Решения от 45-то заседание проведено на 08.11.2018г.

на . . Посещения: 411

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 45-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018г.

/мандат 2015-2019г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 29.11.2018г.

 

          По т.1. от дневния ред: „ ОС-624/12.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за преминаване собствеността от държавна в общинска на участъци от път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” и път  III-6009 „Ахелой – о.п.Слънчев бряг – Бургас” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

939/08.11.2018г.

1.На основание чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за преминаване на собствеността от държавна в общинска на участъци от път, както следва:

·        Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” от км 208+300 до км 210+865 (съществуващо километрично положение), от км 212+572 до км 215+155 (километрично положение по ГИС)

·        Път III-6009  „Ахелой- о.п. Слънчев бряг-Бургас” от км 28+021 до км 28+531 (съществуващото километрично положение, съвпада с километричното положение по ГИС).

         2.Възлага на кмета на община Поморие да предприеме необходимите фактически действия за придобиване правото на собственост върху цитираните в т.1 имоти.

 

По т.2. от дневния ред: „ ОС-630/17.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно обезщетяване на Андон Захариев чрез собственост върху ПИ с идентификатор 57491.501.698 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на 515/2000 идеални части от одържавените му солници, тигани и комулатопи” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

940/08.11.2018г.

На основание чл. 21, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема за обезщетяване според Решение №II-279 от 09.03.2005г, влязло в сила на 01.04.2005г. по описа на Бургаски окръжен съд на Андон Янев Захариев  УПИ XII, кв.253 по плана на гр.Поморие, целия на площ от 515кв.м., съответстващ на ПИ с идентификатор 57491.501.698 по КККР на гр.Поморие, одобрена с заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК.

 

По т.3.  от дневния ред: „ОС-631/17.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

941/08.11.2018г.

І.На основание чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет - Поморие УПЪЛНОМОЩАВА  Иван Атанасов Алексиев - Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, да гласува в извънредното общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, което ще се проведе на 15.11.2018 г. от 10:00 ч., решения, както следва:

         1.На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2019 г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

2.След запознаване с предвидените инвестиции в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ЕАД, гр. Бургас, за кандидатстване по процедура BG161М10Р002 – 1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за даване на принципно съгласие за реализация им, както и принципно съгласие „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас да започне предварителни преговори с финансови институции за отпускане на целеви заем в размер на не повече от 36 000 000 (тридесет и шест милиона) евро за съфинансиране на проекта и покриване на първоначалните допустими разходи по същия, както и за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта.

         ІІ.ОПРЕДЕЛЯ инж.Кунчо Гайдов - Зам.кмет „СУТОСУП” за представител на Община Поморие в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, за приемане на посочените решения.

ІІІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-632/17.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на Бюджета на Община Поморие за 2018г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

942/08.11.2018г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет Поморие, променя Приложение № 8 от свое Решение № 718/30.01.2018 г. за приемане Бюджета на Община Поморие за 2018 година, съгласно приложение № 1, считано от 01.10.2018 г.

2.Приема актуализацията на бюджета в дейност 122 „Общинска администрация”, съгласно Приложение № 2.

Приложенията са неразделна част от Решението.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-647/22.10.2018г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” - Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти в Търговски център „Свети Георги” в УПИ IX, кв.150 по кадастралната карта на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

943/08.11.2018г.

І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 18 ал. 1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг ,  за  отдаване  под наем, за срок от 8 /осем/ години на   следните обекти съгласно приложената схема, както следва:

1.Часовникарско ателие и промишлени стоки  на площ от 11.40 кв.м. закрита площ, за лица членове на Съюза на слепите, Съюза на глухите или Съюза на инвалидите, при начална месечна  наемна цена в размер на  57,00 лв.без вкл.ДДС или 68,40лв.с вкл. ДДС определена съгласно чл. 2 ал. 2 от Тарифата за базисни начални наемни цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно значение.          Павилион   на площ от 3.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 32,00лв. без вкл.ДДС или 38,40 лв.с вкл. ДДС.

2.Санитарен възел с помещение на площ от 13,58 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 135,80 лв. без вкл.ДДС или 162,96 с вкл. ДДС.

ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

1.В публично оповестения явен търг за обектите могат да участват физически или  юридически лица регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект .

2.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на     задължения към  НАП.

III. Депозит за участие в търга  10% от началната годишна наемна цена.

IV. Стъпка на наддаване 10% от  началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

V . Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

    VІ.Схемата е   неразделна част от настоящото решение.

    VІІ.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от

АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-648/22.10.2018г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” - Поморие, относно обявяване на публично оповестен явен търг на терен частна общинска собственост” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

944/08.11.2018г.

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.3 от ЗОС и във връзка с чл.18 ал.1 и ал.3, чл.62 ал.1, т.2 и чл.63 ал.1, т.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие    дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ,  за срок от 8 /осем/години, както следва: 

1.Терен с площ 24 кв.м.- позиция № 1 за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „ Нови кални бани”  кв.246 УПИ І, поземлен имот с идентификатор 57491.501.42  по кадастралната карта на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 144,00лв. на месец без вкл.ДДС или  172,80лв. с вкл.ДДС , определена съгласно чл.2 ал.1 от Тарифата за базисни начални наемни цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административна значение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна цена без ДДС.

ІІ.Определя следните специфични условия:

          1.На терена по т.І. може да се осъществява търговска дейност.

          2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.

         3.Участниците в търга следва да представят удостоверениe за липса на  задължения  от НАП.

         ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

         ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

         V. Схемата е неразделна част от настоящото решение     

         VІ.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.7. от дневния ред: „ ОС-655/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна характера на собствеността на част от сграда, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КК и КР на гр.Поморие, състояща се от пет помещения с обща площ 120кв.м. от публична общинска собственост в частна общинска собственост” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

945/08.11.2018г.

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.6, ал.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие обявява за частна общинска собственост, недвижим имот, представляващ Амбулатория за първична медицинска помощ, състоящ се от 5 (пет) броя помещения с обща площ 120кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КК и КР на гр.Поморие, находящ се в УПИ I, кв.133 по плана на гр.Поморие, съответстващ на ПИ с идентификатор 57491.506.467 по КК и КР на гр.Поморие, актуван с АПОС №2998/14.09.2005г.

         2.Възлага на кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

         3. Общински съвет гр.Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено важни обществени интереси.

 

По т.8. от дневния ред: „ ОС-660/26.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища и канали, които не функционират” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

946/08.11.2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 от ЗОС, във връзка с чл. 37”в”, ал. 16 от ЗСПЗЗ,чл. 75б от ППЗСПЗЗ, чл. 60, ал.6 от Наредба №1 на Общински съвет - Поморие, Общинския съвет дава съгласие за предоставяне на имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване и на канали, които не функционират,  на цена в размер на 35 лв./дка за година.

                     На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид кратките срокове указани в ЗСПЗЗ и необходимостта ползвателите да успеят своевременно да сключат договори за полските пътища, попадащи в масивите за ползване и на напоителните канали, които не функционират, Общински съвет - Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-664/26.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отпускане на временен безлихвен заем от Община Поморие за проект BG16RFOP001-2.001-0143 „Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Поморие-3” по одобрено проектно предложение на Община Поморие „Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Поморие-3” (ЛОТ3), по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

947/08.11.2018г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде отпуснат временен безлихвен заем от Община Поморие за проект BG16RFOP001-2.001-0143 „Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Поморие-3” в размер на 358 275 лв. (триста петдесет и осем хиляди двеста и седемдесет и пет лева), който ще бъде възстановен след окончателното плащане по проект BG16RFOP001-2.001-0143 „Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Поморие-3” от Министерството на регионалното развитие и благоустройство до 31.01.2019 г.

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.10. от дневния ред: „ ОС-667/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор 57491.506.467.1 по КККР на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

948/08.11.2018г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредба№ 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., както следва:

         Kъм точка XI. Oписание на имотите, които общината има намерение да предложи за учредяване право на ползване на следните обекти общинска собственост:

- Помещение, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КККР на гр. Поморие, цялото на  площ 25 кв.м, при граници: от север -  помещение; от юг -  помещение на БТК; от запад -  външен зид; от изток коридор, находящо се на първи етаж от съсобствена с Община Поморие сграда, с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие, актувана с АОС № 2998/14.09.2005г.

- Помещение, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КККР на гр. Поморие, цялото на  площ 16,5 кв.м, при граници: от север -  помещение; от юг -  помещение; от запад -  външен зид; от изток – коридор, находящо се на първи етаж от съсобствена с Община Поморие сграда, с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие, актувана с АОС № 2998/14.09.2005г.

- Помещение, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КККР на гр. Поморие, цялото на  площ 15 кв.м, при граници: от север - външен зид; от юг - помещение; от запад - външен зид; от изток – коридор, находящо се на първи етаж от съсобствена с Община Поморие сграда, с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие, актувана с АОС №2998/14.09.2005г. заедно със съществуващ коридор, саниетарно и складово помещение.

II.Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да учреди безвъзмездно право на ползване на горепосочените обекти общинска собственост за срок от 5/пет/ години.

III. Отменя наличието на цитираните по-горе помещения като точка 11, точка 12  и точка 13 от глава X на описаните  имоти за провеждане на процедури за отдаване под наем, които не са отдадени или след изтичане срока на договора с наемателите от Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.

