Решения от 28-то заседание проведено на 19.07.2017г.

на . . Посещения: 758

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.07.2017г.

 

                                                       /мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 08.08.2017г.

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-367/09.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Лъка” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 581/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., като:

 

- Към точка VІII се добавят следния имот за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 

1. Общински имот №000004  – водоем с площ 1,487дка, по плана на с. Лъка,  актуван с АЧОС №3908/17.09.2005г.

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-386/19.06.2017г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2017/2018г.” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 582/19.07.2017г.

 

I.На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 52, ал. 1,т.4 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет  - Поморие и чл.41 от Закона за горите, Общински съвет Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ стопанска година /2017/2018 г./ на следния обект:

 

1.Дивечови ниви от имот 000022 с обща площ 294 дка в землището на с. Белодол, представляващи отдели 114 подотдел 2 и отдел 113 подотдел 2 при начална тръжна цена в размер на 10290 лв./десет хиляди  двеста и деветдесет лева/ за година.

 

II. Определя депозит за участие в публично оповестения търг в размер на 10% от началната тръжна цена.

 

 

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-387/19.06.2017г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2017/2018г.” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 583/19.07.2017г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Поморие, във връзка с Решение №51/02.02.2012 г. на Общински съвет - Поморие, Общинския съвет –Поморие определя маломерните имоти за ползване без търг за срок от една стопанска година /2017-2018 г./, както и размера на годишната наемна цена, а именно:

 

№ по ред

Имот №

НТП

землище

Площ

/дка/

Наемна цена-

лв. за година

1

002060-  нива

с.Белодол

2.048

35.00

2

004023-  нива

с.Белодол

3.428

35.00

3

006076-  нива

с.Белодол

3,961

35.00

4

006088-  нива

с.Белодол

2.373

35.00

5

006097-  нива

с.Белодол

1.735

35.00

6

006153-изост. нива

с. Белодол

2.956

35.00

7

007017-нива

с. Белодол

0.511

35.00

8

007024-нива

с. Белодол

1.024

35.00

9

007060-нива

с. Белодол

2.654

35.00

10

007098-нива

с. Белодол

2.028

35.00

11

013045-нива

с. Белодол

3.010

35.00

12

013046-нива

с. Белодол

3.012

35.00

13

014028-нива

с. Белодол

1.504

35.00

14

014043-нива

с. Белодол

2.031

35.00

15

014113-изост. нива

с. Белодол

1.698

35.00

16

00833.1.105-нива

гр. Ахелой

2.999

35.00

17

00833.2.160-нива

гр. Ахелой

2.099

35.00

18

00833.4.337-нива

гр. Ахелой

4.000

35.00

19

00833.8.46-нива

гр. Ахелой

4.011

35.00

20

000558-изост. нива

с.Бата

2.076

35.00

21

019143-нива

с. Бата

1.416

35.00

22

003125-нива

с. Бата

1.001

35.00

23

012052-нива

с. Бата

1.777

35.00

24

017074-нива

с. Бата

3.924

35.00

25

008079-нива

с. Горица

2.001

35.00

26

110029-нива

с. Горица

3.002

35.00

27

005051-нива

с. Горица

1.931

35.00

28

007234-нива

с. Горица

3.028

35.00

29

008085-нива

с. Горица

3.192

35.00

30

100053-нива

с. Горица

1.500

35.00

31

110043-нива

с. Горица

2.100

35.00

32

004043-нива

с. Страцин

2.406

35.00

33

030009-нива

с. Страцин

2.278

35.00

34

030025-нива

с. Страцин

3.253

35.00

35

008349-изост. нива

с. Страцин

0.827

35.00

36

000028-изост. нива

с. Страцин

4.374

35.00

37

000032-изост. нива

с. Страцин

3.196

35.00

38

006094-нива

с. Страцин

2.608

35.00

39

000112-нива

с. Страцин

3.794

35.00

40

000114-нива

с. Страцин

0.997

35.00

41

000318-изост. нива

с. Страцин

0.960

35.00

42

009076-нива

с. Гълъбец

3.531

35.00

43

000048-нива

с. Косовец

3.319

35.00

44

001022-нива

с. Косовец

3.488

35.00

45

003010-нива

с. Косовец

4.850

35.00

46

004023-нива

с. Косовец

4.029

35.00

47

004024-нива

с. Косовец

4.000

35.00

48

004025-нива

с. Косовец

3.500

35.00

49

006013-нива

с. Косовец

3.190

35.00

50

001056-нива

с. Медово

3.267

35.00

51

002156-нива

с. Медово

2.514

35.00

52

002163-нива

с. Медово

3.743

35.00

53

003047-нива

с. Медово

4.795

35.00

54

008044-нива

с. Медово

4.655

35.00

55

008065-нива

с. Медово

4.041

35.00

 

Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава пета от Наредба №1 на Общински съвет Поморие.

