Решения от 9-то заседание проведено на 25.03.2016г.

на . . Посещения: 1592


         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ


Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2016г.

/мандат 2015-2019г./

 


 


Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 14.04.2016г.


 


         По т.1. от дневния ред: „ОС-307/02.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2016” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 151/25.03.2016г.


Общински съвет гр.Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г., като:


- Към точка VІII се добавят следните имоти за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:


1.Помещение за лекарски кабинет на площ от 27,52 кв.м., находящo се на първи етаж на  двуетажна сграда, построена в УПИ VI, кв.21 по плана на с.Страцин, актувана с АОС1470/04.12.2000г.


2.Помещение за лекарски кабинет на площ от 37,52кв.м., находящo в едноетажна сграда, построена в УПИ II, кв.21 по плана на с.Страцин, актувана с АОС 4929/10.08.2010г.


Общински съвет – Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението по точка 1, за да се защитят особено важни обществени интереси.


 


         По т.2. от дневния ред: „ОС-308/02.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2016.” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 152/25.03.2016г.


На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г., като:


- Към глава ІІ т.2 се добавят следните имоти за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:


Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Вид на имота

Площ

5584/14.04.2014г.

с.Каменар

м-т”Бадемите”

Имот №001086

Овощна градина

Девета

категория

48.465дка.

5585/14.04.2014г.

с.Каменар

м-т”Бадемите”

Имот №001090

 

Овощна градина

Девета

Категория

6.249дка.

5586/14.04.2014г.

с.Каменар

м-т”Бадемите”

Имот №001091

 

Овощна градина

Девета

Категория

3.781дка.

3223/16.09.2005г.

с.Страцин

Имот №000101

 

Нива

Девета

категория

2.439дка.


 


         По т.3. от дневния ред: „ОС-309/02.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обект общинска собственост” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 153/25.03.2016г.


І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7от ЗОС и  чл.17 ал.1, чл.62 ал.1 т 1, чл.63 ал.1 т 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Поморие, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от пет години при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена без ДДС, а именно:


1.Имот -  публична общинска собственост, представляващ помещение - за лекарски кабинет на площ от 27,52 кв.м, на първи етаж на сграда, находяща се в УПИ VI, кв.21 по плана на с. Страцин,  актувана с АОС 1470/04.12.2000г. при начална тръжна цена 71,55лв на месец без вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.


 


         По т.4. от дневния ред: „ОС-310/02.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно възлагане на споразумение с Изпълнителна агенция „Морска администрация” за прекратяване на съдебни спорове с Община Поморие, свързани с обект „Рейдова кула с прилежаща тераса” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 154/25.03.2016г.


         Общински съвет – Поморие потвърждава свое Решение № 1401/30.04.2015г., както следва:


1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Поморие, възлага на Кмета на Община Поморие да сключи споразумение с Изпълнителна агенция „Морска администрация” за прекратяване на съдебни спорове, свързани с обект „Рейдова кула с прилежаща тераса”, находящ се в УПИ I кв.18а по регулационния план на гр.Поморие, идентичен с ПИ 57491.530.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, предоставен на агенцията със Заповед №РД-14-3 от 01.03.1999г. на Министъра на транспорта, изменена със Заповед №РД-14-6 от 06.04.1999г. на министъра на транспорта, за изпълнение на дейността и.


         2.С оглед сключване на споразумението по т.I възлага на Кмета на общината да предложи на Изпълнителна агенция „Морска администрация” равностойно на обект „Рейдова кула с прилежаща тераса” помещение с площ от 15кв.м., находящо се на втори етаж на сграда – частна общинска собственост с идентификатор 57491.502.206.1 по КККР на гр.Поморие /УПИ VII, кв.69 по регулационния план/, актувано с АОС №2851/16.03.2005г., при граници на помещението: от югозапад - стълбище, от северозапад - помещение, от североизток- външен зид, от югоизток – калкан.


         3.Във връзка с горното, възлага на Кмета на общината да поиска спиране на производството по административно дело №1617/2014г. на Административен съд Бургас.


 


         По т.5. от дневния ред: „ОС-311/02.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 155/25.03.2016г.


         Общински съвет гр.Поморие, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.35 и чл.63, ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти частна общинска собственост:


№ по ред

АОС

Описание на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

1.      

3957/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ I-258 кв.29

382кв.м.

9870.00

2.      

3958/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ II-259 кв.29

398кв.м.

