Решения от 13-то заседание проведено на 10.06.2016г.

на . . Посещения: 841

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРИНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/  ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 10.06.2016г.

/мандат 2015-2019г./

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 28.06.2016г.

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-508/11.05.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „СУОИ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 228/10.06.2016г.

         І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12, ал. 1, чл. 52, ал. 3 и 4 и чл. 53 от Закона за общинската собственост, Общински съвет –Поморие дава съгласие за предоставяне на обект Рибарско пристанище - Поморие на територията на УПИ V, в кв. 19 А по плана на гр.Поморие в ПИ с идентификатори 57491.503.459, 57491.503.465, 57491.503.466, 57491.503.467, 57491.503.545, 57491.503.555, 57491.503.556 по КККР на гр. Поморие, обновено по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище-гр. Поморие" по Мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки”, по приоритетна Ос № 3 “Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г. за управление и стопанисване на Общинско предприятие  „Стопанисване и управление на общински имоти” гр. Поморие.

         ІІ. Общински съвет-Поморие избира за оператор на Рибарско пристанище-Поморие - Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“.

         ІІІ.Общински съвет - Поморие приема изменение и допълнение на чл. 5, ал. 2, т. 2 от Правилника, както следва:

         1.Сегашен текст: Стопанисване и експлоатация на Хелингите и Пристанище – Поморие, както и предоставяне на услуги, свързани с дейността му - предоставяне на кейово място и площи за сух док през зимните месеци, снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност и други;

         2.Текст с изменение и допълнение: Стопанисване и експлоатация на Хелингите, Пристанище - Поморие и Рибарско пристанище-Поморие, както и предоставяне на услуги, свързани с дейностите им – предоставяне на кейово място и площи за сух док през зимните месеци, снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност и други;

  1. IV. Общински съвет - Поморие приема изменение и допълнение на чл. 13, ал. 3 от Правилника, както следва:

         Сегашен текст: Предприятието е с обща численост на персонала 27 бр.

         Текст с изменение и допълнение: Предприятието е с обща численост на персонала 37 бр.

  1. V. Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1 от Правилника, както следва:

         Създава се нова т. 20 - Рибарско пристанище - Поморие към Списъка на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление от ОП СУОИ.

VІ. Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Приложение № 1, към чл. 13, ал. 1 от Правилника, както следва:

         Създава се нова т. 9 звено: „Пристанищна инфраструктура” със следния щатен състав:

       Директор на звено: „Пристанищна инфраструктура”-1бр.

         Ръководител рибарско пристанище „Поморие” -1бр.

         Отговорник Рибна борса -1 бр.

         Управител склад-1бр.

         Технолог риба-1бр.

         Брегови моряци на рибарско пристанище „Поморие"- 4бр.

         Механик-монтьор-оператор-1бр.

         VІІ.Общински съвет-Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

          По т.2. от дневния ред: „ОС-509/11.05.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Тарифа № 5 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 229/10.06.2016г.

         На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б. „к” от ЗМДТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие приема Тарифа № 5 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

№ по ред

 

 НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

 

ЦЕНИ С ВКЛ.ДДС

1

2

3

 

Рибарско Пристанище Поморие  

 

1.1

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия:

         -Да притежава валидно разрешително за стопански риболов, лодки за любителски риболов, членуващи в рибарско сдружение, но не повече от 1 лодка на физическо лице за съответната година

        - Дължината на плавателния съд е до 10 метра вкл.

         - Да членува в рибарско сдружение „Нептун”„Свети Никола“гр.Поморие или друго сдружение, учредено на територията на община Поморие

200.00 лв.

1.1.1

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия:

         -Да притежава валидно разрешително за стопански риболов, лодки за любителски риболов, членуващи в рибарско сдружение, но не повече от 1 лодка на физическо лице за съответната година

         -Дължината на плавателния съд е от 10 метра до 17 метра вкл.

         -Да членува в рибарско сдружение „Нептун”, „Свети Никола“ гр.Поморие или друго сдружение, учредено на територията на община Поморие

500.00лв.

