Решения от 27-то заседание проведено на 13.06.2017г.

на . . Посещения: 604


     Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.06.2017г.

/мандат 2015-2019г./

 


Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 04.07.2017г. 


По т.1. от дневния ред: „ОС-258/12.04.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имоти държавна собственост в местността „Кротиря” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 550/13.06.2017г.

           На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС Общински съвет  - Поморие възлага на Кмета  на Община Поморие да направи искане пред компетентния държавен орган за безвъзмездно прехвърляне  в полза на Община Поморие на следния имот  държавна собственост: Поземлен имот с идентификатор 57491.515.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК  в местността „Кротиря”, при граници: ПИ 57491.509.19, 57491.509.17, 57491.509.16, 57491.509.8, 57491.509.15, 57491.509.11, 57491.509.227, 57491.509.562, 57491.509.376, 57491.509.561, 57491.509.624,  57491.509.568. Имотът е с площ от 56 050кв.м,  застроен с  21/двадесет и една/ броя сгради с обща застроена площ  3 506кв.м и изградени 6/шест/ броя подземни съоръжения. 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-260/13.04.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частта общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І, кв.11, с.Лъка” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 551/13.06.2017г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ І кв.11 по плана на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет гр.Поморие, дава съгласие да се продадат 13/695 идеални части от УПИ І кв.11 по плана на с.Лъка, целият от 695кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6111/06.03.2017г. на съсобственика Стойчо Илиев Димитров, при цена 340,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.


По т.3. от дневния ред: „ОС-281/27.04.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имот държавна собственост № 000093, с площ 5,198дка в землището на с.Белодол” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 552/13.06.2017г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 ал.1 от ЗОС, Общински съвет - Поморие възлага на Кмета  на Община Поморие да направи искане пред компетентния държавен орган, за безвъзмездно прехвърляне  в полза на Община Поморие на следния имот държавна собственост –  ПИ №000093 с площ 5,198дка. в землището на с.Белодол. В имота е изградена язовирната стена на яз.Емирско - землището на с.Белодол, който е общинска собственост.


По т.4. от дневния ред: „ОС-309/17.05.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под аренда  на земеделски земи в землището на с.Козичино” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 553/13.06.2017г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с Решение № 51/ 02.02.2012г. на Общински съвет Поморие, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Поморие и чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за имоти от общинския поземлен фонд както следва:

1.Имот номер 058008 в землището на с. Козичино в местността „Равния рът” на площ от 92.720 дка с НТП- изоставена нива, категория на земята – пета за създаване на трайни насаждения, чрез подписване на договор за аренда за срок от 13 /тринадесет/ стопански години.

2.Имот номер 070046 в землището на с. Козичино в местността „Рамаданица” на площ от 77.775 дка с НТП - изоставена нива, категория на земята – шеста за създаване на трайни насаждения, чрез подписване на договор за аренда за срок от 13 /тринадесет/ стопански години.

3.Имот номер 032030 в землището на с. Козичино в местността „Петрова локва” на площ от 76.923 дка с НТП -нива, категория на земята – шеста за създаване на трайни насаждения, чрез подписване на договор за аренда за срок от 13 /тринадесет/ стопански години.

І. Определя начална тръжна цена, съгласно Заповед № РД-46-268 от 17.03.2016г. на Министъра на земеделието и храните, както следва:

- първите 3 /три/ стопански години – гратисен период,

- за периода на плододаване – 36 /тридесет и шест/ лв. на дка за година.

         ІІ. Определя депозит за участие в търга в размер на 10 лв./дка;

         III. В срок до 2 години от подписването на договора за аренда да бъдат създадени трайните насаждения.

         IV. Възлага на директора на ОП ОГСС да осъществи организацията и провеждането на търга.

 

По т.5.от дневния ред: „ОС-310/17.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ХV в кв.13 по плана на с.Белодол” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 554/13.06.2017г.

