Решения от 8-то заседание проведено на 26.02.2016г.

на . . Посещения: 2814


Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2016г.

/мандат 2015-2019г./ 

 


Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 17.03.2016г.


          По т.1. от дневния ред: „ОС-83/03.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост” с 12 гласа „за”, 5 гласа „против”, 3 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 77/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от ЗОС и съгласно чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема оценката в размер на 306600,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от „Арси Христофоров и Бойчев” ООД на общински имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 57491.503.578 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ кв.18а по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 600кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 5772/16.11.2015г.  


По т.2. от дневния ред: „ОС-128/07.01.2016г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно ползване на горите собственост на Община Поморие през 2016г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 78/26.02.2016г.

На основание чл.5, ал.1 и чл.71, ал.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии-държавна и общинска собственост, Общински съвет – Поморие приема обемът на годишното ползване на дървесина през 2016г. в горите собственост на Община Поморие в размер на 7 500куб.м. маса с клони в т.число:

 • чрез добив  и продажба на добитата дървесина – 5 700куб.м.  маса с клони

- чрез продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.38 от Наредбата за възлагане на дейностите в горите – 1800куб.м. маса с клони

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-129/07.01.2016г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно промяна на ценоразпис за продажба на дървесина в горите собственост на Община Поморие през 2016г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 79/26.02.2016г.

На основание чл.5, ал.1 и чл.66, ал.2, т.3, чл.71, ал.1, т.4, т.6 от  Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, Общински съвет – Поморие приема

1.Промяна на ценоразпис за продажба на дървесина на корен, считано от 01.01.2016г., както следва

Иглолистна дървесина на корен – увеличение с 3лв. на куб.м. за всички видове асортименти;

Широколистните остават без промяна – на същите стойности.

2.Промяна на ценоразпис за продажба на дървесина добити на временен склад, считано от 01.01.2016г., както следва:

Дърва за огрев – за местното население по списъци изготвени от кметовете на населени места от 28лв. без ДДС на 33лв. без ДДС;

Дърва за огрев от дъб и цер – за свободна продажба след изпълняване на горните списъци за дърва за огрев от 33лв. без ДДС на 38лв. без ДДС;

Технолог.дървесина от дъб и цер – за свободна продажба след изпълняване на горните списъци за дърва за огрев от 36 лв. без ДДС на 41лв. без ДДС;

Дърва за огрев от бук и габър – за свободна продажба от 25 лв. без ДДС на 30 лв. без ДДС;

Технолог.дървесина от бук и габър – за свободна продажба от 28лв. без ДДС на 33 лв. без ДДС.

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-130/07.01.2016г.  - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно упълномощаване на горски стражари да издават превозни билети за транспортиране на дървесина” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 80/26.02.2016г.

На основание чл.221, ал.2, т.2 от Закона за горите, Общински съвет – Поморие упълномощава:

1.Николай Костадинов Талигаджиев – горски стражар – да издава превозни билети за дървесина добита от горски територии, собственост на Община Поморие.

2.Диян Неделчев Милев - горски стражар – да издава превозни билети за дървесина добита от горски територии, собственост на Община Поморие.

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-180/21.01.2016г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделска земя в землището на гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 81/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ,  във връзка с чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок до  десет стопански години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

№ по ред

Поземлен имот с идентификатор №

землище

Площ

/кв.м/

Първоначална тръжна цена

лв/дка

Стъпка на наддаване

1

35033.18.495-неизползвана нива

гр. Каблешково

76467

28.00

10% от опре-делената ПТЦ

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-184/21.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно наредба за изменение и допълнение на Тарифа № 1 и тарифа № 2 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 82/26.02.2016г.

1.На основание чл.6 и чл.8 от ЗМДТ , във връзка с чл.21, ал. 1, т. 7 чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Тарифа 1 и Тарифа 2 към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

                  § 1.   Точка 6, 6.1, 6.2., 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4. от Тарифа 1 се отменят.

           § 2.  В Тарифа 2 се внасят следните изменения и допълнения:

               Буква „Б”, точка 9 се изменя по следния начин:

                  9. Копирни и други услуги

                  9.1.   Спирала от Ø6 до Ø14 – 0.50 лв.

                  9.2.   Спирала от Ø16 до Ø25 – 1.31 лв.

           9.3.   Картон шегрен – 0.54 лв.
9.4.   Опушена корица – 0.70 лв.

           9.5.   Ламинат А4 – 0.8

           9.6.   Ламинат А3 – 1,44 лв

           9.7.   Папки цветни – 0.50 лв

           9.8.   Джобове – 0.08 лв.

           9.9.   Едностранно копиране А4 – 0.10 лв.

           9.10. Двустранно копиране А4 – 0.16 лв.

           9.11. Едностранно копиране А3 – 0.20 лв

           9.12. Двустранно копиране А3 – 0.26 лв.

           9.13. Копиране при размер на листа до 62см – 1.58 лв./л.м.

           9.14. Копиране при размер на листа до 92см – 2.18 лв./л.м.

          9.15. Принтиране при ширина на ролката 620мм – 1.30 лв./л.м.

          9.16. Принтиране при ширина на ролката 914мм – 1.80 лв./л.м.

          9.17. Сгъване на чертежи – 0.20 лв./бр.

          9.18. Рязане на чертежи – 0,20 лв./бр.

          9.19. Подлепяне на чертежи – 0.10 лв./бр.

          2. В буква „Г”, точка 12 сумата „100 лв.” се заменя с „30лв.”

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-190/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на имот с проектен идентификатор 57491.18.724 по КККР на гр.Поморие, с предназначение ,,за улица”, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-812/24.08.2015г. на Кмета на Община Поморие ПУП-ПРЗ в полза на Община Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 83/26.02.2016г

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет гр.Поморие приема дарение, по силата на което Максим Станиславов Попчев прехвърля безвъзмездно в полза на Община Поморие, правото на собственост върху новообразувания поземлен имот с проектен идентификатор 57491.18.724 по КККР на гр.Поморие, нав площ от 211кв.м., с предназначение „за улица”, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №РД-16-812/24.08.2015г. на Кмета на Община Поморие.

 

По 8. от дневния ред: „ОС-193/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие на Общински съвет – Поморие  за отписване на 360 кв.м. от УПИ ІХ в кв.22 по плана на гр.Ахелой /ПИ с идентификатор 00833.501.284 по КККР на гр.Ахелой/” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 84/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за отписване на 360кв.м. от общински недвижим имот, а именно УПИ IX в кв.22 по плана на гр.Ахелой (ПИ с идентификатор 00833.501.284 по КККР на гр.Ахелой), съгласно влязло в сила Решение на Бургаски окръжен съд от 05.07.1993г. и Нотариален акт за собственост №27, том I, дело 38/1996г.

 

        По т.9. от дневния ред: „ОС-219/08.02.2016г.-Докладна записка от инж.Мариана Музакова-Директор на ОП ,,СУОИ” - Поморие, относно провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на общински обект в търговски център ,,Свети Георги” в УПИ IX, кв.150 по кадастралната карта на гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 85/26.02.2016г.

І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 ал. 1 и 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг ,  за  отдаване  под наем, за срок от 5 /пет/ години на   следните обекти съгласно приложената схема, както следва:

  1.Павилион за вестници и списания  на площ от 3.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на  32,00лв. без вкл.ДДС или 38,40 лв.с вкл. ДДС.

2.Санитарен възел с помещение на площ от 13,58 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на 135,80 лв. без вкл.ДДС или 162,96 с вкл. ДДС.

ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

 1. Всички обекти да се използват съгласно посоченото предназначение.
 2. В публично оповестения явен търг за обектите могат да участват физически или  юридически лица регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект .
 3. Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на     задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП

 III. Депозит за участие в търга  10% от началната годишна наемна цена.

       IV. Стъпка на наддаване 10% от  началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

       V . Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

.Схемата е    неразделна част от настоящото решение.

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-220/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Тарифа за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 86/26.02.2016г.

1.На основание  чл.21, ал.1 т.7  от ЗМСМА, чл.25 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие,  Общински съвет – Поморие  дава съгласие Тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение да бъде  изменена и допълнена както следва:

2. В чл.2, ал.1 т.25 да се промени от „Имоти в регулация с поставени бунгала за отдих и туризъм /наемите да се начисляват за летните месеци-юни, юли, август и септември/ на     „Имоти в регулация с поставени бунгала за отдих и туризъм наемите да се начисляват за цялата година”.

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-221/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, разположен върху терен общинска собственост” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 87/26.02.2016г.