    IV. Общински съвет-Поморие допуска на основание чл.60 от АПК, поради особено важни обществени и държавни интереси предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.11. от дневния ред:ОС-676/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно молба от наемател на общински имот за изкореняване на стари съществуващи и създаване на нови трайни насаждения” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

949/08.11.2018г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Поморие, разрешава на „Д&С” ЕООД да изкорени сливовите насаждения от имот №000608 в землището на с. Козичино и да създаде нови трайни насаждения за сметка на „Д&С” ЕООД, като трайните насаждения след изтичане срока на договор№ Д-227/08.03.2016 г. остават в собственост на Община Поморие без допълнително заплащане за новосъздадените трайни насаждения.

В срок от три години от подписване на допълнително споразумение, към съществуващия договор № Д-227/08.03.2016 г. да бъдат създадени новите трайни насаждения.

Определям гаранция за изпълнение договора в размер на 20 лв./дка, до подписването на допълнителното споразумение. Гаранцията следва да се усвои от Община Поморие, ако „Д&С” ЕООД не създадат трайни насаждения в имот № 000608 в землището на с. Козичино в указаният по- горе срок.

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-677/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Поморие за 2018г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

950/08.11.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС, чл.4, ал.2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Поморие за 2018 година с нов раздел XII, както следва:

XII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ:

№ по ред

 

Обект от първостепенно значение

1.

 

 

„ПУП за разширение на урбанизираната територия на гр.Каблешково,общ.Поморие за изграждане на жилищен квартал с части от поземлени имоти с идентификатори 35033.24.326; 35033.24.338 и 35033.130.9 по КККР на гр.Каблешково и изменение на ПУП на кв.14 по плана на гр.Каблешково”

 

         По т.13. от дневния ред: „ ОС-578/17.09.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно създаване на ведомствен жилищен фонд по реда на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, приета с Решение №420/29.11.2005г., изм. с Решение №1161/07.10.2014г. на Общински съвет – Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 219присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

951/08.11.2018г.

            1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 42, ал.2 от ЗОС, чл.30, ал.1 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие създава Ведомствен общински жилищен фонд, и определя следните общинските жилища с предназначение „ведомствени” както следва:

·        АПАРТАМЕНТ №6 – находящ се на втория етаж, със застроена площ 46,64кв.м. и 4,02% идеални части от общите части на сградата. Апартамента се състои от спалня, дневна с кухня-бокс, баня-тоалетна, антре и тераса.

·        АПАРТАМЕНТ №13 – находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 23,82кв.м. и 2,14% идеални части от общите части на сградата. Апартамента се състои от дневна с кът за спане и  кухня-бокс, баня-тоалетна, складово помещение, антре и тераса.

·        АПАРТАМЕНТ №14 – находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 40,27кв.м. и 3,92% идеални части от общите части на сградата. Апартамента се състои от дневна с кът за спане и кухня-бокс, баня-тоалетна, складово помещение, антре и тераса.

·        АПАРТАМЕНТ №15 – находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 54,73кв.м. и 5,33% идеални части от общите части на сградата. Апартамента се състои от спалня, дневна с кухня-бокс, баня-тоалетна, складово помещение, антре и тераса.

·        АПАРТАМЕНТ №16 – находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 32,30кв.м. и 3,15% идеални части от общите части на сградата. Апартамента се състои от дневна с кът за спане и кухня-бокс, баня-тоалетна, складово помещение и тераса.

·        АПАРТАМЕНТ №17 – находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 25,96кв.м. и 2,33% идеални части от общите части на сградата. Апартамента се състои от дневна с кът за спане и кухня-бокс, баня-тоалетна, складово помещение и тераса.

·        АПАРТАМЕНТ №18 – находящ се на четвъртия етаж, със застроена площ 46,64кв.м. и 4,19% идеални части от общите части на сградата. Апартамента се състои от спалня, дневна с кухня-бокс, баня-тоалетна, антре и тераса

намиращи се в новопостроена сграда в ПИ с идентификатор 57491.501.134 по КККР на гр.Поморие (УПИ VIII, кв.237 по плана на гр.Поморие).

 

По т.14.от дневния ред: „ОС-603/27.09.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в ПИ 57491.19.331 по КККР на гр.Поморие, местност „Лахана” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 Р Е Ш Е Н И Е :

952/08.11.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в ПИ 57491.19.331 по КККР на гр.Поморие, местност „Лахана”, и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.632 – второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.571 - селскостопански път, общинска публична собственост и през ПИ 57491.19.569 - селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на кабела около 138,22м, като в земеделска територия ще е 135,98 м.

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: : „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в ПИ 57491.19.331 по КККР на гр.Поморие, местност „Лахана”, и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.632 – второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.571 - селскостопански път, общинска публична собственост и през ПИ 57491.19.569 - селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на кабела около 138,22м, като в земеделска територия ще е 135,98 м.

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в ПИ 57491.19.331 по КККР на гр.Поморие, местност „Лахана”, и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.632 – второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.571 - селскостопански път, общинска публична собственост и през ПИ 57491.19.569 - селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на кабела около 138,22м, като в земеделска територия ще е 135,98 м.

           Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в ПИ 57491.19.331 по КККР на гр.Поморие, местност „Лахана”, и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.632 – второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.571 - селскостопански път, общинска публична собственост и през ПИ 57491.19.569 - селскостопански път, общинска публична собственост; с дължина на кабела около 138,22м, като в земеделска територия ще е 135,98 м.

           Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

          Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

          На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.15. от дневния ред: „ ОС-606/28.09.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ I-259, в кв.(ПИ 35033.501.259 по КК), УПИ II-260 (ПИ 35033.501.260 по КК), улица с осови точки 21, 22, 23, 24, 25 (ПИ 35033.501.1459 по КК) и улица с о.т.23,69 (ПИ 35033.501.1454 по КК) по плана на гр.Каблешково, община Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

953/08.11.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПР за: УПИ І кв.13 (ПИ 35033.501.259 по КККР), собственост на Веселина Димитрова Грудова; УПИ ІІ-260 (ПИ 35033.501.260 по КК), собственост на Никола Янков Младенов; улица с о.т.  21,22,23,24,25 (ПИ 35033.501.1459 по КК) и улица с о.т.23, 69 (ПИ 35033.501.1454 по КК) по плана на гр.Каблешково, община Поморие, като собствениците (заявители) Веселина Димитрова Грудова и Никола Янков Младенов да възложат изработването на проект за ПУП-ПР за своя сметка.

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-616/05.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.2.157 по КККР на гр.Поморие, ПИ 000084 и ПИ 000089 по КВС на с.Лъка и ПИ 000104 по КВС на с.Каменар, община Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

954/08.11.2018г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

         Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 57491.2.157 по КККР на гр.Поморие, ПИ 000084 и ПИ 000089 по КВС на с.Лъка и ПИ 000104 по КВС на с.Каменар, община Поморие, всички собственост на „Мина Черно море” ЕАД, ТБД „Товарни превози” ЕАД и „МИН ИНДЪСТРИ” ЕООД – гр.Перник, с който план ще се урегулират нови УПИ в нови квартали с осигурен транспортен достъп до тях и ще се предвидят УПИ за трафопостове и ел. подстанция, както и за КПС и ПСОВ. Застрояване в имотите ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност – до 80 %, височина – до 15 м, Кинт – до 2,5, озеленяване – мин  20 %.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за  регулация и застрояване за ПИ 57491.2.157 по КККР на гр.Поморие, ПИ 000084 и ПИ 000089 по КВС на с.Лъка и ПИ 000104 по КВС на с.Каменар,община Поморие, всички собственост на „Мина Черно море” ЕАД, ТБД „Товарни превози” ЕАД и „МИН ИНДЪСТРИ” ЕООД – гр.Перник; с който план ще се урегулират нови УПИ в нови квартали с осигурен транспортен достъп до тях и ще се предвидят УПИ за трафопостове и ел. подстанция, както и за КПС и ПСОВ. Застрояване в имотите ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност – до 80 %, височина – до 15 м, Кинт – до 2,5, озеленяване – мин  20 %.

         Разрешава на „Мина Черно море – Бургас” ЕАД, ТБД „Товарни превози” ЕАД и „МИН ИНДЪСТРИ” ЕООД – гр.Перник, в качеството им на собственици и заинтересовани лица, да възложат изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 57491.2.157 по КККР на гр.Поморие, ПИ 000084 и ПИ 000089 по КВС на с.Лъка и ПИ 000104 по КВС на с.Каменар,община Поморие; с който план ще се урегулират нови УПИ в нови квартали с осигурен транспортен достъп до тях и ще се предвидят УПИ за трафопостове и ел. подстанция, както и за КПС и ПСОВ. Застрояване в имотите ще се допуска при градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност – до 80 %, височина – до 15 м, Кинт – до 2,5, озеленяване – мин  20%.

          Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

         Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

         На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.17. от дневния ред: „ ОС-654/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ II-166, III-166, XIII-159, 160 и XIV- за обществено хранене, търговия и услуги, в кв.9 по регулационния план на с.Страцин, община Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

955/08.11.2018г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ,  дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ ІІ-166, ІІІ-166, ХІІІ-159,160 и ХІV-за обществено хранене, търговия и услуги, в кв.9 по регулационния план на с.Страцин, община Поморие, състоящо се в обособяването на нови УПИ, както следва: УПИ ХІХ – за комплексно обществено обслужване (КОО), УПИ ХХ - за КОО, УПИ ХХІ – за КОО, УПИ ХХІІ-158 и ХХІІІ-159.

