Решения от 47-то заседание проведено на 05.02.2019г.

на . . Посещения: 369

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ 47-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2019г.

 

/мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА 26.02.2019г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-43/18.01.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на община Поморие за 2019г.” с 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1016/05.02.2019г.

 

1.На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2019 г.,

 

ПМС № 344/21.12.2018г. за изпълнение на  Закона за държавния бюджет на РБългария за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общинският съвет – Поморие приема бюджета на Община Поморие за 2019 г. както следва:

 

1.1. По прихода в размер на 29 160 000 лв. /съгласно Приложение №1 /, в т. ч.:

 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  12 960 522 лв., в т.ч.:

 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани  дейности в размер на 12 384 213 лв.;

 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 576 309  лв., съгласно Приложение № 4

 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 16 199 478 лв., в т.ч. :

 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 6 650 700 лв.;

 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 7 232 871 лв.,

 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 102 400 лв., в т.ч.

 

1.1.2.3.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  102 400 лв.

 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 633 600 лв.

 

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки /Предоставени/в размер на  -914 292 лв., съгласно Приложение № 2.

 

1.1.2.6.Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на  -340 783 лв., в т. ч.

 

1.1.2.6.1. Получени трансфери в размер на 580 817 лв.

 

1.1.2.6.2. Предоставени трансфери в размер на –  -921600 лв.

 

1.1.2.7.Предоставена временна възмездна финансова помощ в размер на   -50 000 лв,

 

    съгласно Приложение №2

 

1.1.2.8. Друго финансиране в размер на   379 000 лв., съгласно Приложение №2

 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 2 505 982 лв., разпределен съгласно Приложение № 4 в т.ч. с целеви характер 1 000 000 лв.

 

1.2.По разходите в размер на 29 160 000 лв., разпределени по функции, дейности и

 

параграфи, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 12 960 522 лв.,

 

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи  1 537 767 лв.;

 

1.2.3. За местни дейности в размер на 14 661 711 лв.;

 

в т.ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 16 767 лв.

 

1.3. Утвърждава  бюджетно салдо по бюджета на общината , изчислено на касова основа в размер на    „-3 461 291” лв. съгласно Приложение № 2

 

2.Приема Програма за капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 3 010 290  лв., съгласно   Приложение № 5

 

2.1. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, сгласно Приложение № 5а

 

2.2. Приема индикативен разчет за КР предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско финансиране, съгласно Приложение № 6

 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2019 г. без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делагирани бюджети и определя:

 

3.1.Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, съгласно  Приложение № 7

 

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2019г. по Приложение № 7 са увеличени с до 10%, спрямо 2018 г., съответно  за общинска администрация и дейностите към нея, заплатите на кмета на Община Поморие, кметове по населени места, заместник-кметове и кметски наместник съгл. Приложение №8 и второстепенните разпоредители с бюджетен кредит считано от 01.01.2019г.

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

 

4.1.1. Членски внос26 600 лв.

 

4.1.2. Обезщетения и помощи по решение на ОС в размер на  - 10 000 лв.  

 

4.1.3. Транспорт на населението до гробищен парк и за намаление карти за вътрешноградски транспорт на лица в пенсионна възраст – 65 000 лв.

 

4.1.4. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на МБАЛ – Поморие в размер на 50 000 лв. за срок до 2 години.

 

4.1.5. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на СНЦ „МИГ – Поморие” в размер на 65 000 лв. за срок до 31.12.2019 г.

 

 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на финансовата помощ по т.т. 4.4,4.5.

 

4.2. Субсидии за :

 

4.2.1. Субсидии за спортни клубове /Приложение № 9/ и спортен календар съгласно  Приложение № 10

 

4.2.2. Субсидии за организации с нестопанска цел  64 500 лв., съгласно Приложение № 11

 

4.2.3. Субсидия за подпомагане на дейността на Народните читалища в размер на 30 000 лв.

 

 - ОбС Поморие задължава кмета на общината да назначи комисия за разпределение на средствата, съгласно т.4.1.от Закона за народните читалища

 

4.3.От кредита на дейност “Други дейности по социалното обслужване” да се осигурят средства в размер на 10 000 лв. за изпълнение на Общинска “Програма за детето”.