   І.На основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с  чл.14 ал.1, ал. 2 и ал.3 от ЗОС  и чл.18 ал.1 и чл. 63 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление  разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Поморие,  Общински съвет - Поморие   възлага на Кмета на Община Поморие  да  проведе публичeн търг с явно наддаване за отдаване под наем на един брой обект (павилион), разположен на терен - общинска собственост, находящ се в ТЗ „Млекопреработване”  в гр. Поморие, а именно: павилион за продажба на сувенири, на площ 14, 44 кв. м. за срок от 5  (пет) години при начална месечна наемна цена в размер на 173, 28 лв.с вкл. ДДС,  определена съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена с вкл.ДДС.

 ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

1. В обекта по т.І може да се осъществява търговска дейност съобразно определеното предназначение.

2.  В публично оповестения търг могат да участват физически или юридически лица- търговци регистрирани по ТЗ.

 3. Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.

            4.Определя депозит за участие в търга  в размер на 10% от началната годишна наемна цена.

            ІІІ. Спечелилия търга заплаща месечна  такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигнатата месечната наемна цена .

             ІV. Схемата е  неразделна част от настоящото решение.

 

         По т.12. от дневния ред: „ОС-222/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот -частна общинска собственост на Алеко Димитров от с.Гълъбец” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 88/26.02.2016г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4 т. 4, чл. 49а от ЗОС, чл. 43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр.Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Алеко Апостолов Димитров,  с постоянен адрес с.Гълъбец, ул.”Родопи” №24, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от Комисията за картотекиране, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 80кв.м. в УПИ XIV в кв.34 по плана на с.Гълъбец, целият имот на площ от 500кв.м. и актуван с АЧОС №4907/30.07.2010г.

            Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 100.00лв. /без ДДС/.

 

         По т.13. от дневния ред: „ОС-223/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот -частна общинска собственост на Райко Борисов от с.Гълъбец” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 89/26.02.2016г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4 т. 4, чл. 49а от ЗОС, чл. 43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр.Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Райко Христов Борисов, с постоянен адрес с.Гълъбец, ул.”Родопи” №24, картотекиран като лице с установени жилищни нужди от Комисията за картотекиране, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 80кв.м. в УПИ XVII в кв.34 по плана на с.Гълъбец, целият имот на площ от 500кв.м. и актуван с АЧОС №4910/30.07.2010г.

            Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 100.00лв. /без ДДС/.

            2.Решението по т.1 отменя предходно влязло в сила Решение №1107/04.08.2014г. на Общински съвет – гр.Поморие.

 

         По т.14. от дневния ред: „ОС-224/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот - частна общинска собственост на Анка Гавазова от с.Гълъбец” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 90/26.02.2016г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4 т. 4, чл. 49а от ЗОС, чл. 43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр.Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Анка Симионова Гавазова, с постоянен адрес с.Гълъбец, ул.”Витоша” №4, картотекирана като лице с установени жилищни нужди от Комисията за картотекиране, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 80кв.м. в УПИ XVII            I в кв.34 по плана на с.Гълъбец, целият имот на площ от 500кв.м. и актуван с АЧОС №4911/30.07.2010г.

            Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 100.00лв. /без ДДС/.

            2.Решението по т.1 отменя предходно влязло в сила Решение №1112/04.08.2014г. на Общински съвет – гр.Поморие.

 

         По т.15. от дневния ред: „ОС-225/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот -частна общинска собственост на Стоян Илиев от с.Гълъбец” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 18 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 91/26.02.2016г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4 т. 4, чл. 49а от ЗОС, чл. 43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр.Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Стоян Томов Илиев, с постоянен адрес с.Гълъбец, ул.”Родопи” №26, картотекиран  като лице с установени жилищни нужди от Комисията за картотекиране, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 80кв.м. в УПИ IV-62 в кв.8 по плана на с.Гълъбец, целият имот на площ от 740кв.м. и актуван с АЧОС №718/11.05.2000г.

            Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 010.00лв. /без ДДС/.

            2.Решението по т.1 отменя предходно влязло в сила Решение №1501/18.09.2015г. на Общински съвет – гр.Поморие.


         По т.16. от дневния ред: „ОС-226/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев- - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот-частна общинска собственост на Данчо Димитров от с.Гълъбец” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 92/26.02.2016г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4 т. 4, чл. 49а от ЗОС, чл. 43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр.Поморие дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Дaнчо Апостолов Димитров, с постоянен адрес с.Гълъбец, ул.”Родопи” №28, картотекиран  като лице с установени жилищни нужди от Комисията за картотекиране, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл.9 ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, за изграждане на жилищна сграда с РЗП от 80кв.м. в УПИ XIV в кв.35 по плана на с.Гълъбец, целият имот на площ от 500кв.м. и актуван с АЧОС №4926/30.07.2010г.

            Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 1 100.00лв. /без ДДС/.

            2.Решението по т.1 отменя предходно влязло в сила Решение №1103/04.08.2014г. на Общински съвет – гр.Поморие.

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-230/09.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2016г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 93/26.02.2016г.

Общински съвет гр.Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.,като:

- Към точка VІII се добави следния имот за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени,  съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

1.Помещениe за лекарски кабинет на площ от 20 кв.м., находящo се на втори етаж на  триетажна сграда с идетификатор 57491.501.296.01, по кадастралната карта на гр. Поморие, при граници: от север коридор, от юг отделение по образна диагностика, от запад външен зид, от изток коридор.

 

По т.18. от дневния ред: „ОС-232/09.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение на ОС-Поморие №1465/30.07.2015г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 94/26.02.2016г

На  основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Поморие изменя свое Решение № 1465/30.07.2015г., както следва:

В т.3 текстът „Одобрява седалището и адреса на управление на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Поморие“ да бъде на територията на Република България, Област Бургас, Община Поморие, гр. Поморие, ул.”Солна” №5” се заменя с:

„Одобрява седалището и адреса на управление на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Поморие“ и на сформираното местно партньорство да бъде на територията на Република България, Област Бургас, Община Поморие, гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул.”Княз Борис I” №96A, като за изпълнение целите на МИГ Поморие определя за офис помещения 12 и 16, находящи се на горе цитирания административен адрес.”

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-233/09.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Решение №33/22.12.2015г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 95/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Поморие изменя и допълва свое Решение № 33/22.12.2015 г., както следва:

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328%.

1.7. Начин на обезпечение на кредита

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BG04-02-03-014-012/18.08.2015, сключен с Програмния оператор на програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и

1.7.2. Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Поморие, по която постъпват средствата по проект „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ - Поморие “ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-014-012/18.08.2015г.

1.7.3. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ-ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-234/09.02.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Решение №32/22.12.2015г.” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 96/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Поморие изменя и допълва свое Решение № 32/22.12.2015 г., както следва:

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %,

1.7. Начин на обезпечение на кредита

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № 24-10-М3-15/23.04.2015, сключен с Програмния оператор на програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства”,

1.7.2. Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Поморие, по която постъпват средствата по проект „Осигуряване на достъп до културно наследство и културни продукти в Община Поморие чрез отваряне за посещения на сгради с културно-историческа стойност и разработване на нови дигитални съдържания в областта на културното наследство“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М3-15/23.04.2015г

1.7.3. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ-ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-235/09.02.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова -Директор на ОП,,СУОИ’’- Поморие, относно обявяване на публично оповестен явен търг на терен публична общинска собственост” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 97/26.02.2016г.

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.14 ал.1 от ЗОС  и във връзка с чл.18 ал.1 и ал.3, чл.62 ал.1, т.2 и чл.63 ал.1, т.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие    дава съгласие да  се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ,  за срок от 8 /осем/години, както следва: 

             1.Терен с площ 61 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона кв.21 УПИ Х по плана на с. Каменар при начална тръжна наемна цена 231,80лв. на месец без вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна наемна цена без ДДС.  

            ІІ.Определя следните специфични условия:

            1.На терена по т.І. може да се осъществява търговска дейност.

            2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по Търговския закон.

            3.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.

            ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

V. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-237/10.02.2016г.-Докладна записка от инж.Марияна Музакова - Директор на ОП „СУОИ”- Поморие, относно приемане на нова схема в търговска зона, „Яворов” за разполагане на маси за консумация в гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 98/26.02.2016г.

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и във връзка с чл.56 ал.1  от ЗУТ и чл.10, ал.2 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие приема  схема за разполагане на маси за консумация  в гр. Поморие, както следва:

         1. Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, находящи се  в Търговска зона  Булевард „Яворов”           

1.1. позиция № 209- маси за консумация -100кв.м.  

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-241/10.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнителен текст в Тарифа №1 за таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари ,площади,улични платна и терени с друго предназначение на територията на Община Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 99/26.02.2016г.

