Решения от 7-то заседание проведено на 25.02.2016г.

на . . Посещения: 739

Р Е Ш Е Н И Я


ОТ СЕДМОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.02.2016г.

 

/мандат 2015-2019г./

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 17.03.2016г.

                                                                 


        По т.1. от дневния ред: „ОС-227/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно покана за общо събрание на съдружниците в „Кабланд” ООД”  с се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 76/25.02.2016г.


         1.На основание чл21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, т.2 от наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие взема решение да упълномощи Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, като представител на Общината в Общото събрание на съдружниците в „Кабланд” ООД да предложи в дневния ред на събранието, което ще се проведе на 25.02.2016г. да се разгледа точка Разни, в която да се даде предложение за прехвърляне на дружествените дялове на общината на ЕНДЖИБИ КОНСУЛТИНГ ООД чрез изкупуване.


         2.Упълномощава Иван Алексиев да гласува по направеното предложение в дневния ред на събранието, които ще се проведе на 25.02.2016г. по точка Разни, относно предложение за прехвърляне на дружествен дял на общината на ЕНДЖИБИ КОНСУЛТИНГ ООД чрез изкупуване на дружествените й дялове да гласува съобразно интересите на Община Поморие.


         3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


 


 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ


 

 

Изтегли:
Свали този файл (7-мо заседание.pdf)7-мо заседание.pdf150 КБ383 Сваляния