Решения от 44-то /извънредно/ заседание проведено на 02.11.2018г.

на . . Посещения: 188


Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 44-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 02.11.2018г.

/мандат 2015-2019г./

 


Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 19.11.2016г.


            По т.1. от дневния ред: ОС-621/09.10.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект ”Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие” и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – разплащателна агенция” с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

938/02.11.2018г.

            1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,  Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: № BG14MFOP001-4.002-0008-C02 Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.

2.Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 12 973 лева (дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и три лева).

3.Стойността, посочена в т. 2 от настоящото Решение, е сумата на авансовото плащане по проект № BG14MFOP001-4.002-0008-C02 Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие.

4. Общински съвет- Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ


 

 

Изтегли:
Свали този файл (44-то заседание-решения.pdf)44-то заседание-решения.pdf301 КБ137 Сваляния