 

4.4. Културен календар на община Поморие за 2019 г. по Приложение № 12.

 

4.5. За юридически лица с нестопанска цел - РУП гр. Поморие - 9 000 лв. , Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Поморие - 3 000 лв. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства.

 

4. 6. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, определените субсидии могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

 

5. Приема следните лимити за разходи:

 

5.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

 

5.2. На всички работници и служители от Община Поморие да се осигурят средства за работно, униформено и представително облекло в размер на 300,00 лв. и съгл. ЗДСл.

 

5.3. Разходи за представителни цели в размер на 2% от издръжката на общинска администрация /§ 10 на дейност 122/ за Кмета на общината и  1% от издръжката на общинска администрация /§10 на дейност 122/ за Председателя на общински съвет.

 

5.4. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, както следва:

 

-За деца от 3 до 5 години в ЦДГ и ОДЗ  650 лв.

 

-За деца в подготвителни групи към ЦДГ и ОДЗ в размер на 650 лв.

 

-За деца в яслена група към ОДЗ в размер на 650 лв.

 

6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи.

 

6.1.За пътуване в границите на населеното място, когато това произтича от характера на    трудовата им дейност, съгласно Приложение № 13
6.2.За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и         квалификаци, изискващи се за съответната длъжност, съгласно Приложение № 13

 

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по  т. 6. и   размера  на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи;

 

6.3. Кметът на общшната или съответния ръководител на ВРБК, може със Заповед да определи служителите по т. 6.2, които да тъпуват с лично МПС, като в този случай отчитат съответните първични счетоводни документи /фактури/ за заредено гориво, но до размера на 85% от стойността на билетите или карти на обществения транспорт по съответното направление – от местоживеене до месторабота и обратно.

 

7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал   на Общинските предприятия, съгласно Приложение №14
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от  Европейския съюз за 2019 г. в размер на  14 175 191 лв., съгласно Приложение № 6

 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. и 2020 г., съгласно Приложение № 15

 

10. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Поморие съгласно Приложение № 16

 

10.1. Разчет за текущите разходи по кметства, съгласно Приложения № № 17, 18

 

10.2. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпроредители с бюджетни кредити, които не прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 19

 

11.Определя максималния размер на общинския дълг към края на 2019 г. -  18 000 000 лв.

 

13.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета на общината в размер до 21 739 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 3 040 000 лв.

 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г., в размер до 22 650 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 8 900 000 лв.

 

15. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 г. в размер на 845 806 лв., съгласно Приложение № 20

 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г. в размер на 176 075 лв.

 

17. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

 

17.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност

 

17.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

 

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи

 

17.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

 

18.Възлага на кмета:

 

18.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

 

18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението

 

18.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи

 

18.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

 

18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

 

19.Упълномощава кмета:

 

19.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални плавила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

 

19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на обшинския план за развитие

 

19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти

 

19.4. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансинрани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и  други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

 

19.4.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019 година.

 

19.4.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

 

19.4.3.При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от ЗПФ

 

19.4.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

 

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да

 

разработят и представят в срок до 20 работни дни  конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет

 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №  21.

 

22.В капиталовата програма /Приложение № 5/ след дейност 759 да се добави нова дейност 619, § 52-00 – Проектиране, изработване и монтаж на бюст паметник  на Иван Вазов в двора на СУ „Иван Вазов” гр.Поморие – 19 500лв., като средствата се вземат от дейност 606 – ОР улици и там сумата от 55 000лв. да стане на 35 500лв.

 

23.От Приложение № 9 да отпадне спортен клуб по борба гр. Ахелой – 3000лв. и средствата да се разпределят, както следва:

 

- Турнир по народни борби /Приложение № 10/  + 2000лв. и сумата става 4000лв.

 

- Спортен клуб по борба „Спартак” /Приложение № 9/ + 1000лв. и сумата става 5000лв.