 

 

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-388/19.06.2017г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 584/19.07.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ,  във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет  - Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от  една стопанска година /2017/2018/, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

№ по ред

Имот №

НТП

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване

1

35033.18.495-неизползвана нива

гр. Каблешково

76.467

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

2

001003- нива

с. Лъка

56.955

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

 

 

 

По т.5. от дневния ред: ”ОС-389/19.06.2017г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 585/19.07.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ,  във връзка с чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет  - Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от  пет стопански години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

№ по ред

Имот №

НТП

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване

1

006060-нива

с. Александрово

38.290

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

2

002090- нива

с. Лъка

4.000

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

3

011100- нива

с. Лъка

8.127

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

4

00833.1.48 -нива

гр. Ахелой

10.060

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

5

00833.8.104 -нива

гр. Ахелой

20.696

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

6

00833.11.61 -нива

гр. Ахелой

21.792

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

7

35033.2.3- нива

гр. Каблешково

9.992

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

8

35033.14.315-нива

гр. Каблешково

5.016

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

9

35033.14.316-нива

гр. Каблешково

6.386

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

10

35033.23.398- неизползвана нива

гр. Каблешково

16.452

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

11

003060- нива

с. Гълъбец

6.160

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

12

0006011-нива

с. Гълъбец

25.124

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

13

006043-нива

с. Гълъбец

4.918

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

14

006045-нива

с. Гълъбец

6.183

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

15

0011032- нива

с. Гълъбец

12.927

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

16

003153-нива

с. Каменар

8.638

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

17

007029-нива

с. Каменар

6.600

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

18

008101-нива

с. Каменар

12.800

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

19

008103-нива

с. Каменар

88.257

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

20

008104-нива

с. Каменар

18.400

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

21

008136-нива

с. Каменар

4.000

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

22

022058-нива

с. Каменар

9.295

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

23

0220187-нива

с. Каменар

9.199

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

24

001021-нива

с. Белодол

8.000

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

25

002088-нива

с. Белодол

9.305

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

26

003060-нива

с. Белодол

9.619

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

27

007120-нива

с. Белодол

6.013

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

28

008067-нива

с. Белодол

6.380

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

29

014072-нива

с. Белодол

5.525

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

30

15065- нива

с. Белодол

7.208

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

31

010009-нива

с. Белодол

5.196

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

32

010016-нива

с. Белодол

5.800

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

33

010064- нива

с. Белодол

9.203

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

34

012008-нива

с. Белодол

9.900

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

35

012010-нива

с. Белодол

9.200

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

36

012017-нива

с. Белодол

5.800

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

37

57491.1.32-нива

гр. Поморие

9.099

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

38

57491.1.90-нива

гр. Поморие

3.803

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

39

57491.1.178-нива

гр. Поморие

3.809

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

40

57491.1.218-нива

гр. Поморие

2.111

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

41

57491.1.310-нива

гр. Поморие

1.435

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

42

57491.1.327-нива

гр. Поморие

2.844

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

43

57491.1.335-нива

гр. Поморие

1.497

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

44

57491.1.336-нива

гр. Поморие

3.001

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

45

57491.2.140-нива

гр. Поморие

5.615

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

46

57491.3.188-нива

гр. Поморие

3.139

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

47

57491.3.192-нива

гр. Поморие

4.354

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

48

57491.3.193-нива

гр. Поморие

4.654

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

49

57491.3.304-нива

гр. Поморие

3.508

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

50

57491.8.152-нива

гр. Поморие

5.003

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

51

57491.8.224-нива

гр. Поморие

1.626

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

52

57491.8.241-нива

гр. Поморие

1.299

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

53

57491.8.289-нива

гр. Поморие

3.536

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

54

57491.9.237-нива

гр. Поморие

1.902

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

55

57491.10.360-нива

гр. Поморие

5.499

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

56

57491.11.307-нива

гр. Поморие

2.726

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

57

57491.18.303-нива

гр. Поморие

2.504

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

 

 

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-390/20.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Габерово” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 586/19.07.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

5579/28.03.2014г

с.Габерово

местност „Язовира”

Имот №011019

Нива

/седма категория/

1,661дка.

