Решения от 43-то /извънредно/ заседание проведено на 16.10.2018г.

на . . Посещения: 282


Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 43-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 16.10.2018г.

/мандат 2015-2019г./

 


        Решенията ще влязат в сила след изтичането ная сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 02.11.2018г. 


По т.1. от дневния ред: „ ОС-623/11.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно  определяне представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците  в „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 19.10.2018г. с  14 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 14 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

937/16.10.2018г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 от Наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие избира   Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 19.10.2018г. от 13.00ч. на адреса на управление на дружеството гр.Поморие, ул.”Солна” № 5.

2.Оправомощава Иван Алексиев-Кмет на Община Поморие по предложенията от дневен ред да гласува по следния начин:

По т.1 да гласува „против”

По т.2 да гласува „против”

По т.3 да гласува „против”

3.Определя Янчо Илиев – заместник-кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 19.10.2018г. от 13.00ч. . на адреса на управление на дружеството гр.Поморие, ул.”Солна” № 5, при невъзможност на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на съдружниците „Кабланд” ООД.

4.Общински съвет - Поморие предлага, в дневният ред на събранието да се включи точка  за  освобождаване на  управителя на „Кабланд” ООД и избор на нов управител, като оправомощава Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие да гласува „за“ това предложение.

         5.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ


 


 

 

Изтегли:
Свали този файл (43-то заседание - решения.pdf)43-то заседание - решения.pdf301 КБ185 Сваляния