              На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35  ал.3  и съгласно чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие приема оценката в размер на 6270,00лв. /без ДДС/,  на придобиваното право на собственост от Реджеб Хасан Реджеб на общински имот УПИ XV в кв.13 по плана на с.Белодол, община Поморие с площ 448кв.м, при граници подробно описани в АОС6063/30.11.2016г. 


По т.6. от дневния ред: „ОС-313/19.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ХVІ, кв.9 по плана на с.Страцин” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 555/13.06.2017г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от ЗОС и съгласно чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема оценката в размер на 7200,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от Али Мехмед Енсерджи и Мийрем Мустафа Енсерджи на общински имот, съставляващ УПИ ХVІ кв.9 по регулационния план на с.Страцин, целия на площ от 480кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 1091/30.08.2000г.  

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-316/19.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Мерки за повишаване капацитета на служителите в Община Поморие при управлението на проекти в областта на енергийната ефективност” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 556/13.06.2017г.

1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Мерки за повишаване капацитета на служителите в Община Поморие при управлението на проекти в областта на енергийната ефективност”, по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, със седалище в гр.София.

2. Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в проект на Запис на Заповед в размер на 14 404,23 лв., (четиринадесет хиляди четиристотин и четири лева и двадесет и три стотинки), представляващо 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Мерки за повишаване капацитета на служителите в Община Поморие при управлението на проекти в областта на енергийната ефективност” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-318/19.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Горица” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 557/13.06.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., като:

- Към точка VІII се добавят следните имоти за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 1. Помещение на площ от 36кв.м, находящо се в едноетажна сграда, построена в УПИ XII, кв.7 по плана на с. Горица, актуван с АОС 6140/18.05.2017г.

 2. Помещение на площ от 30кв.м, находящо се в едноетажна сграда, построена в УПИ XII, кв.7 по плана на с. Горица, актуван с АОС 6140/18.05.2017г.

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-319/19.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 558/13.06.2017г.

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.14 ал.7от ЗОС, чл.17 ал.1, чл.18 ал.1, чл.62 ал.1 т.1 и т.2, чл.63 ал.1 т. 1 от Наредба 1 на Общински съвет - Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2017г., Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

1.Имот -публична общинска собственост, представляващ помещение – лекарски кабинет на площ от 14,40кв.м, част от сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по кадастралната карта на гр.Поморие, актувана с  АПОС №6135/09.05.2017г., при граници: от изток гинекологичен кабинет, от север външен зид, от юг коридор от запад складово помещение с  начална тръжна цена 74.88лв. на месец без вкл. ДДС.

2.Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение – лекарски кабинет на площ от 14,40кв.м., на втори етаж от сграда публична общинска собственост, с идентификатор 57491.501.687.1 по кадастралната карта на гр.Поморие, актувана с  АПОС №6135/09.05.2017г, при граници: от изток АГ отделение, от север коридор, от юг външен зид от запад хирургичен кабинет с  начална тръжна цена 74.88лв. на месец без вкл. ДДС.  

3.Имот публична общинска собственост - помещениe за лекарски кабинет на площ от 39.60 кв.м., находящo се в едноетажна сграда – Медицинска служба и Аптека, построена в УПИ VIII, кв.7 по плана на с.Горица, актувана с АПОС4865/14.01.2010г. при граници от север и запад външен зид, от изток манипулационна, от юг чакалня и санитарен възел с начална тръжна цена 102.96лв. на месец без вкл. ДДС.

4.Помещение на площ от 3кв.м. /три квадратни метра/, на първи етаж на двуетажна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35033.501.1107 по КК и КР на гр. Каблешково ( кв.84  УПИ І ) по плана на гр.Каблешково с АОС №4390/27.11.2007г. с начална тръжна цена 15,00лв. на месец без вкл. ДДС.

