Решения от 31-то заседание проведено на 06.10.2017г.

на . . Посещения: 649


Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 06.10.2017г.

/мандат 2015-2019г./

 


 Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 27.10.2017г.


 По т.1. от дневния ред: „ОС-533/18.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г. на Община Поморие”  с 18  гласа „за”, 0 гласа „против”, 1  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 637/06.10.2017г.

         1.На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси,  чл.31, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Поморие, Общински съвет – Поморие приема уточнен годишен план на бюджета за 2016 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

         1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:                                                            29 764 470

                За делегирани от държавата дейности                                 10 329 962

                За местни дейности                                                                19 434 508

         1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:                                                            29 764 470

                За делегирани от държавата дейности                                 10 329 962

                За дофинансиране на делегирани от държавата

                дейности със собствени приходи                                            1 725 117

                За местни дейности                                                                17 709 331

         2.Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2016 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета.

         3 Приема окончателния годишен план на извънбюджетните сметки и фондове за 2016 г.

         4. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., както следва:

         4.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.:                                                            25 100 895

                За делегирани от държавата дейности                                 10 030 078

                За местни дейности                                                                15 070 817

         4.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.:                                                             25 100 895

                За делегирани от държавата дейности                                  10 030 078

                За дофинансиране на делегирани от държавата

                дейности със собствени приходи                                             1 472 287

                За местни дейности                                                                 13 598 530

         5.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2016 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Отчет за касовото изпълнение на бюджета.

         6. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2016г.

         7.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г., съгласно Приложение № 15.


 


По т.2. от дневния ред: „ОС-552/31.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно  продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица”  с  20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 638/06.10.2017г.

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет   - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

6136/12.05.2017г.

с.Горица

кв.27  УПИ ХІ

223кв.м.

20лв./кв.м.

6137/12.05.2017г.

с.Горица

кв.27  УПИ Х

223кв.м.

20лв./кв.м.

6138/12.05.2017г.

с.Горица

кв.27  УПИ ІХ

223кв.м.

20лв./кв.м.


          По т.3. от дневния ред: „ОС-570/08.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на имот общинска собственост в землище с.Лъка” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 639/06.10.2017г.


         І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.18 ал.1, чл.62 ал.1 т.2, чл.63 ал.1 т. 1 от Наредба 1 на Общински съвет-Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2017г., Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

         1.Имот №000004 - частна общинска собственост, землище с.Лъка, местност течението, представляващ водоем с площ 1,487 дка, актуван с АЧОС №3908/17.09.2005г., при граници: имот №000003-Дере, с  начална тръжна цена 14,87лв. на месец без вкл. ДДС.


 По т.4. от дневния ред: „ОС-571/11.09.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – частна общинска собственост в гр.Поморие” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 640/06.10.2017г.

         І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във  връзка с  чл.14, ал. 1, ал.2 и ал.3 от ЗОС  и чл.18 ал. 1 и ал. 2 от  Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет - Поморие  дава съгласие да  се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – частна общинска собственост на територията на гр.Поморие , за разполагане на преместваеми обекти,  за срок от 8 /осем/години, както следва:

         1.Терен с площ 6 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 2, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8/осем/ години при начална тръжна цена на месец  30,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 36,00лв. с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

         2.Терен с площ 12 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 3, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години  при начална тръжна цена на месец  60,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 72,00лв. с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

         3.Терен с площ 11 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 4, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години  при начална тръжна цена на месец  55,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 66,00лв. с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

         4.Терен с площ 7 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 5, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години  при начална тръжна цена на месец  35,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 42,00лв. с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

         5.Терен с площ 12 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 6, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години  при начална тръжна цена на месец  60,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 72,00лв. с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

         6.Терен с площ 4 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 7, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години  при начална тръжна цена на месец  40,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 48,00лв. с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

         7.Терен с площ 12 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 19, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години  при начална тръжна цена на месец  60,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 72,00лв.  с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

         8.Терен с площ 30 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 20, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години  при начална тръжна цена на месец  150,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 180,00лв. с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

         9. Терен с площ 70 кв.м за стациониране на автомивка в търговска зона”Пиргос” петно №1, кв.116  по плана на гр.Поморие за срок от 8/ осем/ години при начална тръжна цена на месец  700,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 840,00лв. с вкл.ДДС и  стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

         ІІ.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един терен. 