 

По т.18. от дневния ред: „ ОС-656/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ колектор от новоизградена ревизионна шахта до съществуваща шахта пред ПСОВ гр.Поморие - гравитачен” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

956/08.11.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ колектор от новоизградена ревизионна шахта до съществуваща шахта пред ПСОВ гр.Поморие - гравитачен” и сервитут, преминаващи през имоти в землището на гр.Поморие: ПИ 57491.16.68 – овощни насаждения, общинска частна собственост, ПИ 57491.16.535 и ПИ 57491.16.536 – полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.547 – път ІV клас, общинска публична собственост, с дължина на трасето L = 821m.

         На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ колектор от новоизградена ревизионна шахта до съществуваща шахта пред ПСОВ гр.Поморие - гравитачен” и сервитут, преминаващи през имоти в землището на гр.Поморие: ПИ 57491.16.68 - овощни насаждения, общинска частна собственост, ПИ 57491.16.449 – населени места, собственост на Максим Йовчев Пенев, Павел Петров Зарев, Жана Данаилова Зарева, Татяна Петрова Пенева, Кръстьо Георгиев Златарев, ПИ 57491.16.535 и ПИ 57491.16.536 – полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.547 – път ІV клас, общинска публична собственост, ПИ 57491.20.589 – нива, ДПФ-МЗГАР-КОС; с дължина на трасето L = 821m.

         Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ колектор от новоизградена ревизионна шахта до съществуваща шахта пред ПСОВ гр.Поморие - гравитачен” и сервитут, преминаващи през имоти в землището на гр.Поморие: ПИ 57491.16.68 – овощни насаждения, общинска частна собственост, ПИ 57491.16.449 – населени места, собственост на Максим Йовчев Пенев, Павел Петров Зарев, Жана Данаилова Зарева, Татяна Петрова Пенева, Кръстьо Георгиев Златарев, ПИ 57491.16.535 и ПИ 57491.16.536 – полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.547 – път ІV клас, общинска публична собственост, ПИ 57491.20.589 – нива, ДПФ-МЗГАР-КОС; с дължина на трасето L = 821m.

         Разрешава на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ колектор от новоизградена ревизионна шахта до съществуваща шахта пред ПСОВ гр.Поморие - гравитачен” и сервитут, преминаващи през имоти в землището на гр.Поморие: ПИ 57491.16.68 – овощни насаждения, общинска частна собственост, ПИ 57491.16.449 – населени места, собственост на Максим Йовчев Пенев, Павел Петров Зарев, Жана Данаилова Зарева, Татяна Петрова Пенева, Кръстьо Георгиев Златарев, ПИ 57491.16.535 и ПИ 57491.16.536 – полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.547 – път ІV клас, общинска публична собственост, ПИ 57491.20.589 – нива, ДПФ-МЗГАР-КОС; с дължина на трасето L = 821m.

         Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

         Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

          На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.19. от дневния ред: „ ОС-657/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащи колектори от КПС 7 до изливна шахта (напорни) в гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

957/08.11.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащи колектори от КПС 7 до изливна шахта (напорни) в  гр.Поморие” и сервитут, общ за двата колектора, преминаващи през ПИ 57491.16.564 – полски път, общинска публична собственост.

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащи колектори от КПС 7 до изливна шахта (напорни) в  гр.Поморие” и сервитут, общ за двата колектора, преминаващи през имоти в землището на гр.Поморие: ПИ 57491.16.194- изоставени територии за трайни насаждения, частна държавна собственост, ПИ 57491.16.195 – Богомил Дончев Паунов, Паунка Дончева Павлова, Орлин Любомиров Андреев, Златка Щерионова Бургуджиева, Живка Щерионова Вражева, Веселинка Георгиева Петрова, Кристина Любомирова Бел; ПИ 57491.16.196-изоставени територии за трайни насаждения на Тодора Зурмалова Буйнова, Смарагда Зурмалова Янева и Златка Александрова Тузлукова; ПИ 57491.16.197 - изоставени територии за трайни насаждения на Веселина Ламбова Джисова, Константин Ламбов Василев, Манол Василев Ламбов, Анастасия Василева Гайдарова, Ганьо Василев Ламбов и Мария Костадинова Скуджова; ПИ 57491.16.198 - изоставени територии за трайни насаждения на „Армекс инженеринг” ООД, ПИ 57491.16.199 - изоставени територии за трайни насаждения на „Чанела” ООД, ПИ 57491.16.228 - изоставени територии за трайни насаждения на Атанас Георгиев Карталов, ПИ 57491.16.233 - изоставени територии за трайни насаждения на Магда Георгиева Димитрова, ПИ 57491.16.422 - изоставени територии за трайни насаждения на Софийка Христова Стоянова, ПИ 57491.16.564 - полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.565 - път І клас, държавна публична собственост, ПИ 57491.16.702 - пътеки на здравето, на „Несебър севън старс” ООД, ПИ 57491.20.12 и ПИ 57491.20.18 - полски пътища, ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.610 - други територии, заети от селското стопанство, ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.625 - разсадници,  ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.629 - лозови насаждения,  ДПФ-МЗГАР-КОС; с дължина на трасетата извън регулация L = 2*1 156m.

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащи колектори от КПС 7 до изливна шахта (напорни) в  гр.Поморие” и сервитут, общ за двата колектора, преминаващи през имоти в землището на гр.Поморие: ПИ 57491.16.194- изоставени територии за трайни насаждения, частна държавна собственост, ПИ 57491.16.195 – Богомил Дончев Паунов, Паунка Дончева Павлова, Орлин Любомиров Андреев, Златка Щерионова Бургуджиева, Живка Щерионова Вражева, Веселинка Георгиева Петрова, Кристина Любомирова Бел; ПИ 57491.16.196-изоставени територии за трайни насаждения на Тодора Зурмалова Буйнова, Смарагда Зурмалова Янева и Златка Александрова Тузлукова; ПИ 57491.16.197 – изоставени територии за трайни насаждения на Веселина Ламбова Джисова, Константин Ламбов Василев, Манол Василев Ламбов, Анастасия Василева Гайдарова, Ганьо Василев Ламбов и Мария Костадинова Скуджова; ПИ 57491.16.198 - изоставени територии за трайни насаждения на „Армекс инженеринг” ООД, ПИ 57491.16.199 - изоставени територии за трайни насаждения на „Чанела” ООД, ПИ 57491.16.228 - изоставени територии за трайни насаждения на Атанас Георгиев Карталов, ПИ 57491.16.233 – изоставени територии за трайни насаждения на Магда Георгиева Димитрова, ПИ 57491.16.422 - изоставени територии за трайни насаждения на Софийка Христова Стоянова, ПИ 57491.16.564 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.565 – път І клас, държавна публична собственост, ПИ 57491.16.702 – пътеки на здравето, на „Несебър севън старс” ООД, ПИ 57491.20.12 и ПИ 57491.20.18 - полски пътища, ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.610 – други територии, заети от селското стопанство, ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.625 – разсадници,  ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.629 – лозови насаждения,  ДПФ-МЗГАР-КОС; с дължина на трасетата извън регулация L = 2*1 156m.

          Разрешава на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащи колектори от КПС 7 до изливна шахта (напорни) в  гр.Поморие” и сервитут, общ за двата колектора, преминаващи през имоти в землището на гр.Поморие: ПИ 57491.16.194- изоставени територии за трайни насаждения, частна държавна собственост, ПИ 57491.16.195 – Богомил Дончев Паунов, Паунка Дончева Павлова, Орлин Любомиров Андреев, Златка Щерионова Бургуджиева, Живка Щерионова Вражева, Веселинка Георгиева Петрова, Кристина Любомирова Бел; ПИ 57491.16.196-изоставени територии за трайни насаждения на Тодора Зурмалова Буйнова, Смарагда Зурмалова Янева и Златка Александрова Тузлукова; ПИ 57491.16.197 – изоставени територии за трайни насаждения на Веселина Ламбова Джисова, Константин Ламбов Василев, Манол Василев Ламбов, Анастасия Василева Гайдарова, Ганьо Василев Ламбов и Мария Костадинова Скуджова; ПИ 57491.16.198 - изоставени територии за трайни насаждения на „Армекс инженеринг” ООД, ПИ 57491.16.199 - изоставени територии за трайни насаждения на „Чанела” ООД, ПИ 57491.16.228 - изоставени територии за трайни насаждения на Атанас Георгиев Карталов, ПИ 57491.16.233 – изоставени територии за трайни насаждения на Магда Георгиева Димитрова, ПИ 57491.16.422 - изоставени територии за трайни насаждения на Софийка Христова Стоянова, ПИ 57491.16.564 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.16.565 – път І клас, държавна публична собственост, ПИ 57491.16.702 – пътеки на здравето, на „Несебър севън старс” ООД, ПИ 57491.20.12 и ПИ 57491.20.18 - полски пътища, ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.610 – други територии, заети от селското стопанство, ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.625 – разсадници,  ДПФ-МЗГАР-КОС, ПИ 57491.20.629 – лозови насаждения,  ДПФ-МЗГАР-КОС; с дължина на трасетата извън регулация L = 2*1 156m.

          Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

          Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

          На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.20. от дневния ред: „ ОС-658/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план за регулация за УПИ I (идентификатор 57491.507.346 по КККР), КВ. 151 по плана на гр. Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

958/08.11.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ I, кв.151, идентичен  с ПИ 57491.507.346 по КККР на града, който предвижда промяна на уличната регулация на улици с о.т. 96-110; 106-107 и 105-105а-108-108а-109-109а по регулационния план на гр.Поморие, и обособяване на пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) със съответното отреждане: УПИ І с площ 541 кв.м., с отреждане за жилищно строителство и КОО; УПИ VII с площ 478 кв.м., с отреждане за жилищно строителство и КОО; УПИ VIII с площ 479 кв.м., с отреждане за жилищно строителство и КОО; УПИ IX с площ 219 кв.м., с отреждане за КОО, УПИ X с площ 84 кв.м. с отреждане за КОО, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

По т.21. от дневния ред: „ ОС-659/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Поморие” до разпределителната мрежа на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

959/08.11.2018г.

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Поморие” до разпределителната мрежа на гр.Поморие”, като трасето и сервитута ще засегнат имоти в землищата на с.Лъка, с.Каменар и гр.Поморие, както следва: в землище с.Лъка: ПИ 44425.0.29 –жилищна територия, общинска частна собственост; ПИ 44425.0.94 – пасище, мера, общинска публична собственост; ПИ 44425.0.225, ПИ 44425.0.233, ПИ 44425.0.250, ПИ 44425.0.251, ПИ 44425.0.253 – полски пътища, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.36 – пасище, мера, общинска публична собственост; ПИ 44425.3.89 – пасище, мера, общинска публична собственост; в землище с.Каменар:  ПИ 35691.0.60 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 35691.0.251 и ПИ 35691.6.75 – полски пътища, общинска публична собственост,  ПИ 35691.8.103 и  ПИ 35691.8.104-нива, общинска частна собственост; в землище гр.Поморие: ПИ 57491.6.744-полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.6.849, 57491.6.855, 57491.6.857-полски пътища, публична общинска собственост; ПИ 57491.624, ПИ 57491.14.630, ПИ 57491.14.632, ПИ 57491.14.646, ПИ 57491.14.649-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.15.111-територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения, общинска публична собственост,  ПИ 57491.21.11, ПИ 57491.21.13-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.512.8, ПИ 57491.512.9, ПИ 57491.512.10 и ПИ 57491.518.39-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.518.28– пасище, мера, общинска частна собственост.                   

