Решения от 32-то заседание проведено на 16.11.2017г.

на . . Посещения: 572

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 16.11.2017г.

 

                                                        /мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 06.12.2017г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-677/02.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2017г.” с  14  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 14 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 670/16.11.2017г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал. 2  и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет - Поморие приема допълнение към списъка на земеделските имоти-общинска собственост за предоставяне под наем през 2017 г., приет с Решение № 404/13.12.2016 г. на Общински съвет Поморие  както следва:                   

 

№ по ред

Землище

Местност

Масив/

парцел

НТП

Площ

дка

1

Белодол

Разсадника

016140

Друго трайно насаждение

85.065

2

Козичино

Белнище

106232

Индустр. култура

228.576

3

Козичино

Белнище

106227

Индустр. култура

48.218

4

Козичино

Белнище

104004

Индустр. култура

26.240

5

Козичино

Белнище

000309

нива

60.998

6

Козичино

Белнище

000611

нива

91.203

7

Козичино

Белнище

000614

нива

10.229

8

Козичино

Белнище

000623

нива

15.558

 

На основание чл. 60, ал.1  от АПК, с оглед, че изтича календарната 2017 год., приетото решение подлежи на предварително изпълнение.                                                                                                                                                          

 

 

 

По т.2. от дневния ред: „ОС-648/16.10.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи” с  14  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 14 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 671/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ,  във връзка с чл. 60, ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет  - Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок до  десет стопански години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет - Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

№ по ред

Имот №

НТП

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване

1

016140-др. трайно насаждение

Белодол

85.065

36.00

10% от опре-делената ПТЦ

2

106232-индустр. култура

Козичино

228.576

36.00

10% от опре-делената ПТЦ

3

106227индустр. култура

Козичино

48.218

36.00

10% от опре-делената ПТЦ

4

104004-индустр. култура

Козичино

26.240

36.00

10% от опре-делената ПТЦ

5

000309-нива

Козичино

60.998

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

6

000611-нива

Козичино

91.203

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

7

000614-нива

Козичино

10.229

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

8

000623-нива

Козичино

15.558

35.00

10% от опре-делената ПТЦ

 

На основание чл. 60, ал.1 от АПК,  с оглед , че стопанската година започва на първи октомври и за навременно извършване на агротехническите мероприятия, приетото решение подлежи на предварително изпълнение.

 

 

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-651/19.10.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2017г.” с  14  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 14 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 672/16.11.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема актуализацията на капиталовия и текущия бюджет за държавни, дофинансирани и местни дейности на общината отразени в Приложение № 1 и Приложение № 2.

 

Приложенията са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-652/19.10.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отстъпване право на строеж в общински имот” с  15  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 15 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 673/16.11.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38 ал.2 от ЗОС и чл.47 от Наредба №1 на Общински съвет  - Поморие, Общински съвет – Поморие в качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор 00833.501.153 по КККР на гр. Ахелой, съответстващ на УПИ VIII-40,41, кв.4 по регулационния план на гр. Ахелой, целият на площ от 772 кв.м., при граници подробно описани в АЧОС №6203/26.09.2017г., дава съгласие да се учреди право на надстрояване на втори жилищен етаж на източен близнак със ЗП 68,17 кв.м. и на трети тавански жилищен етаж на източен близнак със ЗП 67,81 кв.м. на Радка Димова Петкова и съпругът и Аврам Стоянов Петков. Пазарната цена на правото на надстрояване на два етажа е определена в размер на 11 640 лв. /без ДДС/.

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-655/20.10.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 674/16.11.2017г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.33, ал.1 от ЗС, Общински съвет - Поморие отказва да закупи:

 

- 1020/1040 идеални части от УПИ VII-423, кв.19 по плана на с. Горица, собственост на „ЕКОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА” ООД за сумата от 8 лв. /осем лева/ на квадратен метър, или сумата от 8 160лв.;

 

- 1565/1652 идеални части от УПИ VIII-423, кв.19 по плана на с. Горица, собственост на „ЕКОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА” ООД за сумата от 8 лв. /осем лева/ на квадратен метър, или сумата от 12 520лв.

 

 

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-660/27.10.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на план-сметка за дейностите по чистотата за 2018г.” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 675/16.11.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6  и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Поморие одобрява план-сметката за приходите и разходите на дейностите по чистотата през 2018г. съгласно Приложение план-сметка, което е неразделна част от решението.

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-668/31.10.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2017г. в с.Порой” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 676/16.11.2017г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал. 2  и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие, приема допълнение към списъка на земеделските имоти-общинска собственост за предоставяне под наем през 2017 г., приет с Решение № 404/13.12.2016 г. на Общински съвет Поморие  както следва:                       

 

№ по ред

Землище

Местност

Масив/

парцел

НТП

Площ

дка

1

Порой

Речката

100045

Лозе

12.499

 

На основание чл. 60, ал.1 от АПК, с оглед, че изтича календарната 2017 год., приетото решение подлежи на предварително изпълнение.