 

24.От Приложение № 9 да отпадне шахматен клуб „Алехин” Поморие – 1000лв., като сумата да се прибави към шампионат по мотокрос в Приложение № 10 и там средствата стават 21 000лв.

 

25.От Приложение № 9 да отпадне футболен клуб „Каблешково-2018” - 3000лв., като сумата да се прехвърли в Приложение № 9 - субсидии спортни клубове по наредба и там средствата да станат 70 620лв.

 

26.От Приложение № 9 /субсидии спортни клубове по наредба/ да отпаднат:

 

- ветроходен клуб „Поморие;

 

- спортно-туристически яхт клуб Поморие;

 

- мото спорт „Черно море”.

 

27.От Приложение № 10 да отпадне ден на българския спорт – турнир по шах – 1000лв., като сумата да се добави в ден на българския спорт – празник „Мама, татко и аз” в Приложение № 10 и там средствата да станат 4000лв.

 

28.От Приложение № 10 да отпадне спортен празник  „Детство мое” /детски градини/ – 1500лв., като сумата  да се добави към ученически игри 2018/2019г. в Приложение № 10 и там средствата да станат 10 500лв.

 

29.От Приложение № 10 да отпадне международен турнир по тенис на маса – 3000лв., като сумата да се разпредели, както следва:

 

- награждаване на 10-те най-добри спортисти  в Приложение № 10 + 1000лв. и сумата става 7000лв.;

 

- спортна инициатива „Да раздвижим Поморие” в Приложение № 10 + 1500лв. и сумата става 3000лв.

 

- национален турнир по спортно ходене за всички възрасти  в Приложение № 10 + 500лв. и сумата става 3500лв.

 

30.От Приложение № 10 да отпадне фехтовален празник „Поморие” – 2000лв. и  средствата в размер на 2000лв. да отидат в ново мероприятие „Черноморска колоездачна лига – Каблешково”.

 

31.От Приложение № 12 – културен календар да отпаднат следните мероприятия:

 

-концерт за посрещане на слънцето „Джулай морнинг” 2019” от Приложение № 12.ІІ с предвидена сума 4000лв.;

 

-фолклорен фестивал „Поморие 2019” от Приложение № 12.ІІІ с предвидена сума 3000лв., като сумата от отпадналите мероприятия в размер общо на 7000лв. да се разпредели, както следва:

 

- хоро край поморийския бряг в Приложение № 12.ІІ + 1000лв. и сумата става 4000лв.;

 

- фестивал на меда в Приложение № 12.ІІ + 500лв. и сумата става 2000лв.;

 

- национална седмица на морето, море от вино и Яворови дни в Приложение № 12.І + 3500лв. и сумата става 18 000лв.;

 

- международен пленер живопис „Светът е море” в Приложение № 12.ІІІ + 2000лв. и сумата става 7000лв.

 

32.От автомобилно и моторно шоу 2019г. от Приложение № 12.ІІ  с предвидена сума 5000лв. да се вземат 1000лв., които да се разпределят, както следва:

 

- организация на инвалидите в Приложение № 11 + 500лв. и сумата става 1500лв.;

 

- към Приложение № 11 да се добави – фондация 25 века „Поморие” и там да се предвидят 500лв.

 

33.Автомобилно и моторно шоу 2019г. в Приложение № 12.ІІ остава със сумата от 4000лв.

 

34.В проекта за решение в Приложение № 11 – субсидии за организации с нестопанска цел сумата от 63 500лв. да стане 64 500лв.

 

 

 

         По т.2. от дневния ред: „ОС-26/14.01.2019г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”- Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обект в ТЦ „Свети Георги” в УПИ ІХ, кв.150 по кадастралната карта на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1017/05.02.2019г.

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.18, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг,  за  отдаване  под наем, за срок от 8 /осем/ години на  следният  обект съгласно приложената схема, както следва:

 

1.Помещение на площ от 93.23 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на 932,30 лв. без вкл. ДДС или 1118,76 лв. с вкл.ДДС

 

2. В тръжните условия да бъде изрично заложено условие за извършване на преустройство на обекта от магазин в аптека, в съответствие с изискванията на българскто законодателство, за сметка на спечелилият търга участник.

