Решения от 29-то заседание проведено на 29.08.2017г.

на . . Посещения: 631

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.08.2017г.

 

                                                       /мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 18.09.2017г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-478/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 607/29.08.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

6151/15.06.2017г.

гр.Каблешково

ПИ 35033.501.1157

кв.18  УПИ V

775кв.м.

50лв./кв.м. без ДДС

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-479/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 608/29.08.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.503.415 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІІ в кв.12 по регулационния план на гр.Поморие и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет Поморие дава съгласие да се продадат 36/281 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 57491.503.415 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІІ в кв.12 по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 281кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 5124/07.11.2011г. на съсобствениците Русанка Димитрова Валтакари, Магдалена Илиева Апостолова, Делян Илиев Апостолов и Андрея Панайотов Тодоров, при цена 9540,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-490/04.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2017г.” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 609/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, §1 т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС, §5 т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, Общински съвет - Поморие  дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Поморие за 2017 година с нов раздел XIV, както следва:

 

XIV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ:

 

№ по ред

 

Обект от първостепенно значение

1.

 

 

„Изграждане на втора камера с обем 7500м3 на напорен водоем с проектен обем 2*7500м3 разположена в поземлени имоти №002054 и №002056 в землище на с.Лъка, Община Поморие.

 

Обектът, който се предлага да бъде определен като общински обект с първостепенно значение е свързан с изпълнение на дейностите по сключен Договор №РД-02-29-68/31.03.2016г. между Консорциум ДЗЗД РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен” и МРРБ, във връзка с проектиране на нови съоръжения и трасета на проводи, обслужващи водоснабдителната и канализационна система на територията на Община Поморие.

 

Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен” е Изпълнител по Обособена позиция №1, съгласно Решение изх.№ РД02-14-66 от 29.01.2016г. на Възложителят МРРБ на обществена поръчка с предмет: „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособени територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК”  ЕАД гр. Бургас, „ВиК” ЕООД гр. Добрич, „ВиК” ООД гр. Кърджали, „ВиК” ООД гр. Перник, „ВиК” ЕООД гр. Пловдив , „ВиК” ООД, гр. Русе, „ВиК” ООД гр. Силистра, „ВиК” ООД гр. Сливен, „ВиК” ЕООД Стара Загора, „ВиК” ООД гр. Шумен, „ВиК” ЕООД гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции.

 

 

 

По т.4.от дневния ред: „ ОС-508/11.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2017г.” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 610/29.08.2017г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 4, ал. 2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост (ЗОС), § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет - Поморие  дава съгласие да се допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Поморие за 2017 година, като:

 

- Към раздел - XIV се добавят следните общински обекти с първостепенно значение:

 

XIV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ:

 

№ по ред

 

Обект от първостепенно значение

1.

 

 

"Рехабилитация на съществуваща първа камера на НВ „Поморие” 7500m3 до постигане на съответствие за въвеждане в експлоатация.”

2.

“Изграждане на довеждащ водопровод от дирекция „Камчия” до НВ „Поморие” с L=350 m DN 400 mm.”

3.

„Реконструкция  на довеждащ водопровод от НВ „Поморие” до гр. Поморие с L=11 350 m DN 450mm.”

4.

“Реконструкция на 2 бр. (PVC Ф350 и Ф500) тласкатели от КПС 7 до изливна шахта с L=2*1 824 m, DN 450 mm, DN 560mm.”

5.

“Реконструкция на (PVC 2 бр.Ф800) колектори от изливна шахта до ПСОВ гр. Поморие с L=2*820m и DN 600mm.”

 

 

 

По т.5. от дневния ред:  „ОС-514/15.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 611/29.08.2017г.

 

І.На основание чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет - Поморие  УПЪЛНОМОЩАВА  Иван Атанасов Алексиев - Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, решения, както следва:

 

1.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр.Бургас съгласува преработен Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за периода 2017 г. - 2021 г.;

 

              2.На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2018 г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

 

         ІІ. Определя  инж.Кунчо Гайдов - Зам.кмет „СУТОСУП” за представител на Община Поморие в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

 

           

 

По т.6. от дневния ред: „ ОС-518/16.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 612/29.08.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

4805/11.11.2009г.