9350,00

3.      

3959/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ III-260 кв.29

396кв.м.

8840,00

4.      

3960/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ IV-261 кв.29

397кв.м.

8580,00

5.      

3961/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ V-262 кв.29

467кв.м.

10090,00

6.      

3962/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ VI-263 кв.29

514кв.м.

11100,00

7.      

3963/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ VII-264 кв.29

529кв.м.

11440,00

8.      

3964/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ VIII-265 кв.29

514кв.м.

11100,00

9.      

3965/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ IX-266 кв.29

513кв.м.

11090,00

10.                        

3966/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ X-267 кв.29

518кв.м.

111200,00

11.                        

3967/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XI-268 кв.29

500кв.м.

10800,00

12.                        

3968/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XII-269 кв.29

491кв.м.

10960,00

13.                        

3969/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIII-270 кв.29

530кв.м.

12460,00

14.                        

3970/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIV-271 кв.29

502кв.м.

11560,00

15.                        

3971/03.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XV-272 кв.29

550кв.м.

12400,00

16.                        

4023/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ I-274 кв.30

386кв.м.

9980,00

17.                        

4024/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ II-275 кв.30

390кв.м.

8700,00

18.                        

4025/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ III-276 кв.30

395кв.м.

9280,00

19.                        

4026/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ IV-277 кв.30

409кв.м.

9600,00

20.                        

4027/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ V-278 кв.30

407кв.м.

9560,00

21.                        

4028/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ VI-279 кв.30

422кв.м.

9420,00

22.                        

4029/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ VII-280 кв.30

434кв.м.

9690,00

23.                        

4030/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ VIII-281 кв.30

616кв.м.

13750,00

24.                        

4031/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ IX-282 кв.30

444кв.м.

10430,00

25.                        

4032/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ X-283 кв.30

506кв.м.

13080,00

26.                        

4033/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XI-284 кв.30

638кв.м.

15740,00

27.                        

4034/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XII-285 кв.30

365кв.м.

8150,00

28.                        

4035/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIII-286 кв.30

390кв.м.

8710,00

29.                        

4036/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XIV-287 кв.30

391кв.м.

9190,00

30.                        

4037/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XV-288 кв.30

391кв.м.

9190,00

31.                        

4038/27.02.2006г.

с.Лъка

УПИ XVI-289 кв.30

381кв.м.

9850,00

32.                        

5729/22.07.2015г.

с.Лъка

УПИ XVI кв.27

800кв.м.

16920,00


 


         По т.6. от дневния ред: „ОС-313/07.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности на Община Поморие за периода 2016-2019г.” прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 156/25.03.2016г.


         1.На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на Решение № 56/28.01.2016г. на Министерски съвет, Общински съвет – Поморие одобрява бюджетната прогноза  за местни дейности на Община Поморие за периода 2016-2019г. съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение.


         2.При следващото представяне на бюджетната прогноза за местни дейности да се изготви обяснителна записка.


 


         По т.7. от дневния ред: „ОС-318/09.03.2016г. - Докладна записка от инж.Мариана Музакова-Директор на ОП „СУОИ” - Поморие, относно обявяване на публично оповестен явен търг на терен публична общинска собственост” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 157/25.03.2016г.


І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС  и във връзка с чл.18 ал.1 и ал.3, чл.62 ал.1, т.2 и чл.63 ал.1, т.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ,  за срок от 5 /пет/години, както следва: 


         1.Терен с площ 7 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона кв.8 УПИ І по плана на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 42,00лв. на месец без вкл.ДДС или 50,04 лв. с вкл. ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна наемна цена без ДДС.


ІІ.Определя следните специфични условия:


1.На терена по т.І. може да се осъществява търговска дейност.


2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по Търговския закон.


3.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.


ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.


ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.


V. Схемата е неразделна част от настоящото решение.


 


         По т.8. от дневния ред: „ОС-323/10.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и   разпореждане на имоти, общинска собственост за 2016” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 158/25.03.2016г.


Общински съвет гр.Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г., като:


- Към точка VІII се добавят следните имоти за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:


1.Помещение за лекарски кабинет, с площ 14.40 кв.м, находящо се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост, актувана с АОС №2115, с идентификатор 57491.501.296.01 по кадастралната карта на гр.Поморие,  при граници: от север външен зид, от юг коридор, от запад и изток лекарски кабинети.


