Решения от 46-то заседание проведено на 28.12.2018г.

на . . Посещения: 411

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ 46-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2018г.

 

                                                   /мандат 2015-2019г./

     

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 18.01.2019г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-692/05.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно план-сметка за дейностите по чистотата за 2019г.” с 13 гласа „за”, 5 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

968/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси,  Общински съвет – Поморие одобрява План – сметката за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2019г. съгласно Приложение план – сметка, което е неразделна част от решението.

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-697/08.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост в УПИ ХІ-89, кв.9 по регулационния план на  с.Гълъбец с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

969/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА,  чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди право на строеж за преустройство на гараж в съществуваща жилищна сграда с РЗП 17,48 кв.м. м УПИ XI-89, кв.9 по регулационния план на с.Гълъбец, община Поморие, при граници, подробно описани в АЧОС №619/03.04.2000г. на Хасан Али Осман и Амиде Мемед Осман. Пазарната цена на правото на строеж е определено в размер на 180,00 лв.

 

 

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-698/09.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.16 по плана на гр.Каблешково. с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

970/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 35033.501.44, по КК и КР на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ VIII кв.16 по регулационния план на гр.Каблешково и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 14/1159 идеални части от поземлен имот с идентификатор 35033.501.44, по КК и КР на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ VIII кв.16 по регулационния план на гр.Каблешково, целият на площ от 1159кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6354/16.10.2018г. и Акт №6357/22.10.2018г. за поправка на АЧОС 6354 на собствениците Петко Неделчев Трендафилов и Мара Неделчева Русатева, при цена 40.00лв./кв.м. без ДДС.

 

 

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-699/09.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІХ, кв.16 по плана на с.Бата.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

971/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ IХ кв.16 по план на с.Бата и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 12/2187 идеални части от УПИ IХ кв.16 по план на с.Бата, целият на площ от 2187кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6347/12.09.2018г. на собствениците Анка Ангелова Костова и Наска Асенова Трънска, при цена 180,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-703/12.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обект общинска собственост – с.Страцин.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

972/28.12.2018г.

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.62, ал.1, т.1, чл.63, ал.1, т.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2018г., Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 10 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от начална тръжна цена, а именно:

 

1.Поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 69746.141.17 по КК и КР на с.Страцин, одобрени със заповед №РД-18-1315/17.07.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, местност „До селото”, представляващ водоем с площ 3,280дка, актуван с АОС №6331/29.08.2018г., при граници: поземлен имот с идентификатор 69746.141.18; поземлен имот с идентификатор 69746.141.16 с начална тръжна цена 32,80лв. на месец без вкл. ДДС.

 

 

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-707/14.11.2018г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС” – гр. Поморие, относно ползване в горските територии собственост на Община Поморие през 2019г. с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

973/28.12.2018г.

 

На основание чл.5, ал.1, т.2 и чл.74, ал.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Поморие приема обемът на годишното ползване на дървесина през 2019г. в горските територии собственост на Община Поморие в размер на 5 650 м3 ст.маса с клони широколистна дървесина в т.число:

 

-Чрез добив и продажба на добитата дървесина на структури на Община Поморие – 450 м3 ст.маса с клони

 

-Чрез добив и продажба на местно население по списъци изготвени от кметове на населени места по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие – 5 200 м3 ст.маса с клони

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-708/14.11.2018г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС” – гр. Поморие, относно промяна на ценоразпис за продажба на дървесина в горите собственост на Община Поморие през 2019г. с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

974/28.12.2018г.

 

На основание чл.5, ал.1 и чл.66, ал.2, т.3, чл.71, ал.1,т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Поморие приема

 

1.Промяна на ценоразпис за продажба на дървесина добита на временен склад, считано от 01.01.2019г. както следва:

 

Дърва за огрев – За местното население по списъци изготвени от кметовете на населени места, както и за структурни звена на Община Поморие от 33 лв. без ДДС на 40 лв. без ДДС.

 

Дърва за огрев от дъб и цер – За свободна продажба в случай, че се  изпълнят списъците на кметствата за дърва за огрев от 40 лв. без ДДС на 44 лв. без ДДС.

 

Технолог. дървесина от дъб и цер – За свободна продажба в случай, че се  изпълнят списъците на кметствата за дърва за огрев от 43 лв. без ДДС на 47 лв. без ДДС.

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-722/23.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно даване под наем на обекти общинска собственост по КККР на с.Бата и КК и КР на гр.Поморие. с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

975/28.12.2018г.

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.17, ал.1 и ал.2, чл.62, ал.1, т.1, чл.63, ал.1, т.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2018г., Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от начална тръжна цена, а именно:

 

1.Поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 02810.27.24 по КККР на с.Бата, одобрени със заповед РД-18-1471/09.08.2018г. на изпълнителен директор на АГКК за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване, актуван с АПОС №6415/09.11.2018г., номер по предходен план 000586, при граници на имота: поземлен имот 02810.27.22 по КККР на с.Бата, с начална тръжна цена 300,00лв. за месец без вкл.ДДС.

 

 2.Помещение с обща площ 14,40 кв.м., находящо се на трети етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр.Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г., при граници на помещението: от север външен зид, от юг – коридор, от запад хирургично отделение, от изток гинекологичен кабинет с начална тръжна цена 74,88лв. на месец без ДДС.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-725/26.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ V, кв.10 по плана на с.Александрово с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

976/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ V в кв.10 по регулационния план на с.Александрово и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 65/935 идеални части от УПИ V в кв.10 по регулационния план на с.Александрово, целия на площ от 935кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 6416/12.11.2018г. на съсобствениците Вълка Михова Петкова, Йордан Петков Петков и Красимир Петков Петков, при цена 20.00лв./кв.м. без ДДС.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-730/28.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.” с 12 гласа „за”, 0 гласа „против”, 6 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

977/28.12.2018г.

 

      На основание чл.21, ал.1, т.7, ал.2, пр. 2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.

 

§ 2.  В чл. 9 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.

 

§3. В чл. 9а:

 

а) в ал. 1 думите „или придобитите по друг начин имоти“ се заменят със „сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията“, а думите „съответно носителят на ограниченото вещно право“ се заличават;

 

б) създават се нови ал. 2 и ал.3:

 

„(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите. 

 

(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.”

 

в) досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

 

г) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „При промяна на някое“ се заменят с „При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго”. 

 

д) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея се създава изречение второ: „В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“

 

е) досегашната ал. 5 става ал. 7.