І.На основание  чл.21, ал.1 т.7  от ЗМСМА и предписание на Министерство на финансите и НАП, Общински съвет – Поморие  дава съгласие да се допълни  в Тарифа № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  и права на територията на Община Поморие, следният текст  „Посочените в настоящата тарифа цени са без включено ДДС”.

ІІ.Общински съвет - Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-244/11.02.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова -Директор на ОП,,СУОИ’’- Поморие, относно определяне на нова търговска зона в гр.Ахелой” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 100/26.02.2016г

1.Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.56 от ЗУТ определя нова търговска зона в гр.Ахелой  находяща се  в  кв.11 УПИ ІІІ по плана на гр.Ахелой  с посоченото петно в приложената схема.

            2. Общински терен – петно № 1 – за стациониране на преместваем обект  за КОО от 30кв.м.

3. Определя базисна наемна цена на кв.м на месец в размер на 3,80лв.без вкл.ДДС

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-246/11.02.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова -Директор на ОП,,СУОИ’’- Поморие, относно определяне на нова търговска зона в гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следнот

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 101/26.02.2016г

1.Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.56 от ЗУТ определя нова търговска зона в гр.Поморие  находяща се  в  кв.8 УПИ І по плана на гр.Поморие  с посоченото петно в приложената схема.

            2. Общински терен – петно № 1 – за стациониране на преместваем обект  за КОО от 7кв.м.

            3. Определя базисна наемна цена на кв.м на месец в размер на 6,00лв.без вкл.ДДС или 7,20лв. с вкл.ДДС. 

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-247/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 102/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11,ал.1 и ал.2 от ЗП и чл. 69, ал.2 т. 3 и чл. 71, ал. 7 от Закона за горите да се учреди на Андон Димитров Дърлянов, ЕГН 8810300760 с постоянен адрес: гр. Каблешково, ул. „Македония” №2,Община Поморие, безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин в поземлен имот 35033.24.345 в землището на гр. Каблешково с начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора на площ от 1.500 дка, за срок до 10 години.

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-248/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016-2017г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 103/26.02.2016г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 , ал.3,ал.4,  ал.13 и ал. 14  от ЗСПЗЗ и съгласно оценки от независим оценител , Общинския съвет

1. Приема годишен план за паша в община Поморие за стопанската 2016-2017 година и определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, както и списъци на имотите за индивидуално ползване, съгласно приложение 1, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.

3. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:

 Задължения на общината

 - Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни

 - Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

- Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост

 - При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища:

 - Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

 - Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.

 - Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

 - Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

 - Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

 - При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

  - Да не се извършва паша нощем и без пасти

  - Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.

  - Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата

  - Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните орган

 - Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

 - Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

 - Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

 - Да не ограждат наетите мери и пасища.

- Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички тревопасни животни , отглеждани в населено място , независимо от техния вид и възраст.

- Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите.

- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

 - Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем

- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

4.Определя пазарна  наемна цена за стопанската 2016-2017 г. за мери, пасища и ливади  за имотите от  Приложение 1

I.Средна наемна цена за мери, пасища и ливади за имоти от първа до седма категория зем

                 1.1. Средната  наема цена, определена по пазарен механизъм за мери и пасища за имоти от първа до седма категория земя е както следва

                 -с. Козичино-6,20 лв/дка

                 -с.Бата- 7,10 лв/дка

                 -с. Гълъбец-6,50 лв/дка

                 -гр. Каблешково-8,50 лв/дка

                 -с. Страцин-7,30 лв/дка

                 -с. Медово-7,10 лв/дка

                 -с. Порой-8,50 лв/дк

                 -с. Белодол-6,50 лв/дка

                 -с.Косовец-7,10 лв/дка

                 -с. Александрово-8,30 лв/д

                 -с. Каменар-8,10 лв/д

-с. Лъка-8,00 лв/д

-с. Горица-6,30 лв/дка

-с. Габерово- 7,00 лв/дк

-с. Дъбник- 7,00 лв/дка

-гр. Ахелой-8,30 лв/дка

1.2. Средната наемна цена , определена по пазарен механизъм за ливади за всички землища в Община Поморие за имоти от първа до седма категория земя е 9.00 лв/дка

                 II.Средна наемна цена за мери, пасища и ливади за имоти от осма  до десета категория земя.

                      2.1. Средната  наема цена, определена по пазарен механизъм за мери и пасища за  имоти от осма до десета категория земя е както следва:

                 -с. Бата- 7,00 лв/дка

                 -с. Гълъбец-6,50 лв/дка

                 -гр. Каблешково-8,00 лв/дка

                 -с. Страцин-7,30 лв/дка

                 -с. Медово-7,10 лв/дка

                 -с. Порой-8,10 лв/дка

                 -с. Белодол-6,50 лв/дка

                 -с.Косовец-7,10 лв/д

                 -с. Александрово-8,10 лв/дка

                 -с. Каменар-7,80 лв/дк

-с. Лъка-7.00 лв/дка

-с. Горица-6,30 лв/дка

-с. Габерово- 7,00 лв/дк

-с. Дъбник- 7,00 лв/дка

-гр. Ахелой-8,00 лв/дка

                          2.2. Средната наемна цена , определена по пазарен механизъм за ливади за всички землища в Община Поморие за имоти от осма  до десета категория земя е 9.00 лв/дк

            5.Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански годин

         6.Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

         7. Останалите след провеждане на търга по т. 6 свободни мери, пасища и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 6 и т. 7 се проведат по реда на Закона за общинската собственос

8.На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите и жителите на Община Поморие, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове за кандидатстване и подаване на документи, предвид приетите изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , обнародван в ДВ, бр.61 от  2015 г., приетите решения подлежат на предварително изпълнение.

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-249/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2016г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 104/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС Общински съвет гр.Поморие и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г., като:

            - Към глава ІІІ се добавят следните имоти за право на строеж на лица с установени жилищни

Акт за общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ на имота

Разгъната застроена площ

5770/16.11.2015г.

гр.Поморие

ПИ 57491.506.12

/УПИ IX, кв.167а/

406кв.м.

66кв.м.

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-250/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на ЕВН-България Електроразпределение АД” със 17 гласа „за”, 1 гласа „против”, 2 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следно

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 105/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, Общински съвет гр.Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.501.680 по кадастралната карта на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХІ кв.97 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 41кв.м., при граници подробно описани в АОС №5803/09.12.2015г. дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на ЕВН България Електроразпределение АД за изграждане на трафопост – 12кв.м. Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на  200 Евро/кв.м. без ДДС.

            Настоящото решение отменя Решение №44/22.12.2015г. на Общински съвет гр.Поморие.

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-251/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на ЕВН-България Електроразпределение АД” със 17 гласа „за”, 1 гласа „против”, 2 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 106/26.02.2016

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, Общински съвет гр.Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.501.677 по кадастралната карта на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ХІ кв.253 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 57кв.м., при граници подробно описани в АОС №5738/23.09.2015г. дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на ЕВН България Електроразпределение АД за изграждане на трафопост – 12кв.м. Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 200 Евро/кв.м. без ДДС.

            Настоящото решение отменя Решение №25/22.12.2015г. на Общински съвет гр.Поморие.

 

По т.31. от дневния ред: „ОС-253/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 107/26.02.2016г.

Общински съвет гр.Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредба №1 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5468/27.03.2013г.

гр.Поморие

ПИ 57491.508.64

Дворно място

2402кв.м.

662950,00лв.

5550/04.12.2013г.

гр.Поморие

ПИ 57491.508.166

Дворно място

1484кв.м.

409580,00лв.

5321/05.11.2012г.

гр.Поморие

ПИ 57491.501.29

Дворно място

463.42кв.м.

171460,00лв.

5553/11.12.2013г.

гр.Поморие

ПИ 57491.510.44

Дворно място

467кв.м.

94570,00лв.


По т.32. от дневния ред: „ОС-261/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за освобождаване на управителя на МБАЛ-Поморие ЕООД” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 108/26.02.201

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1, т.5 от Наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и на основание чл.23, ал.1 от договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-Поморие” ЕООД с изх.№ Д-459/14.12.2015г., Общински съвет – Поморие прекратява договор за управление с изх.рег. № Д-459/14.12.2015г., считано от 01.02.2016г. с временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД д-р Радостин Атанасов Иванов.

 

По т.33. от дневния ред: „ОС-262/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на клуб на пенсионера в с.Белодол” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 109/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.9 от Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в Община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласието си да бъде разкрит клуб на пенсионера в с.Белодол със средства за издръжка от бюджета на ОП „СО” – Поморие, както и предоставя за нуждите на клуба 3 помещения от сградата на бившата здравна служба в с.Белодол, находяща се в УПИ І, кв.11 по плана на с.Белодол, считано от 01.03.2016г.

