 0,4kV”, и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 000214 – селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на трасето около 117 м.

 

          Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на ПИ 003174, местност „Преводната”, землище с. Каменар, община Поморие, подобект: Кабели 0,4kV”, и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 000214 – селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на трасето около 117 м.

 

          Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

          Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

          На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.32. от дневния ред: „ОС-489/08.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.22.373, м.”Банята”, землище гр.Каблешково” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

918/27.09.2018г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.22.373, м-ст „Банята”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут на електропровода, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 35033.501.1414 – второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 35033.21.221 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 35033.21.206 – пасище, общинска публична собственост; ПИ 35033.22.437 – дере, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.297 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; ПИ 35033.22.373 – урбанизирана територия, частна собственост; с дължина на трасето около 677 м. в земеделска и територия на транспорта.  

 

 

 

По т.33. от дневния ред: „ОС-510/16.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие” на г-жа Елена Мурджева” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

919/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 и ал..3 от Наредбата на Общински съвет – Поморие за морално стимулиране на физически лица с особени заслуги към Община Поморие, Общински съвет – Поморие удостоява Елена Алексиева Мурджева със званието „Почетен граждани на Поморие”.

 

 

 

По т.34. от дневния ред: „ОС-534/31.08.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименование на улици в гр.Ахелой и номериране на парцелите с лице към тях” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

920/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, с оглед по-пълното идентифициране на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ в кв.37 и кв.38 по плана на гр. Ахелой, Общински съвет – Поморие дава съгласие:

 

         1.Улица с о.т. 76-64-93-65-66-67-68-69 да е с наименование ул. „Лазурен бряг”, като имотите се номерират по следния начин: 

 

по адм. адрес

кв. №

 

УПИ №

забележка

2

37

І

 

4

37

VІІІ

 

6

37

ІХ

 

8

37

Х

 

10

37

ХХV

 

12

37

ХХІV

 

 

 

14

38

І

 

16

38

ІІ

 

 

         2.Улица с о.т. 60а-85-86-87-88-89-90-91-92-93 да е с наименование ул. „Морска”, като имотите се номерират по следния начин:

 

по адм. адрес

кв. №

 

УПИ №

забележка

1

37

V

 

3

37

 

5

37

VІІ

 

7

37

ХІ

 

9

37

ХІІ

 

11

37

ХІІІ

 

13

37

ХІV

 

15

37

ХV

 

17

37

ХVІ

 

19

37

ХVІІ

 

21

37

ХVІІІ

 

23

37

ХІХ

 

25

37

ХХ

 

27

37

ХХІ

 

29

37

ХХІІ

 

31

37

ХХІІІ

 

 

 

2

38

ХІV

 

4

38

ХІІІ

 

6

38

ХІІ

 

8

38

ХІ

 

10

38

Х

 

12

38

ІХ

 

14

38

VІІІ

 

16

38

VІІ

 

18

38

 

20

38

V

 

22

38

ІІІ

 

 

 

 

По т.35. от дневния ред: „ОС-555/12.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 004046 в м.”Крушака”, землище с.Дъбник” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

921/27.09.2018г.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

 

           Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 004046 в м. „Крушака”, землище с.Дъбник, община Поморие.

 

           Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 004046 в м. „Крушака”, землище с.Дъбник, община Поморие, с показатели на режима на застрояване: плътност на застрояване –  20%; интензивност на застрояване –  0,4; етажност (<10м); начин на застрояване – свободно; с обща площ за застрояване – 2615 кв.м. (10 %), обща допустима площ на застрояване – 523 кв.м.; при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им; 

 

           Разрешава на Невен Ясенов Балканджиев в качеството му на собственик да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 004046 в м. „Крушака”, землище с.Дъбник, община Поморие.