4350,00лв.

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-396/22.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Горица” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 587/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., като:

 

- Към глава ІІ т.1 се добавя следния имот за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Вид на имота

Площ

6136/12.05.2017г.

с.Горица

кв.27  УПИ XI

Дворно място

 

223кв.м.

6137/12.05.2017г.

с.Горица

кв.27  УПИ X

Дворно място

 

223кв.м.

6138/12.05.2017г.

с.Горица

кв.27  УПИ IX

Дворно място

 

223кв.м.

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-411/03.07.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в землище с.Каменар” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 588/19.07.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в имот №022075, землище с. Каменар, местност ”Гара Лъка” и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет  - Поморие, дава съгласие да се продадат 3900/57007 идеални части от недвижим имот частна общинска собственост, нива III категория, съставляващ имот №022075, землище с. Каменар, местност ”Гара Лъка”, целият на площ от 57007кв.м., при граници на имота, подробно описани в АЧОС 5863/12.01.2016г. на съсобственика „Поморие Винярд” АД с ЕИК102819348, при цена 10060лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС. Данъчната цена на идеалната част от имота е 458,64лв.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-419/06.07.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Белодол” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 589/19.07.2017г.

 

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Поморие, на основание, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., като:

 

- Към глава ІІ т.1 се добавя следния имот за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Вид на имота

Площ

6063/30.11.2016г.

6157/28.06.2017г.

с.Белодол

кв.13  УПИ ХІV

Дворно място

Сграда

212кв.м.

37кв.м.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-420/06.07.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в с.Медово” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 590/19.07.2017г.

 

Общински съвет  - Поморие не дава съгласие да се продадат 1617/8733 идеални части от дворно място, цялото с площ от 8733кв.м при граници подробно описани в АЧОС 5662/05.02.2015г.  на съсобственика „Ирис-ЗИ”ООД,  ЕИК 121752338, представлявано от Ивета Методиева Зарева при цена  8085лв. без  ДДС.

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-424/07.07.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост в с.Горица” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 591/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.18 ал.1, чл.62 ал.1 т.2, чл.63 ал.1 т. 1 от Наредба 1 на Общински съвет-Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2017г., Общински съвет  - Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

 

1. Помещение на площ от 36кв.м, находящо се в едноетажна сграда, построена в УПИ XII, кв.7 по плана на с. Горица, актувана с АОС 6140/18.05.2017г. при граници на помещението: от изток помещение, от север външен зид, от юг – външен зид, от запад - външен зид с  начална тръжна цена 115,20лв. на месец без вкл. ДДС.

 

2. Помещение на площ от 30кв.м, находящо се в едноетажна сграда, построена в УПИ XII, кв.7 по плана на с. Горица, актувана с АОС 6140/18.05.2017г. при граници на помещението: от изток помещение, от север външен зид, от юг – външен зид, от запад - помещение с  начална тръжна цена 96,00лв. на месец без вкл. ДДС.

 

 

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-425/07.07.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение и учредяване безвъзмездно право на управление на НЧ „Възраждане-Доброван-2013г.” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 592/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.14 и чл.48, ал 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет -  Поморие учредява безвъзмездно право на управление за читалищни нужди на Народно читалище „Възраждане – Доброван -2013г.”, с. Бата, ЕИК176511660, със седалище и адрес на управление с. Бата, ул. „Иван Вазов” №22, П.К. 8218, общ. Поморие, обл. Бургас, вписано в регистъра на народните читалища под №3554, представлявано от инж. ик. Кольо Николов, председател на НЧ „Възраждане – Доброван – 2013г.” на част от помещение, находящо се на втори етаж на сграда – „Здравна служба” – с. Бата, със застроена площ – 250 кв.м., публична общинска собственост, построена в УПИ VIII-110, кв.20, по плана на с. Бата, актуван с АПОС №1527/18.12.2000г., при граници: от север – улица; от изток – улица; от юг – УПИ IX, от запад – УПИ VII, за срок от 5 (пет) години.