 

ж) създава се нова ал.8:

 

„(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.“

 

§ 4. В чл.15:

 

а) Досегашният текст става ал.1 и се изменя така:

 

(1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по ал.2 и ал.3, се определя в размер на 3.0 /три  цяло/ на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

б) Създават се ал.2 и ал.3:

 

„(2) Размерът на данъка върху недвижимите жилищни имоти, разположени на територията на гр.Поморие, като морски курорт с национално значение, съгласно Решение на Министерски съвет № 153 от 24 февруари 2012г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма се определя в размер на 5.0 /пет цяло/ на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

(3) Размерът на данъка върху недвижимите жилищни имоти, разположени на територията на гр.Ахелой, като морски курорт с местно значение, съгласно Решение на Министерски съвет № 153 от 24 февруари 2012г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма се определя в размер на 5.0 /пет цяло/ на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”

 

§ 5. В  чл.19 се създава нова ал.3:

 

„(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.“

 

§ 6. В чл.30:

 

а) Досегашният текст става ал.1;

 

б) Създава се нова ал.2:

 

„(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.“

 

§ 7. В чл.37 ал.3 и ал.4 се отменят.

 

§ 8. В чл.40, ал. 2 т. 5 се отменя.

 

§ 9. В чл.41:

 

а) алинея 1 се изменя така:

 

„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

 

ГДПС=ИмКхЕК,където:

 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 

 

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

 

ИмК = СkW х Кгп, където:

 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя в следните размери:

 

а)   до 55 kW включително –  0.60 лв. за 1 kW;

 

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0.80 лв. за 1 kW;

 

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1.60 лв. за 1 kW;

 

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1.80 лв. за 1 kW;

 

д) над 150 kW до 245 kW включително – 2.40 лв. за 1 kW;

 

е) над 245 kW – 3.15 лв. за 1 kW;

 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила / Кгп/, определен с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

 

2.Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила при следните коефициенти:

 

а) без екологична категория, с екологични категории „Евро 1” и „Евро 2” – 1.2;

 

б) „Евро 3” – 1.1;

 

в) „Евро 4) – 0.9;

 

г) „Евро 5” – 0.7;

 

д) „Евро 6” и „ЕЕV” – 0.5.

 

б) Създава се нова ал.2:

 

„(2) Когато в регистъра по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство се приема, че превозното средство е без екологична категория.”

 

в) Досегашната ал.2 става ал.3 и в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“;

 

г) Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно ал.4, 5 и 6;

 

д) Досегашната ал.6 става ал.7 и се изменя така:

 

„(7) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5т, но не повече от 12т., е в размер 15лв. за всеки започнати 750кг товароносимост.“

 

е) Досегашните алинеи 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стават съответно ал.8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

 

§ 10. В чл.45:

 

а) Ал.1 се отменя;

 

б) Ал.2 се изменя така:

 

„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.“

 

в) Ал.3 се изменя така:

 

„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.”

 

г) Създава се нова ал.5:

 

„(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство се приема, че превозното средство е без екологична категория.”

 

§ 11. Чл.47 се изменя така:

 

„чл.47 Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.”

 

§ 12. В Приложение №1 към чл. 56 т.21 се отменя.

 

§ 13. Наредбата влиза в сила от 01.01.2019г., с изключение на параграф 3, буква „б” – относно чл.9а, ал.2, който влиза в сила от 01 януари 2020г.

 

§ 14. На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-734/28.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2019г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

978/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество и Стратегия за 2016г. – 2019г., Общински съвет – Поморие приема Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2019г.

 

 

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-738/29.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г. с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

979/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Стратегия за 2016г. – 2019г., Общински съвет – Поморие приема списък на земеделските имоти – общинска собственост, предложени за предоставяне под наем през 2019г. към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-740/29.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за изменение и допълнение на Решение №948/08.11.2018г. на Общински съвет – Поморие. с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

980/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие изменя и допълва свое решение №948/08.11.2018г., като текстът в т. II. вместо: „Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да учреди безвъзмездно право на ползване на горепосочените обекти общинска собственост за срок от 5(пет) години”

 

Да се чете: „Общински съвет – Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да учреди безвъзмездно право на ползване на „Българска агенция по безопасност на храните – Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас” върху обектите, посочени в т.I. за срок от 5 години”.

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-742/29.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие. с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

981/28.12.2018г.

 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1  и ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл.18, ал.1, чл.62, ал.1, т.2, и чл.63 ал.1, т.1 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие   дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване  под наем, за срок от 7 /седем/ години на   следните обекти за продажба на сувенири, бижута и промишлени стоки, съгласно приложената схема, както следва:

 

         Тяло Б

 

1.Павилион № 1 на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.

 

2.Павилион № 2 на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.

 

3.Павилион № 3 на площ от 8.06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС.

 

4.Павилион № 5 на площ от 8.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв.без вкл.ДДС или 196,80 лв.с вкл. ДДС.

 

5.Павилион № 7 на площ от 8.78 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 175,60 лв.без вкл.ДДС или 210,72 лв.с вкл. ДДС.

 

6.Павилион № 10 на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.

 

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 

1. В обектите по т.І може да се осъществява търговска дейност съобразно определеното предназначение-промишлени стоки,сувенири и бижутерия.

 

2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект .

 

3. Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

 

4. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

 

- първа дата - до 16.00 часа, един работен ден преди датата на търга;

 

- втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга

 

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

 

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

V.При предсрочно прекратяване на договора по вина на наемателя, същият следва да заплати неустойка в размер на шест месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

 

VІ. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.15. от дневния ред: „ОС-743/29.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2018г. с 12 гласа „за”, 4 гласа „против”, 2 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

982/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда  за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема актуализацията на Капиталовата програма на Община Поморие за 2018г., отразени в Приложение №1 и промените по приходната част на Бюджет 2018г., съгласно приложение №2.

 

Приложенията са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.16 от дневния ред: „ОС-774/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2018г. с 12 гласа „за”, 5 гласа „против”, 1 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

983/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда  за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема компенсираните промени по текущия бюджет за местни дейности на общината  отразени в Приложение №1.

 

Приложението са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „. ОС-750/30.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж – надстройка, в съсобствен с общински имот по плана на гр.Поморие.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

984/28.12.2018г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4 и чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.47 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди право на строеж за изграждане на надстройка към съществуваща жилищна сграда с РЗП 41,74кв.м., в ПИ 57491.502.467 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VIII кв.197 по регулационния план на гр.Поморие, при граници подробно описани в АЧОС №6338/05.09.2018г., на Пейчо Николов Попов и Добринка Йорданова Попова. Пазарната цена на правото на строеж е определено в размер на 3170,00лв.