2.Помещение за лекарски кабинет, с площ 14.40 кв.м, находящо се на втори етаж на   сграда, публична общинска собственост, актувана с АОС №2115, с идентификатор 57491.501.296.01 по кадастралната карта на гр.Поморие,  при граници: от север външен зид, от юг коридор, от запад и изток лекарски кабинети.


3.Три броя помещения, представляващи хирургически кабинет, с площ 43.20 кв.м, находящ се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост, актувана с АОС №2115, с идентификатор 57491.501.296.01 по кадастралната карта на гр.Поморие,  при граници: от север коридор,  от запад стълбище, от юг външен зид, от изток неврологичен кабинет.


4.Две съседни помещения за регистратура на площ 28,80 кв.м., находящи се на втория етаж на триетажна сграда публична общинска собственост, актувана с АОС №2115 с идентификатор 57491.501.296.01 по КК на гр. Поморие , при граници на помещенията: от север – външен зид, от запад – лекарски кабинет, от юг – коридор, от запад – ушен лекарски кабинет.


 


         По т.9. от дневния ред: „ОС-324/10.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имоти държавна собственост” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 159/25.03.2016г.


Общински съвет гр.Поморие на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС и във връзка с писмо № 08-00-1105(4)/23.02.2016г. от Вълчо Чолаков, Областен управител на област Бургас възлага на Кмета на Община Поморие да направи искане пред компетентния държавен орган за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на следните имоти, държавна собственост:


Поземлен имот с идентификатор 57491.502.167 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, представляващ дворно място на площ от 431кв.м. /по регулационен план УПИ VI, кв.65/.


Сгради, находящи се в описаното по-горе дворно място с идентификатори: №57491.502.167.1, на площ от 108кв.м; №57491.502.167.2, на площ от 12кв.м. и №57491.502.167.3, на площ от 21кв.м.


 


         По т.10. от дневния ред: „ОС-331/11.03.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова-Директор на ОП „СУОИ” - Поморие, относно обявяване на публично оповестен явен търг на терен публична общинска собственост” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 160/25.03.2016г.


І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.18 ал.1 и ал.3, чл.62 ал.1, т.2 и чл.63 ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие    дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ,  за срок от 8 /осем/години, както следва: 


1.Терен с площ 30 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона кв.11 УПИ ІІІ по плана на гр.Ахелой при начална тръжна наемна цена 114,00лв. на месец без вкл.ДДС или 136,80 лв. с вкл. ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна наемна цена без ДДС.


ІІ.Определя следните специфични условия:


1.На терена по т.І. може да се осъществява търговска дейност.


2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по Търговския закон.


3.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.


ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.


ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.


V. Схемата е неразделна част от настоящото решение.


 


         По т.11. от дневния ред: „ОС-335/12.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна предназначението на имот – общинска собственост от публична в частна и безвъзмездното му прехвърляне в полза на държавата” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 161/25.03.2016г.


1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Поморие обявява за частна общинска собственост недвижим имот, съставляващ Пристанище Поморие, находящ се в гр.Поморие, община Поморие, област Бургас, а именно ПИ с идентификатор 57491.503.557 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, на площ от 7473кв.м., както и пристанищната структура и съоръжения, намиращи се в имота – включително кейова стена със съоръжение за вълнова защита от страна на морето с обща линейна дължина 385м./включваща пристан 155/30м. и пристан 230/8м./ и сграда със ЗП 184кв.м.


         2.Общински съвет Поморие дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на недвижим имот, съставляващ Пристанище Поморие, находящ се в гр.Поморие, община Поморие, област Бургас, а именно ПИ с идентификатор 57491.503.557 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, на площ от 7473кв.м., както и пристанищната структура и съоръжения, намиращи се в имота – включително кейова стена със съоръжение за вълнова защита от страна на морето с обща линейна дължина 385м./включваща пристан 155/30м. и пристан 230/8м./ и сграда със ЗП 184кв.м.


         3.Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе процедурата по безвъзмездно прехвърляне в полза на Държавата на описания в точка 2 имот, като задължителното условие е да се запази правото на свободен обществен достъп до имота.


         4.Общински съвет гр.Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено важни обществени интереси.


 


         По т.12. от дневния ред: „ОС-336/12.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2016.” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 162/25.03.2016г.