 

                                                                                                                                                                           

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-669/31.10.2017г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на лозе в землището на с.Порой” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 677/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ,  във връзка с чл. 60 ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет  - Поморие, Общински съвет – Поморие определя земите, които да се отдават под наем за срок от осем стопански години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие, както и първоначалната тръжна цена, а именно:

 

№ по ред

Имот №

НТП

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв./дка за година

Стъпка на наддаване

1

100045- лозе

Порой

12.499

48.00

10% от опре-делената ПТЦ

 

На основание чл. 60, ал.1  от АПК,  с оглед , че стопанската година започва на първи октомври и за навременно извършване на агротехническите мероприятия, приетото решение подлежи на предварително изпълнение.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-684/02.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение № 33/22.12.2015г.” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 678/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА , Общински съвет - Поморие изменя свое Решение № 33/22.12.2015г, както следва:

 

1.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 

1.4.1. Срок за погасяване – до 30 (тридесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-688/03.11.2017г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно ползване в горските територии собственост на Община Поморие през 2018г.” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 679/16.11.2017г.

 

На основание чл.5, ал.1, т.2 и чл.71, ал.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Поморие приема обемът на годишното ползване на дървесина през 2018г. в горските територии  собственост на Община Поморие в размер на  2 210 куб.м. ст.маса с клони в т.число:

 

-Чрез добив и продажба на добитата дървесина на структури на Община Поморие – 750 куб.м. ст.маса с клони;

 

-Чрез добив и продажба на добитата дървесина по цени утвърдени от Общински съвет – Поморие – 1 460 куб.м. ст.маса с клони.

 

 

 

По т.11.от дневния ред: „ОС-689/03.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имот държавна собственост” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 680/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8, § 7, ал.3 от ЗМСМА, § 42 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗОС и във връзка с и чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет  - Поморие възлага на кмета на Община Поморие да направи искане пред компетентния държавен орган за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на следния имот, държавна собственост, актуван с АДС №10534/11.07.1972г., а именно:

 

29,15% от масивна едноетажна сграда за хлебопекарница със застроена площ 240 кв.м. и баня с площ 240 кв.м., находяща се в избата на същата сграда, построена в УПИ III, кв.29 по плана на с. Бата.

 

 

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-690/03.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища и канали, които не функционират” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 681/16.11.2017г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 от ЗОС, във връзка с чл. 37”в”, ал. 16 от ЗСПЗЗ,чл. 75б от ППЗСПЗЗ, чл. 60, ал.6 от Наредба №1 на Общински съвет - Поморие, Общинския съвет дава съгласие за предоставяне на имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване и на канали, които не функционират,  на цена в размер на 35 лв./дка за година.

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-691/03.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр.Поморие” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 682/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от ЗОС и съгласно чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема оценката в размер на 23400,00лв./без ДДС/, на придобиваното право на собственост от „ТРЕМ” ООД, ЕИК147066403 на общински имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 57491.508.117 по КК и КР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ кв.218 по регулационния план на гр.Поморие, целия на площ от 450кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 5639/31.10.2014г.  

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-692/03.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в с.Каменар” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 683/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от ЗОС и съгласно чл.36 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема оценката в размер на 20.00лв./кв.м. без ДДС на придобиваното право на собственост от Величка Стоянова Хьорлин на общински имот, съставляващ УПИ І кв.14 по регулационния план на с.Каменар, целия на площ от 1080кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6169/24.08.2017г.  

 

 

 

По т.15. от дневния ред: „ОС-696/06.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Каменар” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 684/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

2870/26.04.2005г.

с.Каменар

Имот №000066

 

Друга производствена база

34,716дка.

277700,00лв.

 

Построена е стопанска сграда – масивна едноетажна със ЗП 280кв.м., от които 193кв.м. попадат в описания имот.

 

При провеждането на процедура за продажба на имоти – общинска собственост чрез публично оповестен търг с явно наддаване е необходимо технологично време за обяви и подаване на документи съгласно чл.66 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Във връзка с това и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., продажбата няма да може да се извърши до края на календарната година. На основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, приетото решение подлежи на предварително изпълнение.

 

 

 

По т.16.от дневния ред: „ОС-697/06.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ІІ, кв.63 по плана на с.Козичино” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 685/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІ кв.63 по плана на с.Козичино и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет  - Поморие, дава съгласие да се продадат 260/4370 идеални части от УПИ ІІ кв.63 по плана на с.Козичино, целият от 4370кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6226/06.10.2017г. на съсобственика Велизар Тодоров Тодоров, при цена 2860,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.17. от дневния  ред: „ОС-698/06.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ІІІ, кв.63 по плана на с.Козичино” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 686/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІІ кв.63 по плана на с.Козичино и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет  - Поморие, дава съгласие да се продадат 425/4250 идеални части от УПИ ІІІ кв.63 по плана на с.Козичино, целият от 4250кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6227/06.10.2017г. на съсобственика Велизар Тодоров Тодоров, при цена 5100,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

По т.18. от дневния ред: „ ОС-700/06.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Ахелой” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 687/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

4998/14.03.2011г.

гр.Ахелой

ПИ 00833.501.379

573кв.м.

65900,00лв.