 

 

 

По т.18 от дневния ред: „ОС-765/06.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 02810.3.215 по КККР на с.Бата” с 18 гласа „за,  0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

985/28.12.2018г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС във връзка с чл.3, ал.2 от ЗОС и с чл.78а от ППЗСПЗ

 

         1.Общински съветПоморие обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 02810.3.215 по КККР на с. Бата, одобрени със Заповед №РД-18-1471/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1233кв.м., с променен начин на трайно ползване от „пасище” в „неизползваема нива”, находящ се в местността „Болгара”, актуван с АПОС №6413/02.11.2018г.

 

         2.Възлага на кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

 

 

По т.19 от дневния ред: „ОС-766/06.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за упълномощаване на Кмета на община Поморие да проведе преговори с ръководството на манастир „Св.Георги” гр.Поморие” с 18 гласа „за,  0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

986/28.12.2018г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и във връзка със заявление с вх.рег.№91-1222-1/05.12.2018г. от ръководството на манастир „Св. Георги”, гр.Поморие, Общински съвет  - Поморие дава съгласие Кмета на община Поморие да проведе преговори с ръководството на манастир „Св. Георги”, гр. Поморие за ползването на терена на поземлен имот с идентификатор 57491.506.514 по КККР на гр. Поморие и оформянето му в нов парков комплекс.

 

След проведените преговори Кмета на Община Поморие да информира Общинския съвет за резултата от разговорите.

 

 

 

По т.20 от дневния ред: „ОС-772/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.512.1, заедно със сградите, построени в него” с 18 гласа „за,  0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е :     

 

                                                 987/28.12.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.54 от ЗДС и във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съветПоморие възлага на Кмета на община Поморие да предприеме процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на  поземлен имот с идентификатор 57491.512.1 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, заедно със сградите, находящи се в него, собственост на Областна Администрация гр. Бургас, с площ от 49785кв.м., местност „Хонят”, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатор 57491.512.2; 57491.512.3; 57491.512.4; 57491.512.8; 57491.512.8; 57491.512.5; 57491.7.422 и 57491.518.28

 

            2.Възлага на кмета на община Поморие да направи искане, чрез Областния управител на Област Бургас до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Поморие на поземления имот посочен в т.1.

 

 

 

По т.21 от дневния ред: „ОС-775/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на част от улична регулация, придаваща се към УПИ II, кв.5 по регулационния план на с.Дъбник” с 18 гласа „за,  0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е :     

 

                                                 988/28.12.2018г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.3, ал.2 от ЗОС

 

         1.Общински съветПоморие обявява за частна общинска собственост част от улична регулация, цялата на площ от 619кв.м. придаваща се към УПИ II, кв.5 по регулационния план на с. Дъбник съгласно ПУП-ПР, одобрен с влязла в сила Заповед №РД-26-998/29.10.2018г. на Кмета на община Поморие.

 

         2.Възлага на кмета на община Поморие да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

 

 

По т.22 от дневния ред: „ОС-776/07.12.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба” с 18 гласа „за,  0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :     

 

                                                 989/28.12.2018г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се ликвидира съсобствеността в УПИ І на площ 209кв.м. и УПИ VІІІ на площ 191кв.м. в кв.18 па регулационния план на с.Габерово, чрез доброволна делба, като:

 

 • Невзат Ахмед Топал получи в дял и стане собственик на УПИ І в кв.18 по регулационния план на с.Габерово на площ 209кв.м.;

 • Община Поморие получи в дял и стане собственик на УПИ VІІІ в кв.18 по регулационния план на с.Габерово на площ 191 кв.м.

 

         Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.

 

 

 

         По т.23. от дневния ред: „ОС-797/17.12.2018г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие за подписва Запис на заповед по проект „Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие” с 18 гласа „за,  0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е : 

 

                                                 990/28.12.2018г.

 

            1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: BG14MFOP001-4.002-0008-C02 Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.

 

2.Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 110 000 лева (сто и десет хиляди лева).

 

3.Стойността, посочена в т. 2 от настоящото Решение е в размер на 110% от стойността на сумата на авансовото плащане за 2019г. по проект BG14MFOP001-4.002-0008-C02 Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие.

 

4. Общински съвет- Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-701/12.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие. с 12 гласа „за”, 6 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

991/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.2, пр. 2  и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

§ 1. Чл.17а, ал.1, т.1 се изменя по следния начин:

 

1.Годишни размери на таксата за битови отпадъци, когато се определят според вида и броя на използваните съдове, съгласно следната таблица:

 

 

 

№ по ред

 

Населено

място

За сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

Кофи

240 л. и

,,Мева” 110 л. (лв./бр.)

Контейнери

4 куб.м

(лв./бр.)

Контейнери

1100 л.

(лв./бр.)

1

2

3

4

5

6

1.

Александрово

106.75

3358.13

487.56

7.50

2.

Ахелой

143.84

4493.83

657.39

1.80

3.

Бата

107.55

3371.48

491.23

2.55

4.

Белодол

108.01

3379.13

493.33

6.90

5.

Габерово

106.98

3361.94

488.60

3.90

6.

Горица

108.70

3390.39

496.48

1.35

7.

Гълъбец

109.05

3396.31

498.06

6.45

8.

Дъбник

106.53

3354.30

486.50

1.80

9.

Каблешково

105.95

3344.76

483.87

3.105

10.

Каменар

106.29

3350.48

485.46

0.90

11.

Козичино

109.05

3396.31

498.06

10.35

12.

Косовец

108.35

3384.85

494.90

9.90

13.

Лъка

106.18

3348.58

484.93

5.25

14.

Медово

106.75

3358.13

487.56

2.70

15.

Поморие

187.71

5740.88

857.76

1.87

16.

Порой

107.44

3369.58

490.70

5.25

17.

Страцин

108.01

3379.13

493.33

6.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2.Чл.17а, ал.2, т.1 се изменя по следния начин:

 

1.За жилищните и вилните имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия по следната таблица:

 

 

 

 

по

ред

 

 

Населено

място

 

За сметосъбиране и сметоизвозване

(‰)

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(‰)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

 

Общо

3+4+5

(‰)

1

2

3

4

5

6

1.

Александрово

7.35

3.9

3.75

15.00

2.