         1.Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

          2. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.

         3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

         - първа дата - до 16.00 часа,  два работни дни  преди датата на  търга;

         - втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

         4.Депозит за участие в търга  10% от началната тръжна годишна наемна цена, определена в т.І , който се внася в срока по т.3.

         5 . Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

         ІІІ. Схемите са  неразделна част от настоящото решение.


 По т.5. от дневния ред: „ОС-572/11.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир „Косовец”, находящ се в землището на с.Косовец” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 641/06.10.2017г.

         1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.58, ал.2 ЗК, чл.60, ал.1, т.1 ЗК, чл.91 ППЗК, Решение №517/20.04.2017г. на Общински съвет Поморие за прекратяване на обявената с Решение №286/26.07.2016г. на Общински съвет - Поморие процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга на язовир „Косовец”, находящ се в землището на с. Косовец, Община Поморие, Област Бургас и за откриване на процедура за предоставяне на общинска концесия при условията на прекратената, Протокол №1 от 06.06.2017г., Протокол №2 от 05.07.2017г. на Комисия за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия и поради липса на подадени оферти, Общински съвет – Поморие прекратява процедурата за предоставяне на общинска концесия за услуга на язовир „Косовец”, находящ се в землището на с. Косовец, Община Поморие, Област Бургас, открита с Решение №517/20.04.2017г. на Общински съвет Поморие, тъй като не са подадени оферти.

         2. Решението не подлежи на съобщаване и на обжалване, тъй като няма заинтересован участник в процедурата.

         3. Възлага на Кмета на Община Поморие последващите съгласно Закона действия по изпълнението на настоящото решение.


          По т.6. от дневния ред: ”ОС-573/11.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на концесионер  след проведена процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга на обект – язовир „Емирско”, находящ се в землището на с.Белодол” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 642/06.10.2017г.

         1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите във връзка с прието Решение на  Общински съвет – Поморие №518/20.04.2017г., доклад на кмета на Община Поморие и Протокол от работата на комисията, назначена за провеждане на процедура за предоставяне на концесията, ведно с приложенията към него и останалите документи, внесени в Общинския съвет на Община Поморие по реда на чл. 58 от Закона за концесиите, след запознаване с преписката, със съдържанието на Протокола и след самостоятелна преценка на изложените в описаните по-горе документи факти и обстоятелства, Общински съвет – Поморие определя за концесионер на Общинска концесия за услуга за обект, представляващ Язовир Емирско, находящ се в землището на с. Белодол, собственост на Община Поморие, Област Бургас, наричан по-нататък в настоящото "обект на концесията" класираният на първо място участник в процедурата ET "СТОЯН ЛИПЧЕВ МАРКОВ", гр. Несебър, ЕИК: 812186271.

         2. На основание чл. 59, ал. 1 от ЗК определя условията, които следва да бъдат включени в договора и които не са определени в Решение на Общински съвет Решение №518/20.04.2017г.  за откриване на процедурата за концесия както следва:

         2.1. В своята оферта участникът е предложил следните основни параметри, които са били оценени от комисията и следва да бъдат включени като условия в договора за концесия:

         2.1.1. Годишно концесионно плащане в размер на 4 200 /четири хиляди и двеста/ лева без ДДС;

         2.1.2. Размер на преките инвестиции (инвестиционни разходи за първите три години на концесията), които следва да бъдат направени от участника: 126 555.96 /сто двадесет и шест хиляди, петстотин петдесет и пет лева и 96 стотинки/ лева без ДДС;

         2.1.3. Брой работни места, които следва да бъдат разкрити от участника във връзка с изпълнението на договора: 5 /пет/ броя работни места.

         2.2. Определя срок за сключване на договора за концесия – 1 /един/ месец от влизането в сила на настоящото решение.

         2.3. Размерът на концесионното плащане за текущата година следва да бъде определен като сума, представляваща част от предложеното годишно концесионно плащане, пропорционално и съответстващо на периода от време, оставащ от момента на сключването на договора до края на календарната година. 

         3. Вземайки предвид обстоятелството, че участникът, класиран на първо място и избран за концесионер не е капиталово търговско дружество и в този случай е приложима разпоредбата на чл. 18, ал. 3 от ЗК, то договорът следва да бъде сключен с новоучредено капиталово търговско дружество, в което участникът, определен за концесионер, е едноличен собственик на капитала 

          4. Всички останали условия по предоставянето на концесията и по договора остават непроменени и в съответствие с Решението за откриване на процедурата за отдаване на концесия и следва да бъдат променяни единствено и само при установяване на противоречие с настъпили промени в нормативната уредба и в предвидените от закона и договора случаи.

           Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването на уведомление по реда на чл. 48а от ЗК по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.


          По т.7. от дневния ред: „ОС-574/12.09.2017г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост в гр.Поморие” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 643/06.10.2017г.

         І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал. 1, ал. 2 и ал.3 от ЗОС  и чл.18 ал. 1 и ал. 2 от  Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет - Поморие  дава съгласие да  се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост на територията на гр.Поморие , за разполагане на преместваем обект,  за срок от 7 /седем/години, както следва:


           1. Терен с площ 24,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 8  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 7 /седем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 120,00лв без вкл.ДДС или 144,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

         ІІ.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един терен. 

         1.Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

          2. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.

         3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

         - първа дата - до 16.00 часа,  два работни дни  преди датата на  търга;

         - втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

         4.Депозит за участие в търга  10% от началната тръжна годишна наемна цена без вкл.ДДС. 

         5.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

         ІІІ. Схемата е  неразделна част от настоящото решение.


          По т.8. от дневния ред: „ОС-576/12.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година в частта за местни дейности на Община Поморие  - 2-ри етап” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 644/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на Решение № 37/19.01.2017 г.на Министерски съвет, Общински съвет - Поморие одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Поморие за периода 2018-2020 година съгласно приложения, които са неразделна част от настоящото решение.


 По т.9.от дневния ред: „ОС-577/12.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Белодол” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 645/06.10.2017г.

          На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет  - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:


Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

6063/30.11.2016г.

6157/28.06.2017г.

с.Белодол

кв.13  УПИ ХІV

Дворно място

212кв.м.

Сграда

37кв.м.

1910,00лв.

 

1020,00лв.

 

 

 

Общо: 2930,00лв.


 По т.10. от дневния ред: „ОС-578/12.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ І, кв.10 по плана на с.Белодол” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :

                                                                                                                    № 646/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ I-84, кв.10, по плана на с. Белодол  и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се продадат 90/2090 идеални части от УПИ I-84 кв.10 по плана на с.Белодол, целият на площ от 2090 кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №6168/16.08.2017г. на съсобственика Ахмед Бейтула Юсеин при цена 1008,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.


 По т.11. от дневния ред: „ОС-580/12.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане” с  16  гласа „за”, 4 гласа „против”, 1 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 647/06.10.2017г.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т.1, чл. 4, т. 1 и т.2 и чл. 17 от Закона за Общинския Дълг, Общински съвет – Поморие

РЕШИ:

         Издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:

         1.На основание чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОД - размер на облигационния заем - 18 000 000 лв. Средствата ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ дълг, за финасиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност по приложен Инвестиционен план (бъдещи и неразплатени), включени в бюджети 2018г. и 2019г. и погасяване на съществуващи задължения на община Поморие.

         2. На основание чл.17, ал.1, т. 2 от ЗОД - валута на дълга - лева.

         3.На основание чл.17, ал.1, т.3 от ЗОД - вид на дълга - общински дълг по чл.3 т.1 ЗОД - емисия общински ценни книжа - облигации.

         4.На основание чл.17, ал.1, т.4 от ЗОД – начин на обезпечаване – първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Поморие с произход собствени приходи по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси, и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. „б” от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за  бюджетни средства в лева 7304 на община Поморие - първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Поморие, водена в „Уникредит-Булбанк“ АД, по която постъпват посочените собствени приходи и изравнителни субсидии, както и върху вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Поморие, в случай че сметката бъде преместена в друга банка.

         5.На основание чл.17, ал.1, т.5 от ЗОД - условия на погасяване - Емисията е със срок 15 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в Централен депозитар АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

         5.1.Срокът за плащане на главницата е 13 години с 2 години гратисен период.

         5.2.Начин на издължаване на главницата - на 13 равни вноски по главницата, след изтичане на гратисния период, разпределени както следва: 12 равни вноски всяка от която за сума, която се дели на 18 000 на число два знака след десетичната запетая и една последна изравнителна вноска за окончателно погасяване.