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Поморие” до разпределителната мрежа на гр.Поморие”, като трасето и сервитута ще засегнат имоти в землищата на с.Лъка, с.Каменар и гр.Поморие, както следва: в землище с.Лъка: ПИ 44425.0.29 –жилищна територия, общинска частна собственост; ПИ 44425.0.57 – жп линии, държавна частна собственост; ПИ 44425.0.66 – територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения на ВиК ЕАД; ПИ 44425.0.94 – пасище, мера, общинска публична собственост; ПИ 44425.0.225, ПИ 44425.0.233, ПИ 44425.0.250, ПИ 44425.0.251, ПИ 44425.0.253 – полски пътища, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.36 – пасище, мери, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.54 – пасище, мера на „Трем-транс” ЕООД; ПИ 44425.2.56, ПИ 44425.3.88 – пасища, мера на „Лъка клуб пропърти” АД; ПИ 44425.3.89 – пасище, мера, общинска публична собственост; ПИ 44425.3.99 – пасища, мера на Димитър Атанасов Иванов, ПИ 44425.4.58 – нива на Мила Георгиева Георгиева, ПИ 44425.5.3 – нива на н-ци Марин Ташев Желев, ПИ 44425.5.9 –нива на н-ци Георги Йорданов Георгиев, ПИ 44425.5.11 – нива на Стефан Петров Желязков, ПИ 44425.5.17 – нива на н-ци Георги Андреев Янев, ПИ 44425.5.18 – нива на Трендафил Илиев Киряков, ПИ 44425.5.19 – Руска Тонева Димитрова, Димитър Жеков Димитров, Златан Жеков Димитров и Иван Жеков Димитров; ПИ 44425.5.20- нива на Здравко Желев Кънев; ПИ 44425.5.21 – нива на Васил Господинов Господинов; ПИ 44425.5.23 – нива на Живка Димитрова Тодорова, Николина Димитрова Анестева, Зимбулка Димитрова Тенекеджиева и Радка Димитрова Иванова; ПИ 44425.5.73 – нива на Щерю Стоянов Николов; ПИ 44425.5.90 – нива на Марийка Христова Германова; ПИ 44425.5.91 – нива на н-ци Стойка Христова Тенева; ПИ 44425.5.96 – нива на Димитрина Андонова Желязкова; ПИ 44425.5.97 – нива на Димитър Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.98 – нива на Крум Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.103 – нива на Надежда Николова Петкова, Дафина Николова Ковачева, Славка Николова Димитрова, Стоянка Николова Георгиева, Иван Николов Мицов; 44425.5.123 – нива на н-ци Василка Сотирова Щерева; ПИ 44425.5.140 – нива на Пенка Тотева Карабелова; ПИ 44425.5.144-нива на Петър Янков Колев, ПИ 44425.5.145 – нива на Георги Колев Петров, Иванка Колева Петрова, Добринка Колева Катрафилова; ПИ 44425.162 – нива на Иван Господинов Капсималов; ПИ 44425.5.163 – нива на Еленка Господинова Петрова; ПИ 44425.5.164 – нива на Георги Иванов Капсималов; ПИ 44425.5.170 – нива на н-ци Никола Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.171 – нива на н-ци Петър Илиев Хиджев; ПИ 44425.7.23 – пасище, мера на Боян Валериев Токушев, Диляна Валериева Токушева; ПИ 44425.7.24 – пасище, мера на н-ци Василка Христова Дракопулова; ПИ 44425.7.25-пасище, мера на н-ци Атанас Щерев Михов, Румяна Иванова Иванова, Живка Стоянова Иванова; ПИ 44425.7.26 – пасище, мера на н-ци Анастасия Василева Вълкова, н-ци Александър Василев Колев; ПИ 44425.7.121 – пасище, мера на Анастасия Илиева Манолова; в землище с.Каменар:  ПИ 35691.0.60 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 35691.0.77-жп линии на ДП „НКЖИ”, ПИ 35691.0.251 и ПИ 35691.6.75 – полски пътища, общинска публична собственост,  ПИ 35691.6.186- пасище, мера на н-ци Георги Николов Арнаудов, ПИ 35691.6.187 – пасище, мера на н-ци Ставри Костадинов Андонов, ПИ 35691.6.188-пасище, мера на н-ци Димитър Василев Димитров-Самоковлиев, ПИ 35691.6.189 – пасище, мера на н-ци Лазар Трайков Пекмезчиев, н-ци Георги Трайков Пекмезчиев, ПИ 35691.6.190 – пасище, мера на н-ци Ангел Петров Влахов, ПИ 35691.6.191- пасище, мера на н-ци Петър Георгиев Тетрадов, ПИ 35691.6.192 – пасище, мера на н-ци Щерион Николов Янев, ПИ 35691.6.193 – пасище, мера на н-ци Андрей Велизаров Ненов, ПИ 35691.6.194 – пасище, мера на н-ци Демостен Василев Димов, ПИ 35691.6.195 – пасище, мера на н-ци Дионис Василев Дурев, ПИ 35691.6.196 – пасище, мера на н-ци Димитър Киров Карафезлиев, ПИ 35691.6.197 – пасище, мера на н-ци Никола Иванов Кушалиев, ПИ 35691.6.198-пасище, мера на н-ци Алекси Адамов Духалов, ПИ 35691.6.199-пасище, мера на н-ци Симеон Христов Георгиев, ПИ 35691.8.103 и  ПИ 35691.8.104-нива, общинска частна собственост; в землище гр.Поморие: ПИ 57491.6.336-лозови насаждения на „Континентал ентърпрайзис” ЕООД, ПИ 57491.6.338-лозови насаждения на Тошко Каменов Каменов, Иван Ганчев Ралев, ПИ 57491.6.348 – лозови насаждения на Екатерини Ангелос Тукматси, ПИ 57491.6.349 - лозови насаждения на н-ци Паруш Щерионов Бояджиев, ПИ 57491.6.351- лозови насаждения на Траянка Иванова Байчева; ПИ 57491.6.497 - лозови насаждения на Илия Ралев Димитров, ПИ 57491.6.519 – нива на Атанас Димитров Чапаров, ПИ 57491.6.520 - лозови насаждения на Неделчо Жеков Петров, ПИ 57491.6.547 – нива на Олимпия Михайлова Янкова, ПИ 57491.6.616 – нива на Драгни Щерионов Драгнев, ПИ 57491.6.638 – лозови насаждения на „Континентал ентърпрайсиз” ЕООД, ПИ 57491.6.662 –нива на Марийка Аргирова Митева, ПИ 57491.6.663 – нива на Донка Аргирова Друмева, ПИ 57491.6.664 – нива на Светла Георгиева Офилова, Дора Георгиева Иванова, ПИ 57491.6.703 – нива на Александър Леонидов Луков, ПИ 57491.6.735- нива на Марийка Калоянова Панайотова, ПИ 57491.6.736-лозови насаждения на Димитър Калоянов Карадърлиев, ПИ 57491.6.741-лозови насаждения на Иван Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.742-лозови насаждения на Димитър Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.744-полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.6.775-лозови насаждения на Кирилка Илиева Хребарова, ПИ 57491.6.834-лозови насаждения на „Плеона-Неделчо Георгиев” ЕТ, „Краус Винярд” ЕООД, ПИ 57491.6.849, 57491.6.855, 57491.6.857-полски пътища, публична общинска собственост; ПИ 57491.7.383-линии на метро, държавна частна собственост, ПИ 5791.14.28-нива на Анна Василева Василева, ПИ 57491.14.29-лозови насаждения на Ангел Димитов Гуджуков, ПИ 57491.14.33-овощни насаждения на Павел Христов Таков, ПИ 57491.14.35-лозови насаждения на н-ци Атанас Николов Николов, ПИ 57491.14.36-лозови насаждения на Павел Димитров Паспалев, Ленко Димитров Паспалев, ПИ 57491.14.37-лозови насаждения на Василка Захариева Мищенкова, Щерион Захариев Пулакиев, Стамат Захариев Пулакиев, ПИ 57491.14.38-лозови насаждения на Смарагда Костакева Михалева, ПИ 57491.14.40-лозови насаждения на н-ци Георги Илиев Станев, Пи 57491.14.42-лозови насаждения на Елена Костадинова Кафадарова, ПИ 57491.14.52-лозови насаждения на София Андрова Чернева, ПИ 57491.14.53-лозови насаждения на н-ци Никола Михайлов Страволемов, ПИ 57491.14.54-лозови насаждения на Елена Апостолова Апостолова, Дора Апостолова Кестила, ПИ 57491.14.55-лозови насаждения на Георги Стефанов Стоев, ПИ 57491.14.56-лозови насаждения на н-ци Милан Митев Илиев, ПИ 57491.14.254-овощни насаждения на н-ци Сотир Полименов Иванов, Марийка Георгиева Иванова, Васил Сотиров Иванов, ПИ 5791.14.372-лозови насаждения на н-ци Спиро Янков Стоев, ПИ 57491.14.376-лозови насаждения на Атанас Георгиев Гьонев, ПИ 57491.14.377-лозови насаждения на Магда Стоянова Опичкова-Димова, ПИ 57491.14.397-нива на Елисавета Стаматова Искренова, ПИ 57491.14.398- нива на Сийка Стаматова Косева, ПИ 57491.14.439-лозови насаждения на Георги Григоров Камбуров, ПИ57491.14.521-нива на Василка Георгиева Кънева, Одисей Георгиев Токалиев, ПИ 57491.14.523-лозови насаждения на Христо Михайлов Скуджов, ПИ 57491.14.524-лозови насаждения на Нина Василева Пеевска, ПИ 57491.14.560-лозови насаждения на „Танита-Т”ООД, ПИ 57491.14.592-овощни насаждения на Марко Паскалев Баджев, ПИ 57491.14.593-лозови насаждения на Георги Манолов Луков, ПИ 57491.624, ПИ 57491.14.630, ПИ 57491.14.632, ПИ 57491.14.646, ПИ 57491.14.649-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.15.111-територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения, общинска публична собственост,  ПИ 57491.21.11, ПИ 57491.21.13-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.21.306 – линии на метрото, държавна частна собственост, ПИ 57491.512.1-пустеещи необработваеми земи на МО, ПИ 57491.512.2 – производство на строителни материали  и стъкло, на „Алас спектър” ООД, ПИ 57491.512.4-нива на „Трем” ЕООД, ПИ 57491.512.5-пасище, мера на Амалия Янева Фотева, ПИ 57491.512.7-стопански дворове, производствени бази на селското стопанство на Димитър Атанасов Севастиянов, ПИ 57491.512.8, ПИ 57491.512.9, ПИ 57491.512.10 и ПИ 57491.518.39-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.518.28– пасище, мера, общинска частна собственост.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Поморие” до разпределителната мрежа на гр.Поморие”, като трасето и сервитута ще засегнат имоти в землищата на с.Лъка, с.Каменар и гр.Поморие, както следва: в землище с.Лъка: ПИ 44425.0.29 –жилищна територия, общинска частна собственост; ПИ 44425.0.57 – жп линии, държавна частна собственост; ПИ 44425.0.66 – територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения на ВиК ЕАД; ПИ 44425.0.94 – пасище, мера, общинска публична собственост; ПИ 44425.0.225, ПИ 44425.0.233, ПИ 44425.0.250, ПИ 44425.0.251, ПИ 44425.0.253 – полски пътища, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.36 – пасище, мери, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.54 – пасище, мера на „Трем-транс” ЕООД; ПИ 44425.2.56, ПИ 44425.3.88 – пасища, мера на „Лъка клуб пропърти” АД; ПИ 44425.3.89 – пасище, мера, общинска публична собственост; ПИ 44425.3.99 – пасища, мера на Димитър Атанасов Иванов, ПИ 44425.4.58 – нива на Мила Георгиева Георгиева, ПИ 44425.5.3 – нива на н-ци Марин Ташев Желев, ПИ 44425.5.9 –нива на н-ци Георги Йорданов Георгиев, ПИ 44425.5.11 – нива на Стефан Петров Желязков, ПИ 44425.5.17 – нива на н-ци Георги Андреев Янев, ПИ 44425.5.18 – нива на Трендафил Илиев Киряков, ПИ 44425.5.19 – Руска Тонева Димитрова, Димитър Жеков Димитров, Златан Жеков Димитров и Иван Жеков Димитров; ПИ 44425.5.20- нива на Здравко Желев Кънев; ПИ 44425.5.21 – нива на Васил Господинов Господинов; ПИ 44425.5.23 – нива на Живка Димитрова Тодорова, Николина Димитрова Анестева, Зимбулка Димитрова Тенекеджиева и Радка Димитрова Иванова; ПИ 44425.5.73 – нива на Щерю Стоянов Николов; ПИ 44425.5.90 – нива на Марийка Христова Германова; ПИ 44425.5.91 – нива на н-ци Стойка Христова Тенева; ПИ 44425.5.96 – нива на Димитрина Андонова Желязкова; ПИ 44425.5.97 – нива на Димитър Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.98 – нива на Крум Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.103 – нива на Надежда Николова Петкова, Дафина Николова Ковачева, Славка Николова Димитрова, Стоянка Николова Георгиева, Иван Николов Мицов; 44425.5.123 – нива на н-ци Василка Сотирова Щерева; ПИ 44425.5.140 – нива на Пенка Тотева Карабелова; ПИ 44425.5.144-нива на Петър Янков Колев, ПИ 44425.5.145 – нива на Георги Колев Петров, Иванка Колева Петрова, Добринка Колева Катрафилова; ПИ 44425.162 – нива на Иван Господинов Капсималов; ПИ 44425.5.163 – нива на Еленка Господинова Петрова; ПИ 44425.5.164 – нива на Георги Иванов Капсималов; ПИ 44425.5.170 – нива на н-ци Никола Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.171 – нива на н-ци Петър Илиев Хиджев; ПИ 44425.7.23 – пасище, мера на Боян Валериев Токушев, Диляна Валериева Токушева; ПИ 44425.7.24 – пасище, мера на н-ци Василка Христова Дракопулова; ПИ 44425.7.25-пасище, мера на н-ци Атанас Щерев Михов, Румяна Иванова Иванова, Живка Стоянова Иванова; ПИ 44425.7.26 – пасище, мера на н-ци Анастасия Василева Вълкова, н-ци Александър Василев Колев; ПИ 44425.7.121 – пасище, мера на Анастасия Илиева Манолова; в землище с.Каменар:  ПИ 35691.0.60 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 35691.0.77-жп линии на ДП „НКЖИ”, ПИ 35691.0.251 и ПИ 35691.6.75 – полски пътища, общинска публична собственост,  ПИ 35691.6.186- пасище, мера на н-ци Георги Николов Арнаудов, ПИ 35691.6.187 – пасище, мера на н-ци Ставри Костадинов Андонов, ПИ 35691.6.188-пасище, мера на н-ци Димитър Василев Димитров-Самоковлиев, ПИ 35691.6.189 – пасище, мера на н-ци Лазар Трайков Пекмезчиев, н-ци Георги Трайков Пекмезчиев, ПИ 35691.6.190 – пасище, мера на н-ци Ангел Петров Влахов, ПИ 35691.6.191- пасище, мера на н-ци Петър Георгиев Тетрадов, ПИ 35691.6.192 – пасище, мера на н-ци Щерион Николов Янев, ПИ 35691.6.193 – пасище, мера на н-ци Андрей Велизаров Ненов, ПИ 35691.6.194 – пасище, мера на н-ци Демостен Василев Димов, ПИ 35691.6.195 – пасище, мера на н-ци Дионис Василев Дурев, ПИ 35691.6.196 – пасище, мера на н-ци Димитър Киров Карафезлиев, ПИ 35691.6.197 – пасище, мера на н-ци Никола Иванов Кушалиев, ПИ 35691.6.198-пасище, мера на н-ци Алекси Адамов Духалов, ПИ 35691.6.199-пасище, мера на н-ци Симеон Христов Георгиев, ПИ 35691.8.103 и  ПИ 35691.8.104-нива, общинска частна собственост; в землище гр.Поморие: ПИ 57491.6.336-лозови насаждения на „Континентал ентърпрайзис” ЕООД, ПИ 57491.6.338-лозови насаждения на Тошко Каменов Каменов, Иван Ганчев Ралев, ПИ 57491.6.348 – лозови насаждения на Екатерини Ангелос Тукматси, ПИ 57491.6.349 - лозови насаждения на н-ци Паруш Щерионов Бояджиев, ПИ 57491.6.351- лозови насаждения на Траянка Иванова Байчева; ПИ 57491.6.497 - лозови насаждения на Илия Ралев Димитров, ПИ 57491.6.519 – нива на Атанас Димитров Чапаров, ПИ 57491.6.520 - лозови насаждения на Неделчо Жеков Петров, ПИ 57491.6.547 – нива на Олимпия Михайлова Янкова, ПИ 57491.6.616 – нива на Драгни Щерионов Драгнев, ПИ 57491.6.638 – лозови насаждения на „Континентал ентърпрайсиз” ЕООД, ПИ 57491.6.662 –нива на Марийка Аргирова Митева, ПИ 57491.6.663 – нива на Донка Аргирова Друмева, ПИ 57491.6.664 – нива на Светла Георгиева Офилова, Дора Георгиева Иванова, ПИ 57491.6.703 – нива на Александър Леонидов Луков, ПИ 57491.6.735- нива на Марийка Калоянова Панайотова, ПИ 57491.6.736-лозови насаждения на Димитър Калоянов Карадърлиев, ПИ 57491.6.741-лозови насаждения на Иван Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.742-лозови насаждения на Димитър Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.744-полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.6.775-лозови насаждения на Кирилка Илиева Хребарова, ПИ 57491.6.834-лозови насаждения на „Плеона-Неделчо Георгиев” ЕТ, „Краус Винярд” ЕООД, ПИ 57491.6.849, 57491.6.855, 57491.6.857-полски пътища, публична общинска собственост; ПИ 57491.7.383-линии на метро, държавна частна собственост, ПИ 5791.14.28-нива на Анна Василева Василева, ПИ 57491.14.29-лозови насаждения на Ангел Димитов Гуджуков, ПИ 57491.14.33-овощни насаждения на Павел Христов Таков, ПИ 57491.14.35-лозови насаждения на н-ци Атанас Николов Николов, ПИ 57491.14.36-лозови насаждения на Павел Димитров Паспалев, Ленко Димитров Паспалев, ПИ 57491.14.37-лозови насаждения на Василка Захариева Мищенкова, Щерион Захариев Пулакиев, Стамат Захариев Пулакиев, ПИ 57491.14.38-лозови насаждения на Смарагда Костакева Михалева, ПИ 57491.14.40-лозови насаждения на н-ци Георги Илиев Станев, Пи 57491.14.42-лозови насаждения на Елена Костадинова Кафадарова, ПИ 57491.14.52-лозови насаждения на София Андрова Чернева, ПИ 57491.14.53-лозови насаждения на н-ци Никола Михайлов Страволемов, ПИ 57491.14.54-лозови насаждения на Елена Апостолова Апостолова, Дора Апостолова Кестила, ПИ 57491.14.55-лозови насаждения на Георги Стефанов Стоев, ПИ 57491.14.56-лозови насаждения на н-ци Милан Митев Илиев, ПИ 57491.14.254-овощни насаждения на н-ци Сотир Полименов Иванов, Марийка Георгиева Иванова, Васил Сотиров Иванов, ПИ 5791.14.372-лозови насаждения на н-ци Спиро Янков Стоев, ПИ 57491.14.376-лозови насаждения на Атанас Георгиев Гьонев, ПИ 57491.14.377-лозови насаждения на Магда Стоянова Опичкова-Димова, ПИ 57491.14.397-нива на Елисавета Стаматова Искренова, ПИ 57491.14.398- нива на Сийка Стаматова Косева, ПИ 57491.14.439-лозови насаждения на Георги Григоров Камбуров, ПИ57491.14.521-нива на Василка Георгиева Кънева, Одисей Георгиев Токалиев, ПИ 57491.14.523-лозови насаждения на Христо Михайлов Скуджов, ПИ 57491.14.524-лозови насаждения на Нина Василева Пеевска, ПИ 57491.14.560-лозови насаждения на „Танита-Т”ООД, ПИ 57491.14.592-овощни насаждения на Марко Паскалев Баджев, ПИ 57491.14.593-лозови насаждения на Георги Манолов Луков, ПИ 57491.624, ПИ 57491.14.630, ПИ 57491.14.632, ПИ 57491.14.646, ПИ 57491.14.649-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.15.111-територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения, общинска публична собственост,  ПИ 57491.21.11, ПИ 57491.21.13-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.21.306 – линии на метрото, държавна частна собственост, ПИ 57491.512.1-пустеещи необработваеми земи на МО, ПИ 57491.512.2 – производство на строителни материали  и стъкло, на „Алас спектър” ООД, ПИ 57491.512.4-нива на „Трем” ЕООД, ПИ 57491.512.5-пасище, мера на Амалия Янева Фотева, ПИ 57491.512.7-стопански дворове, производствени бази на селското стопанство на Димитър Атанасов Севастиянов, ПИ 57491.512.8, ПИ 57491.512.9, ПИ 57491.512.10 и ПИ 57491.518.39-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.518.28– пасище, мера, общинска частна собственост.              