 

           Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

           Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

 

           На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.36. от дневния ред: „ОС-557/13.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 57491.508.146 в кв.217, ПИ 57491.508.109 в кв.219 и други по регулационния план на гр.Поморие” с 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 17 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

922/27.09.2018г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 57491.508.146 в кв.217, ПИ 57491.508.109 в кв.216, ПИ 57491.508.114 в кв.218, УПИ І /ПИ 57491.508.110/ в кв.219, ПИ 57491.508.137 и ПИ 57491.508.140 по регулационния план на гр.Поморие, който предвижда да се обособят нови УПИ: ХХІ – за автогара, паркинги и ТИЦ, с площ 9293 кв.м.; ХХІІ – за жилищно строителство и КОО, с площ 9526 кв.м.; ХХІІІ – за трафопост, с площ 171 кв.м.; ХХІV – за обществен паркинг и КОО, с площ 433 кв.м., в кв.217 по регулационния план на гр.Поморие, със ситуирано застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, както следва:

 

           За УПИ ХХІ, с устройствени показатели за смесена устройствена зона с малка височина на застрояване – „Соп”: етажност/Н –3(10м), Пл. застрояване –до 15%, К инт. – до 0,5; П озеленяване – 10%; паркинги;

 

           За УПИ ХХІІ, с устройствени показатели за жилищна зона: с голяма височина на застрояване – „Жг”: етажност/Н – до 20(57м), Пл. застрояване – до 70%, К инт. – до 3,0; П озеленяване – 30%; паркинги – 300; със средна височина на застрояване – „Жс”: етажност/Н – до 5(15м), Пл. застрояване – до 70%, К инт. – до 2,0; П озеленяване – 30%; паркинги;

 

           За УПИ ХХІІІ, с устройствени показатели: Пл. застрояване –до 20%, К инт. – до 0,2; П озеленяване – 50%, паркинг;

 

           За УПИ ХХІV, с устройствени показатели за смесена зона с малка височина на застрояване – „Соп”: етажност/Н – до 3(10м),  Пл. застрояване –до 15%, К инт. – до 0,5; П озеленяване – 30%, паркинги; съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.37. от дневния ред: „ОС-558/13.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ в кв.5 по плана на с.Дъбник” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

923/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ ІІ-за джамия, в кв.5 по регулационния план на с.Дъбник, предвиждащ промяна на уличната регулационна линия на имота, като свободното пространство пред имота се придаде към парцела и се урегулира нов УПИ ІІ – за джамия, с площ 2049 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.38. от дневния ред: „ОС-559/13.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за обособяване на улица за достъп до УПИ ІІ и УПИ Х в кв.6 по плана на с.Каменар” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

924/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1, чл.62а, ал.2 и във връзка с чл.14, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация, състоящ се в обособяване на улица с о.т.116а-116б-116в-116г-116д, с ширина 8,5 м,  в терен за озеленяване и павилион, за осигуряване на достъп до УПИ ІІ и УПИ Х в кв.6 по плана на с.Каменар, като за останалата част се обособи УПИ І в кв.6а и се запази отреждането „за озеленяване и павилион”, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.39. от дневния ред: „ОС-563/14.09.2018г. Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на промени в структурата на общинската администрация и общата численост” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

925/27.09.2018г.

 

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл.15, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие одобрява общата численост и структура на общинската администрация, както следва:

 

В структурата на общинска администрация са включени секретар на общината, трима заместник-кметове, 15 кметове на кметства, 1 кметски наместник, Звено за вътрешен одит, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор и главен архитект, които са на пряко подчинение на кмета, както и Звено „Административно обслужване на Общинския съвет” на пряко подчинение на кмета и на председателя на Общинския съвет.

 

Общинската администрация е структурира в дирекции и отдели.

 

Общата администрация е организирана в три дирекции и два отдела:

 

Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”

 

Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване”, структурирана в два отдела:

 

         Отдел „ Правно-нормативно обслужване”

 

         Отдел „Административно и информационно обслужване”                               

 

Дирекция „Обществени поръчки”

 

Специализираната администрация е организирана в три дирекции и четири отдела:

 

Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти”, структурирана в четири отдела:

 

Отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда”

 

Отдел „Управление на проекти”

 

Отдел „Общинска собственост, управление на собствеността и транспорт”

 

Отдел „Строителство”

 

Дирекция  „Приходи, местни данъци и такси”        

 

Дирекция  „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт”

 

II. На основание чл.29а, ал.2 от ЗМСМА във вр. чл.34, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му  с общинската администрация, Общински съвет – Поморие  взема решение 3 щ.бр. – гл.специалисти, по трудово правоотношение в Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване”, отдел „Административно и информационно обслужване”, с код по НКПД 33593026, длъжностно ниво 11, наименование на длъжностното ниво НС 1 да преминат в звено „Административно обслужване на Общинския съвет”.