         5.3.Амортизационните плащания се правят на 10-то число на месец октомври всяка година, след изтичане на гратисния период на емисията. Ако денят е почивен, плащането по главницата ще се извършва на първия следващ работен ден.

         5.4.Лихвените плащания се правят на 10-то число на месец октомври всяка година, без гратисен период. Ако денят е почивен, плащането на лихвата ще се извърши на първия следващ работен ден.

         5.5.Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е Централен депозитар АД.

         6.На основание чл.17, ал.1, т.6 от ЗОД - плаващ лихвен процент, формиран като основен лихвен процент на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2,5% (две цяло и пет процентни пункта).

         7.На основание чл.17, ал.1, т.6 от ЗОД - такси и комисионни, които общината следва да заплати във връзка с емитирането на емисия общински облигации:

         7.1.Такса на инвестиционния посредник - до 10 000 (десет хиляди) лв. покриваща такси и услуги за инвестиционно посредничество;

         7.2.Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар” АД - по Тарифа;

         7.3.Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка - по Тарифа на Банката;

         8.На основание чл.17, ал.1, т.6 от ЗОД - други:

         8.1.Брой облигации - 18 000 броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 лева. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод;

         8.2.Вид на облигациите - облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината;

         8.3.Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане);

         8.4.Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от Централен депозитар АД;

         8.5.Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори, по смисъла на §1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и само срещу пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът за сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е целият размер от 18 000 000 лева, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно - заемът за сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите;

         8.6.Началната дата за записване на облигациите ще се определи допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори с потенциални Инвестиционни посредници;

         8.7.Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата;

         8.8.Общинският съвет овластява Кмета на общината с правото да удължи еднократно началната дата или срока за записване на облигациите, но не повече от 3 месеца от договореното;

         8.9.Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в Централен Депозитар АД. Регистрацията се осъществява в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите;

         8.10.Инвестиционен посредник - облигациите се записват и заплащат чрез инвестиционен посредник - член на „Българска фондова борса - София” АД (БФБ) и член на Централен депозитар АД;

         8.11.Набирателна сметка - паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност;

         8.12.Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежен документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по набирателната сметката на Общината. След регистрацията на емисията в Централен Депозитар АД, той издава Удостоверение за притежавани финансови инструменти на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават Депозитарните си разписки чрез избран от тях Инвестиционен посредник;

         8.13.Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила - подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния срок, включително и удължения, бъдат записани по-малко от 18 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до една седмица от окончателния край на записването;

          8.14.Обратно изкупуване на облигациите - възможно по инициатива на издателя след петата година от датата на издаване, на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 5 000 000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 15 000 000 лева;

         8.15.Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от Централен депозитар АД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко от 3 работни дни предварително (съгласно Правилника на Централен депозитар АД);

          8.16.Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.

         9.1.Възлага на Кмета на Общината да избере и сключи договор с инвестиционен посредник, който да изготви Проспект за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение;

          9.2.Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Общината и на правата, свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред - чрез интернет на страницата на Общината и при избрания Инвестиционен посредник.

           9.3.За изпълнение на решението по т.9.1. на Кмета на Община Поморие се възлага:

         1.Да публикува на сайта на Община Поморие покана за предоставяне на оферти за избор на инвестиционен посредник при условията на настоящото решение;

         2.Да определи с негова заповед комисия от не по-малко от трима члена, включваща минимум един икономист и минимум един юрист, която да разгледа получените оферти и да изготви писмено предложение до Кмета за определяне на инвестиционния посредник.

         3.Условие за допускане за участие е опит при издаването на общински облигации.

         4.Критерий за определяне на инвестиционния посредник, следва да бъде предложено най-ниско възнаграждение, като стриктно се спазват останалите условия съгласно настоящото решение.

          5.Да издаде заповед на основание предложението на Комисията по т.2., с която да определи инвестиционния посредник.

         Задължава Кмета на Община Поморие да внася отчет в Общински съвет – Поморие на всяко тримесечие за етапа на изпълнение на взетото решение.

         Решението е прието на 31-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 06.10.2017г.


 По т.12. от дневния ред: „ОС-584/13.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение на тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 648/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие Тарифа за базисните(начални) цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение да бъде изменена, както следва:

         В чл.2,ал.1, т.1, сектор IV месечна наемна цена на кв.м. да се промени от 3,20лв. на 2,80лв.

