Решения от 30-то /извънредно/ заседание проведено на 05.09.2017г.

на . . Посещения: 467

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ 30-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 05.09.2017г.

 

                                                          /мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 21.09.2017г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-553/31.08.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС - Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на съдружниците на „Кабланд”, което ще се проведе на 13.09.2017г.”  със 16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 635/05.09.2017г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 от Наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие избира   Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното годишно общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 13.09.2017г. от 13.00ч. и от 14.30ч.

 

2.Оправомощава Иван Алексиев по предложенията от дневен ред да гласува по следния начин:

 

По т.1 да гласува „против”

 

По т.2 да гласува „против”

 

По т.3 да гласува „против”

 

         3.Общински съвет – Поморие избира Янчо Илиев – Зам.-кмет по бюджет и финанси на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, в случай че представителя е възпрепятстван да участва в общото събрание.

 

4.С оглед запазване на обществения интерес и на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

         По т.2.  от дневния ред: „ОС-555/01.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001- 4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” със 16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 636/05.09.2017г.

 

         1.На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.19 и сл. от ЗЮЛНЦ, Общински съвет Поморие дава съгласие Община Поморие да бъде учредител на Местна Инициативна Рибарска Група (МИРГ) с наименование: „МИРГ Поморие“ и учредител на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование: Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Поморие“, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с цел стимулиране на местното развитие чрез прилагане на подхода ВОМР от ПМДР (2014-2020г.) и на Стратегия за местно развитие на целевата територия на действие на МИРГ, обхващаща територията на общината и разработена въз основа на местните потребности и потенциал. В МИРГ Община Поморие участва с всички населени места (извън дейности и проекти на територията на град Поморие, които ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”) и съставлява част от целевата територия на действие на „Местната инициативна рибарска група Поморие“.

 

         2.Дава съгласие Община Поморие да бъде член на колективния върховен орган - Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Поморие“ и на управителния орган на сдружението - Управителния съвет съобразно квотния принцип и право на глас съгласно приложимото общностно и българско законодателство, ЗЮЛНЦ, ПМДР (2014-2020) и подзаконовата нормативна база, регулираща подхода ВОМР.

 

3.Избира представител на Община Поморие в колективния върховен орган и в Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Поморие”, Иван Атанасов Алексиев – кмет на Община Поморие, ведно с всички права и задължения, произтичащи от неговата представителна власт, и да предприеме всички необходими фактически и правни действия за учредяване на „МИРГ Поморие” и регистрацията му в Окръжен съд-Бургас и Министерство на правосъдието.

 

4.Приема (по представения проект) устав на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „МИРГ Поморие”, и дава съгласие Община Поморие, чрез своя представител, да одобри Устава на СНЦ „МИРГ Поморие“ и да подпише учредителния протокол на сдружението.

 

5.Дава съгласие Кмета на Община Поморие да подаде от името на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Поморие” (след регистрацията на същото) проектно предложениe за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”.

 

6.Общински съвет Поморие разрешава възмездно отдаване под наем, съгласно приложимата нормативна уредба, за изпълнение на целите на сдружение с нестопанска цел МИРГ Поморие, Помещение № 2, намиращо се в административната сграда на Рибарско пристанище – Поморие, с адрес гр. Поморие, ул. Кубрат 8, с площ по документ: 11,89 кв.м.

 

7.Отдаването под наем влиза в сила единствено при одобрение на стратегията за ВОМР, като срокът за отдаване под наем на цитиранoто в т.6 помещение започва да тече от датата на одобрението на стратегията и приключва при окончателното изпълнение на стратегията за ВОМР, но не по-късно от 10 години от влизане с сила на отдаването под наем на помещенията.

 

8.Одобрява седалището и адреса на управление на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Поморие“ да бъде на територията на Република България, Област Бургас, Община Поморие, гр. Поморие, ул.” Кубрат” №8, Помещение № 2.

 

9.Предвид краткия срок за изготвяне и подаване на проектното предложение Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (30-то заседание.pdf)30-то заседание.pdf162 КБ266 Сваляния