Общински съвет гр.Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г., като:


-Към точка VІII се добавят следните имоти за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:


1.Помещение за лекарски кабинет, с площ 25 кв.м, находящо се на първи етаж на съсобствена сграда, в която общинска част е актувана с АПОС №2998/14.09.2005г., с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие,  при граници: от север -  помещение; от юг -  помещение на БТК; от запад -  външен зид; от изток – коридор.


2.Помещение за лекарски кабинет, с площ 16,5 кв.м, находящо се на първи етаж на съсобствена сграда, в която общинска част е актувана с АПОС №2998/14.09.2005г., с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие,  при граници: от север -  помещение; от юг -  помещение; от запад -  външен зид; от изток – коридор.


3.Помещение за лекарски кабинет, с площ 15 кв.м, находящо се на първи етаж на съсобствена сграда, в която общинска част е актувана с АПОС №2998/14.09.2005г.,  с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие,  при граници: от север -  външен зид; от юг -  помещение; от запад -  външен зид; от изток – коридор.


 


         По т.13. от дневния ред: „ОС-337/12.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2016.” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 163/25.03.2016г.


Общински съвет гр.Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г., като:


-Към точка VІII се добавят следните имоти за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени,  съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:


1.Помещение на площ от 22.88 кв.м., находящo се на първи етаж на  двуетажна сграда, построена в УПИ XVII, кв.23 по плана на с.Лъка, актувана с АОС 307/01.07.1999г.


 


            По т.14. от дневния ред: „ОС-340/12.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно  уреждане на финансови взаимоотношения между Община Поморие и „Хоризонт” АД гр.Поморие, свързани с общински поземлен имот с идентификатор 57491.502.255 по КККР на гр.Поморие” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 164/25.03.2016г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет гр.Поморие възлага на Кмета на общината, за уреждане на финансовите взаимоотношения, произтекли от договор за наем на общински имот представляващ УПИ III, кв.70 по регулационния план на гр.Поморие /ПИ с идентификатор 57491.502.255 по КККР/, сключен между Община Поморие и „Хоризонт”АД, да внесе по сметка на дружеството остатъка от сумата на извършените подобрения в размер на 84 623,59лв. /разликата от инвестиция на наемателя в размер на 148 374,00лв и прихванат наем за сметка на инвестицията към 30.06.2015 г. в размер на 63 750,41 лв./, за която сума „Хоризонт”АД следва да издаде фактура на общината.


         Да се изготви приемно-предавателен протокол, подробно описващ състоянието на имотите и вещите в момента на предаването в два оригинални екземпляра за всяка от страните. Съставения протокол да се разпише като предаваща страна от „Хоризонт”АД, а като приемаща страна от комисия, назначена от Кмета на общината.


         След като приключи процедурата за възстановяване от страна на Община Поморие на владеенето върху имота, да се проведе публичен търг/ публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот представляващ УПИ III, кв.70 по регулационния план на гр.Поморие /ПИ с идентификатор 57491.502.255 по КККР/.


         Общински съвет гр.Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено важни обществени интереси.


 


         По т.15. от дневния ред: „ОС-341/12.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Възраждане-Лъка-2002” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 165/25.03.2016г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.48, ал 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Поморие учредява безвъзмездно право на ползване за читалищни нужди на Народно читалище „Възраждане- Лъка-2002”, ЕИК102811141 със седалище и адрес на управление с. Лъка-Кметство, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към БОС с Решение от 21.04.2010г. по ф.д.№873/2002г. на помещение на площ от 14,56 кв.м, находящо се на втори етаж на сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ XVII, кв.23, по плана на с. Лъка, актувани с АОС №307/01.07.1999г., при граници на помещението: от северозапад – външен зид; от югозапад – помещение; от югоизток  – външен зид; от североизток  – външен зид за срок от 5 (пет) години.


 


         По т.16. от дневния ред: „ОС-342/12.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 11.04.2016г.” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 166/25.03.2016г.


1.На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 18 от Наредбата № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел, предлагам, Общински съвет - Поморие определя Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Бургас” АД, 11.04.2016 г. и при втора дата 27.04.2016 г. от 15.00 ч.  в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „МБАЛ - Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.


2.Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложените проекто - решения от дневния ред.


3.ОПРЕДЕЛЯ Илия Джингов – зам. кмет „ОКТХДС” в Община Поморие за представител на Община в извънредното общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Бургас” АД, 11.04.2016 г. и при втора дата 27.04.2016 г. от 15.00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „МБАЛ - Бургас” АД за приемане на посочените решения.


4.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.