Ахелой

2.448

1.392

0.96

4.80

3.

Бата

6.15

3.15

1,2

10.50

4.

Белодол

9.45

6.675

3.375

19.50

5.

Габерово

8.25

5.25

1.5

15.00

6.

Горица

7.5

3.9

0.6

12.00

7.

Гълъбец

4.65

3.15

2.7

10.50

8.

Дъбник

8.55

5.4

1.05

15.00

9.

Каблешково

3.68

1.955

1,21

6.85

10.

Каменар

7.5

4.05

0.45

12.00

11.

Козичино

1.95

1.275

4.275

7.50

12.

Косовец

9

6.6

3.9

19.50

13.

Лъка

5.4

4.2

2.4

12.00

14.

Медово

3.3

2.4

1.8

7.5

15.

Поморие

1.155

0.77

0.825

2.75

16.

Порой

8.7

4.8

1.5

15.00

17.

Страцин

5.25

3.60

3.15

12.00

 

§ 3. Чл.17а, ал.2, т.2 се изменя по следния начин:

 

2. За нежилищни и вилни имоти на предприятия и нежилищни имоти на граждани, съгласно следната таблица:

 

 

 

 

по

ред

 

Населено

място

 

За сметосъбиране и сметоизвозване

(‰)

 

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа

(‰)

За поддържане чистотата на територии за обществено ползване

(‰)

 

Общо

3+4+5

(‰)

1

2

3

4

5

6

1.

Александрово

14.1

8.4

7.5

30.00

2.

Ахелой

4.92

2.88

1.8

9.60

3.

Бата

13.2

6.75

2.55

22.50

4.

Белодол

19.5

14.1

6.9

40.50

5.

Габерово

21.75

13.35

3.9

39.00

6.

Горица

15.90

8.25

1.35

25.50

7.

Гълъбец

11.25

7.8

6.45

25.50

8.

Дъбник

18.3

11.4

1.8

31.50

9.

Каблешково

9.89

5.405

3.105

18.40

10.

Каменар

15.9

8.7

0.9

25.50

11.

Козичино

4.35

3.3

10.35

18.00

12.

Косовец

23.25

16.35

9,9

49.50

13.

Лъка

11.55

8.7

5.25

25.50

14.

Медово

4.5

3.3

2.7

10.50

15.

Поморие

2.53

1.65

1.87

6.050

16.

Порой

30.9

16.35

5.25

52.50

17.

Страцин

11.25

7.5

6.75

25.50

 

§ 4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2019г.

 

§ 5. На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.

 

 

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-702/12.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Селскостопански път за достъп от Републикански път III-906 до ПИ №44425.2.59 в местност Водоемите по КККР на с.Лъка, община Поморие ” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

992/28.12.2018г.

 

           На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Селскостопански път за достъп от Републикански път ІІІ-906 до ПИ №44425.2.59 в местност Водоемите по КККР на с. Лъка, община Поморие”, което ще премине през поземлен имот и ще засегне площ, както следва: от ПИ 44425.2.15 (пасище, мера, общинска собственост) - 2100 кв.м.

 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Селскостопански път за достъп от Републикански път ІІІ-906 до ПИ №44425.2.59 в местност Водоемите по КККР на с. Лъка, община Поморие”, което ще премине през поземлени имоти и ще засегне площи, както следва: от ПИ 44425.2.15 (пасище, мера, общинска собственост) - 2100 кв.м., от ПИ 44425.2.17 (нива, собственост на Денка Христова Карафезлиева)- 600 кв.м., от ПИ  44425.4.73 (нива, собственост на Иванка Костадинова Георгиева) - 1400 кв.м., от ПИ 44425.4.74 (нива, собственост на Величка Георгиева Петрова) – 2100 кв.м.

 

 Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Селскостопански път за достъп от Републикански път ІІІ-906 до ПИ №44425.2.59 в местност Водоемите по КККР на с. Лъка, община Поморие”, което ще премине през поземлени имоти и ще засегне площи, както следва: от ПИ 44425.2.15 (пасище, мера, общинска собственост) - 2100 кв.м., от ПИ 44425.2.17 (нива, собственост на Денка Христова Карафезлиева)- 600 кв.м., от ПИ  44425.4.73 (нива, собственост на Иванка Костадинова Георгиева) - 1400 кв.м., от ПИ 44425.4.74 (нива, собственост на Величка Георгиева Петрова) – 2100 кв.м.

 

Разрешава на Стефка Димитрова Щерева и Атанас Петков Щерев да възложат изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Селскостопански път за достъп от Републикански път ІІІ-906 до ПИ №44425.2.59 в местност Водоемите по КККР на с. Лъка, община Поморие”, което ще премине през поземлени имоти и ще засегне площи, както следва: от ПИ 44425.2.15 (пасище, мера, общинска собственост) - 2100 кв.м., от ПИ 44425.2.17 (нива, собственост на Денка Христова Карафезлиева)- 600 кв.м., от ПИ  44425.4.73 (нива, собственост на Иванка Костадинова Георгиева) - 1400 кв.м., от ПИ 44425.4.74 (нива, собственост на Величка Георгиева Петрова) – 2100 кв.м.

 

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-723/26.11.2018г. –  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие” /посмъртно/ на Маргарита Георгиева Гюрова. ” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

993/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредбата на Общински съвет – Поморие за морално стимулиране на физически лица с особени заслуги към Община Поморие, Общински съвет – Поморие удостоява със званието „Почетен гражданин на Поморие” /посмъртно/ Маргарита Георгиева Гюрова.

 

 

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-724/26.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на схема за разполагане на съдове за разделно събиране на ненужни облекла, обувки и други текстилни материали от домакинствата и одобряване на проект на договор. ” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

994/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията,Общински съвет – Поморие приема схема за разполагане на съдове за разделно събиране на ненужни облекла, обувки и други текстилни материали от домакинствата на територията на град Поморие, както и одобрява проекта на договор.