         В чл.2,ал.1, т.1, сектор V месечна наемна цена на кв.м. да се промени от 3,00лв. на 2,80лв.


 По т.13. от дневния ред: „ОС-585/13.092017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ Х, кв.16 по плана на с.Страцин” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

P Е Ш Е Н И Е :

№ 649/06.10.2017г.

          На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1,  т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ Х, кв.16 по плана на с.Страцин, Общински съвет  - Поморие, дава съгласие да се продадат 30/1175 идеални части от УПИ Х кв.16 по плана на с.Страцин, целият от 1175кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6156/28.06.2017г. на съсобствениците Ахмед Адем Юсеин, Алибрям Сюлейман Ибрям, Гюляр Сюлейман Марем и Мейрем Ахмед Караюсеин, при цена 20 лв./кв.м. без ДДС.


 По т.14. от дневния ред: „ОС-592/15.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в с.Медово” с  20  гласа „за”, 1 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 650/06.10.2017г.

          На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,  чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ I 243001, 243002, 243003, 243004, 243005, 243020, масив 243 по плана на с.Медово, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се продадат 1617/8733 идеални части от дворно място, цялото с площ от 8733кв.м при граници подробно описани в АЧОС 5662/05.02.2015г.  на съсобственика „Ирис-ЗИ”ООД,  ЕИК 121752338, представлявано от Ивета Методиева Зарева при цена  16980лв./без ДДС/съгласно приложената оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС.


 По т.15. от дневния ред: „ОС-594/15.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Каменар” с  21  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 651/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., като:

           - Към глава ІІ т.1 се добави следния имот за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Вид на имота

Площ

2870/26.04.2005г.

с.Каменар

Имот №000066

Друга производствена база

 

34,716дка.


          По т.16. от дневния ред: „ОС-596/15.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в гр.Каблешково” с  20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 652/06.10.2017г.

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., като:

         - Към глава ІІ т.1 се добави следния имот за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

         Поземлен имот с идентификатор 35033.18.506 по КК и КР на гр.Каблешково, находящ се в местността „Бадемите”, с начин на трайно ползване „храсти в земеделска земя”, на площ 117,434дка.


 По т.17. от дневния ред: „ОС-597/15.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІ, кв.6 по плана на с.Каменар” с  20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 653/06.10.2017г.

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІ кв.6 по плана на с.Каменар, Общински съвет – Поморие  дава съгласие да се продадат 5/1435 идеални части от УПИ ІІ кв.6 по плана на с.Каменар, целия от 1435кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6024/20.09.2016г. на съсобственика „Пламси Резиденс” ЕООД, при цена 20лв./кв.м. без ДДС.


 По т.18. от дневния ред: „ОС-606/19.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за определяне на размера на годишния членски внос за следващите 3 години към сдружение с нестопанска цел „Асоциация Бургаски залив” и определяне на представител на Община Поморие в общото събрание на „Асоциация Бургаски залив” с  20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 654/06.10.2017г.

         І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет-Поморие, определя годишен членски внос за следващите 3 години към сдружение с нестопанска цел „Асоциация Бургаски залив” в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

         ІІ. Определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Бургаски залив”, което ще се проведе през месец октомври 2017 г. в заседателната зала в сградата на Община Бургас.

         ІІІ. Упълномощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневния ред, както следва:

         1.Вземане решение за промени в устава на сдружението.

         Проект на решение:

         Променя чл. 3 от устава, както следва “Седалището и адресът на управление на Сдружението са гр. Бургас, община Бургас, ул. „Александровска“ 26“.

         2.Определяне размер на годишния членски внос за следващите 3 години;

         Проект на решение:

         Определя размер на годишния членски внос както следва:

         - За Община Бургас 60 000 /шестдесет хиляди/ лева;

         - За Община Несебър /съобразно решението на Общински съвет Несебър/;

         - За Община Созопол /съобразно решението на Общински съвет Созопол/;

         - За Община Поморие / съобразно решението на Общински съвет Поморие/.

         3.Дава съгласие сумите по сметките на сдружението от членския внос да се ползват за стимулиране целогодишни посещения на туристи в област Бургас, чрез реклама на региона в авиокомпаниите

         ІV. Общински съвет-Поморие определя Янчо Илиев – Зам.кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Бургаски залив”, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.     