 


         По т.17. от дневния ред: „ОС-349/14.03.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД – гр.Поморие” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 167/25.03.2016г.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, предлагам Общински Съвет - Поморие в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД  гр. Поморие реши:


I. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД гр. Поморие.


1.Обект на конкурса: Избор на управител на общинско търговски дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД гр. Поморие.


Изисквания към кандидатите:


2.1. да притежават образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт”.


2.2. да имат най – малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист. Кандидатите притежаващи образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина, да имат придобита специалност;


2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;


3. Необходими документи:


3.1. копие от документ за самоличност;


3.2. европейски формат на автобиография;


3.3. медицинско удостоверение – за кандидатите, които за срок по – дълъг от 3 (три) месеца са преустановили трудовата си дейност;


3.4. документ за завършена образователно – квалификационна стена „магистър” по медицина и документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт или документ за завършена образователно – квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;


3.5. документ, доказващ наличието на изискуемия трудов стаж;


3.6. свидетелство за съдимост;


3.7.медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.


4. Програма на кандидата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като за целта лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.


5. Заявленията за участие в конкурса, в свободен текст, заедно с необходимите документи и програмата на кандидата за развитие се подават в запечатан, непрозрачен плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване в Центъра за административно обслужване на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, в срок до 17.00 часа на 25.05.2016г.


6. Информация относно темите – предмет на събеседването може да се получи от Центъра за административно обслужване на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, в срок до 17.00 часа на 25.05.2016г.


7. Конкурсът да се проведе на три етапа:


Етап I: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на 01.06.2016г.от 10,00 часа в стая №2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5;


Eтап II: представяне на кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период - 01.06.2016г..от 11,00 часа в стая №2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5;


Етап III: събеседване с кандидатите  01.06.2016г.от 12,00 часа в стая №2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5;


8. Утвърждава проект за договор за възлагане управлението на общинското търговски дружество „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД гр. Поморие, неразделна част от настоящото решение, като определя размера на възнаграждението на управителя да бъде 280 % от отчетната средна месечна брутна заплата в заведението.


9. Проекта на договора, ведно със структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на общинското търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение”ЕООД, гр. Поморие да се представи на кандидатите в срока по т.6


II.1. Назначава комисия за провеждане на конкурса в състав:


Председател: д-р Фотка Иванова Калчева-Златанова


Секретар: Златин Тошков Стамболов – юрист


Членове:Представител на РЗИ – Бургас


д-р Васил Милтиядов Костадинов – магистър по медицина


Ася Атанасова Пеева – Председател на комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика в Общински съвет – Поморие.


Резервен член: Д-р Даниела Панайотова Радева 


         2.Комисията за осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.


         3. За всяко свое заседание комисията да изготвя протокол, който се представя на Кмета на Общината за утвърждаване.


         III. Решението в част I да се публикува в един централен ежедневник, в един местен всекидневник и на сайта на Община Поморие.


         IV. Възлага на Кмета на Община Поморие организацията на конкурсната процедура.


V. С оглед на обстоятелството, че с настоящото решение се предприемат мерки за стабилизиране на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, допуска предварително изпълнение решението на Общински съвет - Поморие с оглед необходимостта от предприемане незабавни действия за сключване на договор  с НЗОК  за 2016 година.


 


         По т.18. от дневния ред: „ОС-350/14.03.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД – гр.Поморие” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 168/25.03.2016г.


1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл.§1а от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл.12, ал.1, т.5 от Наредба № 10 за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински Съвет - Поморие в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД гр. Поморие освобождава д-р Радостин Атанасов Иванов, ЕГН 6202099122 от гр. Ямбол, ул. Триволак № 3 от длъжността временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ-Поморие ЕООД, поради прекратяване на договор за управление с изх.рег. № Д-459/14.12.2015г., считано от 01.02.2016г.


2.Избира д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева, ЕГН 6411111450 от гр. Ахелой, общ. Поморие, ул. Велека № 15 за временно изпълняващ длъжността “Управител” на „МБАЛ – Поморие ЕООД до провеждане на конкурс и назначаване на управител, но не повече от 90 дни от подписване на договора за възлагане на управлението на „МБАЛ – Поморие ЕООД”.


3.Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващият длъжността управител на „МБАЛ – Поморие” ЕООД, в размер на 280 на сто отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението.