 

По т.34. от дневния ред: „ОС-263/12.02.2016г. - Докладна записка от инж.Мариана Музакова - Директор на ОП „СУОИ”-Поморие, относно обявяване на публично оповестен явен търг на терен частна общинска собственост” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следнот

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 110/26.02.2016г

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.14 ал.1 от ЗОС  и във връзка с чл.18 ал.1 и ал.3, чл.62 ал.1, т.2 и чл.63 ал.1, т.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие    дава съгласие да  се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти  по реда на чл.56 от ЗУТ,  за срок от 8 /осем/години, както следва: 

           1.Терен с площ 87 кв.м.–позиция № 7 за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „ Нови кални бани” кв.246 УПИ І, поземлен имот с идентификатор 57491.501.42  по кадастралната карта на гр.Поморие за лица членове на Съюза на слепите, Съюза на глухите или Съюза на инвалидите  при начална тръжна наемна цена 261,00лв. на месец без вкл.ДДС  или 313,20 с вкл. ДДС , определена съгласно чл.2 ал.2 от Тарифата за базисни начални наемни цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административна значение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна цена без ДДС.

           2.Терен с площ 100 кв.м.- позиция № 1 за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „ Нови кални бани”  кв.246 УПИ І, поземлен имот с идентификатор 57491.501.42  по кадастралната карта на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 600,00лв. на месец без вкл.ДДС или  720,00лв. с вкл.ДДС , определена съгласно чл.2 ал.1 от Тарифата за базисни начални наемни цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административна значение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна цена без ДДС.

            ІІ.Определя следните специфични услови

            1.На терените  по т.І. може да се осъществява търговска дейност.

            2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един терен.

 3.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП, както и решение на ТЕЛК или НЕЛК, за обектите по т.І.1.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

V. Схемата е неразделна част от настоящото решение.

 

            По т.35. от дневния ред: „ОС-265/15.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна предназначението на имот-общинска собственост от частна в публична” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 111/26.02.2016г.

Общински съвет гр.Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.6 ал.2 от Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, обявява поземлен имот с идентификатор 57491.506.523 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК / УПИ I, кв.122 по регулационния план/  за публична общинска собственост.

 

По т.36. от дневния  ред: „ОС-268/15.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие на десето общо събрание на асоциация по ВиК – Бургас, което ще се проведе на 17.03.2016г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 112/26.02.2016г.

І.На основание чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет – Поморие УПЪЛНОМОЩАВА Иван Атанасов Алексиев - Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас решения, както следва:

1.Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2015 г.;

2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2015 г.;

3.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2015 г.;

4.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2016 г.;

5.Други.

ІІ.ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – Зам.кмет „СИТУП” за представител на Община Поморие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на посочените решения.

 

По т.37. от дневния ред: „ОС-123/16.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Външно електрозахранване 20кV на вилна сграда в имот с идентификатор 57491.19.28 по КККР гр.Поморие, м-ст ,,Лахана”  с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 113/26.02.2016г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – Тодор Вълканов Иванов и „Лайф инвест” ООД и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно електрозахранване 20 kV на вилна сграда в имот с идентификатор 57491.19.28, по кадастралната карта на гр.Поморие, м-ст „Лахана” и сервитут, засягащи поземлени имоти: ПИ 57491.19.630 – урбанизирана територия /„Тохун 811” ЕООД/, ПИ 57491.19.631 – второстепенна улица /общинска частна собственост/; ПИ 57491.19.632 – второстепенна улица /общинска частна собственост/; ПИ 57491.19.571 – полски път /общинска публична собственост/; ПИ 57491.19.569 – полски път /общинска публична собственост/ и ПИ 57491.19.28 – урбанизирана територия /Тодор Вълканов Иванов и „Лайф Инвест” ООД/, с обща дължина около 451 м.

            Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

               На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд Бургас.

 

По т.38. от дневния ред: „ОС-147/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.237” по КККР на гр.Поморие, м-ст ,,Кошарите” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 114/26.02.2016г.
 На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет гр.Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите” и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.689 (полски път, общинска публична собственост).

               На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие

           Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.689 (полски път, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.237 (нива на „БГ Ленд инвест” ООД), с дължина на кабела около 4м.                                                    

               Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.689 (полски път, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.237 (нива на „БГ Ленд инвест” ООД), с дължина на кабела около 4м.                                                    

                Разрешава на „БГ Ленд инвест” ООД, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.689 (полски път, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.237 (нива на „БГ Ленд инвест” ООД), с дължина на кабела около 4м.                                                    

                Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

                Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.


                                                                                                                                                

По т.39. от дневния ред: „ОС-148/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: “Кабели 20 kV за захранване на нов  ТП в ПИ 57491.18.237” по КККР на гр.Поморие, м-ст ,,Кошарите” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 115/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет гр.Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите” и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.684, ПИ 57491.18.687 и ПИ 57491.18.689 (полски пътища, общинска публична собственост)

               На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие

               Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи от ПИ 57491.18.627 (урбанизирана територия на „Проект 7” ООД), през ПИ 57491.18.684, ПИ 57491.18.687 и ПИ 57491.18.689 (полски пътища, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.237 (нива на „БГ Ленд инвест” ООД), с дължина на кабела около 534м.                                                    

               Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи от ПИ 57491.18.627 (урбанизирана територия на „Проект 7”ООД), през ПИ 57491.18.684, ПИ 57491.18.687 и ПИ 57491.18.689 (полски пътища, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.237 (нива на „БГ Ленд инвест” ООД), с дължина на кабела около 534м.                                                   

                Разрешава на „БГ Ленд инвест” ООД, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи от ПИ 57491.18.627 (урбанизирана територия на „Проект 7”ООД), през ПИ 57491.18.684, ПИ 57491.18.687 и ПИ 57491.18.689 (полски пътища, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.237 (нива на „БГ Ленд инвест” ООД), с дължина на кабела около 534м.                                                    

                Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

                Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.40. от дневния ред: „ОС-149/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.508” по КККР на гр.Поморие, м-ст ,,Кошарите” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 116/26.02.2016г.

 На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет гр.Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.508 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите” и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост).

               На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие

               Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.508 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост) и ПИ 57491.18.508 (лозе на Стойчо Василев Койчев), с дължина на кабела около 304м.                                             

               Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.508 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост) и ПИ 57491.18.508 (лозе на Стойчо Василев Койчев), с дължина на кабела около 304м.                          

                Разрешава на Стойчо Василев Койчев, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.508 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост) и ПИ 57491.18.508 (лозе на Стойчо Василев Койчев), с дължина на кабела около 304м.                          

                Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

                Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

             По т.41. от дневния ред: „ОС-150/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: ”Външен водопровод за ПИ 57491.18.508” по КККР на гр.Поморие, м-ст ,,Кошарите” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 117/26.02.2016г.

               На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет гр.Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.508 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите” и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост).

                На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Помори

                Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.508 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите” и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), ПИ 57491.18.713 (лозе на Елена Д. Янева и други), ПИ 57491.18.712 (лозе на Селина А.Кузманова и други), ПИ 57491.18.711 (лозе на Силвия К. Илиева и други), ПИ 57491.18.720 (лозе на Мария К. Москова), ПИ 57491.18.383 (лозе на Велизар А. Ненов), ПИ 57491.18.440 (лозе на Мария Ст. Димова), ПИ 57491.18.520 (лозе на Елена Кр. Карайчева), ПИ 57491.18.511 (лозе на Карамфила А. Димова), ПИ 57491.18.512 (лозе на Никола И. Асеников и др.), ПИ 57491.18.508 (лозе на Стойчо Василев Койчев) и ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост), с дължина на кабела около 275м.                           

                Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.508 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), ПИ 57491.18.713 (лозе на Елена Д. Янева и други), ПИ 57491.18.712 (лозе на Селина А.Кузманова и други), ПИ 57491.18.711 (лозе на Силвия К. Илиева и други), ПИ 57491.18.720 (лозе на Мария К. Москова), ПИ 57491.18.383 (лозе на Велизар А. Ненов), ПИ 57491.18.440 (лозе на Мария Ст. Димова), ПИ 57491.18.520 (лозе на Елена Кр. Карайчева), ПИ 57491.18.511 (лозе на Карамфила А. Димова), ПИ 57491.18.512 (лозе на Никола И. Асеников и др.), ПИ 57491.18.508 (лозе на Стойчо Василев Койчев) и ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост), с дължина на кабела около 275м.                           