1.1.2

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия:

         -Да притежава валидно разрешително за стопански риболов, лодки за любителски риболов,  членуващи в рибарско сдружение, но не повече от 1 лодка на физическо лице за съответната година

         -Дължината на плавателния съд е над 17 метра

         -Да членува в рибарско сдружение„Нептун”, „Свети Никола“ гр.Поморие или друго сдружение, учредено на територията на община Поморие

800.00лв.

1.2

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия:

         -Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година.

         -Дължината на плавателния съд е от 10 метра до 17 метра

 

 

Годишна

2934.00 лв.

 

Сезонна

1506.00 лв.

 

Месечна

391.00 лв.

 

Седмична

141.00 лв.

 

Дневна

25.00 лв.

1.3

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия:

         -Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година.

         -Дължината на плавателния съд е от 17 метра до 25 метра

 

 

Годишна

4401.00 лв.

 

Сезонна

2415.00 лв.

 

Месечна

567.00 лв.

 

Седмична

196.00 лв.

 

Дневна

39.00 лв.

 

1.4

Плавателен съд до 7.0 м.вкл.

 

 

Годишна

1760.00 лв.

 

Сезонна

965.00 лв.

 

Месечна

220,00 лв.

 

Седмична

80,00 лв.

 

Дневна

16,00 лв.

 

Годишен абонамент поддръжка*

240,00 лв.

1.4.1

Плавателен съд над 7м. до 10 м.вкл.

 

 

Годишна

2640,00 лв.

 

Сезонна

1350,00 лв.

 

Месечна

350,00 лв.

 

Седмична

125,00 лв.

 

Дневна

23,00 лв.

 

Годишен абонамент поддръжка*

350,00 лв.

1.4.2

Плавателен съд над 10м.до 12.0 м.вкл.

 

 

Годишна

4000,00 лв

 

Сезонна

2160,00 лв.

 

Месечна

510,00  лв.

 

Седмична

175,00 лв.

 

Дневна

35,00 лв.

 

Годишен абонамент поддръжка*

460,00 лв.

1.4.3

Плавателен съд над 12м.до 13.5 м.вкл.

 

 

Годишна

4400,00

 

Сезонна

2350,00

 

Месечна

550,00

 

Седмична

210,00

 

Дневна

40,00

 

Годишен абонамент поддръжка*

530,00

1.4.4

Плавателен съд над 13.5м.до 14.5 м.вкл.

 

 

Годишна

4600,00

 

Сезонна

2700,00

 

Месечна

600,00

 

Седмична

210,00

 

Дневна

40,00 лв.

 

Годишен абонамент поддръжка*

530,00 лв.

1.4.5.

Плавателен съд над 14.5м. до 18.0 м.вкл.

 

 

Годишна

6400,00 лв.

 

Сезонна

3500,00 лв.

 

Месечна

820,00 лв.

 

Седмична

250,00 лв.

 

Дневна

47,00 лв.

 

Годишен абонамент поддръжка*

660,00 лв.

1.4.6

Плавателен съд над 18м. до 21.0 м.вкл.

 

 

Годишна

8850,00

 

Сезонна

5000,00

 

Месечна

1100,00

 

Седмична

300,00

 

Дневна

58,00

 

Годишен абонамент поддръжка*

800,00

1.5

Плавателен съд над 21.0 м.-на линеен метър 

 

 

Годишна

260,00 лв./л.м.

 

Сезонна

140,00 лв./л.м.

 

Месечна

35,00 лв./л.м.

 

Седмична

18,00 лв./л.м.

 

Дневна

3,00 лв./л.м.

 

Годишен абонамент поддръжка*

40,00 лв./л.м.

1.6

Престой на помощни плавателни съдове до 4.57 м.

 

 

5 месеца

850,00

 

4 месеца

720,00

 

3 месеца

560,00

 

1 месец

200,00

 

Дневна

50,00

1.7

ДРУГИ УСЛУГИ

 

 

Месечен наем на открита нетърговска площ (квадратни метра)

5,00 лв./кв.м

 

Хелинг в една посока

6,00 лв.