4.Възлага на кмета на Община Поморие да сключи договор за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – Поморие” ЕООД с временно изпълняващия длъжността д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева, ЕГН 6411111450 от гр. Ахелой, общ. Поморие, ул. Велека № 15


5.„МБАЛ-Поморие” ЕООД, ще се представлява и управлява от управителя и прокуриста, действащи заедно или поотделно.


6.Да бъде заличен от Търговския регистър при Агенция по вписванията д-р Радостин Атанасов Иванов като управител и представляващ „МБАЛ - Поморие ЕООД поради прекратяване на договор за управление с изх.рег. № Д-459/14.12.2015г., считано от 01.02.2016г.


7. Задължава Прокуриста на МБАЛ-Поморие ЕООД и избраният временно изпълняващ длъжността Управител на МБАЛ-Поморие ЕООД, веднага след сключване на договора за управление, да предприемат необходимите действия за вписване на обстоятелствата по промяната в Търговския регистър при Агенция по вписванията.


8. Общински съвет - Поморие на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение решението  с оглед необходимостта от предприемане незабавни действия за сключване на договор  с НЗОК  за 2016 година.


 


         По т.19. от дневния ред: „ОС-322/10.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на състава на обществения съвет по социални дейности към Община Поморие” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 169/25.03.2016г.


         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие променя Решение № 1413/30.04.2015г. и определя цялостния състав на обществения съвет по социални дейности към Община Поморие, както следва:


         1.Ася Атанасова Пеева –Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Поморие


         2.Илия Джингов – Зам.- кмет ОКТХДС, Община Поморие


          3.Ивайло Денев – юрисконсулт, дирекция ПНИАО, Община Поморие


         4.Илко Илчев – Директор на ОП ”СО” гр. Поморие


         5.Маруся Русева – Нач. отдел „Социална закрила” към ДСП Поморие


         6.Грета Найденова – Председател на фондация  „Св.Мина” - гр.Поморие


         7.Ася Динолова - Гл. Експерт по хуманитарни дейности и трудова заетост в Община Поморие


         8.Живка Офилова – Управител ЦСРИ, гр.Поморие


         9.Красимира Фотева – външен експерт / социален работник/


 


        По т. 20. От дневния ред: „ОС-343/14.03.2016г. – Докладна записка от Кунчо Гайдов – Зам.-кмет „СИТУП”, относно одобряване на маршрут за движение на пътно превозно средство с атракционна цел на територията на гр.Поморие” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 170/25.03.2016г.


         1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, както и на чл.24 „г” от Закона за автомобилния превоз и Решение на ОКБД – по т.2 от Протокол № 7/17.04.2014г., Общински съвет – Поморие приема и утвърждава представените с промените маршрути за движение по схема за движението на превозно средство с атракционна цел в гр.Поморие, маршрут № 1 и маршрут № 2.


          2.Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие или на упълномощено от него лице да проведе конкурс за възлагане на извършване на услуга: „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр.Поморие, чрез превозно средство с атракционна цел /туристическо влакче/” за срок от 3 /три/ години, по утвърдени маршрути и при спазване изискванията за безопасност на движение по пътищата.


         3.Общински съвет – Поморие избира трима общински съветници за членове на комисията при избор на изпълнител, както следва:


         Катя Аргирова Христофорова


         Илиан Христов Щерев


         Адам Георгиев Адамов


         4.В условията на конкурса да се запише: „за деца от 0 до 3 години – безплатно и за деца от 4 до 7 години – 50% от стойността на билета”.                                         


          По т.21. от дневния ред: „ОС-360/18.03.2016г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно Заповед № РД-09-8/09.03.2016г. на Областен управител на Област Бургас” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 171/25.03.2016г.


         1.Общински съвет – Поморие отменя Решение № 142/26.02.2016г. в частта, в която са определени минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници в Община Поморие по отношение на начална такса, престой и повикване.


          2.След промяната в сила е текста, както следва: “На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Поморие определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Поморие, считано от 01.01.2016г., както следва:


                                      Минимални                          Максимални


Дневна                            1.00лв./км                                       2.00лв./км


Нощна                            1.00лв./км                                       2.00лв./км


3.След приемане на решението във връзка с чл.45, ал.8 от ЗМСМА  да бъде уведомен незабавно Областен управител на Област Бургас.