 

ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 

1.Право на участие в търга имат физически или юридически лица, регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателството на държава- членка на Европейския съюз. 

 

          2. Да използват имота само по предназначение за аптека.

 

         III. Депозит за участие в търга  10% от началната годишна наемна цена.

 

         IV. Стъпка на наддаване 10% от  началната тръжна месечна наемна цена.

 

         V. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

VІ. Схемата от проекта е неразделна част от настоящото решение.

 

VІІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

         По т.3. от дневния ред: „ОС-28/15.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52 в гр. Каблешково, община Помориес 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1018/05.02.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т. 10 и 12 от ЗМСМА, Общински съвет Поморие на основание чл.21, ал.1, т. 10 и 12 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение за "Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52 в гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас" по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

2.Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

 

3.Общински съвет – Поморие задължава Община Поморие да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.

 

4.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

5.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

         По т.4. от дневния ред: „ОС-29/15.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване – паркове в с.Лъка, с.Александрово, с.Медово, с.Страцин и с.Порой” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1019/05.02.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т. 10 и 12 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение за "Обновяване на площи за широко обществено ползване- паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие" по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

2.Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

 

3.Общински съвет – Поморие задължава Община Поморие да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.

 

4.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

5.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

        По т.5. от дневния ред: „ОС-30/15.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на ул.”Искър”, гр.Ахелой” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1020/05.02.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т. 10 и 12 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Община Поморие с проектно предложение за "Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой" по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

2.Общински съвет – Поморие декларира че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

 

3.Общински съвет – Поморие задължава Община Поморие да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ.

 

4.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

5.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

         По т.6. от дневния ред: „ОС-44/18.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център І” ЕООД гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1021/05.02.2019г.

 

І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински Съвет - Поморие в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Медицински център 1" ЕООД - гр.Поморие реши да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Медицински център 1" ЕООД - гр.Поморие.

 

1.Обект на конкурса: Избор на управител на общинско търговско дружество „Медицински център 1" ЕООД - гр.Поморие.

 

2.Изисквания към кандидатите:

 

2.1.да притежава образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина, с призната специалност ;

 

2.2.да имат най – малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар;

 

2.3.да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

3.Необходими документи:

 

3.1. копие от документ за самоличност;

 

3.2. европейски формат на автобиография;

 

3.3. медицинско удостоверение – за кандидатите, които за срок по – дълъг от 3 (три) месеца са преустановили трудовата си дейност;

 

3.4. документ за завършено образование – квалификационна степен „магистър” по медицина и придобита специалност;

 

3.5.документ, доказващ наличието на изискуемия трудов стаж;

 

3.6.медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.

 

4. Програма на кандидата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като за целта лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.

 

5.След издаване на Заповед на Кмета на Община Поморие заявленията за участие в конкурса, в свободен текст, заедно с необходимите документи и програмата на кандидата за развитие се подават в запечатан, непрозрачен плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване в Центъра за административно обслужване на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

 

6. Информация относно темите – предмет на събеседването може да се получи от Центъра за административно обслужване на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

 

7. Конкурсът да се проведе на три етапа:

 

Етап I: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

 

Eтап II: представяне на кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

 

Етап III: събеседване с кандидатите.

 

8.Утвърждава проект за договор за възлагане управлението на общинското търговско дружество „Медицински център 1" ЕООД - гр.Поморие по чл.2, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000г., неразделна част от настоящото решение, като определя размера на възнаграждението на управителя да бъде 280 % от отчетната средна месечна брутна заплата в заведението.

 

9. Проекта на договора, ведно със структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на общинското търговско дружество „Медицински център 1" ЕООД - гр.Поморие да се представи на кандидатите в срока по т.6

 

II.1. Назначава комисия за провеждане на конкурса в състав:

 

Председател: Женя Неделчева Караилиева-Георгиева – Управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД

 

Секретар: Росица Димитрова Стоева -     Началник отдел „АИО” в Община Поморие

 

Членове:  представител на РЗИ – Бургас

 

д-р Васил Милтиядов Костадинов    -   магистър по медицина

 

Любо Пеев Липчев - Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социални дейности  в Общински съвет – Поморие.