5. Имот частна общинска собственост – помещение на площ от 86.75 кв.м, представляващо полумасивна, едноетажна сграда, находяща се в УПИ XIV, кв.9 по плана на с. Страцин с АОС №4751/15.10.2009г., при граници на УПИ от североизток – УПИ II, XIII, от югоизток – УПИ XIII, от югозапад улица, от северозапад УПИ I с начална тръжна цена 0.80лв на кв.м без вкл.ДДС.

6.Помещение на площ от 20 /двадесет/ кв. метра, с идентификатор 35033.501.203.4 по КК и КР на гр. Каблешково, находящо се в едноетажна масивна сграда, (УПИ X, кв.11) по плана на гр. Каблешково, АОС№6134/04.05.2017г.с начална тръжна цена 40,00лв. на месец без вкл. ДДС.

7.Едноетажна масивна сграда, състояща се от едно помещение на площ от 15.79кв.м/петнадесет кв. метра и седемдесет и девет кв.сантиметра/, построена в имот планоснимачен номер 9504.01 по плана на с.Бата, АОС №4563/03.04.2009г с начална тръжна цена 31,58лв. на месец без вкл. ДДС.

8. /1/. Имот публична общинска собственост – помещение  с площ от 13 кв.м, находящо се на втори етаж на сграда с идетификатор 00833.501.228.7, по кадастралната карта на гр.Ахелой (по предходен план УПИ I кв.11 по плана на гр.Ахелой) с АОС №44/10.10.1997г., при съседи: от изток стълбищна клетка, от юг външен зид, от запад външен зид, от север киносалон за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения с начална тръжна цена 65,00лв. на месец без вкл. ДДС, и /2/. част от покривното пространство на имот с идентификатор 00833.501.228.7, по кадастралната карта на гр.Ахелой (по предходен план УПИ I кв.11 по плана на гр.Ахелой) с площ 5/пет/ кв.м с начална тръжна цена 25,00лв. на месец без вкл. ДДС.

9. Част от имот частна общинска собственост с планоснимачен номер 157, УПИ XIV, кв.9 по плана на с. Страцин АОС №4525/24.10.2008г., в размер на 15 кв.м с начална тръжна цена 75,00лв. на месец без вкл. ДДС.

По т.10. от дневния ред: „ОС-320/19.05.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно приемане на нови схеми в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти – щендери, хладилни съоръжения, стелажи, маси за консумация и кафе –машини на територията на гр.Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 559/13.06.2017г.

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.56 от ЗУТ и чл.10, ал.2, във връзка с чл. 11от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие приема  схеми за разполагане щендери, съоръжения,  стелажи, маси за консумация  и кафе машини  на територията на гр.Поморие, както следва:

          1.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, находящи се  в Търговска зона   „Княз Борис І”           

1.1. позиция № 39A- щендер   -2кв.м.;  

1.2.позиция №  113А- стелажи - 3кв.м.;

1.3. позиция № 70А- съоръжения-2кв.м.;

1.4. позиция 19А-стелажи -2кв.м.;

          2. Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, находящи се  в Търговска зона   „Търговска ”

2.1. позиция № 77-    маси за консумация- 4кв.м .

          3. Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, находящи се  в Търговска зона   „България ”

3.1. позиция № 62А-    кафе автомат - 1кв.м.;

          4. Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, находящи се  в Търговска зона   ул.„Цар Петър”

4.1. позиция № 301А-  маси за консумация – 6кв.м.;

5.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, находящи се  в Търговска зона   кв.”Свобода”

         5.1 позиция № 5-    кафе автомат - 1кв.м.;

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-323/22.05.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно отдаване под наем на имот публична общинска собственост” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 560/13.06.2017г.