гр.Поморие

ПИ 57491.501.421

кв.269  УПИ І

В описания имот има построена сграда – трафопост, изградена въз основа отстъпено право на строеж на „ЕВН България Електоразпределение” АД за обща площ 37кв.м. за трафопост и сервитутна зона за обслужване на трафопоста

706кв.м.

200лв./кв.м без ДДС

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ ОС-519/16.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост” с 18  гласа „за”, 2 гласа „против”, 1 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 613/29.08.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева

 /без ДДС/

5259/13.06.2012г.

гр.Поморие

ПИ 57491.501.3

Сгради с идентификатори:

57491.501.3.1

57491.501.3.2

57491.501.3.3

57491.501.3.4

57491.501.3.7

57491.501.3.8

57491.501.3.9

57491.501.3.10

57491.501.3.11

57491.501.3.13

57491.501.3.14

57491.501.3.17

57491.501.3.12

57491.501.3.18

57491.501.3.19

57491.501.3.20

57491.501.3.6

57491.501.3.16

1575кв.м.

 

 

 

18кв.м.

18кв.м.

18кв.м.

18кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

20кв.м.

21кв.м.

21кв.м.

21кв.м.

21кв.м.

4кв.м.

28кв.м.

800 лв./кв.м. без ДДС

 

 

2670,00лв.

2670,00лв.

2670,00лв.

2670,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2870,00лв.

2970,00лв.

2970,00лв.

2970,00лв.

2970,00лв.

        490,00лв.      

2770,00лв.

 

2.Средствата от продажбата на имота да бъдат разходвани след решение на Общински съвет – Поморие.

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-520/16.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на Кметство Горица за ползване като младежки клуб помещение, частна общинска собственост” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 614/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.4 ал.2 и чл.19 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие предоставя безвъзмездно за управление, за срок от пет години, на Кметство с. Горица помещение на първи етаж от двуетажна сграда, построена в УПИ V, кв.8 по плана на с. Горица , при граници на помещението:  от изток-външен зид; от север външен зид; от юг-външен зид; от запад стълбище.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-522/17.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. на Община Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 615/29.08.2017г.

 

На основание чл. 21 ал. 1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие, Общински съвет – Поморие приема информацията за уточнения план и отчета за изпълнение на бюджета и актуализираните разчети и отчети на сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2017 г. на община Поморие.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-530/18.08.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов - Председател на Общински съвет - Поморие, относно оттегляне на Решение №592 на Общински съвет – Поморие, обективирано в Протокол №28/19.07.2017г., оспорено със Заповед на Областен управител на Област Бургас №РД-09-30/08.08.2017г.” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 616/29.08.2017г.

 

На основание чл.156 от АПК, Общински съвет – Поморие оттегля Решение № 592 на Общински съвет – Поморие, обективирано в Протокол № 28/19.07.2017г., оспорено със Заповед  на Областен управител на Област Бургас № РД-09-30/08.08.2017г.

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-531/18.08.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов - Председател на Общински съвет - Поморие, относно оттегляне на Решение №593 на Общински съвет – Поморие, обективирано в Протокол №28/19.07.2017г., оспорено със Заповед на Областен управител на Област Бургас №РД-09-31/08.08.2017г.” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 617/29.08.2017г.

 

На основание чл.156 от АПК, Общински съвет – Поморие оттегля Решение № 593 на Общински съвет – Поморие, обективирано в Протокол № 28/19.07.2017г., оспорено със Заповед  на Областен управител на Област Бургас № РД-09-31/08.08.2017г.

 

 

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-403/29.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 618/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.2, пр.2 и 4 от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

1.Чл. 57, 60 и 61 се отменят.

 

2.В чл.10а цифрите „чл.4, ал.1-5” се заменят с „чл.9б”

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ ОС-404/29.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба за управление на общински пътища на територията на Община Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 619/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие, както следва:

 

         1. Текстът на чл.1, ал.2, т.1 от Наредбата се изменя и същият добива следния вид: „улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища”.