 

         2.Комисията за осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 

         3. За всяко свое заседание комисията да изготвя протокол, който се представя на Кмета на Общината за утвърждаване.

 

         III. Решението в част I да се публикува в един централен ежедневник, в един местен всекидневник и на сайта на Община Поморие.

 

         IV. Възлага на Кмета на Община Поморие организацията на конкурсната процедура.

 

V. С оглед на обстоятелството, че с настоящото решение се предприемат мерки за стабилизиране на „Медицински център 1" ЕООД - гр.Поморие, за обезпечаване на нормалната дейност на лечебното заведение, което би засегнало негативно осигуряването на живота и здравето на гражданите и защитата на особено важни обществени интереси е налице необходимостта в проекта за Решение да бъде включено разпореждане за предварителното му изпълнение по чл.60 ал.1 от Административно процесуалния кодекс. Всичко това  е с оглед необходимостта от предприемане незабавни действия за сключване на договор  с НЗОК  за 2019 година.

 

 

 

         По т.7. от дневния ред: „ОС-07/04.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1022/05.02.2019г.

 

1.На основание, чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, при спазване изискванията на чл. 75 – 79 от Административно процесуалния кодекс и чл. 11, ал. 1 и ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове,Общински съвет – Поморие отменя Наредба №2 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Поморие е приета с Решение № 136 на заседание на Общински съвет Поморие, проведено на 04.12.2000г. изм. с Решение № 305/17.04.2002г., изм. с Решение № 114 и № 115/04.06.2004г., изм. с Решение № 243/13.06.2008г., изм. с Решение № 230/28.06.2012г., изм. с Решение № 380/08.11.2012г., изм. с Решение № 447/08.02.2013г., изм. с Решение № 647/21.06.2013г., изм. с Решение № 992/29.04.2014г., изм. с Решение № 1482/30.07.2015г., изм. с Решение № 1483/30.07.2015г., изм. с Решение № 65/28.01.2016г., изм. с Решение № 410/13.12.2016г., изм. с Решение № 620/29.08.2017г.

 

 

 

2. Приема Наредба №2 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Поморие.

 

 

 

         По т.8. от дневния ред: „ОС-24/11.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на Наредба № 4 за дейността на полската охрана по опазване на земеделските имоти в Община Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1023/05.02.2019г.

 

         На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие отменя изцяло Наредба № 4 за дейността на полската охрана по опазването на земеделските имоти в Община Поморие, приета с Решение № 255 по Протокол № 4/16.06.1998г. на Общински съвет – Поморие, изм.с Решение № 44/28.03.2000г., изм. с Решение № 112/04.06.2004г.

 

 

 

         По т.9. от дневния ред: „ОС-38/18.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 7 за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1024/05.02.2019г.

 

            1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23 от Закона за пътищата, при спазване на изискванията на чл.75-79 ат Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.1 и ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие отменя Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие, приета с Решение № 390/20.12.2008г.,  изм. с Решение № 619/29.08.2017г. на ОбС – Поморие, изм. с Решение № 1581/13.10.2017г. на Административен съд – Бургас.

 

                2.Приема Наредба № 7 за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие.

 

         3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

         По т.10. от дневния ред: „ОС-40/18.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на решение № 998/28.12.2018г. на Общински съвет – Поморие, относно провеждане на конкурс за възлагане  на извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр.Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче по определени маршрути за движение” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1025/05.02.2019г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинския съвет – Поморие отменя  решение № 998/28.12.2018 г. прието с протокол № 46/28.12.2018  г. на Общински съвет-Поморие.

 

 

 

         По т.11. от дневния ред: „ОС-41/18.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за провеждане на конкурс за прием на документи за извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр.Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче” по определени маршрути за движение” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1026/05.02.2019г.