                І.На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7от ЗОС и  чл.17 ал.1, чл.62 ал.1 т 1, чл.63 ал.1 т 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Поморие, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен  търг,  за  отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на следният  имот– публична общинска собственост :   

 1.Имот-публична общинска собственост, представляващ помещение- № 2 за риба и рибни продукти на площ 24,20 кв.м.  в сграда, актувана с АОС 4371/18.09.2007г с идентификатор 57491.504.104.3.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие при начална тръжна цена 174,24лв, на месец, с вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

 ІІ.Определя следните специфични условия :

 1.В обекта по т. І.  може да се  осъществява  търговска дейност съобразно определеното предназначение посочено за обекта.            

 2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.

 3.Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

 4.Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга. 

         ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

V.Общински съвет- Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.12. от дневния ред: „ОС-328/26.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частта общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ V в кв.32 по плана на с.Горица” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 561/13.06.2017г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ V в кв.32 по регулационния план на с.Горица и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС Общински съвет  - Поморие, дава съгласие да се продадат 15/685 ид.ч. от УПИ V в кв.32 по регулационния план на с.Горица, целия на площ от 685кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 6123/06.04.2017г. на съсобствениците Еленка Каталиева Кирова, Стоянка Кирова Георгиева и Каталия Георгиев Георгиев, при цена 405,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-330/26.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно обединяване на имот № 000576 – писта с имоти: № 000619, № 000615, № 000616 в местност „Летището” землище с.Бата” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 562/13.06.2017г.

           На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет  - Поморие дава съгласие да се извърши обединяване  на имот №000576 с площ 17,451дка  в землището с.Бата, актуван с Акт за публична общинска собственост №4803/04.11.2009г. с начин на трайно ползване – писта, с имоти: №000619 с площ 1.653дка,  №000615 с площ 1.418дка  и  №000616 с площ  1.513дка в землището с.Бата с начин на трайно ползване – пасище, мера.

             Тези три имота да бъдат отделени както следва: имот №000619 от имот №000581 с площ 115.311дка в землището с.Бата, актуван с Акт за частна общинска собственост №3842/17.09.2005г. с начин на трайно ползване – пасище,мера и имоти №000615 и №000616 от имот №000578 с площ 54.262дка  в землището с.Бата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3841/17.05.2005г. с начин на трайно ползване – пасище,мера.

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-331/26.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в гр.Каблешково” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 563/13.06.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., като:

- Към глава ІІ т.1 се добавя следния имот за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Вид на имота

Площ

940/07.08.2000г.

гр.Каблешково

кв.18  УПИ V

Дворно място

 

775кв.м.По т.15. от дневния ред: „ОС-333/29.05.2017г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно приемане на нови схеми в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти – хладилни съоръжения, стелаж, кафе машина и маси за консумация на територията на гр.Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 564/13.06.2017г.

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.56 от ЗУТ и чл.10, ал.2, във връзка с чл. 11от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие приема  приема  схеми за разполагане  на хладилни витрини, стелаж, кафе машина  и маси за консумация  на територията на гр.Поморие, както следва:

1.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, находящи се  в Търговска зона   „Княз Борис І”           

1.1.позиция № 68А- хладилни витрини   -3кв.м.;  

         2.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, находящи се  в Търговска зона   ул.„Ахелой ”

2.1. позиция №  288Б-   стелаж - 4кв.м.;

2.2. позиция № 288В – кафе машина-1кв.м

          3.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост, находящи се  в Търговска зона   ул.„Мусала”

3.1. позиция № 333А-  маси за консумация – 12кв.м.;

 

По т.16.от дневния ред: „ОС-334/29.05.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно одобряване на годишен счетоводен отчет на „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие за 2016г.”  с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 565/13.06.2017г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема годишен финансов отчет на „Общински аптеки” ЕООД гр. Поморие към 31.12.2016г.

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-339/30.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 566/13.06.2017г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

3963/03.02.2006г.

с.Лъка

кв.29  УПИ VІІ

529кв.м.

16930,00лв.

3964/03.02.2006г.

с.Лъка

кв.29  УПИ VІІІ

514кв.м.

16450,00лв.

3965/03.02.2006г.