 

         2. В чл. 48, ал.1 думите „от 100 до 250 лв.” се заменят с думите „от 200 до 500 лв.”;

 

         - В чл.48, ал.1, т.1 след думите „и бране на плодове без разрешение” се добавя израза „на общинската администрацията”;

 

         - В чл.48, ал.1, т.2 след думите „паша на добитък” се добавя израза „и опожаряване на растителността”;

 

         - В чл. 48, ал.1 се създава нова т.3 със следния текст „движение с непочистени от кал машини”;

 

         - В чл.48, ал.1 се създава нова т.4 със следния текст „превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение”;

 

         - В чл.48, ал.1 се създава нова т.5 със следния текст „превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване”;

 

         - Досегашната т.3 на чл.48, ал.1 става т.6;

 

         - Досегашната т.4 на чл.48, ал.1 става т.7;

 

         - В чл.48,  ал.1 се добавя нова т.8 със следния текст „движение с верижни машини, освен при снегопочистване”

 

         - В чл.48, ал.2 думите „от 250 до 2000 лв.” се заменят с думите „от 500 до 1000 лв.”;

 

         3. В чл. 49 думите „от 500 до 2000 лв.” се заменят с думите „от 1000 до 5000 лв.”;

 

         - В чл.49 след думите „ако деянието не представлява престъпление” се добавя израза „физическите лица, нарушили разпоредбите на чл.23, чл.24, ал.1, т.1, букви „в” и „е”, т.2, ал.2 и ал.4 и чл.20 или”

 

         - В чл.49, т.4 се отменя;

 

         - В чл.49, т.5 се отменя;

 

         - В чл.49, т.6 се отменя;

 

         - В чл.49, т.7 се отменя;

 

         - В чл.49, т.9 след израза „извършване в обхвата на пътя” се добавя израза „и обслужващите зони” и след израза „без разрешение” се добавя „на общинската администрация”;

 

         - В чл.49, т.9, б. „а” се отменя израза :извън границите на населените места и в населените места без регулационен план”;

 

         - В чл. 49, т.9, б. „б” след думата „електропроводни” се добавят думите „въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи,”;

 

         - В чл.49, т.9, б. „в” се отменя;

 

         - В чл.49, т.9, б. „г” се отменя;

 

         - В чл.49, ал.2 думите „от 2000 до 5000 лв.” се заменят с думите „от 2000 до 7000 лв.”.

 

         4. Текстът на чл.50 се изменя и добива следния вид:

 

         - чл.50, ал.1 „При нарушения по чл. 48 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл. 49 - в размер от 3000 до 8000 лв.”;

 

         - чл.50, ал.2 „При повторно нарушение по чл. 48 имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл. 49 - в размер от 4000 до 12 000 лв.”;

 

         - чл.50, ал.3 „Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от тях щети.”

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-405/29.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 620/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.2, пр.2 и 4 от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, както следва:

 

В чл.37, ал.1 думите „или упълномощено от него длъжностно лице” се заличават

 

 

 

По т.15.от дневния ред: „ОС-480/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ XIII в кв.78 по плана на гр.Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 621/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.1 и т.2 и във връзка с чл.208 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) на УПИ ХІІІ-1100, УПИ ХІV-1097 и УПИ ХV-1096 в кв.78 по плана на гр.Поморие, който предвижда: промяна на уличната регулационна линия на УПИ ХІІІ-1100 по уличната регулация от 1968год. и промяна на регулационните линии между УПИ ХІІІ-1100, УПИ ХІV-1097 и  УПИ ХV-1096 по кадастралните граници между ПИ 57491.502.298, ПИ 57491.502.299 и ПИ 57491.502.300 по КК на града, като се обособява УПИ ХІІІ-298 с площ 278 кв.м.

 

 

 

По т.16.от дневния ред: „ОС-481/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 35033.24.185 в м-ст „Хижата”, землище гр.Каблешково, общ.Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 622/29.08.2017г.

 

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП-парцеларен план  за определяне на трасе за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 35033.24.185, м-ст „Хижата”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут, преминаващи през ПИ 35033.24.308 (път ІV клас, общинска публична собственост), с дължина на трасето около 148 м, които са изцяло в територия на транспорта.                     

 

          Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

          На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-483/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за допускане изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.16.422 по КККР на гр.Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 623/29.08.2017г.