                Разрешава на Стойчо Василев Койчев, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.508 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), ПИ 57491.18.713 (лозе на Елена Д. Янева и други), ПИ 57491.18.712 (лозе на Селина А.Кузманова и други), ПИ 57491.18.711 (лозе на Силвия К. Илиева и други), ПИ 57491.18.720 (лозе на Мария К. Москова), ПИ 57491.18.383 (лозе на Велизар А. Ненов), ПИ 57491.18.440 (лозе на Мария Ст. Димова), ПИ 57491.18.520 (лозе на Елена Кр. Карайчева), ПИ 57491.18.511 (лозе на Карамфила А. Димова), ПИ 57491.18.512 (лозе на Никола И. Асеников и др.), ПИ 57491.18.508 (лозе на Стойчо Василев Койчев) и ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост), с дължина на кабела около 275м.                            

                Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

                Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.42. от дневния ред: „ОС-151/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов  ТП в ПИ 57491.18.439” по КККР на гр.Поморие, м-ст „Кошарите” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 118/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет гр.Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.439 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите” и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.675, ПИ 57491.18.670 и ПИ 57491.18.699 (полски пътища, общинска публична собственост).

               На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие

               Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.439 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), ПИ 57491.18.675, ПИ 57491.18.670 и ПИ 57491.18.699 (полски пътища, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.439 (лозе на Веселин Спасов Москов), с дължина на кабела около 853м.                           

               Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.439 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), ПИ 57491.18.675, ПИ 57491.18.670 и ПИ 57491.18.699 (полски пътища, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.439 (лозе на Веселин Спасов Москов), с дължина на кабела около 853м.                           

                Разрешава на Веселин Спасов Москов, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.439 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), ПИ 57491.18.675, ПИ 57491.18.670 и ПИ 57491.18.699 (полски пътища, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.439 (лозе на Веселин Спасов Москов), с дължина на кабела около 853м.                            

                Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

                Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.По т.43. от дневния ред: „ОС-152/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.439” по КККР на гр.Поморие, м-ст ,,Кошарите” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 119/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет гр.Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.439 по КККР на гр.Поморие, м-ст „Кошарите” и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост), ПИ 57491.18.681 (полски път, общинска публична собственост) и ПИ 57491.18.699 (полски път, общинска публична собственост).                

               Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „външен водопровод за ПИ 57491.18.439 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи от ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), през ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост), ПИ 57491.18.681 (полски път, общинска публична собствност), ПИ 57491.18.97 (лозе на „Акаки” ЕООД), ПИ 57491.18.96 (лозе на „Химонидис Кранево” ООД), ПИ 57491.18.530 (лозе на Светлозар Г. Вълков), ПИ 57491.18.647 (лозе на Румен Кирилов Илиев), ПИ 57491.18.646 (лозе на Тодор С. Николов), ПИ 57491.18.691 (лозе  на Маргарит Радков Киров), ПИ 57491.18.690 (лозе на Лиляна Х. Георгиева и други), ПИ 57491.18.367 (урбанизирана територия на „Флорин” ЕООД), ПИ 57491.18.713 ( лозе на Елена Д. Янева и др.), ПИ 57491.18.712 (лозе на Селина А. Кузманова), ПИ 57491.18.711 (лозе на Силвия К. Илиева и други), ПИ 57491.18.719 (лозе на Мария К. Москова), ПИ 57491.18.382 (лозе на Валентин А. Ненов), ПИ 57491.18.699 (полски път, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.439 (лозе на Веселин Спасов Москов), с дължина на кабела около 622м.                         

               Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.439 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи от ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), през ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост), ПИ 57491.18.681 (полски път, общинска публична собствност), ПИ 57491.18.97 (лозе на „Акаки” ЕООД), ПИ 57491.18.96 (лозе на „Химонидис Кранево” ООД), ПИ 57491.18.530 (лозе на Светлозар Г. Вълков), ПИ 57491.18.647 (лозе на Румен Кирилов Илиев), ПИ 57491.18.646 (лозе на Тодор С. Николов), ПИ 57491.18.691 (лозе  на Маргарит Радков Киров), ПИ 57491.18.690 (лозе на Лиляна Х. Георгиева и други), ПИ 57491.18.367 (урбанизирана територия на „Флорин” ЕООД), ПИ 57491.18.713 ( лозе на Елена Д. Янева и др.), ПИ 57491.18.712 (лозе на Селина А. Кузманова), ПИ 57491.18.711 (лозе на Силвия К. Илиева и други), ПИ 57491.18.719 (лозе на Мария К. Москова), ПИ 57491.18.382 (лозе на Валентин А. Ненов), ПИ 57491.18.699 (полски път, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.439 (лозе на Веселин Спасов Москов), с дължина на кабела около 622м.                                                   

                Разрешава на Веселин Спасов Москов, в качеството му на собственик, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ъншен водопровод за ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие, м-ст „Кошарите”, и сервитут, преминаващи от ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия на „ГПС Петрик и Ко” ООД), през ПИ 57491.18.675 (полски път, общинска публична собственост), ПИ 57491.18.681 (полски път, общинска публична собствност), ПИ 57491.18.97 (лозе на „Акаки” ЕООД), ПИ 57491.18.96 (лозе на „Химонидис Кранево” ООД), ПИ 57491.18.530 (лозе на Светлозар Г. Вълков), ПИ 57491.18.647 (лозе на Румен Кирилов Илиев), ПИ 57491.18.646 (лозе на Тодор С. Николов), ПИ 57491.18.691 (лозе  на Маргарит Радков Киров), ПИ 57491.18.690 (лозе на Лиляна Х. Георгиева и други), ПИ 57491.18.367 (урбанизирана територия на „Флорин” ЕООД), ПИ 57491.18.713 ( лозе на Елена Д. Янева и др.), ПИ 57491.18.712 (лозе на Селина А. Кузманова), ПИ 57491.18.711 (лозе на Силвия К. Илиева и други), ПИ 57491.18.719 (лозе на Мария К. Москова), ПИ 57491.18.382 (лозе на Валентин А. Ненов), ПИ 57491.18.699 (полски път, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.439 (лозе на Веселин Спасов Москов), с дължина на кабела около 622м.                         

                Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

                Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

             По т.44. от дневния ред: „ОС-174/18.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: ”Външно ел.захранване 20kV на „Апартаментен  хотел с ресторант, магазин за промишлени стоки и открит басейн” в УПИ I, масив 16, м-ст „Кротиря”, землище гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 120/26.02.2016г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – „Уфа инвест” ООД и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно ел. захранване-кабел 20 kV, на „Апартаментен хотел с ресторант, магазин за промишлени стоки и открит басейн” в УПИ І336,337,338 в м.16, м-ст „Кротиря”, землище гр.Поморие, (ПИ 57491.16.613 по КК на гр.Поморие)” и сервитут, преминаващи от БКТП „Къмпинг”2 в ПИ 57491.16.604 /урбанизирана територия, собственост на Светлан Паскалев Баджев/, през ПИ 57491.16.564 /селскостопански път, общинска публична собственост/, ПИ 57491.16.565 /републикански път, държавна публична собственост/, ПИ 57491.16.607 /улица, общинска частна собственост/, ПИ 57491.16.563 /селскостопански път, общинска публична собственост/, до нов БКТП 20/0,4 kV 1х800 kVА в ПИ 57491.16.192 /урбанизирана територия, собственост на „НРГ ПАРТНЕР” ЕООД/, с обща дължина около 443м.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.45. от дневния ред: „ОС-176/19.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Уличен водопровод ф90-ПЕВП от съществуващ водопровод ф110-ПЕВП до ПИ 57491.16.514 в м-ст ,,Кротиря” в землището на гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 121/26.02.2016г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – Стефан Паскалев Кокинов и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за изграждане на обект: „Уличен водопровод ф90-ПЕВП от съществуващ водопровод ф110-ПЕВП до ПИ 57491.16.514, м-ст „Кротиря”, землище гр.Поморие, и сервитут, засягащи поземлени имоти: ПИ 57491.16.547 – местен път /общинска публична собственост/, 57491.16.542 – полски път /общинска публична собственост/, ПИ 57491.17.229 – пасище /общинска частна собственост/, ПИ 57491.4.245 – нива /собственост на Фотини Т. Стокова/ и ПИ 57491.4.583 – полски път /общинска публична собственост/, с дължина на трасето 809м.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.46. от дневния ред: „ОС-188/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на оптичен кабел – входяща връзка от ОК 37  от регулацията на гр.Каблешково до трансмисионна точка 5065 – базова станция на „Теленор България” ЕАД и изходяща връзка по друго трасе до ОК 33, землище гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 122/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА  и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ Общински съвет гр.Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на оптичен кабел – входяща връзка от ОК 37 от регулацията на гр.Каблешково до трансмисионна точка 5065 – Базова станция на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и изходяща връзка по друго трасе до ОК 33, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, изцяло в горски фонд: ПИ 000090 – селскостопански, горски, ведомствен път (общинска частна собственост), ПИ 000089 – друг вид дървопроизводителна гора (общинска частна собственост).