 

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

 

№ на д-ст по ЕБК

 

Делеги- рани от  държавата д/сти

Дофинан- сиране

Местни д/ти

Всичко

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

122

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

50

86

0

136

 

 А.  ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ

20

 

 

20

 

Кмет  на община

1

 

 

 

 

Заместник - кмет

3

 

 

 

 

Кметове на кметства

15

 

 

 

 

Кметски наместници

1

 

 

 

 

Б.  СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

6

 

 

6

 

Секретар на община

1

 

 

1

 

ЗВО

2

 

 

2

 

Финансов контрольор

2

 

 

2

 

Служител по сигурността  на информацията

1

 

 

        1

 

Звено АО на ОС

 

            3

 

3

 

І. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

10

39

0

49

 

Дирекция "ПНИАО"

1

 

 

1

 

         отдел ПНО

2

3

 

5

 

         отдел АИО

2

23

 

25

 

Дирекция "БФСД"

3

8

 

11

 

Дирекция”ОП”

2

5

 

7

 

І І. СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ

15

43

0

      58

 

Главен архитект

1

 

 

1

 

Дирекция  СОСУТ

1

 

 

1

 

         отдел УТООС

2

9

 

11

 

         отдел  УП

2

2

 

4

 

         отдел ОСУСТ

2

3

 

5

 

         отдел СТРОИТЕЛСТВО

2

7

 

9

 

Дирекция "ПМДТ"

3

16

 

19

 

Дирекция "ОКТХДС"

2

6

 

8

 

ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩ.АДМИНИСТРАЦИЯ

30

1

39

70

 

Функция "Отбрана и сигурност"

 

 

 

0

219

Отбранително-мобилизационна подготовка

2

 

 

2

239

Др. д/ти по вътрешната сигурност

1

 

8

9

 

Функция "Образование"

 

 

 

 

337

Извънучилищна дейност

5

 

 

5

389

Др.д/сти по образованието

 

1

 

1

 

Функция "Здравеопазване"

 

 

 

 

431

ДЯ, ДГ и ЯГ

5

 

 

5

437

Здр.кабинети в ДГ и училища

17

 

 

17

 

Функция "Почивно дело, религ. дейности и култура"

 

 

 

 

701

Почивно дело

 

 

2

2

740

Звено „Художествена галерия“

 

 

4

4

 

Икономически дейности и услуги

 

 

 

 

861

Звено „Туризъм“

 

 

5

5

898

Др.д/сти  по икономиката

 

 

20

20

 

                                                 ОБЩО

80

87

39

    206

 

 

 

По т.40.от дневния ред: „ОС-567/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.18 по плана на с.Габерово” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

926/27.09.2018г.

 

    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І49, кв.18 по регулационния план на с.Габерово, състоящ се в обособяването на два нови имота:  УПИ І49, с площ 209 кв.м., с отреждане за КОО и УПИ VІІІ49, с площ 191 кв.м., с отреждане за КОО, със съответното застрояване в тях, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.41. от дневния ред: „ОС-570/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на ПУП /ПР/ на УПИ ХІ, кв.229 по регулационния план на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

927/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на ПУП /ПР/ на УПИ XІ, кв.229 по регулационния план на гр. Поморие, състоящо се в обособяване на нов урегулиран поземлен имот с № XI в кв.229 в който се включва част от УПИ X, както и част от улична регулация с о.т. 1020, 1021, 1022, 1023, улица в участъка между о.т. 1010 и о.т. 1024 и улица в участъка между о.т. 1007 и о.т. 568.

 

 

 

По т.42. от дневния ред: „ОС-571/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на ПУП /ПР/ на УПИ І, кв.257 по регулационния план на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

928/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, Общински съвет – Поморие във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ,  дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на ПУП /ПР/ на УПИ І, кв.257 по регулационния план на гр. Поморие, състоящо се в придаване към УПИ I в кв. 257 на част от улична регулация на улица с о.т. 490 и о.т. 1160, както и между о.т. 999 и о.т. 1000 по начин указан на скица с предложение за изменение на подробен устройствен план.  