 

         На основание чл.124б, ал.5 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие:    

 

         Отказва одобряването на задание и не разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 57491.16.192, 57491.16.414, 57491.16.185, 57491.16.186, 57491.16.187, 57491.16.188, 57491.16.189,  57491.16.190,  57491.16.191, 57491.16.422, 57491.16.423, 57491.16.424, 57491.16.603, 57491.16.604, 57491.16.619  в м. „Кротиря” по КККР на гр.Поморие поради следното:

 

         - Съществува противоречие между исканото в заявлението, а именно: изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 57491.16.422 по КККР на гр.Поморие и исканото в заданието, приложено към това заявление, а именно: изработване на ПУП за поземлени имоти с идентификатори 57491.16.185, 57491.16.186, 57491.16.187, 57491.16.188, 57491.16.189, 57491.16.190, 57491.16.191, 57491.16.192, 57491.16.414, 57491.16.422, 57491.16.423, 57491.16.424, 57491.16.603, 57491.16.604, 57491.16.619;                                                                                                                                         

 

        - Заданието за изработване на подробният устройствен план е непълно. Текстът на чл.125, ал.2 ЗУТ гласи, че заданието, съставено от възложителя, обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване и се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. Внесеното задание е съставено от арх.Юлиян Мекедонски, а не от възложителя, не обосновава каквато и да е необходимост от изработване на план, не се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове;

 

        - Поземлени имоти с идентификатори 57491.16.186, 57491.16.187, 57491.16.188, 57491.16.189, 57491.16.190 включени в заданието, не съществуват в действащата кадастралната карта на гр.Поморие;

 

        - Иска се разрешение за изработване на подробен устройствен план за имоти 57491.16.185, 57491.16.191, 57491.16.192, 57491.16.414, 57491.16.603, 57491.16.604, 57491.16.619, за които вече има изработен и одобрен такъв. Неправилно са смесени две различни производства: това по чл.124а, ал.5 и това по чл.135, ал.3 ЗУТ;

 

       - В чл. 124а, ал.5 от ЗУТ е установено, че разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде от органите по ал. 1 - 4 от същия член и по искане и за сметка от заинтересувани лица - собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон. По образуваната преписка е установено, че заявителката е собственик на поземлен имот с идентификатор 57491.16.422 по КККР на гр.Поморие, за останалите имоти, включени в обхвата на искания за изработване подробен устройствен план не се установява заявителката да има качеството на заинтересувано лице в административното производство.

 

       Настоящото решение се съобщава по реда на АПК и може да се оспорва по реда на чл.215 пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

По т.18. от дневния ред: „ОС-484/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 011508 в м-ст „Бадемите”, землище с.Горица, общ.Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 624/29.08.2017г.

 

         Общински съвет – Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 и чл.7 от Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

 

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 011508 в местност „Бадемите”, землище с.Горица, община Поморие.

 

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 011508 в местност „Бадемите”, землище с.Горица, община Поморие, с градоустройствени показатели: Плътност на застрояване – до 20%, Коефициент на интензивност – до 0,4, етажност ≤2, начин на застрояване – свободно; застроена жилищна площ (ЗЖП) до 200 кв.м; при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

 

          Разрешава на „Винарско имение Санта Сара” АД, в качеството му на собственик да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 011508 в местност „Бадемите”, землище с.Горица, община Поморие

 

          Изготвеният проект за ПУП-ПЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

          Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

 

          На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-485/02.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка към жилищни сгради в ПИ35033.24.4 в м-ст „Хижата”, землище гр.Каблешково, общ.Поморие, на път III-6009 „Миролюбово-Каблешково” км 19+667 ляво” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 625/29.08.2017г.

 

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява подробен устройствен план -парцеларен план  (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка към жилищни сгради в ПИ 35033.24.4 в м-ст „Хижата”, землище гр.Каблешково, община Поморие, на път ІІІ-6009 „Миролюбово-Каблешково” км 19+667 ляво”, която започва от ПИ 35033.24.297 (държавна пътна мрежа - път ІІІ-6009 „Миролюбово-Каблешково”); преминава през част от ПИ 35033.24.22 (пасище, общинска публична собственост), на площ от 906 кв.м. и част от ПИ 35033.24.7 (пасище, общинска публична собственост), на площ от 121 кв.м. Дължината на пътната връзка е 33 м, а ширината – 6,50 м.

 

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

         На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-489/04.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на задание, допускане и разрешаване на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ000066 в землището на с.Каменар, общ.Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 626/29.08.2017г.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

 

         Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 000066 (частна общинска собственост), в землището на с.Каменар, община Поморие.

 

        Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за регулация и застрояване за ПИ 000066 (частна общинска собственост), в землището на с.Каменар, община Поморие.

 

         Разрешава на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 000066 (частна общинска собственост), в землището на с.Каменар, община Поморие.