с.Лъка

кв.29  УПИ ІХ

513кв.м.

16420,00лв.

3968/03.02.2006г.

с.Лъка

кв.29  УПИ ХІІ

491кв.м.

15710,00лв.

4023/27.02.2006г.

с.Лъка

кв.30  УПИ І

386кв.м.

12350,00лв.

4031/27.02.2006г.

с.Лъка

кв.30  УПИ ІХ

444кв.м.

14210,00лв.

4032/27.02.2006г.

с.Лъка

кв.30  УПИ Х

506кв.м.

16190,00лв.


По т.18. от дневния ред: „ОС-340/30.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на с.Александрово” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 567/13.06.2017г.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11,ал.1 и ал.2 от ЗП и чл. 69, ал.2 т. 3 и чл.71, ал. 7 от Закона за горите, Общински съвет – Поморие дава съгласие  да се учреди на Павел Желев Павлов, ЕГН 6106050507 с постоянен адрес: с. Кошарица, ул. „Девети май” №26,Община Несебър, безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин в имот № 000001 в землището на с. Александрово с начин на трайно ползване –дървопроизводителна пл. на площ от 0.997 дка, за срок до 10 години.

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-286/02.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на двуетажна еднофамилна сграда” в ПИ 57491.19.625, местност ”Лахана”, землище гр.Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 568/13.06.2017г.

                На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на двуетажна еднофамилна сграда в ПИ 57491.19.625, местност „Лахана”, землище гр.Поморие” и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.19.571 - селскостопански път (общинска публична собственост); с проектна дължина на трасето около 18,03 м.

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие.

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на двуетажна еднофамилна сграда в ПИ 57491.19.625, местност „Лахана”, землище гр.Поморие” и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.19.652 – второстепенна улица (частна собственост); и през ПИ 57491.19.571 - селскостопански път (общинска публична собственост); с проектна дължина на трасето около 18,03 м.

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на двуетажна еднофамилна сграда в ПИ 57491.19.625, местност „Лахана”, землище гр.Поморие” и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.19.652 – второстепенна улица (частна собственост); и през ПИ 57491.19.571 - селскостопански път (общинска публична собственост); с проектна дължина на трасето около 18,03 м.

          Разрешава на ЕВН България Електроразпределение ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на двуетажна еднофамилна сграда в ПИ 57491.19.625, местност „Лахана”, землище гр.Поморие” и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.19.652 – второстепенна улица (частна собственост); и през ПИ 57491.19.571 - селскостопански път (общинска публична собственост); с проектна дължина на трасето около 18,03 м.

         Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

         Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

         На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

                                                                                                

По т.20. от дневния ред: „ОС-315/19.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проект по съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 569/13.06.2017г.

1.На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Специфична цел 2: „Насърчаване на координацията на опазването на околната среда и съвместното намаляване на морските отпадъци в Черноморския басейн”, Приоритет 2.1 „Подобряване на съвместния мониторинг на околната среда” на  Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

2.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Общината Иван Алексиев да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, да сключи партньорско споразумение за целите и изпълнението на проекта със следните страни:

Водещ партньор: Кметство Унген, Молдова;

Партньор 1: Окръжен съвет Галац, Община Галац, Румъния;

Партньор 2: Община Поморие, България;

Партньор 3: Регионален център за устойчиво развитие, град Унген, Молдова, както и да проведе всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-321/22.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ  с идентификатори 57491.16.534, 57491.16.536, 57491.16.538, 57491.16.539, 57491.16.542, 57491.16.545, 57491.16.547, 57491.16.546, 57491.16.118, 57491.16.68, 57491.16.433, 57491.16.434, 57491.16.116 в м.”Кротиря”, гр.Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 570/13.06.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

              Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 57491.16.534, 57491.16.536, 57491.16.538, 57491.16.539, 57491.16.542, 57491.16.545, 57491.16.547, 57491.16.546,  57491.16.118, 57491.16.68, 57491.16.433, 57491.16.434 и 57491.16.116  в м. „Кротиря”  по КККР на гр.Поморие.

              Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 57491.16.534, 57491.16.536, 57491.16.538, 57491.16.539, 57491.16.542, 57491.16.545, 57491.16.547, 57491.16.546,  57491.16.118, 57491.16.68, 57491.16.433, 57491.16.434 и 57491.16.116  в м. „Кротиря”  по КККР на гр.Поморие.

              Разрешава на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 57491.16.534, 57491.16.536, 57491.16.538, 57491.16.539, 57491.16.542, 57491.16.545, 57491.16.547, 57491.16.546,  57491.16.118, 57491.16.68, 57491.16.433, 57491.16.434 и 57491.16.116  в м. „Кротиря”  по КККР на гр.Поморие.

              Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

              Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

              На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

              Настоящото решение отменя  решение № 769/ 10.10.2013 г. на Общински съвет – Поморие.

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-329/26.05.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на състава на обществения съвет по социални дейности към Община Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 571/13.06.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие актуализира състава на обществения съвет по социални дейности към Община Поморие, както следва:

         1.Любо Пеев Липчев –Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Поморие

         2.Илия Джингов – Зам.- кмет „ОКТХДС”, Община Поморие

          3.Ивайло Денев – Старши юрисконсулт в дирекция «Обшествени поръчки» към Община Поморие

         4.Илко Илчев – Директор на ОП ”СО” гр. Поморие

         5.Маруся Русева – Нач. отдел „Социална закрила” към ДСП Поморие

         6.Грета Найденова – Председател на фондация  „Св.Мина” - гр.Поморие

         7.Ася Динолова – Мл.експерт социални дейности, здравеопазване и трудова заетост в Община Поморие

         8.Живка Офилова – Управител ЦСРИ, гр.Поморие

         9.Красимира Фотева – външен експерт /социален работник/

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-354/02.06.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Светозар Димитров Чернев” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 572/13.06.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Светозар Димитров Чернев, с постоянен адрес: с.Горица, ул.”Зора” № 13 еднократна безвъзмездна финансова помощ  в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, като парите да бъдат приведени по банкова сметка на лечебното заведение, където ще се извърши операцията.

 

По т.24.  от дневния ред: „ОС-355/02.06.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Хабил Хасан Христем” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 3 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 573/13.06.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Хабил Хасан Христем, с постоянен адрес: с.Порой, ул.”Георги Бенковски” № 7 еднократна безвъзмездна финансова помощ  в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-356/02.06.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Лиляна Демирева за лечение на сина й Иван Минчев” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 574/13.06.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Лиляна Димитрова Демирева, с постоянен адрес: с.Страцин, ул.”Изгрев” № 17 еднократна безвъзмездна финансова помощ  в размер на 500.00 /петстотин/ лева за лечение на сина й Иван Тошков Минчев.

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-357/02.06.2017г. – Докладна записка от Юсеин Мехмед – Зам.председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мария Славова Славова” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 575/13.06.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Мария Славова Славова, с постоянен адрес: гр.Поморие, ул.”Александър Стамболийски” № 13а  еднократна безвъзмездна финансова помощ  в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.  

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-358/05.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение за отпускане на финансови средства от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика за финансовата 2017г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 576/13.06.2017г.

1.На основание чл.21, ал.1,т.23  и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектно предложение „Оборудване и обзавеждане на домашен социален патронаж гр.Поморие” към фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика.

2.Общински съвет – Поморие одобрява съфинансиране в размер до 3 000.00лв., представляващи 10% от общата стойност на проекта. Средствата са осигурени от бюджета на общината за 2017г.

3.Общински съвет – Поморие гарантира, че при сключване на договор за финансиране ще бъдат запазени функцията, предназначението и собствеността на придобитото оборудване и обзавеждане и ще бъдат осигурени средства за функциониране на домашен социален патронаж за срок от 3 години, считано от датата на приключване на договора за финансиране.