 

След направено вътрешно преустройство на втори етаж на съществуваща сграда „Здравна служба” с. Бата, за ползване като детска градина е възможно обособяване на две самостоятелни части за предоставяне за читалищни нужди на двете читалища. На Народно читалище „Възраждане – Доброван -2013г.”, с. Бата, съгласно схема на вътрешно преустройство на втори етаж, неразделна част от докладната се предоставят следните помещения:

 

 • А2 – сервизен вход и авариен изход на площ от 17,42 кв.м.;

 • Б2 – WC + баня персонал на площ от 1,93 кв.м.;

 • В1 – разливочна на площ от 8,65 кв.м.;

 • В2 – умивалня, мръсна посуда на площ от 6,16 кв.м.;

 • Г2 – гардероб на площ от 2,31 кв.м.;

 • Д2 – стая за занимания на площ от 26,30 кв.м.;

 • Е2 – спалня деца на площ от 14,03 кв.м.;

 • Ж – кабинет директор на площ от 4,67 кв.м.;

 • И – ½ от коридор, целият на площ 27,08 кв.м.

 

 

 

По  т.13.  от дневния ред: „ОС-426/07.07.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение и учредяване безвъзмездно право на управление на НЧ „Георги Маджаров-1924г.” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 593/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.14 и чл.48, ал 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие учредява безвъзмездно право на управление за читалищни нужди на Народно читалище „Георги Илиев Маджаров - 1924г.”, с. Бата, ЕИК000044897, със седалище и адрес на управление с. Бата, ул. „Иван Вазов” №22, П.К. 8218, общ. Поморие, обл. Бургас, вписано в регистъра на народните читалища под №1273, представлявано от Атанас Русев Йорданов, председател на НЧ „Георги Илиев Маджаров - 1924г.”  на част от помещение, находящо се на втори етаж на сграда – „Здравна служба” – с. Бата, със застроена площ – 250 кв.м., публична общинска собственост, построена в УПИ VIII-110, кв.20, по плана на с. Бата, актуван с АПОС №1527/18.12.2000г., при граници: от север – улица; от изток – улица; от юг – УПИ IX, от запад – УПИ VII, за срок от 5 (пет) години.

 

След направено вътрешно преустройство на втори етаж на съществуваща сграда „Здравна служба” с. Бата, за ползване като детска градина е възможно обособяване на две самостоятелни части за предоставяне за читалищни нужди на двете читалища. На Народно читалище „Георги Илиев Маджаров - 1924г.”, с. Бата, съгласно схема на вътрешно преустройство на втори етаж, неразделна част от докладната се предоставят следните помещения:

 

 • А1 – основен вход на площ от 12,97 кв.м.;

 • Б1 – WC + баня персонал на площ от 14,28 кв.м.;

 • Г1 – гардероб на площ от 4,55 кв.м.;

 • Д1 – стая за занимания на площ от 26,42 кв.м.;

 • Е1 – спалня деца на площ от 14,07 кв.м.;

 • Е3 – спалня деца на площ от 15,26 кв.м.;

 • З1 – склад за чисто бельо на площ от 2,18 кв.м.;

 • З2 – склад за мръсно бельо на площ от 2,18 кв.м.;

 • И – ½ от коридор, целият на площ 27,08 кв.м.

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-427/07.07.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 594/19.07.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.36 ал.1 т.1 от ЗОС, Общински съвет - Поморие  дава съгласие да се ликвидира съсобствеността в поземлен имот с идентификатор №57491.501.186 по КККР  на гр.Поморие (УПИ  II,  кв.257 по плана на гр.Поморие) с площ 900кв.м, актуван с АЧОС 5589/07.05.2014г. чрез доброволна делба, като:

 

          Антонина Димитрова Маринова получи в дял и стане собственик на поземлен имот с идентификатор №57491.501.186 по КККР  на гр.Поморие с проектна площ 792кв.м , начин на трайно ползване - средно застрояване,  съгласно скица-проект №15-119729/17.03.2017г за изменение на КККР  за поземлен имот №57491.501.186;

 

         Община Поморие получи в дял и стане собственик на поземлен имот с идентификатор №57491.501.691 по КККР  на гр.Поморие с проектна площ 108кв.м , с която площ се променя уличната регулация,  като ширината на ул.”Петко Каравелов”се увеличава на 11м., съгласно скица-проект №15-119729/17.03.2017г за изменение на КККР  за поземлен имот №57491.501.186;

 

 

 

По т.15. от дневния ред: „ОС-430/07.07.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение и изменение на Решение № 32/22.12.2015г., № 96/26.02.2016г., № 432/10.01.2017г.” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 595/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие изменя и допълва свое Решение № 32/22.12.205г., № 96/26.02.2016г., № 432/10.01.2017г., както следва:

 

1.4.1.Срок за погасяване – до 54 /петдесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.16. о т дневния ред: „ОС-437/12.07.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 596/19.07.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35  ал.3  и съгласно чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет - Поморие приема оценката в размер на 137 250лв. /без ДДС/,  на придобиваното право на собственост от Боян Георгиев Бонев в качеството му на Управител и представляващ „ТРЕМ”ООД,  ЕИК147066403 на общински имот УПИ II в кв.218 по плана на гр.Поморие (идентификатор №57491.508.117 по КК и КР на гр.Поморие) с площ 450кв.м., при граници подробно описани в АОС 5639/31.10.2014г.