 

       Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

        Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

 

        На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

             

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-496/08.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за утвърждаване на средищна детска градина и средищни училища на територията на община Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 627/29.08.2017г.

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  връзка с чл. 3, ал. 1 от  ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет - Поморие дава съгласие Община Поморие да внесе предложение в Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните детски градини и училища на следните училища и детски градини:

 

- СУ "Иван Вазов" гр. Поморие – обучават се 25 ученици от с. Каменар;

 

- ОУ "Христо Ботев", с. Бата – обучават се 37 ученици от с. Белодол;

 

- ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Каблешково – обучават се 15 ученици от с. Медово, 2 ученици от с. Лъка и 2 ученици от с. Александрово;

 

- ОУ "Отец Паисий" с. Страцин – обучават се 15 ученици от с. Косовец;

 

- ДГ "Радост" гр. Каблешково.

 

2.На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

По т.22.от дневния ред: „ОС-507/10.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ I, II и III в кв.11 по плана на гр.Ахелой, общ.Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 628/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, и 2, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) на УПИ І, ІІ и ІІІ, в кв.11 по плана на гр.Ахелой, община Поморие, състоящо се в промяна на регулационната граница между УПИ І, ІІ и ІІІ по имотната граница между ПИ 00833.501.227 и ПИ 00833.501.228 по КК, и придаване на част от УПИ ІІ към УПИ ІІІ, с отреждане на УПИ ІІІ - за кметство, детска градина и детска ясла; като се ситуира застроително петно за детска ясла в УПИ ІІІ.

 

 

 

 

 

По т.23.от дневния ред: „ОС-509/11.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ II – за джамия в кв.5 по плана на с.Дъбник, общ.Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 629/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ,  Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ ІІ-за джамия, в кв.5 по ПУП на с.Дъбник, община Поморие, като се променя уличната регулация и се урегулира нов УПИ ІІ с площ 2049 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-510/11.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на задание, допускане и разрешаване на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 002054, 002056, 000225, 003088, 002029, 002070, 002071 и 003089 в землището на с.Лъка, общ.Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 630/29.08.2017г.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл.109, ал.3, т.5 и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.7 от ЗОС и  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

 

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ: 002054 (пасище, мера, собственост на „ТРЕМ-ТРАНС” ЕООД), 002056 (пасище, мера, собственост на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ” АД); 000225 (полски път, общинска собственост), 003088 (пасище, мера, общинска собственост), 002029 (полски път, общинска собственост), 002070 (пасище, мера, общинска собственост), 002071 (пасище, мера, общинска собственост) и 003089 (пасище, мера, общинска собственост) в землището на  с.Лъка, с възложител община Поморие, в качеството й на собственик на съоръженията, изградени в ПИ 002054 и ПИ 002056, които ще са обект на разработката.

 

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за регулация и застрояване за ПИ: 002054 (пасище, мера, собственост на „ТРЕМ-ТРАНС” ЕООД), 002056 (пасище, мера, собственост на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ” АД); 000225 (полски път, общинска собственост), 003088 (пасище, мера, общинска собственост), 002029 (полски път, общинска собственост), 002070 (пасище, мера, общинска собственост), 002071 (пасище, мера, общинска собственост) и 003089 (пасище, мера, общинска собственост) в землището на  с.Лъка, с възложител община Поморие, в качеството й на собственик на съоръженията, изградени в ПИ 002054 и ПИ 002056, които ще са обект на разработката.

 

Разрешава на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 002054 (пасище, мера, собственост на „ТРЕМ-ТРАНС” ЕООД), 002056 (пасище, мера, собственост на „ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ” АД); 000225 (полски път, общинска собственост), 003088 (пасище, мера, общинска собственост), 002029 (полски път, общинска собственост), 002070 (пасище, мера, общинска собственост), 002071 (пасище, мера, общинска собственост) и 003089 (пасище, мера, общинска собственост) в землището на  с.Лъка, с възложител община Поморие, в качеството й на собственик на съоръженията, изградени в ПИ 002054 и ПИ 002056, които ще са обект на разработката.

 

С настоящия ПУП  да се предвиди отреждане на имота за водоеми,  спазвайки разпоредбите на чл.46, ал.7 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, във връзка с чл.86, ал.1 от ЗУТ, както и транспортен достъп до новопроектираните УПИ.