         V. Общински съвет-Поморие  избира за член на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Бургаски залив” Иван Атанасов Алексиев-Кмет на Община Поморие.

         VІ. Общински съвет-Поморие с оглед на това, че предстоящото общо събрание ще се проведе през месец октомври 2017 г. и необходимостта от вписване на промени в Устава и състава на Управителния съвет на сдружението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.


 По т.19. от дневния ред: „ОС-607/19.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в гр.Каблешково” с  20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 655/06.10.2017г.

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие  приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., като:

         - Към глава ІІ т.1 се добави следния имот за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Вид на имота

Площ

5247/21.04.2012г.

гр.Каблешково

ПИ 35033.23.387

Нива

 

25,778дка.


          По т.20.от дневния ред: „ОС-486/03.08.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІ и УПИ ХІІ в кв.137 по плана на гр.Поморие” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 656/06.10.2017г.

         Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и чл.208 от ЗУТ:

         Съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ ХІ2024  и УПИ ХІІ2023  в кв.137 по плана на гр.Поморие, който предвижда промяна на западната улична регулационна линия на парцелите по границата на ПИ 57491.507.153 /идентичен с УПИ  ХІ2024/ и   ПИ 57491.507.154 /идентичен с УПИ ХІІ2023/ по кадастралната карта на гр.Поморие, като се обособяват нови парцели:  УПИ ХІ153, с площ 523 кв.м. и УПИ ХІІ154, с площ 474 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.


 По т.21. от дневния ред: „ОС-495/08.08.2017г.- Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи към училищата на територията на Община Поморие” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 657/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи към училищата на територията на Община Поморие, както следва:

         Отменя чл.27, ал.5 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи към училищата на територията на Община Поморие.


 По т.22. от дневния ред: „ОС-538/21.08.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ VІІІ-110 в кв.20 по плана на с.Бата” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 658/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, и 2, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) на УПИ VІІІ-110 в кв.20 по ПУП на с.Бата, община Поморие, състоящо се в промяна на северната улична регулационна линия по имотната граница на място; съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.


 По т.23. от дневния ред: „ОС-554/31.08.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие за 2016г.” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 659/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.52 от ЗУО, Общински съвет – Поморие приема отчета за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Поморие за 2016г.


 По т.24.от дневния ред: „ОС-575/12.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ в кв.3 по плана на гр.Каблешково” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 660/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

         Съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХІІІ-13, ХІV-12, ХV-12, ХVІІ-11, ХVІІІ-11 и ХІХ-11 в кв.3 по плана на гр.Каблешково, община Поморие, който предвижда промяна на регулационните линии на УПИ ХV-12 по границите на ПИ 35033.501.387 по кадастралната карта на гр.Каблешково, и обособяването на два нови парцела: УПИ ХV-1513, с площ 700 кв.м. и УПИ ХХ-1514, с площ 999 кв.м., с отреждане за „жилищно строителство”, с малка височина на застрояване „Жм”, и градоустройствени показатели: К плътност – 60%, Кинт. – 1,2; максимална височина Н – 3 ет. /10м/ и минимално озеленяване – 40%, с паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.


 По т.25.от дневния ред: „ОС-591/14.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика – 2018-2021” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 661/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема дългогодишна стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика”, с програмен период 2018-2021 година.


 По т.26.от дневния ред: „ОС-595/15.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ в кв.137а  по ПУП на гр.Поморие” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 662/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

         Съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І, ІІ и ІІІ в кв.137 а по плана на гр.Поморие, който предвижда: промяна на северната и западната улични регулационни линии на УПИ І, ІІ и ІІІ в кв.137 а, като се промени ширината на улица с о.т. 157-159-160 от 9,00 м на 6,50 м; и се обособят нови парцели: УПИ І с площ 632 кв.м., УПИ ІІ с площ 701 кв.м. и УПИ ІІІ с площ 688 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.