 

 

 

По т.17. о дневния ред: „ОС-438/12.07.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2017г.” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 597/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във  връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема вътрешни промени по текущия бюджет за местни дейности на общината отразени в Приложение № 1.

 

Приложението е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.18. от дневния ред: „ОС-360/07.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за прекратяване на конкурс за избор на управител на „МЦ-І” ЕООД – гр.Поморие” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 598/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие прекратява конкурс за избор на управител на „Медицински център І” ЕООД – гр.Поморие, обявен с Решение № 547/07.03.2017г. на Общински съвет – Поморие.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-366/09.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х в кв.5 по плана на с.Горица” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 599/19.07.2017г.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ:

 

Съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ Х276,277 в кв.5 по плана на с.Горица, община Поморие, който предвижда разделяне на имота и обособяване на два нови УПИ по кадастралните граници на имоти 276 и 277, а именно: УПИ Х276, с площ 1288м2 и УПИ ХІІІ277, с площ 699м2; като достъп до новообразуваните парцели се осигурява от предвидена улица, преминаваща през имот № 733, общинска собственост, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-397/26.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на „Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие 2015-2020г.” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 600/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.8 от ЗУО, Общински съвет – Поморие приема „Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие 2015-2020г.”.

 

 

 

По т.21.  от дневния ред: „ОС-398/26.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х в кв.21 по плана на с.Горица” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 601/19.07.2017г.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ:

 

Съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ Х384 в кв.21 по плана на с.Горица, община Поморие, който предвижда промяна на западната регулационна линия на УПИ Х384 по кадастралната граница на ПИ 485, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-410/30.06.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предприемане на действия по отмяна на дарение по решение на Анхиалски градски общински съвет гр.Анхиало /Поморие/ от 1 февруари 1932г., допълнено с решение от 30 май 1932г., с което са дарени в собственост та държавата 7 470кв.м. място, за постройка „Дом за почивна станция на инвалидите” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 602/19.07.2017г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие, поради нарушаване волята на дарителя от Министерски съвет на Република България чрез свое Решение № 996 от 17.11.2016г. отменя дарение по решение на Анхиалския градски общински съвет гр.Анхиало /Поморие/ от 01 февруари 1932г., допълнено с решение от 30 май 1932г., с което са дарени в собственост на Държавата 7 470 /седем хиляди четиристотин и седемдесет/ кв.м. място, за постройка „Дом за почивна станция на инвалидите”.

 

2.Общински съвет – Поморие възлага на Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да предприеме действия по отмяна на дарение по решение на Анхиалския градски общински съвет гр.Анхиало /Поморие/ от  01 февруари 1932г., допълнено с решение от 30 май 1932г., с което са дарени в собственост на Държавата 7 470 /седем хиляди четиристотин и седемдесет/ кв.м. място, за постройка „Дом за почивна станция на инвалидите”.

 

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-423/07.07.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на РИЕ на територията на Община Поморие” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 603/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от Наредба № 8 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Поморие и в във връзка с чл.57 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува приложените схеми за разполагане на РИЕ, неразделна част от решението.

 

 

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-431/10.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане мрежата та училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2017/2018г.” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 604/19.07.2017г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите проекти за учебната мрежа за 2017/2018г. на директорите на учебните е детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание чл.11, ал.2-6 и чл.11а, ал.1-3 от Наредба № 7/29.12.2000г., Общински съвет – Поморие приема предварителна мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2017/2018г.,  както следва:

 

I. УЧИЛИЩА:

 

 

 1. СУ “Иван Вазов “ –  гр. Поморие

  1.1.Начален етап:

  І клас                                                 3  паралелки                                     72   ученици

  ІІ клас                                                3  паралелки                                     76   ученици

  ІІІ клас                                              4  паралелки                                     93   ученици

  ІV клас                                              4  паралелки                                     75   ученици

  1.2.Прогимназиален етап:

  V клас                                                3  паралелки                                    84   ученици

  VІ клас                                              3  паралелки                                    79   ученици

  VІІ клас                                             4  паралелки                                    84   ученици

   

  1.3.Гимназиален етап:

  VІІІ клас  Английски език                         1  паралелка                                      26   ученици      

   IХ клас    Английски език                         1  паралелка                                      17  ученици/-1

  Х клас    Английски език                1  паралелка                                      17   ученици/-1

  XI клас Стоп.мениджмънт             1  паралелка                                      14   ученици/-4

  XII клас Стоп.мениджмънт                        1  паралелка                                      15   ученици/-3

  Общо                                                                                                         652   ученици

  1.4.Полуинтернатни групи:

  I клас                                                 2  групи                                             46   ученици

  II клас                                                           2  групи                                             44   ученици

  III клас                                              1  група                                              22   ученици

  IV клас                                              1  група                                              22   ученици

  VI-VII клас                                      1  смесена група                               25   ученици

   

  2. ОУ ”Христо Ботев “ –  гр. Поморие

  2.1.Начален етап:

  І клас                                                 2  паралелки                                     44   ученици

  ІІ клас                                                           3  паралелки                                     51   ученици

  ІІІ клас                                              2  паралелки                                     33   ученици

  ІV клас                                              2  паралелки                                     50   ученици

  2.2.Прогимназиален етап:

  V клас                                                           2  паралелки                                     41   ученици

     клас                                            2  паралелки                                     40   ученици

  VІІ  клас                                           2  паралелки                                     34   ученици

  Помощни паралелки за децата от ЦНСТ:

  ІV клас                                              1 паралелка                                        5   ученици

  Общо                                                                                                         298   ученици

  2.3. Полуинтернатни групи:

  І клас                                                 2  групи                                             44   ученици

  ІІ клас                                                           3  групи                                            51   ученици

  ІІІ клас                                              2  групи                                             33   ученици

  ІV клас                                             2  групи                                              50   ученици

   

  3. ОУ “Св. П. Хилендарски” – гр. Каблешково

  3.1.Начален етап:

  І клас                                                1  паралелка                                       24   ученици

  ІІ клас                                                           2  паралелки                                    51   ученици

  ІІІ клас                                              2  паралелки                                     45   ученици

  ІV клас                                              2  паралелки                                     32   ученици

  3.2.Прогимназиален етап:

  V клас                                                           2  паралелки                                    45   ученици

  VІ клас                                              2  паралелки                                     36   ученици

  VІІ клас                                            2  паралелки                                     36   ученици

  Общо                                                                                                         269   ученици

  3.3.Полуинтернатни групи:

  І клас                                                 1  група                                             24   ученици

  ІІ клас                                                           2  групи                                             48   ученици

  ІІІ клас                                              2  групи                                            44   ученици

  ІV клас                                              1  групи                                             26   ученици

  V клас                                                           1  група                                             27   ученици

  VІ клас                                            1  група                                                           27   ученици

  VІІ клас                                           1  група                                                           27   ученици

   

  4. ОУ ”Христо  Ботев” – гр. Ахелой

  4.1.Начален етап:

  І клас                                                1 паралелка                                        24   ученици

  ІІ клас                                                           1  паралелка                                      14   ученици/-2

  ІІІ клас                                              2  паралелки                                     37   ученици

  ІV клас                                              1  паралелка                                      25   ученици

  4.2.Прогимназиален етап:

  V клас                                                           1  паралелка                                      13   ученици/-5

  VІ клас                                              1  паралелка                                      15   ученици/-3

  VІІ клас                                            1  паралелка                                      20   ученици

  Общо                                                                                                         148  ученици

  4.3.Полуинтернатни групи:

  І клас                                               1 група                                                 24   ученици

  II клас                                                         1 група                                                25   ученици   

  III клас                                            1 група                                               28   ученици   

  ІV клас                                            1 група                                                22   ученици

  VІ и VІI клас                                              1 група                                                23   ученици

   

  5. ОУ ”Христо Ботев” – с. Бата

  5.1.Начален етап:

  І клас                                                 1  паралелка                                      18   ученици

  ІІ клас                                                           1  паралелка                                      17   ученици

  ІІІ клас                                              1  паралелка                                      21   ученици

  ІV клас                                              1  паралелка                                      25   ученици

  5.2.Прогимназиален етап:

  V клас                                                           1  паралелка                                      18   ученици

  VІ клас                                              1  паралелка                                      20   ученици