Разрешава на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Поморие” до разпределителната мрежа на гр.Поморие”, като трасето и сервитута ще засегнат имоти в землищата на с.Лъка, с.Каменар и гр.Поморие, както следва: в землище с.Лъка: ПИ 44425.0.29 –жилищна територия, общинска частна собственост; ПИ 44425.0.57 – жп линии, държавна частна собственост; ПИ 44425.0.66 – територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения на ВиК ЕАД; ПИ 44425.0.94 – пасище, мера, общинска публична собственост; ПИ 44425.0.225, ПИ 44425.0.233, ПИ 44425.0.250, ПИ 44425.0.251, ПИ 44425.0.253 – полски пътища, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.36 – пасище, мери, общинска публична собственост; ПИ 44425.2.54 – пасища, мера на „Трем-транс” ЕООД; ПИ 44425.2.56, ПИ 44425.3.88 – пасища, мера на „Лъка клуб пропърти” АД; ПИ 44425.3.89 – пасище, мера, общинска публична собственост; ПИ 44425.3.99 – пасища, мера на Димитър Атанасов Иванов, ПИ 44425.4.58 – нива на Мила Георгиева Георгиева, ПИ 44425.5.3 – нива на н-ци Марин Ташев Желев, ПИ 44425.5.9 –нива на н-ци Георги Йорданов Георгиев, ПИ 44425.5.11 – нива на Стефан Петров Желязков, ПИ 44425.5.17 – нива на н-ци Георги Андреев Янев, ПИ 44425.5.18 – нива на Трендафил Илиев Киряков, ПИ 44425.5.19 – Руска Тонева Димитрова, Димитър Жеков Димитров, Златан Жеков Димитров и Иван Жеков Димитров; ПИ 44425.5.20- нива на Здравко Желев Кънев; ПИ 44425.5.21 – нива на Васил Господинов Господинов; ПИ 44425.5.23 – нива на Живка Димитрова Тодорова, Николина Димитрова Анестева, Зимбулка Димитрова Тенекеджиева и Радка Димитрова Иванова; ПИ 44425.5.73 – нива на Щерю Стоянов Николов; ПИ 44425.5.90 – нива на Марийка Христова Германова; ПИ 44425.5.91 – нива на н-ци Стойка Христова Тенева; ПИ 44425.5.96 – нива на Димитрина Андонова Желязкова; ПИ 44425.5.97 – нива на Димитър Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.98 – нива на Крум Георгиев Асеников; ПИ 44425.5.103 – нива на Надежда Николова Петкова, Дафина Николова Ковачева, Славка Николова Димитрова, Стоянка Николова Георгиева, Иван Николов Мицов; 44425.5.123 – нива на н-ци Василка Сотирова Щерева; ПИ 44425.5.140 – нива на Пенка Тотева Карабелова; ПИ 44425.5.144-нива на Петър Янков Колев, ПИ 44425.5.145 – нива на Георги Колев Петров, Иванка Колева Петрова, Добринка Колева Катрафилова; ПИ 44425.162 – нива на Иван Господинов Капсималов; ПИ 44425.5.163 – нива на Еленка Господинова Петрова; ПИ 44425.5.164 – нива на Георги Иванов Капсималов; ПИ 44425.5.170 – нива на н-ци Никола Илиев Хиджев; ПИ 44425.5.171 – нива на н-ци Петър Илиев Хиджев; ПИ 44425.7.23 – пасище, мера на Боян Валериев Токушев, Диляна Валериева Токушева; ПИ 44425.7.24 – пасище, мера на н-ци Василка Христова Дракопулова; ПИ 44425.7.25-пасище, мера на н-ци Атанас Щерев Михов, Румяна Иванова Иванова, Живка Стоянова Иванова; ПИ 44425.7.26 – пасище, мера на н-ци Анастасия Василева Вълкова, н-ци Александър Василев Колев; ПИ 44425.7.121 – пасище, мера на Анастасия Илиева Манолова; в землище с.Каменар:  ПИ 35691.0.60 – пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ 35691.0.77-жп линии на ДП „НКЖИ”, ПИ 35691.0.251 и ПИ 35691.6.75 – полски пътища, общинска публична собственост,  ПИ 35691.6.186- пасище, мера на н-ци Георги Николов Арнаудов, ПИ 35691.6.187 – пасище, мера на н-ци Ставри Костадинов Андонов, ПИ 35691.6.188-пасище, мера на н-ци Димитър Василев Димитров-Самоковлиев, ПИ 35691.6.189 – пасище, мера на н-ци Лазар Трайков Пекмезчиев, н-ци Георги Трайков Пекмезчиев, ПИ 35691.6.190 – пасище, мера на н-ци Ангел Петров Влахов, ПИ 35691.6.191- пасище, мера на н-ци Петър Георгиев Тетрадов, ПИ 35691.6.192 – пасище, мера на н-ци Щерион Николов Янев, ПИ 35691.6.193 – пасище, мера на н-ци Андрей Велизаров Ненов, ПИ 35691.6.194 – пасище, мера на н-ци Демостен Василев Димов, ПИ 35691.6.195 – пасище, мера на н-ци Дионис Василев Дурев, ПИ 35691.6.196 – пасище, мера на н-ци Димитър Киров Карафезлиев, ПИ 35691.6.197 – пасище, мера на н-ци Никола Иванов Кушалиев, ПИ 35691.6.198-пасище, мера на н-ци Алекси Адамов Духалов, ПИ 35691.6.199-пасище, мера на н-ци Симеон Христов Георгиев, ПИ 35691.8.103 и  ПИ 35691.8.104-нива, общинска частна собственост; в землище гр.Поморие: ПИ 57491.6.336-лозови насаждения на „Континентал ентърпрайзис” ЕООД, ПИ 57491.6.338-лозови насаждения на Тошко Каменов Каменов, Иван Ганчев Ралев, ПИ 57491.6.348 – лозови насаждения на Екатерини Ангелос Тукматси, ПИ 57491.6.349 - лозови насаждения на н-ци Паруш Щерионов Бояджиев, ПИ 57491.6.351- лозови насаждения на Траянка Иванова Байчева; ПИ 57491.6.497 - лозови насаждения на Илия Ралев Димитров, ПИ 57491.6.519 – нива на Атанас Димитров Чапаров, ПИ 57491.6.520 - лозови насаждения на Неделчо Жеков Петров, ПИ 57491.6.547 – нива на Олимпия Михайлова Янкова, ПИ 57491.6.616 – нива на Драгни Щерионов Драгнев, ПИ 57491.6.638 – лозови насаждения на „Континентал ентърпрайсиз” ЕООД, ПИ 57491.6.662 –нива на Марийка Аргирова Митева, ПИ 57491.6.663 – нива на Донка Аргирова Друмева, ПИ 57491.6.664 – нива на Светла Георгиева Офилова, Дора Георгиева Иванова, ПИ 57491.6.703 – нива на Александър Леонидов Луков, ПИ 57491.6.735- нива на Марийка Калоянова Панайотова, ПИ 57491.6.736-лозови насаждения на Димитър Калоянов Карадърлиев, ПИ 57491.6.741-лозови насаждения на Иван Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.742-лозови насаждения на Димитър Лазаров Тонозлиев, ПИ 57491.6.744-полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.6.775-лозови насаждения на Кирилка Илиева Хребарова, ПИ 57491.6.834-лозови насаждения на „Плеона-Неделчо Георгиев” ЕТ, „Краус Винярд” ЕООД, ПИ 57491.6.849, 57491.6.855, 57491.6.857-полски пътища, публична общинска собственост; ПИ 57491.7.383-линии на метро, държавна частна собственост, ПИ 5791.14.28-нива на Анна Василева Василева, ПИ 57491.14.29-лозови насаждения на Ангел Димитов Гуджуков, ПИ 57491.14.33-овощни насаждения на Павел Христов Таков, ПИ 57491.14.35-лозови насаждения на н-ци Атанас Николов Николов, ПИ 57491.14.36-лозови насаждения на Павел Димитров Паспалев, Ленко Димитров Паспалев, ПИ 57491.14.37-лозови насаждения на Василка Захариева Мищенкова, Щерион Захариев Пулакиев, Стамат Захариев Пулакиев, ПИ 57491.14.38-лозови насаждения на Смарагда Костакева Михалева, ПИ 57491.14.40-лозови насаждения на н-ци Георги Илиев Станев, Пи 57491.14.42-лозови насаждения на Елена Костадинова Кафадарова, ПИ 57491.14.52-лозови насаждения на София Андрова Чернева, ПИ 57491.14.53-лозови насаждения на н-ци Никола Михайлов Страволемов, ПИ 57491.14.54-лозови насаждения на Елена Апостолова Апостолова, Дора Апостолова Кестила, ПИ 57491.14.55-лозови насаждения на Георги Стефанов Стоев, ПИ 57491.14.56-лозови насаждения на н-ци Милан Митев Илиев, ПИ 57491.14.254-овощни насаждения на н-ци Сотир Полименов Иванов, Марийка Георгиева Иванова, Васил Сотиров Иванов, ПИ 5791.14.372-лозови насаждения на н-ци Спиро Янков Стоев, ПИ 57491.14.376-лозови насаждения на Атанас Георгиев Гьонев, ПИ 57491.14.377-лозови насаждения на Магда Стоянова Опичкова-Димова, ПИ 57491.14.397-нива на Елисавета Стаматова Искренова, ПИ 57491.14.398- нива на Сийка Стаматова Косева, ПИ 57491.14.439-лозови насаждения на Георги Григоров Камбуров, ПИ57491.14.521-нива на Василка Георгиева Кънева, Одисей Георгиев Токалиев, ПИ 57491.14.523-лозови насаждения на Христо Михайлов Скуджов, ПИ 57491.14.524-лозови насаждения на Нина Василева Пеевска, ПИ 57491.14.560-лозови насаждения на „Танита-Т”ООД, ПИ 57491.14.592-овощни насаждения на Марко Паскалев Баджев, ПИ 57491.14.593-лозови насаждения на Георги Манолов Луков, ПИ 57491.624, ПИ 57491.14.630, ПИ 57491.14.632, ПИ 57491.14.646, ПИ 57491.14.649-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.15.111-територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения, общинска публична собственост,  ПИ 57491.21.11, ПИ 57491.21.13-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.21.306 – линии на метрото, държавна частна собственост, ПИ 57491.512.1-пустеещи необработваеми земи на МО, ПИ 57491.512.2 – производство на строителни материали  и стъкло, на „Алас спектър” ООД, ПИ 57491.512.4-нива на „Трем” ЕООД, ПИ 57491.512.5-пасище, мера на Амалия Янева Фотева, ПИ 57491.512.7-стопански дворове, производствени бази на селското стопанство на Димитър Атанасов Севастиянов, ПИ 57491.512.8, ПИ 57491.512.9, ПИ 57491.512.10 и ПИ 57491.518.39-полски пътища, общинска публична собственост, ПИ 57491.518.28– пасище, мера, общинска частна собственост.                 