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, както и на чл.24 „г" от Закона за автомобилния превоз и Решение на ОКБД - по т.2 от протокол №3/17.04.2014г., Общински съвет-Поморие възлага на Кмета на Община Поморие или на упълномощено от него лице да проведе конкурс за възлагане на извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство - панорамно влакче” по определени маршрути за движение, при следните условия:

 

І.Услугата „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче”, да се извършва по следните маршрути:

 

МАРШРУТ 1:

 

 •  Начална спирка - ул. „П.К.Яворов" 76;

 •  спирка - ул. „П.К.Яворов" –„ Стария кей”;

 •  спирка - ул. „П.К.Яворов" – „Пасажерско пристанище”;

 •  спирка -ул. „П.К.Яворов"- „Рибарско пристанище”;

 •  спирка - ул. „Крайбрежна" 9;

 •  спирка   - ул. „Крайбрежна"-„Четвърти вълнолом”

 •  спирка - ул. „Цар Петър"- Паркинг Община Поморие

 •  спирка - ул."Европа"- Стадион;

 •  спирка -  ул."Европа"- Музей на солта;

 •  Крайна спирка- ул. „П.К.Яворов" 76

  МАРШРУТ 2:

 •  Начална спирка - ул. „П.К.Яворов" 76;

 •  спирка - ул. „П.К.Яворов" –„ Стария кей”;

 •  спирка - ул. „П.К.Яворов" – „Пасажерско пристанище”;

 •  спирка -ул. „П.К.Яворов"- „Рибарско пристанище”;

 •  спирка - ул. „Крайбрежна" 9;

 •  спирка   - ул. „Крайбрежна"-„Четвърти вълнолом”

 •  спирка - ул. „Европа"- „Помпата”

 •  спирка - ул."Европа"- Стадион;

 •  спирка -  ул."Европа"- Музей на солта;

 •  Крайна спирка- ул. „П.К.Яворов" 76

 

ІІ.Услугата „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство - панорамно влакче”, следва да се извършва с два броя атракционни панорамни автовлакчета със следните изисквания към техническите параметри на превозното средство

 

ЛОКОМОТИВ – 2 бр.

 

 • Максималната скорост за локомотива: до 25 км/ч;

 • Двигателят: да е бензин , дизел , газ или с метанова уредба, от 1590 до 2378 кубика, до 93кB, до 5300 оборота в минута.;

 • Скоростна кутия: механична, мин. 4 скорости + задна.

   Параметри на локомотива:

 

 • Дължината: от 3800 до 4800 мм

 • Ширина: от 1600 до 1780 мм

 • Височина: от 1900 до 2100 мм

 

 • Междуосие: от 2400 до 2700 мм

 • Тегло: от 1460 до 1980 кг

 • Двойна раздатка: 4х4

 • Хидравличен волан

 • Гуми и джанти: от R 15“ до R 17‘‘

 • 1 бр. Камбана

 • Брой седящи места на водача: 1

 • Шаси: Носеща структура от стоманени профили външна висококачествена обвивка боядисана.

 • Спирачната система: хидравлични спирачки с барабани и разделителна система върху четирите колела. Спирачките да са ратифицирани според нормативите за сигурност на Република България, със стандарт EU 71/320.

 • Каросерията - позволяваща максимална устойчивост на всяка кондиция на пътя. Вътрешно обтягане със стоманени тръби с вариращо  сечение с дебелина  мин. 2 мм., монтирани по дължината на вътрешният профил на каросерията с цел да  подсили здравината.

 • Кабината – да е снабдена с една седалка за централно управление, осветление и сигнална лампа на покрива.

  ВАГОН – 4 бр.