4.Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да извърши необходимите действия по изготвянето, внасянето и реализирането на проекта.

5.С оглед запазване на обществения интерес и на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.28 от дневния ред: „ОС-364/09.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на задание за проект за изменение на община устройствен план на Община Поморие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 577/13.06.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.1, 2, 3 от ЗУТ при спазване на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и другите законови норми, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се възложи изработването на задание за проект за изменение на общ устройствен план на Община Поморие. Заданието да включва и опорен план.

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-365/09.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 кV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.2.688 в м.”Двете чешми”, землище гр.Каблешково” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 578/13.06.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.2.688 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 35033.2.585 (селскостопански път, публична общинска собственост).         

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.2.688 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут на електропровода, преминаващи от съществуващ ЖБ стълб в ПИ 35033.2.20 (нива на Дойно Апостолов и Тодорка Апостолова), през ПИ 35033.2.585 (селскостопански път, публична общинска собственост), ПИ 35033.2.679 (за второстепенна улица, собственост на „БАЛКАН–НЕТ” ЕООД) до нов БКТП в ПИ 35033.2.688 (урбанизирана територия на „БАЛКАН-НЕТ” ЕООД); с проектна дължина на трасето около 460 м - в земеделска и в урбанизирана територия.  

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.2.688 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут на електропровода, преминаващи от съществуващ ЖБ стълб в ПИ 35033.2.20 (нива на Дойно Апостолов и Тодорка Апостолова), през ПИ 35033.2.585 (селскостопански път, публична общинска собственост), ПИ 35033.2.679 (за второстепенна улица, собственост на „БАЛКАН–НЕТ” ЕООД) до нов БКТП в ПИ 35033.2.688 (урбанизирана територия на „БАЛКАН-НЕТ” ЕООД); с проектна дължина на трасето около 460 м - в земеделска и в урбанизирана територия.  

          Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП в ПИ 35033.2.688 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут на електропровода, преминаващи от съществуващ ЖБ стълб в ПИ 35033.2.20 (нива на Дойно Апостолов и Тодорка Апостолова), през ПИ 35033.2.585 (селскостопански път, публична общинска собственост), ПИ 35033.2.679 (за второстепенна улица, собственост на „БАЛКАН–НЕТ” ЕООД) до нов БКТП в ПИ 35033.2.688 (урбанизирана територия на „БАЛКАН-НЕТ” ЕООД); с проектна дължина на трасето около 460 м - в земеделска и в урбанизирана територия.  

         Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

         Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

          На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

По т.30. от дневния ред: „ОС-372/12.06.2017г. Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община – Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 579/13.06.2017г.

1.Съгласно  чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по  подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Заповед № РД09-712 от 26.09.2016 г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.

2. Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 65 278 лева (шестдесет и пет хиляди двеста седемдесет и осем лева), представляващо 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане във връзка с изпълнение стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Заповед №  РД09-712 от 26.09.2016 г.

3. Общински съвет - Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.31.  от дневния ред: „ОС-375/12.06.2017г. Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 17.07.2017г.” с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 580/13.06.2017г.

1.На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 18 от Наредбата № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет - Поморие определя  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 17.07.2017 г. от 11:00 ч. в гр. Поморие, ул. „Търговска” № 4.

         2. Упълномощава Иван Алексиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.

3. Определя Янчо Илиев – Зам.кмет „БФ” за представител на Община Поморие в редовно годишно общо събрание на акционерите на Хоризонт АД, което ще се проведе на 17.07.2017 г. от 11:00 в гр. Поморие, ул. „Търговска” № 4, при невъзможност на Иван Алексиев да участва лично в общото събрание на „Хоризонт” АД като гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред.


                                                                                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

 

Изтегли:
Свали този файл (27-мо заседание.pdf)27-мо заседание.pdf263 КБ294 Сваляния