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-663/26.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно ползване на част от общински имот – класна стая и учебна кухня в ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие, с цел подпомагане на учебната дейност на учениците от Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий” с.Просеник, община Руен” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

960/08.11.2018г.

1.На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18б, ал. 2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за сключване на споразумение  за сътрудничество между ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие и ОбУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Просеник с цел подпомагане на учебната дейност на учениците от                                  ОбУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Просеник, чрез предоставяне на материална база, специалисти, консултиране и др. от ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие.

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване, за срок от една учебна година, считано от 15.09.2018 г. до 30.06.2019 г. на помещения от  ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие, за провеждане на изнесена учебна дейност, както следва:

2.1.Всеки учебен понеделник за 2 учебни часа – 1 класна стая;

2.2.Всеки учебен понеделник за 4 учебни часа – 1 учебна кухня, при условие, че това не пречи на дейността на учебното заведение.

 

По т.23. от дневния ред: „ ОС-666/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП /ПР/ на УПИ II и УПИ III, кв.269 по регулационния план на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

961/08.11.2018г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62а, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ,  дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ ІІ – за музейни солници (ПИ 57491.501.403 по КК на гр.Поморие) и УПИ ІІІ – за озеленяване (ПИ 57491.501.404 по КК на града), в кв.269 по плана на гр.Поморие, състоящо се в промяна на регулационната линия между УПИ ІІ, с площ 25086 кв.м. и УПИ ІІІ, с площ 5795 кв.м. и урегулиране на нови УПИ: ІІ – за музейни солници, с площ 30694 кв.м. и УПИ ІІІ – за озеленяване, с площ 187 кв.м.