 • Вагонът – капацитет от 20 до 28 бр. седящи места с облегалки от дунапрен, тапицерия – кожа или пластмасови седалки; Обезопасителни колани или обезопасителна система за седящи места; Система за сядане гръб с гръб или в посока на движението

 • Шаси: Профилирана поцинкована подсилена система за пода и външна обвивка от висококачествен боядисан материал

 • Oкачване на амортисьорите. Подът - от алуминиева рифелова ламарина

 • Спирачна система – дискова. Хидравлични дискови спирачки на четирите колела, както  и 1 бр. авариен обезопасителен синджир и 1 бр. проволка минимум 4 мм. между ремаркетата

 • Авариен и стоп бутон

  Параметри на вагоните:

 • Ширина – от 1700 до 1 800 мм

 • Височина -1900 до 2210 мм

 • Дължина – от 3800 до 4500 мм

 • Ширина на тавана – от 1 800 до 1 940 мм

 • Дължина на седалката – 1600 до 1700 мм

 • Ширина на седалката или седалките (ако са единични ) – от 430 до 860 мм

 • Дължина на облегалката- от 1600 до 1700 мм

 • Ширина на облегалката – от 100 до 180 мм

 • Гуми и джанти: от R 13“ до R 14‘‘

  ІІІ. Офертите на участниците ще се оценяват по следните показатели:

 

Показател

Тежест в КО

1

Финансов показател - цена на билет

30%

2

Технически показател

70%

2.1

Енергиен източник

30

2.2

Време за реакция при повреда

30

2.3

Екологична категория

20

2.4

Оборудване за трудноподвижни лица - платформа за инвалиди

20

 

 

 

КО (Комплексната оценка) се изчислява по формулата: КО=[(К1 х 0.03) + (К2 х 0.07)] x10

 

Максимална комплексна оценка   КО  е 100 точки.

 

Показател 1: единична цена  на билета; / К1 / тежест: 30 %

 

         Оценката по  показател К1се определя по следния начин: - ед.цена за еднопосочен билет:

 

Участник предложил 3 лева/ билет получава 30 точки;

 

Участник предложил 2 лева/ билет получава 50 точки;

 

Участник предложил 1 лев/ билет получава 100 точки.

 

Максимална оценка по този показател К1  е 100 точки.

 

Забележка: Деца от 0г. до 3г. – пътуват безплатно. Деца от 3 навършени години  до 7 г. пътуват с отстъпка 50% от стойността на билета.

 

Показател 2: Техническо предложение; /К2/  тежест:  70 %

 

Методика за образуване на Показател К2 се изчислява по формулата К2=(2.1+2.2+2.3+2.4)

 

Оценката по показател 2.1 се изчислява както следва:

 

Участник Предложил Влакче с Енергиен източник бензин и пропан бутан/метан получава30 точки;

 

Участник Предложил Влакче с Енергиен източник бензин получава 20 точки;

 

Участник Предложил Влакче с Енергиен източник дизел получава 5 точки;

 

Оценката по показател 2.2 се изчислява както следва:

 

Време за реакция при повреда:

 

Време за реакция до 1 час получава 30 точки;

 

Време за реакция до 4 часа получава 20 точки;

 

Време за реакция до 8 часа получава 10 точка;

 

Време за реакция до 24 часа получава 0 точки.

 

Оценката по показател 2.3 се изчислява както следва:

 

Участник предложил Влакче с Екологична категория Евро 5 или 6 получава 20 точки;

 

Участник предложил Влакче с Екологична категория Евро 4 получава 10 точки;

 

Участник предложил Влакче с Екологична категория Евро 3 или по-ниска получава 0 точки;

 

Оценката по показател 2.4 се изчислява както следва:

 

Участник предложил Влакче с Оборудване за трудноподвижни лица - платформа за инвалиди получава 20 точки;

 

Участник предложил Влакче без Оборудване за трудноподвижни лица - платформа за инвалиди получава 0 точки.

 

Максимална оценка по този показател К2 е 100 точки.

 

ІV. Срокът за извършване на услугата „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр. Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче”, започва да тече от 01.06.2019 г. Услугата ще се извършва за период от 4 (четири) месеца през летния сезон за осем календарни години 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г. и 2026г. както следва:

 

1. за периода от 01.06.2019 г. до 30.09.2019 г.;

 

  2. за периода 01.06.2020 г. до 30.09.2020 г.;

 

3. за периода от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г.;

 

4. за периода от 01.06.2022 г. до 30.09.2022 г.;

 

5. за периода от 01.06.2023г. до 30.09.2023 г.;

 

6. за периода от 01.06.2024г. до 30.09.2024 г.;

 

7. за периода от 01.06.2025г. до 30.09.2025 г.;

 

8. за периода от 01.06.2026г. до 30.09.2026 г.