 

Хелинг в две посоки

10,00 лв.

 

Миене на корпуса до 12 м.-без служител

25,00 лв.

 

Миене на корпуса до 12 м.-със служител

30,00 лв.

 

миене на корпуса над 12 м.-без служител на метър

5,00 лв./м.

 

Миене на корпуса над 12 м.-със служител на метър

7,00 лв./м.

 

Ползване на работна ръка от персонала на пристанище Поморие-човекочас

10,00 лв.

 

За ползване на паркинг за автомобил    -  до 6 часа

1,00 лв/час.

 

За ползване на паркинг за колесар с дължина до 5 метра - до 6 часа

1,00 лв./час

 

За ползване на  паркинг за колесар с дължина над 5 метра до 6 часа

2,00лв./час

 

За ползване на паркинг за автомобил или колесар с дължина до 5м.    -  над  6 часа в рамките на един ден

12,00лв

 

За ползване на паркинг за автомобил или  колесар с дължина над  5м.    -  над  6 часа в рамките на един ден

24,00лв.

 

Ел.енергия (за 1 кw/h) по актуални цени за дневна енергия на електроразпределителното дружество

по актуални цени

на електроразпределителното дружество

 

Вода (за 1 куб.м.) по актуални цени на ВиК Бургас

по актуални цени

на електроразпределителното дружество

 

Карта за достъп до Рибарско пристанище Поморие, за ползване на   паркинг за паркиране на 2- ри   автомобил   

 

плавателни съдове с дължина до 10 метра вкл.         

100,00лв.за година

плавателни съдове с дължина над 10 метра 

120,00лв за година

        

2.Годишен абонамент поддръжка включва: подмяна на въжета; фиксиране на кранци;почистване на котвени въжета (цената не включва материали).

         3.СЕЗОН-от месец май до месец септември включително.

         4.Всяко плавателно средство сключило  договор с ОП „СУОИ”-Поморие, и  платило своята такса , получава карта за безплатен достъп до рибарското пристанище за един лек автомобил. 

         5.Общински съвет-Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

         По т.3. от дневния ред: „ОС-574/09.06.2016г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно отпускане на парични средства за изпълнение на задължително предписание от Морска администрация за ремонт на Пристанище Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 230/10.06.2016г.

         1.На основание чл.21, ал., т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.4 и чл.16,, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на ОП „СУОИ”, Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат разходвани от бюджета за 2016г. на ОП „СУОИ” 27 951лв. за текущ ремонт на Пасажерско пристанище – Поморие, в изпълнение на задължително предписание от Морска администрация, като тези разходи ще бъдат компенсирани в приходната част по бюджета за 2016г. на предприятието от такси, събирани от Рибарско пристанище – Поморие.

         2.Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие при актуализация на бюджета за 2016г. да внесе, на основание чл.18, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на ОП „СУОИ” актуализация на бюджета на предприятието за 2016г.

  1. Общински съвет-Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

         По т.4. от дневния ред: „ОС-572/07.06.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на инвестиционен проект за обект: „Благоустрояване на част от ПИ 57491.511.9 по КККР на гр.Поморие в зоната на административна сграда на „Черноморско злато” АД, гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 231/10.06.2016г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет  Поморие съгласува инвестиционен проект за обект: “Благоустрояване на част от ПИ 57491.511.9 по КККР на гр.Поморие, публична общинска собственост, в зоната на административна сграда на “Черноморско злато” АД, гр.Поморие”, приет с решение от протокол № 31/ 28.10.2015г. на ОЕСУТ.

  1. Дава съгласие проектът да бъде реализиран от “Черноморско злато” АД, изцяло за сметка на дружеството.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, чл.21, ал.8 от ЗОС Общински съвет Поморие разпорежда предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят важни обществени интереси.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (13-то заседание.pdf)13-то заседание.pdf224 КБ311 Сваляния