 

По т.24. от дневния ред: „ ОС-668/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на пътна връзка на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” при км 213+400 /изход/ и 216+460 /вход/ и стабилизиране съществуващ селскостопански път” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

962/08.11.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на пътна връзка на път І-9 „Слънчев бряг – Бургас” при км 213+400 /изход/ и 216+460 /вход/ и стабилизиране на съществуващ селскостопански път”, което ще премине през поземлени имоти, и ще засегне площи, както следва: от ПИ 00833.7.187 (пасище, мера, общинска собственост) - 595 кв.м., от ПИ 00833.7.193 (пасище, мера, общинска собственост)- 942 кв.м., от ПИ 00833.7.417 (селскостопански път, общинска собственост) - 678 кв.м., от ПИ 00833.7.427 (селскостопански път, общинска собственост) - 6 кв.м.

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на пътна връзка на път І-9 „Слънчев бряг – Бургас” при км 213+400 /изход/ и 216+460 /вход/ и стабилизиране на съществуващ селскостопански път”, което ще премине през поземлени имоти, и ще засегне площи, както следва: от 00833.7.187 (пасище, мера, общинска собственост) - 595 кв.м., от ПИ 00833.7.193 (пасище, мера, общинска собственост)- 942 кв.м., от ПИ 00833.7.464 (път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост) - 953 кв.м., от ПИ 00833.7.417 (селскостопански път, общинска собственост)- 678 кв.м., от ПИ 00833.7.427 (селскостопански път, общинска собственост) - 6 кв.м. и от ПИ 00833.7.430 (урбанизирана територия, собственост на възложителя)- 1442 кв.м.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на пътна връзка на път І-9 „Слънчев бряг – Бургас” при км 213+400 /изход/ и 216+460 /вход/ и стабилизиране на съществуващ селскостопански път”, което ще премине през поземлени имоти, и ще засегне площи, както следва: от 00833.7.187 (пасище, мера, общинска собственост) - 595 кв.м., от ПИ 00833.7.193 (пасище, мера, общинска собственост)- 942 кв.м., от ПИ 00833.7.464 (път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост) - 953 кв.м., от ПИ 00833.7.417 (селскостопански път, общинска собственост)- 678 кв.м., от ПИ 00833.7.427(селскостопански път, общинска собственост) - 6 кв.м. и от ПИ 00833.7.430 (урбанизирана територия, собственост на възложителя)- 1442 кв.м.

Разрешава на „АХЕЛОЙ ПРОДЖЕКТ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на пътна връзка на път І-9 „Слънчев бряг – Бургас” при км 213+400 /изход/ и 216+460 /вход/ и стабилизиране на съществуващ селскостопански път”, което ще премине през поземлени имоти, и ще засегне площи, както следва: от 00833.7.187(пасище, мера, общинска собственост) - 595 кв.м., от ПИ 00833.7.193(пасище, мера, общинска собственост)- 942 кв.м., от ПИ 00833.7.464 (път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост) - 953 кв.м., от ПИ 00833.7.417 (селскостопански път, общинска собственост) – 678 кв.м., от ПИ 00833.7.427 (селскостопански път, общинска собственост) - 6 кв.м. и от ПИ 00833.7.430 (урбанизирана територия, собственост на възложителя)- 1442 кв.м.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.25. от дневния ред: „ ОС-669/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „Външно ел.захранване на УПИ VI7058, 7062, 7063, 7064, 7065 (ПИ 00833.7.430 по КК) по плана на гр.Ахелой, в м. „Къмпинга”, община Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

963/08.11.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за: „Външно ел. захранване на УПИ VІ7058, 7062, 7063, 7064, 7065, (ПИ 00833.7.430 по КК) по плана на гр.Ахелой, в м. „Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.7.412 - селскостопански път, общинска частна собственост, ПИ 00833.11.417- селскостопански път, общинска частна собственост. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „Външно ел. захранване на УПИ VІ7058, 7062, 7063, 7064, 7065, (ПИ 00833.7.430 по КК) по плана на гр.Ахелой, в м.„Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.7.22, нива на Стефан Атанасов Манолов, ПИ 00833.7.412 - селскостопански път, общинска частна собственост, ПИ 00833.11.417- селскостопански път, общинска частна собственост.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „Външно ел. захранване на УПИ VІ7058, 7062, 7063, 7064, 7065, (ПИ 00833.7.430 по КК) по плана на гр.Ахелой, в м.„Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.7.22, нива на Стефан Атанасов Манолов, ПИ 00833.7.412 - селскостопански път, общинска частна собственост, ПИ 00833.11.417- селскостопански път, общинска частна собственост.

Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „Външно ел. захранване на УПИ VІ7058, 7062, 7063, 7064, 7065, (ПИ 00833.7.430 по КК) по плана на гр.Ахелой, в м.„Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.7.22, нива на Стефан Атанасов Манолов, ПИ 00833.7.412 - селскостопански път, общинска частна собственост, ПИ 00833.11.417- селскостопански път, общинска частна собственост.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.26. от дневния ред: „ ОС-670/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на  ПУП /ПР/ на УПИ I240, кв.229 по регулационния план на гр.Поморие, община Поморие, обл.Бургас” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

964/08.11.2018г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и поради констатирана техническа грешка отменя решение № 927 от 27.09.2018г. на ОС-Поморие.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА  и чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на ПУП /ПР/ на УПИ I240 и на част от улична регулация с о.т. 1020, 1021, 1022, 1023, улица в участъка между о.т. 1010 и о.т. 1024 и улица в участъка между о.т. 1007 и о.т. 568 в кв.229 по плана на гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас. Изменението на ПУП /ПР/ се състои в обособяване на 2 (два) самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ XI в кв.229 – за озеленяване и паркинг, в който се включва част от УПИ I240, както и част от улична регулация с о.т. 1020, 1021, 1022, 1023, улица в участъка между о.т. 1010 и о.т. 1024 и улица в участъка между о.т. 1007 и о.т. 568 - и УПИ X – за паркинг и озеленяване, образуван от останалата част на УПИ I240.

 

По т.27. от дневния ред: „ ОС-671/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП /ПР/ на УПИ V, кв.232 по регулационния план на гр.Поморие, община Поморие, обл.Бургас” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

965/08.11.2018г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и поради констатирана техническа грешка отменя решение № 929 от 27.09.2018г. на ОС-Поморие.

             Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА  и чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на ПУП /ПР/ на УПИ V, кв.232 по регулационния план на гр.Поморие, състоящо се в обособяване на 2 (два) нови урегулирани поземлени имота: УПИ IX - за паркинг, с площ 1181 кв.м. и УПИ X – за трафопост, с площ 19 кв.м.

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-678/30.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за откриване на административно производство по изработване на  ПУП за разширение на урбанизираната територия на гр.Каблешково, община Поморие с части от поземлени имоти с идентификатори №: 35033.24.326, 35033.24.338 и 35033.130.9 по КККР на гр.Каблешково и изменение на ПУП на кв.14 по плана на гр.Каблешково” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

966/08.11.2018г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1, чл.109, ал.3, т.5 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.73, ал.1, т.5, ал.5 и чл.76 от Закона за горите:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за разширение на урбанизираната територия на гр.Каблешково, община Поморие с части от поземлени имоти с идентификатори №№: 35033.24.326, 35033.24.338 и 35033.130.9 по КККР на гр.Каблешково и изменение на ПУП на кв.14 по плана на гр.Каблешково, общ.Поморие, включващ 25 /двадесет и пет/ урегулирани поземление имоти: от УПИ І до УПИ ХХV, всички частна общинска собственост.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване за разширение на урбанизираната територия на гр.Каблешково, община Поморие с части от поземлени имоти с идентификатори №№: 35033.24.326, 35033.24.338 и 35033.130.9 по КККР на гр.Каблешково и изменение на ПУП на кв.14 по плана на гр.Каблешково, общ.Поморие, включващ 25 /двадесет и пет/ урегулирани поземление имоти: от УПИ І до УПИ ХХV, всички частна общинска собственост.

Разрешава на Кмета на община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за разширение на урбанизираната територия на гр.Каблешково, община Поморие с части от поземлени имоти с идентификатори №№: 35033.24.326, 35033.24.338 и 35033.130.9 по КККР на гр.Каблешково и изменение на ПУП на кв.14 по плана на гр.Каблешково, общ.Поморие, включващ 25 /двадесет и пет/ урегулирани поземление имоти: от УПИ І до УПИ ХХV, всички частна общинска собственост.

    Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС, §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и чл.73, ал.1, т.5 от Закона за горите:

Определя общински обект от първостепенно значение: „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за разширение на урбанизираната територия на гр.Каблешково, община Поморие с части от поземлени имоти с идентификатори №№: 35033.24.326, 35033.24.338 и 35033.130.9 по КККР на гр.Каблешково и изменение на ПУП на кв.14 по плана на гр.Каблешково, общ.Поморие, включващ 25 /двадесет и пет/ урегулирани поземление имоти: от УПИ І до УПИ ХХV, всички частна общинска собственост.

               Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

               Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

               На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

         След изработване на ПУП-ПРЗ да се проведе обществено обсъждане с жителите на гр.Каблешково.

 

По т.29. от дневния ред: „ОС- ОС-685/02.11.2018г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Виолета Нелева Маринова за медицински нужди на детето Ташо Янчев Маринов” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

967/08.11.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Виолета Нелева Маринова с постоянен адрес гр.Ахелой, ул. „Слънчев бряг” № 60 еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева за медицински нужди на детето Ташо Янчев Маринов.

 

 

                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

 

Изтегли:
Свали този файл (45-то заседание 08.11.2018.pdf)45-то заседание 08.11.2018.pdf450 КБ204 Сваляния