  VІІ  клас                                           1  паралелка                                      21   ученици

  Общо                                                                                                         140  ученици

  5.3.Полуинтернатни групи:

  І клас                                                 0,5  група                                          13   ученици

  ІІ клас                                                           0,5  група                                          13   ученици

  ІІІ клас                                              1  група                                              21   ученици

  ІV клас                                              1  група                                              25   ученици

  V клас                                                1  група                                            18   ученици

  VІ клас                                              1  група                                            20   ученици

  VІІ клас                                            1  група                                            20   ученици

   

  6. ОУ ”Отец Паисий” – с. Страцин

  6.1.Начален етап:

  І клас                                                 1  паралелка                                      11   ученици/-5

  ІІ клас                                                           1  паралелка                                      27   ученици/-1

  ІІІ клас                                              1  паралелка                                      13   ученици/-3

  ІV клас                                              1  паралелка                                      24   ученици

  6.2.Прогимназиален етап:

  V клас                                                           1  паралелка                                      17   ученици/-1

  VІ клас                                              1  паралелка                                      16   ученици/-2

  VІІ клас                                            1  паралелка                                      17   ученици/-1

  Общо                                                                                                          125   ученици

  6.3.Полуинтернатни групи:

  І и ІІІ клас                                        1  смесена група                               22  ученици

  ІІ клас                                               1  група                                             27  ученици

  IV клас                                               1 група                                             24 ученици

  V   клас                                             1 група                                              27  ученици

  VІ и VІІІ клас                                  1  смесена група                               22  ученици

   

  7.  ОУ ”Г. Ст. Раковски” – с. Гълъбец

  7.1.Начален етап:

  І клас                                                 1  паралелка                                      12 ученици/-4

  ІІ клас                                               1  паралелка                                      18  ученици

  ІІІ клас                                              2  паралелки                                     26  ученици/-6

  ІV клас                                              1  паралелка                                      16  ученици

   

  7.2.      Прогимназиален етап:

  Vклас                                                1 паралелка                                       22  ученици

  VI клас                                              1 паралелка                                      15  ученици/-3

  VII клас                                             1 паралелка                                       15  ученици/-3

  Общо                                                                                                         124  ученици

  7.2.Полуинтернатни групи:

  І и ІІ клас                                          1  смесена група                                25  ученици

  ІІІ и ІV клас                                     1  смесена група                               25  ученици

  V и VI клас                                       1  смесена група                               25  ученици

                               

  8. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Порой

  8.1.Начален етап:

  І клас                                                 1  паралелка                                      10  ученици/-6

  ІІ и III клас                                       1  слята паралелка                            15  ученици/-1

  IV клас                                              1  паралелка                                      12  ученици/-4

  8.2.Прогимназиален етап:

  V клас                                               1 паралелка                                       11 ученици/-7

  VI клас                                              1 паралелка                                     12  ученици/-6

  VII клас                                            1 паралелка                                     15  ученици/-3

   Общо                                                                                                        75  ученици

  8.3.Полуинтернатни групи:      

   І - IV клас                                        1  смесена група                              27  ученици

  V - VII клас                                      1  смесена група                               27  ученици

   

  9. ОУ ”Елин Пелин”- с. Дъбник

  9.1.Начален етап:

  IV клас                                              1 паралелка                                      5  ученици/-11

  9.2.Прогимназиален етап:

  V и VI клас                                       1 слята паралелка                             10  ученици/-8               VII клас                                                 1 паралелка                                      4  ученици/-14

  Общо                                                                                                         19 ученици

  9.3.Полуинтернатни групи:

  IV клас                                              1 група                                              11 ученици

   

  10. ОУ “Христо Ботев” - с. Горица    

  10.1.Начален етап:

  I и II клас                                          1  слята паралелка                             23 ученици

  III и IV клас                                     1 слята паралелка                             15 ученици/-1

  V клас                                                            1  паралелка                                      10  ученици/-6

  10.2.Прогимназиален етап:

  VII клас                                             1 паралелка                                      8  ученици/-10

  Общо                                                                                                         56 ученици

  10.3. Полуинтернатни групи:

   І- IV клас                                          1 смесена група                                22 ученици

   

  11. НУ “Константин Величков” – с. Габерово

  11.1.Начален етап:

  II клас                                                            1 паралелка                                       11  ученици/-5

  III клас                                              1 паралелка                                       10  ученици/-6

  Общо                                                                                                           21 ученици

  11.2.Полуинтернатни групи:

  II и III клас                                       1 смесена група                                21 ученици

   

  12. ПГТ “Алеко Константинов” – гр. Поморие

  VIII клас                                           3 паралелки                                      52  ученици

  IX клас                                              3  паралелки                                     58  ученици

  X клас                                                           3  паралелки                                     64  ученици

  XI клас                                              2  паралелки                                     56  ученици

  XII клас                                              3  паралелки                                    40 ученици

  Общо                                                                                                           270 ученици

   

 

ІІ. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ  ГРАДИНИ:                                                     

 

1. ДГ “Детелина”- гр. Поморие

 

                                                           10 групи                    308 деца

 

Детска ясла – 25 деца

 

Първа група – 28 деца

 

Първа група – 28 деца

 

Втора група – 32 деца

 

Втора група – 32 деца

 

Подготвителна група – 5 годишни – 34 деца

 

Подготвителна група – 5 годишни – 34 деца

 

Подготвителна група – 6 годишни – 25 деца

 

Подготвителна група – 6 годишни – 34 деца

 

Подготвителна група – 6 годишни - 33 деца

 

 

 

2. ДГ ”Веселушко”- гр. Поморие           

 

5 групи                      128 деца

 

Първа група – 26 деца

 

Втора група – 24 деца

 

Подготвителна група – 5 годишни – 23 деца

 

Подготвителна група – 6 годишни - 26 деца

 

Подготвителна група – 6 годишни - 29 деца

 

3. ДГ “Радост” гр. Каблешково

 

6  групи                      161 деца

 

Детска ясла – 27 деца

 

Първа група – 23 деца

 

Втора група – 23 деца

 

Втора група – 28 деца

 

Подготвителна група – 5 годишни – 34 деца

 

Подготвителна група – 6 годишни – 26 деца

 

             

 

4. ДГ ”Сребърно звънче” – с. Страцин 

 

4  групи                      80 деца

 

Първа група- 3 годишни– 20 деца

 

Втора група –4 годишни - 20 деца

 

Подготвителна група – 5 годишни – 20 деца

 

Подготвителна група – 6 годишни – 20 деца

 

 

 

5. ДГ “Детски свят” – с. Гълъбец          

 

4  групи                      102 деца

 

Първа група – 31 деца

 

Подготвителна група - 5,6 годишни – 29 деца

 

Филиал с. Порой

 

Една смесена група – 23 деца

 

Филиал с. Горица

 

Една смесена група – 19 деца

 

 

 

6. ДГ ”Теменуга”- гр. Ахелой

 

3  групи                        96 деца

 

Първа група – 3, 4 годишни - 28 деца

 

Подготвителна група – 4, 5 годишни – 35 деца

 

Подготвителна група – 5, 6 годишни – 33 деца

 

                                              

 

7. ДГ ”Мир” – с. Дъбник

 

2  групи                        45 деца

 

Една смесена група – 23 деца

 

Филиал с. Габерово

 

Една смесена група – 22 деца

 

 

 

8. ДГ „Слънчо” – гр. Поморие 

 

2  групи                        52 деца

 

Първа група 3,4 годишни – 27 деца

 

Подготвителна група - 5,6 годишни – 25 деца

 

 

 

ІІІ.   ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС ПОМОРИЕ

 

                                                21  групи                      235 ученици/12 ученици в група

 

Постоянни през учебната година – 18 групи, както следва:

 

7 групи – английски език;

 

1 група – вокално студио;

 

5 групи – народни танци;

 

5 групи – изобразително изкуство;

 

Временни през учебната година – 2 групи, както следва:

 

1 група – народни танци;

 

1 група – изобразително изкуство;

 

Временни през ваканцията:

 

1 група – изобразително изкуство

 

2.Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2017/2018г., като от 15.09.2017г. до 14.09.2018г. в училищата и детските градини с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, утвърден от МОН.

 

 

 

По т.25 от дневния ред: „ОС-433/12.07.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Георги Панайотов” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 605/19.07.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Георги Костадинов Панайотов, с постоянен адрес гр.Ахелой, ул.”Калиакра” № 1 еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.26 от дневния ред: „ОС-450/19.07.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Неделчо Тенекеджиев” се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 606/19.07.2017г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Неделчо Василев Тенекеджиев, с постоянен адрес гр.Поморие, ул.”Възраждане” № 33 еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

2.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решеие.

 

 

                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (28-мо заседание.pdf)28-мо заседание.pdf357 КБ265 Сваляния