 

 

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-735/28.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Два броя кабели средно напрежение от ВЕП „Адата” до ВС „Поморие” в землищата н гр.Поморие и гр.Ахелой, община Поморие ”  с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

995/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ Общински съвет – Поморие съгласува проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Два броя кабели средно напрежение от ВЕП „Адата” до ВС „Поморие” в землищата на гр.Поморие и гр.Ахелой, община Поморие”, преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ 57491.511.9 - местен път, държавна частна собственост; ПИ 57491.13.574 - местен път, общинска публична собственост; ПИ: 57491.13.577;  57491.13.569; 57491.13.578; 57491.8.263; 57491.8.330; 57491.11.397; 57491.11.320; 57491.11.398; 57491.11.387; 57491.12.375; 57491.10.419 и 57491.10.412 - всички селскостопански пътища, общинска публична собственост; ПИ 57491.8.331 - за друг вид водно течение, водна площ, общинска публична собственост; ПИ 57491.11.396 – за ниско застрояване, общинска публична собственост; ПИ: 57491.8.403, 57491.9.365, 57491.9.362,  57491.11.364 - всички селскостопански пътища, общинска частна собственост; ПИ 57491.8.106 - пасище, стопанисвано от общината; ПИ 57491.11.368 - път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; с проектна дължина на трасето около 9065.70м и площ на ограничение в имотите – 18127,82кв.м.

 

 

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-736/28.11.2018г. – Докладна записка от инж.Кунчо Гайдов – зам.-кмет на Община Поморие, относно броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Поморие.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

996/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.24а, ал.10 от Закона за автомобилните превози Общински съвет – Поморие определя определен броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Поморие за извършване на таксиметров превоз – 70 (седемдесет) броя автомобили.

 

 

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-737/28.11.2018г. – Докладна записка от инж.Кунчо Гайдов – зам.-кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

99728.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози,  Общински съвет – Поморие определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Поморие, считано от 01.01.2019г. както следва:

 

 

 

Минимални цени на километър

Максимални цени на километър

Дневна

1,95лв./км

2,45лв./км

Нощна

2,45лв./км

2,95лв./км

 

 

 

По т.31. от дневния ред: „ОС-741/29.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за провеждане на конкурс за прием на документи за извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр.Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче”, по определени маршрути за движение.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

998/28.12.2018г.

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, както и на чл.24 „г" от Закона за автомобилния превоз и Решение на ОКБД - по т.2 от протокол №3/17.04.2014г. Общински съвет-Поморие възлага на Кмета на Община Поморие или на упълномощено от него лице да проведе конкурс за възлагане на извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство - панорамно влакче” по определени маршрути за движение, при следните условия:

 

І.Услугата „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче”, да се извършва по следните маршрути:

 

МАРШРУТ 1:

 

 •  Начална спирка - ул. „П.К.Яворов" 76;

 •  спирка - ул. „П.К.Яворов" –„ Стария кей”;

 •  спирка - ул. „П.К.Яворов" – „Пасажерско пристанище”;

 •  спирка -ул. „П.К.Яворов"- „Рибарско пристанище”;

 •  спирка - ул. „Крайбрежна" 9;

 •  спирка   - ул. „Крайбрежна"-„Четвърти вълнолом”

 •  спирка - ул. „Цар Петър"- Паркинг Община Поморие

 •  спирка - ул."Европа"- Стадион;

 •  спирка -  ул."Европа"- Музей на солта;

 •  Крайна спирка- ул. „П.К.Яворов" 76

  МАРШРУТ 2:

 •  Начална спирка - ул. „П.К.Яворов" 76;

 •  спирка - ул. „П.К.Яворов" –„ Стария кей”;

 •  спирка - ул. „П.К.Яворов" – „Пасажерско пристанище”;

 •  спирка -ул. „П.К.Яворов"- „Рибарско пристанище”;

 •  спирка - ул. „Крайбрежна" 9;

 •  спирка   - ул. „Крайбрежна"-„Четвърти вълнолом”

 •  спирка - ул. „Европа"- „Помпата”

 •  спирка - ул."Европа"- Стадион;

 •  спирка -  ул."Европа"- Музей на солта;

 •  Крайна спирка- ул. „П.К.Яворов" 76

            ІІ. Услугата „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство - панорамно влакче”, следва да се извършва с два броя атракционни панорамни автовлакчета със следните изисквания към техническите параметри на превозното средство

            ЛОКОМОТИВ – 2 бр.

 

 • Максималната скорост за локомотива: до 25 км/ч;

 • Двигателят: да е бензин , дизел , газ или с метанова уредба, от 1590 до 2378 кубика, до 93кB, до 5300 оборота в минута.;

 • Скоростна кутия: механична, мин. 4 скорости + задна.

   Параметри на локомотива:

 

 • Дължината: от 3800 до 4800 мм

 • Ширина: от 1600 до 1780 мм

 • Височина: от 1900 до 2100 мм

 

 • Междуосие: от 2400 до 2700 мм

 • Тегло: от 1460 до 1980 кг

 • Двойна раздатка: 4х4

 • Хидравличен волан

 • Гуми и джанти: от R 15“ до R 17‘‘

 • 1 бр. Камбана

 • Брой седящи места на водача: 1

 • Шаси: Носеща структура от стоманени профили външна висококачествена обвивка боядисана.

 • Спирачната система: хидравлични спирачки с барабани и разделителна система върху четирите колела. Спирачките да са ратифицирани според нормативите за сигурност на Република България, със стандарт EU 71/320.

 • Каросерията - позволяваща максимална устойчивост на всяка кондиция на пътя. Вътрешно обтягане със стоманени тръби с вариращо  сечение с дебелина  мин. 2 мм., монтирани по дължината на вътрешният профил на каросерията с цел да  подсили здравината.

 • Кабината – да е снабдена с една седалка за централно управление, осветление и сигнална лампа на покрива.

  ВАГОН – 4 бр.

 • Вагонът – капацитет от 20 до 28 бр. седящи места с облегалки от дунапрен, тапицерия – кожа или пластмасови седалки; Обезопасителни колани или обезопасителна система за седящи места; Система за сядане гръб с гръб или в посока на движението

 • Шаси: Профилирана поцинкована подсилена система за пода и външна обвивка от висококачествен боядисан материал

 • Oкачване на амортисьорите. Подът - от алуминиева рифелова ламарина

 • Спирачна система – дискова. Хидравлични дискови спирачки на четирите колела, както  и 1 бр. авариен обезопасителен синджир и 1 бр. проволка минимум 4 мм. между ремаркетата

 • Авариен и стоп бутон

  Параметри на вагоните:

 • Ширина – от 1700 до 1 800 мм

 • Височина -1900 до 2210 мм

 • Дължина – от 3800 до 4500 мм

 • Ширина на тавана – от 1 800 до 1 940 мм

 • Дължина на седалката – 1600 до 1700 мм

 • Ширина на седалката или седалките (ако са единични ) – от 430 до 860 мм

 • Дължина на облегалката- от 1600 до 1700 мм

 • Ширина на облегалката – от 100 до 180 мм

 • Гуми и джанти: от R 13“ до R 14‘‘

  ІІІ. Офертите на участниците ще се оценяват по следните показатели:

 

 

Показател

Тежест в КО

1

Финансов показател - цена на билет

30%

2

Технически показател

70%

2.1

Енергиен източник

30

2.2

Време за реакция при повреда

30

2.3

Екологична категория

20

2.4

Оборудване за трудноподвижни лица - платформа за инвалиди

20

 

КО (Комплексната оценка) се изчислява по формулата: КО=[(К1 х 0.03) + (К2 х 0.07)] x10

 

Максимална комплексна оценка   КО  е 100 точки.