 


         По т. 22. От дневния ред: „ОС-345/14.03.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на местни поделения на Българската православна църква с проекти за финансиране по Мярка 7.6 от ПРСР 2014-2020г.” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :


№ 172/25.03.2016г.


На  основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Поморие удостоверява, че дейностите по възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, за които по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,  възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ще кандидатстват местните поделения на Сливенската епархия:


 • Манастир "Св.Вмч.Георги Победоносец", гр.Поморие, ул."Княз Борис І"108

 • Църква "Св.Преображение Господне1765г.", гр.Поморие,  ул."Хан Кубрат"№3

 • Църква "Рождество на Пресв. Богородица", гр.Поморие,  ул."Черковна"№2

 • Църква "Св.Параскева", с. Каменар, общ. Поморие,  ул."Трети март"№4

 • Църква "Св.Троица", с. Бата, общ. Поморие,  ул."Ив.Вазов"№27

 • Църква "Покров Богородичен", с. Александрово, общ. Поморие, ул."Хан Аспарух" №30

 • Църква "Вознесение Господне", гр.Ахелой,  ул."Здравец"

 • Църква "Св.Архангел Михайл", с. Горица, общ. Поморие,  ул."Ст.Караджа"№7

 • Църква "Св.Вмч.Георги Победоносец", с. Гълъбец, общ. Поморие,  ул."Михайл Герджиков"

 • Църква "Св.Димитър Мироточиви", гр.Каблешково,  ул."Кл.Охридски" №11

 • Църква "Св.Параскева", с. Козичино, общ. Поморие

 • Църква "Св.Св.Константин и Елена", с. Лъка, общ. Поморие,  ул."Велека"№2а

 • Църква "Възнесение Господне", с. Медово, общ. Поморие,  ул."Хр.Ботев"№18

 • Църква "Св.Димитър” с. Порой, общ. Поморие

 • Църква " Св.Атанасий", с. Страцин, общ. Поморие,  ул."Тунджа"№1/78,

  отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие за периода 2014-2020 г.

   

           По т.23. от дневния ред: „ОС-348/14.03.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно пренасочване на гласуваните средства за финансово подпомагане на ФК „Габър” – с.Габерово и част от средствата за ФК „Гълъбец” – с.Гълъбец към СК по борба „Спартак” – гр.Поморие” се прие следното

      Р Е Ш Е Н И Е :

  № 173/25.03.2016г.

           На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигури на спортен клуб по борба „Спартак”, гр.Поморие целеви финансови средства в размер на 4 000лв. /четири хиляди лева/ за подпомагане на тренировъчна и спортно-състезателна дейност на клуба и неговото участие в първенствата от държавния спортен календар, като следва:

           1.Сумата от 3 000лв. за подпомагане на спортната дейност на СК по борба „Спартак” – Поморие да се осигури през Решение № 73/28.01.2016г. на Общински съвет – Поморие, Субсидии за спортните клубове за 2016г., Приложение № 11, футболен клуб „Габър”, с.Габерово.

           2. Сумата от 1 000лв. за подпомагане на спортната дейност на СК по борба „Спартак” – Поморие да се осигури през Решение № 73/28.01.2016г. на Общински съвет – Поморие, Субсидии за спортните клубове за 2016г., Приложение № 11, футболен клуб „Гълъбец”, с.Гълъбец.

   

           По т.24. от дневния ред: „ОС-351/14.03.2016г. – Докладна записка от Илия Джингов – Зам.-кмет „ОКХДС”, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016г.” се прие следното

    Р Е Ш Е Н И Е :

  № 174/25.03.2016г.

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от ППЗЗД, Общински съвет – Поморие приема Общинска програма за закрила на детето за 2016г.

   

  По т.25. от дневния ред: „ОС-359/18.03.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Димитър Петров от гр.Каблешково” се прие следното

      Р Е Ш Е Н И Е :

  № 175/25.03.2016г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансова помощи в полза на физически лица, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Димитър Димков Петров, с постоянен адрес гр.Каблешково, кв.”Баира” № 10 еднократна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева, като средствата да бъдат приведени на лечебното заведение, където ще се извърши операцията.


 


По т.26. от дневния ред: „ОС-361/18.03.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Петър Гуджуков от гр.Поморие” се прие следното


    Р Е Ш Е Н И Е :


№ 176/25.03.2016г.