                На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие

                Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на оптичен кабел – входяща връзка от ОК 37 от регулацията на гр.Каблешково до трансмисионна точка 5065 – Базова станция на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и изходяща връзка по друго трасе до ОК 33, землище гр.Каблешково, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, изцяло в горски фонд: ПИ 000090 – селскостопански, горски, ведомствен път (общинска частна собственост), ПИ 000089 – друг вид дървопроизводителна гора (общинска частна собственост), ПИ 000077 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000078 – селскостопански, горски, ведомствен път (държавна частна собственост), ПИ 000076 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000086 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000079 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000075 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост).

                Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на оптичен кабел – входяща връзка от ОК 37 от регулацията на гр.Каблешково до трансмисионна точка 5065 – Базова станция на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и изходяща връзка по друго трасе до ОК 33, землище гр.Каблешково, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, изцяло в горски фонд: ПИ 000090 –селскостопански, горски, ведомствен път (общинска частна собственост), ПИ 000089 – друг вид дървопроизводителна гора (общинска частна собственост), ПИ 000077 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000078 – селскостопански, горски, ведомствен път (държавна частна собственост), ПИ 000076 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000086 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000079 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000075 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост).

                Разрешава на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на оптичен кабел – входяща връзка от ОК 37 от регулацията на гр.Каблешково до трансмисионна точка 5065 – Базова станция на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и изходяща връзка по друго трасе до ОК 33, землище гр.Каблешково, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, изцяло в горски фонд: ПИ 000090 –селскостопански, горски, ведомствен път (общинска частна собственост), ПИ 000089 – друг вид дървопроизводителна гора (общинска частна собственост), ПИ 000077 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000078 – селскостопански, горски, ведомствен път (държавна частна собственост), ПИ 000076 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000086 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000079 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост), ПИ 000075 – друг вид дървопроизводителна гора (държавна частна собственост).

                Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

                Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.47. от дневния ред: „ОС-189/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в УПИ IX-160, м.3, м-ст „Преводната”, землище с.Каменар” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 123/26.02.2016г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – „ЕВН България ЕР” ЕАД и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за изграждане на обект: : „Външно електрозахранване на жилищна сграда” в УПИ ІХ160, м.3, м-ст „Преводната”, землище с.Каменар, община Поморие, и сервитут, засягащи поземлен имот 35691.0.214 – полски път /общинска публична собственост/, с дължина на трасето 300м. 

              Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

              На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.48. от дневния ред: „ОС-191/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Външно електрозахранване на вилно селище - бл.A, B, C, D, E, F, G, басейн и ограда, в ПИ 010066, м.10,  м-ст ,,Над село”, землище с.Медово” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 124/26.02.2016г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно електрозахранване на вилно селище- бл.А, B, C, D, E, F, G, басейн и ограда,  в ПИ 010066, м.10, м-ст „Над село”, землище с.Медово, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 010059 – собственост на „ЕРКА” ООД, ПИ 010065 – пасище, собственост на Марин Иванов Йорданов и Долорес Христова Кушева, с дължина на трасето около 76м., от които 57м. са в земеделска територия.

                Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

               На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.49. от дневния ред: „ОС-192/22.01.2016г.  - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: ”Външно електрозахранване на вилна сграда №2 в ПИ 57491.19.630, м-ст „Лахана”, община Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 125/26.02.2016г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно електрозахранване на вилна сграда №2 в ПИ 57491.19.630,  м-ст „Лахана”, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 57491.19.568 – полски път /общинска публична собственост/, ПИ 57491.19.571 – полски път /общинска публична собственост/, ПИ 57491.19.632 – второстепенна улица /общинска публична собственост/; с проектна дължина на трасето около 307 м, от които 306 м в земеделска територия.             

                Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

               На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.50. от дневния ред: „ОС-206/01.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка за ПИ 002443 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 126/26.02.2016г

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка за ПИ 002443 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково, община Поморие”, и сервитут, засягащи поземлен имот в землището на с.Медово: ПИ 000363 – полски път, общинска собственост, и ПИ 002443, собственост на възложителя,  като част от имота, с площ 1152 кв.м., се предоставя за безвъзмездно ползване на общината.                      

                Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

               На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

По т.51. от дневния ред: „ОС-209/02.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI197 в кв.7 по плана на с.Каменар” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

№ 127/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХІ197, в кв.7 по плана на с.Каменар, община Поморие, като се придадат 100 м2 от улицата (публична общинска собственост) към имота, същият се урегулира с площ 850 м2, с отреждане за „жилищно строителство” с малка височина на застрояване „Жм” и градоустройствени показатели: К плътност – 60%, Кинт. – 1,2; максимална височина Н – 3/10м/ и минимално озеленяване – 40%, с паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

              Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

По т.52. от дневния ред: „ОС-231/09.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ VIII в кв.13 по плана на гр.Ахелой(ПИ с идентификатор 00833.501.259 по КККР на гр.Ахелой)” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 128/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП – ПР /подробен устройствен план – план за регулация/ за УПИ VIII (ПИ с идентификатор 00833.501.259 по КККР на гр.Ахелой), на площ  от 671кв.м. и УПИ XVI (ПИ с идентификатор 00833.501.260 по КККР на гр.Ахелой), на площ от 701кв.м.  в кв.13 по плана на гр.Ахелой, с който от УПИ XVI се обособява нов урегулиран поземлен имот на площ от 500кв.м., а останалата част от имота, на площ от 200кв.м се присъединява към УПИ VIII.


По т.53. от дневния ред: „ОС-255/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване 20кV на БКТП 800 кVА в ПИ 008448 в местност ,,Рекица”, землище  гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 129/26.02.2016г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване 20 kV на БКТП 800 kVA в ПИ 008448 в местност „Рекица”, землище гр.Каблешково, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 35033.0.793 – полски път, общинска собственост; ПИ 35033.0.829 – полски път, общинска собственост; с обща дължина 106 м.

               Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

               На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.54. от дневния ред: „ОС-256/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване  20кV на БКТП 1х800 кVА, с КРУ в ПИ 005435 в местност „Давалии”, землище  гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 130/26.02.2016г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване 20 kV на БКТП 1х800 kVA в ПИ 005435 в местност „Давалии”, землище гр.Каблешково, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 35033.0.730- полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.0.786 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.0.731 – път ІІІ кл., държавна публична собственост; ПИ 35033.0.778 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.8.2 – лозови насаждения на Никола Градев Градев; с обща дължина 957 м.

               Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

               На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.55. от дневния ред: „ОС-257/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабели  20кV за захранване на нов МКТП 20/0,4 кVА, 1х400 кVА, в ПИ 005396 в местност „Давалии”, землище  гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 131/26.02.2016г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов МКТП 20/0,4 kVA, 1х400 kVA   в ПИ 005396 в местност „Давалии”, землище гр.Каблешково, община Поморие, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 35033.8.175 – лозе на Пламен Максимов Панчев и Надежда Господинова Тодорова, ПИ 35033.0.779 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.0.731 – път ІІІ кл., държавна публична собственост; ПИ 35033.0.232 – пасище на „Флорал роудс”ООД и ПИ 35033.0.230 – дере, общинска публична собственост; с обща дължина 87 м.             

                Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

               На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.56. от дневния ред: „ОС-258/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект:”Кабели  20кV за захранване на БКТП 20/0,4 кV, 2х630 кVА, в ПИ 008392 в местност „Рекица”, землище  гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 132/26.02.2016г.

               Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Кабели 20 kV за захранване на БКТП 20/0,4 kV, 2х630 kVA в ПИ 008392 в местност „Рекица”, землище гр.Каблешково, община Поморие”, и сервитут, преминаващи през ПИ 35033.0.731 –път ІІІ кл., държавна публична собственост, ПИ 35033.0.791- полски път, общинска собственост; ПИ 35033.8.456 – нива на „Кабле инвест” ООД; с обща дължина 610 м.

               Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

               На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.57. от дневния ред: „ОС-259/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване 20кV на БКТП 630 кVА с КРУ в ПИ 008193 в местност „Рекица”, землище  гр.Каблешково” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 133/26.02.2016г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване 20 kV на БКТП 630 kVA с КРУ в ПИ 008193 в местност „Рекица”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 35033.8.195- лозе на „Завентек сървисис България” ЕООД, ПИ 35033.0.829 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.0.833 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.8.193 - собственост на възложителя; с обща дължина 1333 м.             

                Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

               На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.58. от дневния ред: „ОС-269/15.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално платно от км 223+960 до км 224+265, път І-9 „Варна-Бургас” в землището на гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 134/26.02.2016г.

            На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално платно от км 223+960 до км 224+265 (дясно), път І-9 „Варна-Бургас” в землището на гр.Поморие, ЕКАТТЕ 57491, община Поморие, област Бургас”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: ПИ 57491.18.157 – нива на „Янадел” ЕООД и Трайчо Петров Павлов, ПИ 57491.18.188 – лозови насаждения на Димитър Богомилов Пюскюлев, ПИ 57491.18.190 – лозови насаждения Начо Иванов Радев, ПИ 57491.18.273 – нива на н-ци Ортодокс Костадинов Къчоолу, ПИ 57491.18.401 – лозови насаждения на Евтим Иванов Стоянов, ПИ 57491.18.402 – Лилия Иванова Йовева, ПИ 57491.18.406 – лозови насаждения на Надежда Михайлова Стоянова, ПИ 57491.18.413 – лозови насаждения на Начо Иванов Радев, ПИ 57491.18.643 – лозови насаждения на Димитрина Петрова Неделчева, ПИ 57491.18.644 – лозови насаждения на Михаил Петров Петров-Георгиев, ПИ 57491.18.645- лозови насаждения на Роса Петрова Момчева, ПИ 57491.18.681 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.18.687 – полски път, публична собственост, ПИ 57491.18.695 – полски път, публична общинска собственост, ПИ 57491.18.655 – урбанизирана територия на „Интермодал консулт” ЕООД  и „Плеона” ЕООД.                            

                 Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално платно от км 223+960 до км 224+ 265 (дясно), път І-9 „Варна-Бургас” в землището на гр.Поморие, ЕКАТТЕ 57491, община Поморие, област Бургас”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: ПИ 57491.18.157 – нива на „Янадел” ЕООД и Трайчо Петров Павлов, ПИ 57491.18.188 – лозови насаждения на Димитър Богомилов Пюскюлев, ПИ 57491.18.190 – лозови насаждения Начо Иванов Радев, ПИ 57491.18.273 – нива на н-ци Ортодокс Костадинов Къчоолу, ПИ 57491.18.401 – лозови насаждения на Евтим Иванов Стоянов, ПИ 57491.18.402 – Лилия Иванова Йовева, ПИ 57491.18.406 – лозови насаждения на Надежда Михайлова Стоянова, ПИ 57491.18.413 – лозови насаждения на Начо Иванов Радев, ПИ 57491.18.643 – лозови насаждения на Димитрина Петрова Неделчева, ПИ 57491.18.644 – лозови насаждения на Михаил Петров Петров-Георгиев, ПИ 57491.18.645- лозови насаждения на Роса Петрова Момчева, ПИ 57491.18.681 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.18.687 – полски път, публична собственост, ПИ 57491.18.695 – полски път, публична общинска собственост, ПИ 57491.18.655 – урбанизирана територия на „Интермодал консулт” ЕООД  и „Плеона” ЕООД.                           

                 Разрешава на Община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално платно от км 223+960 до км 224+ 265 (дясно), път І-9 „Варна-Бургас” в землището на гр.Поморие, ЕКАТТЕ 57491, община Поморие, област Бургас”, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: ПИ 57491.18.157 – нива на „Янадел” ЕООД и Трайчо Петров Павлов, ПИ 57491.18.188 – лозови насаждения на Димитър Богомилов Пюскюлев, ПИ 57491.18.190 – лозови насаждения Начо Иванов Радев, ПИ 57491.18.273 – нива на н-ци Ортодокс Костадинов Къчоолу, ПИ 57491.18.401 – лозови насаждения на Евтим Иванов Стоянов, ПИ 57491.18.402 – Лилия Иванова Йовева, ПИ 57491.18.406 – лозови насаждения на Надежда Михайлова Стоянова, ПИ 57491.18.413 – лозови насаждения на Начо Иванов Радев, ПИ 57491.18.643 – лозови насаждения на Димитрина Петрова Неделчева, ПИ 57491.18.644 – лозови насаждения на Михаил Петров Петров-Георгиев, ПИ 57491.18.645- лозови насаждения на Роса Петрова Момчева, ПИ 57491.18.681 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.18.687 – полски път, публична собственост, ПИ 57491.18.695 – полски път, публична общинска собственост, ПИ 57491.18.655 – урбанизирана територия на „Интермодал консулт” ЕООД  и „Плеона” ЕООД.                           

                 Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

                 Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                 На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.


По т.59. от дневния ред: „ОС-270/15.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ /ПИ 57491.501.404 по КК/ в кв.269 по регулационния план на гр.Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 135/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.62, ал.9 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл.32, ал.1, т.3 Общински съвет – Поморие приема изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ ІІІ5349, (ПИ 57491.501.404 по КК) с отреждане за озеленяване, в кв.269 по плана на гр.Поморие, състоящо се в ситуиране на свободно малкоетажно застрояване за сграда – мелница за сол, разположена в западната част на имота, паркинг с 49 места за паркиране на тревна фуга в южната част на УПИ, и изкуствен плаж – 16 броя дървени платформи в североизточната част на парцела; съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

            Застрояване ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели: К плътност – 10%, Кинт. – 0,5; максимална височина Н – до 4,50м и минимално озеленяване – 90%, с паркиране в имота.

            Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.


По т.60. от дневния ред: „ОС-137/08.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно нов състав на Обществения Съвет по спорт към Община Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 136/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА,   чл. 6 и  чл. 7 от Правилника за  дейността на Обществения съвет по спорт в Община Поморие, Общински съвет Поморие утвърждава новия състав на Обществен съвет по спорт за 2014г., както следва:

Обществения Съвет по Спорт към Община Поморие за 2016г.

1.Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие

2.Аделина Чолева - Мл. експерт” Спортни дейности” в Община Поморие

3.Живко Куцаров – Председател на Комисията по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци

4. Атанас Атанасов - Председател и треньор на СК „Атлет 2014” – Поморие

5. Георги Вражев - Председател на СК по борба „Спартак” – Поморие

6. Георги Гуменов - Председател и треньор на ОМСК „Циклон” – Поморие

7. Диана Благоева - Учител по физкултура – СОУ „Иван Вазов” – Поморие

8. Никола Абрашев - Председател –КСТ „Поморие” – Поморие

9.Огнян Ралев – Спортния менажер на ОФК „Поморие” и Изпълнителен директор на „Спортс Пропърти Мениджмънт” 

10.Стоян Джисов - Координатор на ОФК „Поморие”

11.Щерион Василев - Треньор на ОХК „Поморие”По т.61. от дневния ред: „ОС-156/12.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно  съгласуване на годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Поморие за периода 01.01.2016г.-31.12.2016г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 137/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Общински съвет – Поморие съгласува годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Поморие за периода 01.01.2016г.-31.12.2016г.По т.62. от дневния ред: „ОС-186/22.01.2015г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна в структурата на ОП „ОГСС” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 138/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.5 от Правилника за организацията, дейността и структурата на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“-Поморие, Общински съвет - Поморие приема изменение на структурата на ОП „ОГСС” по Приложение № 1 към чл.16, ал.2 от Правилника за организацията, дейността и структурата на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“-Поморие, както следва:

Преди промяната                                                    След промяната

Приложение № 1                                        Приложение № 1

1.Директор                            1бр.                1.Директор                                1бр.

2.Главен счетоводител             1бр.                       2.Главен счетоводител            1бр.

3.Счетоводител                         1бр.                       3.Счетоводител                        1бр

4.ТРЗ и ЧР                                  1бр.                       4.Счетоводител-касиер           1бр.

5.Касиер-домакин               1бр.                    5.ТРЗ и ЧР, домакин                1бр.

Дейност: горско стопанство                    Дейност: горско стопанство

6.Лесоинженер                          1бр.                       6.Лесоинженер                         1бр.

7.Лесничей                                1бр.                       7.Лесничей                               1бр.

8.Горски стражари           6 бр.                   8.Горски стражари       6 бр.

Дейност: селско стопанство                                Дейност: селско стопанство

9.Агроном                                  1бр.                       9.Агроном                                 1бр.

10.Експерт-животновъд   1бр.                   10.Експерт-животновъд   1бр.

11.Полски пъдари         9 бр.                      11.Полски пъдари        9 бр.