 

  Крайният срок за извършване на услугата е 30.09.2026 г.

 

V. Желаещите да извършват услугата представят следните необходими документи:

 

1.Оферта на кандидата.

 

2. Свидетелство за регистрация на превозното средство – локомотив (влекач).

 

3. Документ за преминал годишен технически преглед.

 

4. Застраховка на местата на водача на пътниците за времето на извършване на дейността от 01.06 до 31.09.2019 г., като спечелилият участник се задължава на сключва застраховката за целия период на извършване на услугата.

 

5.Застраховка на местата на водача на пътниците за времето на извършване на дейността от 01.06 до 31.09.2019 г., като спечелилият участник се задължава на сключва застраховката за целия период на извършване на услугата.

 

6.Участникът да бъде сертифициран от акредитирана институция за управление на качеството, управление на околната среда, т. е. да притежава следните сертификати:

 

a) Участникът следва да притежава сертификация пo ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на производството на транспортна техника;

 

б) Участникът следва да притежава сертификация no ISO 14001:2015 - система за опазване на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на производството на транспортна техника;

 

7. Снимков материал на съоръжението;

 

8.Декларация за съхранение и обработка на личните данни;

 

9.Декларация съгласие с проекта на договора.

 

Общински съвет-Поморие избира трима представители за членове на комисията при избор на изпълнител, както следва:

 

1. Милена Енева Георгиева

 

2.Катя Аргирова Христофорова

 

3.Илиан Христов Щерев

 

Резервен член: Ива Димитрова Кусева

 

 

 

         По т.12. от дневния ред: „ОС-54/24.01.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1027/05.02.2019г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10 във връзка с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общински съвет – Поморие приема вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Поморие.

 

 

 

         По т.13.1. от дневния ред: „ОС-72/29.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно упълномощаване кмета на община Поморие подписва запис на заповед за проект „Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1028/05.02.2019г.

 

         1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 129 435,45лв. /сто двадесет и девет хиляди четиристотин тридесет и пет лева и четиридесет и пет ст./ за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-10 от 25.01.2017г., по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., за проект „Споразумение за  изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие” сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

 

         2.Възлага на Кмета на Община Поморие да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № РД 50-10 от 25.01.2017г. и да ги представи през ДФ „Земеделие”.

 

 

 

По т.13.2 от дневния ред: „ОС-79/31.01.2019г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно кандидатстване на кметство Ахелой по мярка 2.1 „Побратимяване на градове” по направление: Демократична ангажираност и гражданско участие: Насърчаване на демократичното и гражданското участие на граждани на ниво ЕС от програма „Европа за гражданите” 2014-2020г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1029/05.02.2019г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т. 10 и 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие взема решение за кандидатстване от страна на Кметство Ахелой, Община Поморие в  партньорство с град Аяк, Унгария; град Чешанов, Полша и град Фаркашлака, Румъния с проектно предложение "Перспективи за младите хора в Европа след Европейските избори 2019г.: Позитивно мислене и дебати относно Евроскептицизма" по процедура за кандидатстване по мярка 2.1 “Побратимяване на  градове”, Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: Насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на ниво ЕС от програма „Европа за гражданите“ 2014—2020 г.

 

2.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Кметство Ахелой, Иван Георгиев, да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, както и последващата реализация на проекта.

 

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.13.3. от дневния ред: „ОС-84/04.02.2019г. -  Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно дарение на имот с проектен идентификатор 00833.11.422 по КККР на гр.Ахелой в полза на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1030/05.02.2019г.

 

         1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.1 от ЗОС и чл.7 от Наредба № 1 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема дарение по силата на което Теодор Александров Цветков и Рада Владимирова Сеченска прехвърлят безвъзмездно в полза на Община Поморие, правото на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор ПИ 00833.11.422 по КККР на гр.Ахелой, целият на площ от 356кв.в.

 

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (47-мо заседание - решения.pdf)47-мо заседание - решения.pdf561 КБ164 Сваляния