         Общински съвет – Поморие не дава съгласие да се отпусне финансова помощ на Петър Гуджуков, тъй като на лицето  е получило такава през 2015г., а съгласно Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица,  жител на Община Поморие получил еднократна финансова помощ, не може да получи същата на същото основание през следващите две бюджетни години.


 


По т.27. от дневния ред: „ОС-362/18.03.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Антония Чакърова от гр.Поморие” се прие следното


    Р Е Ш Е Н И Е :


№ 177/25.03.2016г.


Общински съвет – Поморие не дава съгласие да се отпусне финансова помощ на Антония Чакърова, тъй като се касае за социална помощ, а съгласно Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица се отпускат средства за решаване на тежки здравословни проблеми.


 


По т.28. от дневния ред: „ОС-363/18.03.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Пейчо Германов от гр.Поморие” се прие следното


    Р Е Ш Е Н И Е :


№ 178/25.03.2016г.


         Общински съвет – Поморие не дава съгласие да се отпусне финансова помощ на Пейчо Германов, тъй като лицето е получило такава през 2014г. и 2015г., а съгласно Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица  жител на Община Поморие получил еднократна финансова помощ, не може да получи същата на същото основание през следващите две бюджетни години.


 


По т.29. от дневния ред: „ОС-364/18.03.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стоянка Кунева от гр.Поморие” се прие следното


    Р Е Ш Е Н И Е :


№ 179/25.03.2016г.


         Общински съвет – Поморие не дава съгласие да се отпусне финансова помощ на Стоянка Кунева, тъй като искането не отговаря на условията на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.


 


По т.30. от дневния ред: „ОС-277/16.02.2016г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – общински съветник, относно предложение за обявяване на конкурсна процедура за избор на обществен посредник” се прие следното


    Р Е Ш Е Н И Е :


№ 180/25.03.2016г.


Общински съвет – Поморие не приема докладната записка от Никодим Стоянов, относно предложение за обявяване на конкурсна процедура за избор на обществен посредник.


 


По т.31: „ОС-379/24.03.2016г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно вземане на решение за сключване на споразумение между Община Поморие и СМДЛ „РАМУС” ООД” се прие следното


    Р Е Ш Е Н И Е :


№ 181/25.03.2016г.


Общински съвет Поморие дава съгласие за сключване на споразумение между Община Поморие и СМДЛ РАМУС ООД към договор с изх.№Д- 527/ 29.12.2014, като на връщане подлежи само платеният от дружеството наем за периода м.декември 2014 до месец февруари 2016 година.


Да се предприемат действия за прекратяване на договора по взаимно съгласие.


 


По т.32. от дневния ред: „ОС-381/24.03.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение за съгласуване на предложение за монтиране на постамент на скулптурна композиция „Свети Георги победоносец” на кръстовището на улици „Княз Борис І” и ул.”Манастирска” се прие следното


    Р Е Ш Е Н И Е :


№ 182/25.03.2016г.


1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и предвид решение от протокол № 11/ 23.03.2016г.  на ОЕСУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се монтира постамент на скулптурна композиция Свети Георги Победоносец на кръстовището на улици „Княз Борис І” и „Манастирска” (улици с  осови точки 309-308-307-306) по регулационния план на гр.Поморие, публична общинска собственост, в съответствие със ситуацията, приложена към проекта – предложение, приет с решение на ОЕСУТ с протокол № 11/23.03.2016г.


         2.Разходите по поставянето на постамента да бъдат за сметка на фондация  „Поморие”;               


3.Одобрява проекта - предложение за поставяне на постамента на скулптурна композиция Свети Георги Победоносец;


4.На основание чл.60, ал.1 от АПК, чл.21, ал.8 от ЗОС Общински съвет Поморие разпорежда предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят важни обществени интереси, свързани със съхраняване на живото, нематериално културно наследство и знание на българите, участващо в изграждането на идентичността им.


Обявява графичната част на предложението и проекта за неразделна част от това решение.  


 


По т.33 от дневния ред: „ОС-385/25.03.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2016г.” се прие следното


    Р Е Ш Е Н И Е :


№ 183/25.03.2016г.


1.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, Обшински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат преведени по бюджетната сметка на Община Карнобат 5 000лв. целево за закупуване на оборудване на ОУ „Христо Смирненски” гр.Карнобат, като средствата се осигурят от дейност 998, § 98 /резерв за непредвидени и неотложни разходи/.


2.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.


 


 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (9-то заседание.pdf)9-то заседание.pdf285 КБ430 Сваляния