 

 

 

По т.43. от дневния ред: „ОС-572/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на ПУП /ПР/ на УПИ ІХ, кв.232 по регулационния план на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

929/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на ПУП /ПР/ на УПИ ІX, кв.232 по регулационния план на гр. Поморие, състоящо се в обособяване на самостоятелен имот обхващащ прилежащата площ на изграденият трафопост, а останалата част от имота да се урегулира в УПИ с отреждане за паркинг.

 

 

 

По т.44. от дневния ред: „ОС-573/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2018/2019г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

930/27.09.2018г.

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2018/2019 година на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 25.10.2017 г. и на основание чл. 68, ал. 2-7,              чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Поморие приема окончателната мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2018/2019 година съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението.

 

 

 

По т.45. от дневния ред: „ОС-574/14.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици за учебната 2018-2019г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

931/27.09.2018г.

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпили докладни записки за дофинансиране на маломерни и слети паралелки от директорите на учебните заведения от Община Поморие, във връзка с чл. 68, ал. 2-7 и чл. 69, ал. 1-3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиe, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2018/2019 г., като от 15.09.2018 г. до 14.09.2019 г. в училищата с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт,                     съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от решението.

 

2.На основание чл. 68, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиe, средствата за дофинансиране на разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение № 2, задължително да се включат в бюджетите на училищата с маломерни паралелки.

 

 

 

По т.46. от дневния ред: „ОС-582/17.09.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV от въздушна линия средно напрежение, стълб № 8 в землището на гр.Ахелой до трансформаторен пост „Равда” в землището на с.Равда” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

932/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV от въздушна линия средно напрежение, стълб № 8 в землището на гр.Ахелой, община Поморие до трансформаторен пост „Равда” в землището на с.Равда, община Несебър” и сервитут на електропровода, преминаващи през поземлени имоти в землището гр.Ахелой,  община Поморие: ПИ 00833.11.372-селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00833.11.368-път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 00833.5.405-селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00833.5.379- път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 00833.4.477- селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00833.4.185-урбанизирана територия, частна собственост, ПИ 00833.5.380-селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00833.4.424-селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на трасето около 1158,42м в земеделска и територия на транспорта, с площи на ограничение – 15693,87 кв.м.  

 

 

 

По т.47. от дневния ред: „ОС-587/19.09.2018г. - Докладна записка от Любо Липчев – Председател на постоянната комисия по ОКВЗСП към Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Недко Панайотов Димитров” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

933/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Недко Панайотов Димитров  с постоянен адрес гр.Ахелой, ул. „Дуков 13 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.48. от дневния ред: „ОС-588/19.09.2018г. - Докладна записка от Любо Липчев – Председател на постоянната комисия по ОКВЗСП към Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Георги Димитров Китанов” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

934/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Георги Димитров Китанов с постоянен адрес гр.Поморие, ул. „Цар Симеон 9 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.49. от дневния ред: „ОС-589/19.09.2018г. Докладна записка от Любо Липчев – Председател на постоянната комисия по ОКВЗСП към Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Костадинка Милчева Атанасова” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

935/27.09.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Костадинка Милчева Атанасова с постоянен адрес гр.Поморие, ул. „Републиканска 23 еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 1000,00 /хиляда/ лева за медицински нужди и рехабилитация на детето Стефка Костадинова Атанасова.

 

 

 

По т.50.1. от дневния ред: „ ОС-598/21.09.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за безвъзмездно право на ползване върху имот . частна общинска собственост” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

936/27.09.2018г.

 

1.На основание чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, чл.39 от ЗОС, чл.48, ал.3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съветПоморие  учредява безвъзмездно право на ползване, със срок до прекратяване на трудовото си правоотношение с МБАЛ –  Поморие, но не по-дълъг от 5г. на Д-р Иван Божков Илиев, лекар – специалист, работещ на постоянен трудов договор към МБАЛ – гр.Поморие във жилище, собственост на Община Поморие, а именно: АПАРТАМЕНТ №18 – находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 46,64кв.м., в сграда построена в общински ПИ с идентификатор 57491.501.134 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІІ кв.237 по регулационния план на гр.Поморие.

 

2. Възлага на кмета на община Поморие да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (42-ро заседание.pdf)42-ро заседание.pdf547 КБ232 Сваляния