 

Изготвеният проект за ПУП-ПРЗ да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

            

 

По т.25.от дневния ред: „ОС-511/11.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ ХII – за жилищно строителство и озеленяване в кв.170 по плана на гр.Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 631/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за за УПИ ХІІ, кв.170, което предвижда обособяване на 16 нови урегулирани поземлени имоти: от ХVІ до ХХХІ, с вътрешни обслужващи улици между тях, и ситуиране на застроителни петна със задължителни линии на свързано застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство с малка височина на застрояване Жм: К плътност – 60%; К интензивност – 1,2; максимална височина ≤2(≤6м); минимално озеленяване – 40% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.26.от дневния ред: „ОС-526/17.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно извършване на ремонтно – възстановителни работи в ОУ „Елин Пелин” с.Дъбник” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 632/29.08.2017г.

 

На основание  чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за извършване на ремотно-възстановителни работи в ОУ „Елин Пелин” с. Дъбник за ремонт и отводняване на покрива на основната сграда на училището и укрепване и ремонт на оградата,  реализирана на имотна граница на УПИ XXV, кв. 8 по плана на с. Дъбник и пешеходна зона /тротоарна площ/ на ул. „Стара планина”                       с. Дъбник, при предстояща актуализация на бюджета със средства от резерва, който е допълнителен компонент от формулата за разпределение на средствата по единните разходни стандарти, в размер на 35 996,63 лв. /тридесет и пет хиляди лева деветстотин деветдесет и шест лева и шестдесет и три стотинки/ с включен ДДС. 

 

 

 

По т.27.от дневния ред: „ОС-528/17.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие,  одобряване на задание, допускане и разрешаване за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР гр.Ахелой, м. „Бабата”, общ.Поморие” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 633/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР гр.Ахелой, м. „Бабата”, община Поморие” и сервитут на трасета, преминаващи през имоти: 00833.6.395 – полски път, 00833.502.161 – пасище, мера; 00833.502.92 – неурегулиран имот в урбанизирана територия; 00833.502.91 – отреден за КПС; 00833.502.90 – улица, 00833.502.127 – улица, 00833.502.139 – улица, 00833.502.142 – полски път, 00833.5.378 – полски път, 00833.5.398 – полски път; всички имоти общинска собственост.

 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ:

 

         Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР гр.Ахелой, м.„Бабата”, община Поморие” и сервитут на трасета, преминаващи през имоти: 00833.6.395 – полски път, 00833.502.161 – пасище, мера; 00833.502.92 – неурегулиран имот в урбанизирана територия; 00833.502.91 – отреден за КПС; 00833.502.90 – улица, 00833.502.127 – улица, 00833.502.139 – улица, 00833.502.142 – полски път, 00833.5.378 – полски път, 00833.5.398 – полски път; всички имоти общинска собственост.

 

         Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР гр.Ахелой, м. „Бабата”, община Поморие” и сервитут на трасета, преминаващи през имоти: 00833.6.395 – полски път, 00833.502.161 – пасище, мера; 00833.502.92 – неурегулиран имот в урбанизирана територия; 00833.502.91 – отреден за КПС; 00833.502.90 – улица, 00833.502.127 – улица, 00833.502.139 – улица, 00833.502.142 – полски път, 00833.5.378 – полски път, 00833.5.398 – полски път; всички имоти общинска собственост.

 

          Разрешава на „Епо-Ахелой” ООД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.6.437 по КККР гр.Ахелой, м. „Бабата”, община Поморие” и сервитут на трасета, преминаващи през имоти: 00833.6.395 – полски път, 00833.502.161 – пасище, мера; 00833.502.92 – неурегулиран имот в урбанизирана територия; 00833.502.91 – отреден за КПС; 00833.502.90 – улица, 00833.502.127 – улица, 00833.502.139 – улица, 00833.502.142 – полски път, 00833.5.378 – полски път, 00833.5.398 – полски път; всички имоти общинска собственост.

 

          Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

          Настоящото решение да се счита за неразделна част от решение № 503/ 28.03.2013г. на Общински съвет – Поморие.

 

          Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

          На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.28.от дневния ред: „ОС-535/18.08.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова  помощ на Красимир Арнаудов за медицински нужди” с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 634/29.08.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Красимир Ангелов Арнаудов, с постоянен адрес гр.Поморие, ул.”Солна” № 7, вх.3, ет.3 еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

 

 

 

 

 

                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (29-то заседание.pdf)29-то заседание.pdf271 КБ257 Сваляния