Дейност: озеленяване                                           Дейност: озеленяване

12.Агроном                                1 бр.                      12.Агроном                               1 бр.

13.Озеленител                           3 бр.                      13.Озеленител                          3 бр.

14.Работник-озеленяване 30 бр.                14.Работник-озеленяване 30 бр.

15.Диспечер                   1бр.                       15.Диспечер                  1бр.

16.Автомеханик                        1бр.                       16.Автомеханик                       1бр.

17.Шофьори                   3 бр.                      17.Шофьори                  3 бр.

Обща численост:           63 бр.                  Обща численост:       63 бр.

            Създава се нова длъжност „счетоводител-касиер”, а длъжността „ТРЗ и ЧР” се трансформира в „ТРЗ, ЧР и домакин”. Длъжността „касиер-домакин” се закрива. Общата бройка та служителите в ОП „ОГСС” не се променя.По т.63. от дневния ред: „ОС-242/10.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно упълномощаване на Кмета на Община Поморие за провеждане на преговори с еднолично акционерно дружество ”Банка ДСК”, с цел постигане на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж в полза на Община Поморие за изграждане на обект „Летен театър с покрита сцена и банков офис” в УПИ VII2986,кв.5 по плана на гр.Поморие” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 139/26.02.2016г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие да проведе преговори с Еднолично акционерно дружество „Банка ДСК”, с цел постигане на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж в полза на Община Поморие за изграждане на обект „Летен театър с покрита сцена и банков офис в УПИ VII2986 , кв.5 по плана на гр.Поморие.

 

По т.64. от дневния ред: „ОС-245/11.02.2016г . - Докладна записка от инж.Мариана Музакова - Директор на ОП „СУОИ”-Поморие, относно съгласуване на схема с позиция за разполагане на РИЕ на територията на Община Поморие” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 140/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.57 от ЗУТ  Общински съвет Поморие съгласува приложената схема за разполагане на РИЕ, неразделна част от  решението.

 

По т.65. от дневния ред: „ОС-264/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 46/22.12.2015г. на Общински съвет-Поморие за кандидатстване на Община Поморие с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за Трансгранично Сътрудничество(ИПП)  България-Турция” 2014-2020” с 16 гласа „за”, 3 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 141/26.02.2016г.

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Поморие допълва т. 1 на свое решение № 46/22.12.2015 г. като дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектни предложения „Традициите- вчера, днес и утре“; „Мост към миналото“ и „ Заедно за устойчиво развитие на туризма“ по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2, в качеството си на водещ бенефициент и партньор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

2.Общински съвет – Поморие допълва свое решение № 46/22.12.2015 г. като добавя т. 5, с която дава съгласие сградата на „Бивш пионерски дом” гр. Поморие в УПИ IX-941, терен с УПИ III-5349 в кв. 269, намиращо се в гр.Поморие и терени с УПИ I-176, кв. 22 по плана на с. Бата; УПИ I, кв. 32, по плана на село Гълъбец и УПИ XXV, кв.8, по плана на с. Дъбник, намиращи  се в село Бата, село Гълъбец и село Дъбник, да се предоставят с право на безвъзмездно ползване за целите съответно на проект „Традициите- вчера, днес и утре“,  „Мост към миналото“ и „ Заедно за устойчиво развитие на туризма“ за период от най-малко 5 години след края на проекта.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.66. от дневния ред: „ОС-272/15.02.2016г. – Докладна записка от инж.Кунчо Гайдов – Зам.-кмет „СИТУП”, относно определяне на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на територията на Община Поморие за 2016г.” със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 3 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 142/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Поморие определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Поморие, считано от 01.01.2016г., както следва:

                                               Минимални                         Максимални

Дневна                                    1.00лв./км                                       2.00лв./км

Нощна                                     1.00лв./км                                         2.00лв./км

Начална такса                         1.00лв.                                               2.00лв.

Престой                                   0.50лв.мин.                           0.50лв./мин

Повикване                              0.50лв.                                               0.50лв.По т.67. от дневния ред: „ОС-278/17.02.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Анелия  Соколова” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 143/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Анелия Ангелова Соколова, с постоянен адрес гр.Каблешково, ул.”Баира” № 1а еднократно сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, относно неотложни здравни нужди.


 

По т.68. от дневния ред: „ОС-279/17.02.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Калинка Митева” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 144/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Калинка Петкова Митева, с постоянен адрес гр.Поморие, ул.”Поп Дава Катрафилов” № 12 еднократно сумата от 300 /триста/ лева, относно неотложни здравни нужди.

 

По т.69. от дневния ред: „ОС-280/17.02.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Иван Костов” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следнот

Р Е Ш Е Н И Е

№ 145/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Иван Костадинов Костов, с постоянен адрес гр.Каблешково , ул.”Оборище” № 19 еднократно сумата от 300 /триста/ лева, относно закупуване на акумулаторни батерии за инвалидна количка.

 

По т.70. от дневния ред: „ОС-286/18.02.2016г. - Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Яни Атанасов” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 146/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Яни Димитров Атанасов, с постоянен адрес гр.Поморие, ул.”Солено езеро” № 21 еднократно сумата от 300 /триста/ лева, относно неотложни здравни нужди.

 

По т.71. от дневния ред: „ОС-243/11.02.2016г.–  Приемане финансов отчет на „МЦ-І” ЕООД гр.Поморие за 2015г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 147/26.02.2016г.

На основание чл.137 ал.1, т.3 от Търговския закон, Общински съвет – Поморие одобрява годишния счетоводен отчет на “МЦ-І” ЕООД гр.Поморие за 2015г.

 

По т.72. от дневния ред: „ОС-236/10.02.2016г. - Писмо от  Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно негова Заповед № РД-16-113/08.02.2016г.” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 148/26.02.2016г.

            Във връзка със свое  Решение №15/10.12.2015г., Общински съвет – Поморие определя общински съветници, които да вземат участие в работната група за извършване на проверка на направените разходи  от СМДЛ „Рамус” ООД, както следва:

            Председател: Катя Аргирова Христофорова

            Членове

            1.д-р Даниела Панайотова Радева

            2.Ива Димитрова Кусева

            3.Илиан Христов Щерев

            4.Пламен Асенов Огнянов

            Резервни членове:

            1.Никодим Стоянов Стоянов

            2.Юсеин Мехмед Мехмед


 

По т.73. от дневния ред: „ОС-287/19.02.2016г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Поморие-Несебър” с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 149/26.02.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие определя за представител на Община Поморие в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Поморие-Несебър” Иван Атанасов Алексиев в качеството му на Кмет на Община Поморие.            По т.74 от дневния ред: „ОС-288/19.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 150/26.02.2016г.

1.На основание чл.17, чл.21, ал., т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет -  Поморие дава съгласие на кмета на Община Поморие, в качеството му на представляващ Община Поморие като бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001-02.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ да декларира, че за срок най-малко 5 години след приключване и верификация на разходите няма да се промени предназначението на включените сгради обекти на интервенция както следва:

 • Сграда на СОУ "Иван Вазов" - физкултурен салон и котелно , с адрес област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна” №19, който съгласно Акт за собственост № 4945 от 30.11.2010г. е публична общинска собственост, намиращ се в ПИ № 57491.502.339 по кадастрална карта на гр. Поморие, с предназначение – Средно общообразователно училище „Иван Вазов”.

 • Сграда на Център за обществена подкрепа,  с адрес област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, ул. "Марица" № 3 , който съгласно Акт за собственост № 5289 от 06.07.2012г. е публична общинска собственост, намиращ се в ПИ № 57491.506.524.1 по кадастрална карта на гр.Поморие, с предназначение – Сграда за обществено ползване.

 • Сграда на Исторически музей, с адрес област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 33, който съгласно Акт за собственост № 5052 от 13.06.2011г. е публична общинска собственост, намиращ се в ПИ 57491.503.313.1 по кадастрална карта на гр. Поморие, с предназначение – Сграда за култура и изкуство.

 • Сграда на Общинска администрация, с адрес област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна” №5, който съгласно Акт за собственост № 2234 от 12.09.2003 г. е публична общинска собственост, намиращ се в ПИ № кв.231 УПИ I по кадастрална карта на гр. Поморие, с предназначение – Административна сграда.

   

 • Сграда на ОУ „Христо Ботев”, с адрес област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, ул.”Княз Борис I” №171, който съгласно Акт за собственост № 4493 от 29.09.2008г. е публична общинска собственост, намиращ се в ПИ кв.116 УПИ I по кадастрална карта на гр. Поморие, с предназначение – Основно училище „Христо Ботев”


 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (8-мо заседание.pdf)8-мо заседание.pdf475 КБ680 Сваляния