 По т.27.от дневния ред: „ОС-598/15.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на схема за спортна площадка за скейтбординг в УПИ І, кв.108 по ПУП на гр.Поморие” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 663/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от глава четвърта на Наредба № 6 на ОбС и чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет - Поморие:

         1.Дава съгласие „Ротари клуб” Поморие да доставят и монтират за своя сметка, след което да дарят на Община Поморие следните съоръжения:: спортна площадка за скейтбординг в УПИ І, кв.108 по ПУП на гр.Поморие, (ПИ 57491.507.360 по КККР на града), с отразени площадки, които ще се изграждат на три етапа: 1. Площадка А, с площ 130 кв.м., намираща се северно от фитнес площадката и извън охранителната зона на археологически паметник на културата „Античен град Улпия Анхиало – Палеокастро”, на която ще се разположат голяма рампа, двоен бордюр, профил и греда; 2. Площадка Б, с площ 170 кв.м., намираща се северно от КПС шахтите и електроинсталациите, на която ще се разположат полурампа, двойна полурампа, голяма пирамида и малка пирамида; 3. Площадка В, с площ 55 кв.м., обхващаща терен южно от площадка Б и неизползваемата сграда; съгласно приложения чертеж със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

         2.Приема схема на спортна площадка за скейтбординг в УПИ І, кв.108 по ПУП на гр.Поморие, (ПИ 57491.507.360 по КККР на града), с отразени площадки, които ще се изграждат на три етапа: 1. Площадка А, с площ 130 кв.м., намираща се северно от фитнес площадката и извън охранителната зона на археологически паметник на културата „Античен град Улпия Анхиало – Палеокастро”, на която ще се разположат голяма рампа, двоен бордюр, профил и греда; 2. Площадка Б, с площ 170 кв.м., намираща се северно от КПС шахтите и електроинсталациите, на която ще се разположат полурампа, двойна полурампа, голяма пирамида и малка пирамида; 3. Площадка В, с площ 55 кв.м., обхващаща терен южно от площадка Б и неизползваемата сграда; съгласно приложения чертеж със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

         Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.


         По т.28.от дневния ред: „ОС-599/15.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя кабели средно напрежение  от ВЕП „Адата” до ВС „Поморие” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 664/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ,  Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя кабели средно напрежение от ВЕП „Адата” до ВС „Поморие”, община Поморие и сервитут на електропроводите, преминаващи през ПИ 57491.13.574 - местен път, общинска публична собственост; ПИ: 57491.13.577;  57491.13.569; 57491.13.578; 57491.8.263; 57491.8.330; 57491.11.397; 57491.11.320; 57491.11.398; 57491.11.387; 57491.12.375; 57491.10.419 и 57491.10.412 - всички селскостопански пътища, общинска публична собственост; ПИ 57491.8.331 - за друг вид водно течение, водна площ, общинска публична собственост; ПИ 57491.11.396 - ниско застрояване, общинска публична собственост; ПИ: 57491.8.403, 57491.9.365, 57491.11.364 - всички селскостопански пътища, общинска частна собственост и ПИ 57491.8.106 - пасище, стопанисвано от общината.

         На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие

         Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя кабели средно напрежение от ВЕП „Адата” до ВС „Поморие”, община Поморие и сервитут на електропроводите, преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ 57491.511.9-местен път, държавна частна собственост; ПИ 57491.13.574 - местен път, общинска публична собственост; ПИ: 57491.13.577;  57491.13.569; 57491.13.578; 57491.8.263; 57491.8.330; 57491.11.397; 57491.11.320; 57491.11.398; 57491.11.387; 57491.12.375; 57491.10.419 и 57491.10.412 - всички селскостопански пътища, общинска публична собственост; ПИ 57491.8.331 - за друг вид водно течение, водна площ, общинска публична собственост; ПИ 57491.11.396 - ниско застрояване, общинска публична собственост; ПИ: 57491.8.403, 57491.9.365, 57491.11.364 - всички селскостопански пътища, общинска частна собственост; ПИ 57491.8.106-пасище, стопанисвано от общината; ПИ 57491.11.368 - път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост. Проектната дължина на трасето е около 9042м.  

         Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя кабели средно напрежение от ВЕП „Адата” до ВС „Поморие”, община Поморие и сервитут на електропроводите, преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ 57491.511.9 - местен път, държавна частна собственост; ПИ 57491.13.574 - местен път, общинска публична собственост; ПИ\: 57491.13.577;  57491.13.569; 57491.13.578; 57491.8.263; 57491.8.330; 57491.11.397; 57491.11.320; 57491.11.398; 57491.11.387; 57491.12.375; 57491.10.419 и 57491.10.412 - всички селскостопански пътища, общинска публична собственост; ПИ 57491.8.331 - за друг вид водно течение, водна площ, общинска публична собственост; ПИ 57491.11.396 - ниско застрояване, общинска публична собственост; ПИ: 57491.8.403, 57491.9.365, 57491.11.364 - всички селскостопански пътища, общинска частна собственост; ПИ 57491.8.106 - пасище, стопанисвано от общината; ПИ 57491.11.368 - път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост. Проектната дължина на трасето е около 9042м.

         Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя кабели средно напрежение от ВЕП „Адата” до ВС „Поморие”, община Поморие и сервитут на електропроводите, преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ 57491.511.9 - местен път, държавна частна собственост; ПИ 57491.13.574 - местен път, общинска публична собственост; ПИ: 57491.13.577;  57491.13.569; 57491.13.578; 57491.8.263; 57491.8.330; 57491.11.397; 57491.11.320; 57491.11.398; 57491.11.387; 57491.12.375; 57491.10.419 и 57491.10.412 - всички селскостопански пътища, общинска публична собственост; ПИ 57491.8.331 - за друг вид водно течение, водна площ, общинска публична собственост; ПИ 57491.11.396 - ниско застрояване, общинска публична собственост; ПИ: 57491.8.403, 57491.9.365, 57491.11.364 - всички селскостопански пътища, общинска частна собственост; ПИ 57491.8.106 - пасище, стопанисвано от общината; ПИ 57491.11.368 - път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост. Проектната дължина на трасето е около 9042м.

         Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

         Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

         На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.


 По т.29. от дневния ред: „ОС-605/19.09.2017г. -  Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на окончателната мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие – общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2017/2018г.” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 665/06.10.2017г.

         На основание  чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с постъпилите предложения за учебната мрежа за 2017/2018 г. на директорите на учебните и детски заведения на територията на Община Поморие, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание чл. 11, ал. 2-6 и чл. 11а, ал. 1-3 от   Наредба № 7/29.12.2000г., Общински съвет – Поморие приема окончателната мрежа на училищата, детските градини и ЦПЛР-ОДК за учебната 2017/2018г. съгласно приложението.


         По т.30.от дневния ред: „ОС-608/20.09.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици за учебната 2017/2018г.” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 666/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2-6 и чл. 11а, ал. 1-3 от Наредба № 7/29.12.2000 г., Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2017/2018 г., като от 15.09.2017 г. до 14.09.2018 г. в училищата с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, съгласно Приложение № 2.

 

         По т.31. от дневния ред: „ОС-612/21.09.2017г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова  помощ на Айше Галип Сюлейман” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 667/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Айше Галип Сюлейман, с постоянен адрес гр.Поморие, ул.”Солено езеро” № 14, еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.


 По т.32. от дневния ред: „ОС-613/21.09.2017г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова  помощ на Светозар Димитров Чернев” с 20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 668/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Светозар Димитров Чернев, с постоянен адрес с.Горица, ул.”Зора” № 13, еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 1000,00 /хиляда/ лева за провеждане на лечение и рехабилитация.


          По т.33. от дневния ред: „ОС-631/05.10.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение по предложение отправено от „Токуда банк” АД до Община Поморие на основание чл.66, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1 от Закона за собствеността” с  20  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 669/06.10.2017г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие не приема предложението отправено от „ТОКУДА БАНК" АД вписано в Търговския регистър с ЕИК: 813155318, със седалище и адрес на управление в гр. София, район «Възраждане», ул. "Георг Вашингтон" № 21, чрез изпълнителните директори и законни представляващи дружеството – Ваня Георгиева Василева, с ЕГН: ***** и на Анна Петрова Цанкова-Бонева, с ЕГН: ***** на основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността до Община Поморие, като собственик на общински терен, съставляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №57491.502.315 (петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и две, точка, триста и петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-14-02-365/15.03.2013г. на Началника на СГКК - гр. Бургас, и съставляващ съгласно регулационния план на гр. Поморие УПИ I - 1130 (първи, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер хиляда сто и тридесети) в квартал 81а (осемдесет и едно, индекс буква „А") в който са изградени въз основа на отстъпено право на строеж сгради собственост на „Токуда банка”, да закупи сградите за сумата от 1 179 117,98 лева /един милион сто седемдесет и девет хиляди сто и седемнадесет лева и деветдесет и осем стотинк


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ


 


 


 

 

Изтегли:
Свали този файл (31-во заседание.pdf)31-во заседание.pdf467 КБ367 Сваляния