 

Показател 1: единична цена  на билета; / К1 / тежест: 30 %

 

                Оценката по  показател К1се определя по следния начин: - ед.цена за еднопосочен билет:

 

  Участник предложил 3 лева/билет получава 30 точки;

 

Участник предложил 2 лева/билет получава 50 точки;

 

Участник предложил 1 лев/билет получава 100 точки.

 

Максимална оценка по този показател К1  е 100 точки.

 

Забележка: Деца от 0г. до 3г. – пътуват безплатно. Деца от 3 навършени години  до 7 г. пътуват с отстъпка 50% от стойността на билета.

 

Показател 2: Техническо предложение; /К2/  тежест:  70 %

 

Методика за образуване на Показател К2 се изчислява по формулата К2=(2.1+2.2+2.3+2.4)

 

Оценката по показател 2.1 се изчислява както следва:

 

Участник Предложил Влакче с Енергиен източник бензин и пропан бутан/метан получава 30 точки;

 

Участник Предложил Влакче с Енергиен източник бензин получава 20 точки;

 

Участник Предложил Влакче с Енергиен източник дизел получава 5 точки;

 

Оценката по показател 2.2 се изчислява както следва:

 

Време за реакция при повреда:

 

Време за реакция до 1 час получава 30 точки;

 

Време за реакция до 4 часа получава 20 точки;

 

Време за реакция до 8 часа получава 10 точка;

 

Време за реакция до 24 часа получава 0 точки.

 

Оценката по показател 2.3 се изчислява както следва:

 

Участник предложил Влакче с Екологична категория Евро 5 или 6 получава 20 точки;

 

Участник предложил Влакче с Екологична категория Евро 4 получава 10 точки;

 

Участник предложил Влакче с Екологична категория Евро 3 или по-ниска получава 0 точки;

 

Оценката по показател 2.4 се изчислява както следва:

 

Участник предложил Влакче с Оборудване за трудноподвижни лица - платформа за инвалиди получава 20 точки;

 

Участник предложил Влакче без Оборудване за трудноподвижни лица - платформа за инвалиди получава 0 точки.

 

Максимална оценка по този показател К2 е 100 точки.

 

ІV. Срокът за извършване на услугата „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче”, започва да тече от 01.06.2019 г. Услугата ще се извършва за период от 4 (четири) месеца през летния сезон за осем календарни години 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г. и 2026г. както следва:

 

1. за периода от 01.06.2019 г. до 30.09.2019 г.;

 

  2. за периода 01.06.2020 г. до 30.09.2020 г.;

 

3. за периода от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г.;

 

4. за периода от 01.06.2022 г. до 30.09.2022 г.;

 

5. за периода от 01.06.2023г. до 30.09.2023 г.;

 

6. за периода от 01.06.2024г. до 30.09.2024 г.;

 

7. за периода от 01.06.2025г. до 30.09.2025 г.;

 

8. за периода от 01.06.2026г. до 30.09.2026 г.

 

Крайният срок за извършване на услугата е 30.09.2026 г.

 

                        V. Желаещите да извършват услугата представят следните необходими документи:

 

1.Оферта на кандидата.

 

2. Свидетелство за регистрация на превозното средство – локомотив (влекач), вагон (ремарке).

 

3. Документ за преминал годишен технически преглед.

 

4. Протокол за съответствие, издаден от лицензирана лаборатория за годността на превозното средство да превозва пътници;

 

5. Застраховка на местата на водача на пътниците за времето на извършване на дейността от 01 .06 до 31.09. 2019 г., като спечелилият участник се задължава на сключва застраховката за целия период на извършване на услугата.

 

6. Участникът да бъде сертифициран от акредитирана институция за управление на качеството, управление на околната среда и безопасни условия на труд, т. е. да притежава следните сертификати:

 

a) по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството при производство, доставка и сервиз на туристически влакчета и ремаркета за влакчета или еквивалент;

 

б) по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда при производство, доставка и сервиз на туристически влакчета и ремаркета за влакчета или еквивалент;

 

c) по стандарт OHSAS 18001:2007 за безопасни условия на труд при производство, доставка и сервиз на туристически влакчета и ремаркета за влакчета или еквивалент

 

7. Снимков материал на съоръжението;

 

8. Декларация за съхранение и обработка на личните данни;

 

9. Декларация съгласие с проекта на договора.

 

Общински съвет-Поморие избира трима представители за членове на комисията при избор на изпълнител, както следва:

 

1. Милена Енева Георгиева

 

2.Катя Аргирова Христофорова

 

3.Илиан Христов Щерев

 

Резервен член: Ива Димитрова Кусева

 

 

 

По т.32. от дневния ред: „ОС-747/30.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно  производство по изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІІ-145 и ІХ-144, в кв.15 по регулационния план на с.Страцин, община Поморие.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

999/28.12.2018г.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ и § 8 от Преходните разпоредби на ЗУТ, дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ: VІІІ-145 и ІХ-144, в кв.15 по плана на с.Страцин, община Поморие, състоящо се в промяна на регулационните линии по имотни граници, като се обособяват два нови УПИ: VІІІ-144, с площ 1033 кв.м. и  ІХ-145, с площ около 850 кв.м., съсобствен с около 600/ 850 кв.м. идеални части общинска собственост.

 

 

 

По т.33. от дневния ред: „ОС-748/30.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за откриване на административно  производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 35033.6.155 и ПИ 35033.6.248 по КККР на гр.Каблешково, община Поморие.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1000/28.12.2018г.

 

               Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

 

               Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване за ПИ 35033.6.155 и ПИ 35033.6.248 по КККР на гр.Каблешково, м-ст Минералния извор, община Поморие, с градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност – до 80 %, Кинт – до 2,5, озеленяване – мин  20%.

 

               Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  план за  регулация и застрояване за ПИ 35033.6.155 и ПИ 35033.6.248 по КККР на гр.Каблешково, м-ст Минералния извор, община Поморие, с градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност – до 80 %, Кинт – до 2,5, озеленяване – мин  20%.

 

               Разрешава на „МНК Трейдинг” ЕООД, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 35033.6.155 и ПИ 35033.6.248 по КККР на гр.Каблешково, м-ст Минералния извор, община Поморие, с градоустройствени показатели за устройствена зона (Пп) – предимно производствена: плътност – до 80 %, Кинт – до 2,5, озеленяване – мин  20%.

 

               Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

               Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

 

               На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.34. от дневния ред: „ОС-749/30.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Разширение на земеделски път, представляващ имоти с кадастрални номера 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388 в м.„Къмпинга”, по КККР на гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1001/28.12.2018г.

 

                  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Разширение на земеделски път, представляващ имоти с идентификатори 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388 в м.„Къмпинга”, по КККР на гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас”, и преминаващ през имоти, общинска собственост, както следват: 0833.7.187, 00833.7.193, 00833.7.388, 00833.7.412, 00833.7.417 и 00833.7.427.

 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Разширение на земеделски път, представляващ имоти с идентификатори: 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388 в м.„Къмпинга”, по КККР на гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас, преминаващ през ПИ, както следват: 00833.7.2, 00833.7.42, 00833.7.43, 00833.7.44, 00833.7.74, 00833.7.73, 00833.7.72, 00833.7.22, 00833.7.21, 00833.7.20, 00833.7.52, 00833.7.53, 00833.7.54, 00833.7.77, 00833.7.56, 00833.7.57, 00833.7.70, 00833.7.71, 00833.7.67, 00833.7.26, 00833.7.432, 00833.7.39, 00833.7.40, 00833.7.41, 00833.7.13, 00833.7.430, 00833.7.187, 00833.7.193, 00833.7.20, 00833.7.464, 00833.7.388, 00833.7.412, 00833.7.417 и 00833.7.427 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”.                                       Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Разширение на земеделски път, представляващ имоти с идентификатори: 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388 в м.„Къмпинга”, по КККР на гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас”, и преминаващ през ПИ, както следват: 00833.7.2, 00833.7.42, 00833.7.43, 00833.7.44, 00833.7.74, 00833.7.73, 00833.7.72, 00833.7.22, 00833.7.21, 00833.7.20, 00833.7.52, 00833.7.53, 00833.7.54, 00833.7.77, 00833.7.56, 00833.7.57, 00833.7.70, 00833.7.71, 00833.7.67, 00833.7.26, 00833.7.432, 00833.7.39, 00833.7.40, 00833.7.41, 00833.7.13, 00833.7.430, 00833.7.187, 00833.7.193, 00833.7.20, 00833.7.464, 00833.7.388, 00833.7.412, 00833.7.417 и 00833.7.427 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”.                 

 

Разрешава на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Разширение на земеделски път, представляващ имоти с идентификатори: 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388 в м.„Къмпинга”, по КККР на гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас”, и преминаващ през ПИ, както следват: 00833.7.2, 00833.7.42, 00833.7.43, 00833.7.44, 00833.7.74, 00833.7.73, 00833.7.72, 00833.7.22, 00833.7.21, 00833.7.20, 00833.7.52, 00833.7.53, 00833.7.54, 00833.7.77, 00833.7.56, 00833.7.57, 00833.7.70, 00833.7.71, 00833.7.67, 00833.7.26, 00833.7.432, 00833.7.39, 00833.7.40, 00833.7.41, 00833.7.13, 00833.7.430, 00833.7.187, 00833.7.193, 00833.7.20, 00833.7.464, 00833.7.388, 00833.7.412, 00833.7.417 и 00833.7.427 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”.                   

 

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.35. от дневния ред: „ОС-751/30.11.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на ПУП - парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател през поземлени имоти № 00833.7.187, 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388, 00833.7.416, 00833.10.389, 00833.11.368, 00833.11.372, гр.Ахелой, м-ст Къмпинга, община Поморие”.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1002/28.12.2018г.

 

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП-парцеларен план  за определяне на трасе за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател за поземлени имоти № 00833.7.187, 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388, 00833.7.416, 00833.10.389, 00833.11.368 и 00833.11.372 по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: 00833.6.104 (пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.187(пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.388 (полски път, общинска собственост), 00833.7.412 (полски път, общинска собственост), 00833.7.416 (територия за транспорт, държавна собственост), 00833.7.417(полски път, общинска собственост), 00833.10.389 (полски път, общинска собственост), 00833.11.368 (територия за транспорт, държавна собственост), 00833.11.372 (полски път, общинска собственост) и 00833.11.390 (нива на Теодор Александров Цветков и Рада Владимирова Сеченска) по КККР на гр.Ахелой, местност „Къмпинга”, община Поморие.

 

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.36 от дневния ред: „ОС-768/06.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне капацитета на социалната услуга „Домашен социален патронаж” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1003/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне капацитета на социалната услуга „Домашен социален патронаж” – 120 души, считано от 01.01.2019г.

 

 

 

По т.37 от дневния ред: „ОС-770/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за откриване на административно  производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.13.67 в  м. „Хонят”, по КК на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1004/28.12.2018г.

 

               Общински съвет – Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

 

               Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 57491.13.67 в м. „Хонят”, по КК на гр.Поморие.

 

 Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 57491.13.67 в м. „Хонят”, по КК на гр.Поморие, с устройствени показатели: Плътност на застрояване – до 20%, Коефициент на интензивност – до 0,4, етажност - 2(7м), начин на застрояване – свободно; и определена допустимата площ за застрояване от 1529 кв.м. при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

 

              Разрешава на Магда Стоянова Опичкова-Димова и Валентин Калев Димов, в качеството им на собственици на ПИ 57491.13.67 в м. „Хонят”, по КК на гр.Поморие да възложат изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/.

 

              Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

              Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

 

              На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.38 от дневния ред: „ОС-771/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за ПИ 57491.505.53, 57491.505.58, 57491.505.59, 57491.505.60, 57491.505.63, 57491.505.64, 57491.505.65, 57491.505.66, 57491.505.67, 57491.505.69, 57491.505.72, 57491.505.73, 57491.505.77, 57491.505.121, 57491.505.123 и 57491.505.74 по КККР на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1005/28.12.2018г.

 

  Общински съвет – Поморие на основание, чл.16 и чл.134, ал.1, т.1 и 2 от ЗУТ, във връзка с § 22 от ЗР на ЗУТ и по реда на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на действащия ПУП-ПР за ПИ 57491.505.53, 57491.505.58, 57491.505.59, 57491.505.60, 57491.505.63, 57491.505.64, 57491.505.65, 57491.505.66, 57491.505.67, 57491.505.69, 57491.505.72, 57491.505.73, 57491.505.77, 57491.505.121, 57491.505.123 и 57491.505.74 по КККР на гр.Поморие,   съобразно приложената скица – предложение за изменение.

 

  Графичната част да се счита за неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.39 от дневния ред: „ОС-777/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ I в кв.257 по плана на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1006/28.12.2018г.

 

    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ І5239 кв.257 по плана на гр.Поморие, състоящо се в придаване към УПИ I в кв.257 на част от улична регулация на улица с о.т. 490 и о.т. 1160, както и между о.т. 999 и о.т. 1000 по плана на гр.Поморие, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.40 от дневния ред: „ОС-778/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ V в кв.232 по плана на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1007/28.12.2018г.

 

    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ V в кв.232 по плана на гр.Поморие, като изменението се състои в обособяване на два самостоятелни имота: УПИ Х, с отреждане „за трафопост”, обхващащ прилежащата площ на изградения трафопост, с площ 19 кв.м., а останалата част от имота се урегулира в УПИ ІХ, с отреждане „за паркинг”, с площ 1187 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.41 от дневния ред: „ОС-779/07.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ I240 в кв.229 и на част от улична регулация с о.т. 1020,1021, 1022, 1023, улична регулация в участъка между о.т. 1010 и о.т. 1024 и улична регулация в участъка между о.т. 1007 и о.т.568, на кв.229 по плана на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1008/28.12.2018г.

 

    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ I240 в кв.229 и на част от улична регулация с о.т. 1020, 1021, 1022, 1023, улична регулация в участъка между о.т. 1010 и о.т. 1024 и улична регулация в участъка между о.т. 1007 и о.т. 568, на кв.229 по плана на гр.Поморие, състоящо се в обособяване на 2 (два) самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ XI, в кв.229, с отреждане „за озеленяване и паркинг”, с площ 9870 кв.м., в който се включва площ от 6662 кв.м. от УПИ I240, а останалата част от 3208 кв.м. е част от: улична регулация с о.т. 1020, 1021, 1022, 1023, улична регулация в участъка между о.т. 1010 и о.т. 1024 и улична регулация в участъка между о.т. 1007 и о.т. 568; и УПИ X, в кв.229, с отреждане „за паркинг и озеленяване”, образуван от останалата част на УПИ I240, с площ 1133 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.42 от дневния ред: „ОС-783/10.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ II и УПИ III в кв.269 по плана на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1009/28.12.2018г.

 

    На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62а, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ ІІ – за музейни солници (ПИ 57491.501.403 по КК на гр.Поморие) и УПИ ІІІ – за озеленяване (ПИ 57491.501.404 по КК на града), в кв.269 по плана на гр.Поморие, състоящо се в промяна на регулационната линия между УПИ ІІ, с площ 25086 кв.м. и УПИ ІІІ, с площ 5795 кв.м. и урегулиране на нови УПИ: ІІ, с отреждане „за музейни солници”, с площ 30694 кв.м. и УПИ ІІІ, с отреждане „за озеленяване”, с площ 187 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.43 от дневния ред: „ОС-784/10.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно служебно изменение на разрешително за водовземане от минерална вода” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1010/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и § 133, ал.11 от ПЗР на ЗД на Закона за водите, чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет – Поморие дава съгласие на Кмета на община Поморие за издаване на разрешение за изменение на Разрешително № 016100103/07.07.2008г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите, с титуляр: „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас.

 

 

 

По т.44 от дневния ред: „ОС-790/12.12.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1011/28.12.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното  образование, Общински съвет – Поморие приема анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Поморие, съгласно Приложение № 1.

 

2.Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие последващите съгласно закона действия.

 

 

 

По т.45 от дневния ред: „ОС-799/17.12.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1012/28.12.2018г.

 

1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и общинската администрация и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.1 и ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие отменя Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Поморие, приета с Решение № 263/29.03.2005г. по Протокол № 15/29.03.2005г. на Общински съвет – Поморие; изм. с Решение № 730/23.02.2007г. от Протокол № 37 на общински съвет – Поморие; изм. с Решение № 419/30.01.2009г. от Протокол № 18 на Общински съвет – Поморие; изм. с Решение № 277/30.07.2012г. от Протокол № 12 на Общински съвет – Поморие; изм. с Решение № 944/11.03.2014г. от Протокол  № 36/11.03.2014г.; изм. с Решение № 1012/14.05.2014г., изм.с Решение № 1255/23.12.2014г.; изм. с Решение № 1394/30.04.2015г.; изм. с Решение № 1395/30.04.2015г.; изм. с Решение № 301/23.02.2018г. на Административен съд – Бургас, влязло в сила на 22.03.2018г.; изм. с Решение № 509/15.03.2018г. на Административен съд – Бургас, влязло в сила на 11.04.2018г.; изм. с Решение № 399/06.03.2018г. на Административен съд – Бургас, влязло в сила на 28.03.2018г.; изм. с Решение № 1166/26.06.2017г. на Административен съд – Бургас, влязло в сила на 04.09.2018г.

 

         2.Приема Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Поморие.

 

        

 

         По т.46. от дневния ред: „ОС-804/18.12.2018г. Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мийрем Шукри Хасан” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1013/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Мийрем Шукри Хасан с постоянен адрес с.Страцин, общ.Поморие, ул. „Цар Симеон 11 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

 

 

 

         По т.47. от дневния ред: „ ОС-805/18.12.2018г. -  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Сеид Салим Шабан” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1014/28.12.2018г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Сеид Салим Шабан с постоянен адрес с.Габерово, общ.Поморие, ул.”Камчия” № 9 еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 1000,00 /хиляда/ лева за покриване на щетите от битов инцидент-пожар.

 

 

 

         По т.48. от дневния ред: „ОС-811/19.12.2018г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Александър Страхилов Ковачев за медицински нужди” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1015/28.12.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Александър Страхилов Ковачев с постоянен адрес гр.Ахелой, общ.Поморие, ул.”Струма” № 10 еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (46-то заседание - решения.pdf)46-то заседание - решения.pdf750 КБ192 Сваляния