 

При провеждането на процедура за продажба на имоти – общинска собственост чрез публично оповестен търг с явно наддаване е необходимо технологично време за обяви и подаване на документи съгласно чл.66 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Във връзка с това и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., продажбата няма да може да се извърши до края на календарната година. На основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, приетото решение подлежи на предварително изпълнение.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ ОС-703/06.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 688/16.11.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.35 и чл.63 ал.1 т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Площ

Начална тръжна цена в лева /без ДДС/

3957/03.02.2006г.

с.Лъка

кв.29  УПИ І

382кв.м.

10700,00лв.

3958/03.02.2006г.

с.Лъка

кв.29  УПИ ІІ

398кв.м.

10750,00лв.

3969/03.02.2006г.

с.Лъка

кв.29  УПИ ХІІІ

530кв.м.

14300,00лв.

3970/03.02.2006г.

с.Лъка

кв.29  УПИ ХІV

502кв.м.

13550,00лв.

3971/03.02.2006г.

с.Лъка

кв.29  УПИ ХV

550кв.м.

14850,00лв.

4033/27.02.2006г.

с.Лъка

кв.30  УПИ ХІ

638кв.м.

17230,00лв.

4034/27.02.2006г.

с.Лъка

кв.30  УПИ ХІІ

365кв.м.

9860,00лв.

4035/27.02.2006г.

с.Лъка

кв.30  УПИ ХІІІ

390кв.м.

10530,00лв.

4036/27.02.2006г.

с.Лъка

кв.30  УПИ ХІV

391кв.м.

10560,00лв.

4037/27.02.2006г.

с.Лъка

кв.30  УПИ ХV

391кв.м.

10560,00лв.

 

При провеждането на процедура за продажба на имоти – общинска собственост чрез публично оповестен търг с явно наддаване е необходимо технологично време за обяви и подаване на документи съгласно чл.66 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Във връзка с това и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., продажбата няма да може да се извърши до края на календарната година. На основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, приетото решение подлежи на предварително изпълнение.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-704/06.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно поемане на дългосрочен безлихвен заем” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 689/16.11.2017г.

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА  във връзка с одобрен проект на Община Поморие - „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на община Поморие”, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), и необходимостта от допълнително финансово участие, Общински съвет - Поморие дава съгласие за поемане на дългосрочен безлихвен заем в размер до 620 000,00 лв., със срок на погасяване до 60 месеца считано от датата на усвояване на заема.

 

2.Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед в размер до 620 000,00 лв. съгласно т. 8.4 от Раздел II от „Правила за отпускане на заеми от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда”

 

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-635/11.10.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ V в кв.35 по плана на гр.Ахелой” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 690/16.11.2017г.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ, дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ Vобщ  в кв.35 по плана на гр.Ахелой, състоящо се в разделянето на УПИ  Vобщ на два нови УПИ: V и ХХІІІ, с равни площи, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-636/11.10.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV в кв.44 по плана на гр.Поморие” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 691/16.11.2017г.

 

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, на основание чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и чл.208 от ЗУТ:

 

          Съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ ІV36 (ид. по КК 57491.503.194) в кв.44 по плана на гр.Поморие, който предвижда: северната и източната улични регулационни линии на УПИ ІV36 да минат по кадастралните граници на ПИ 57491.503.194 по КККР на гр.Поморие, като се урегулира нов УПИ ІV194 с площ 250 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-637/11.10.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Водопровод за ПИ 57491.19.621 в м.”Лахана” по КККР на гр.Поморие” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 692/16.11.2017г.

 

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява подробен устройствен план -парцеларен план  (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Водопровод за ПИ 57491.19.621 (019417, 019418, 019453)  по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на водопровода, преминаващи през ПИ, както следва:  ПИ 57491.19.621-урбанизирана територия на Георги Петров Попчев и др., ПИ 57491.19.574-полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.452-лозе на Росен Николаев Василев и др., ПИ 57491.19.298-лозе на Тодорка Николова Мишева, ПИ 57491.19.297–лозе на Захарина Николова Кръстева, ПИ 57491.19.319–лозе на Ветка Янева Лукарска, ПИ 57491.19.318–лозе на Мария Янева Каприева, ПИ 57491.19.573–полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.302–нива на Фроска Тодорова Христова, ПИ 57491.19.301–нива на Цвета Тодорова Бреянова, ПИ 57491.19.572–полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.571-полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.568–полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.278-лозе на Яни Николов Арнаудов, ПИ 57491.19.277-лозе на Иван Христов Иванов и др., ПИ 57491.19.7-урбанизирана територия на Максим Станиславов Попчев, ПИ 57491.16.565-републикански път, държавна публична собственост; с дължина на водопровода 1605м.

 

          Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

          На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

По т.24.от дневния ред: „ОС-650/16.10.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017-2020г.” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 693/16.11.2017г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.8, във връзка с ал.6 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Поморие приема „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Бургас 2017-2020г.”

 

2.Упълномощава Кмета на Община Поморие да гласува „ЗА” решението за приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Бургас 2017-2020г. на общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас”.

 

 

 

По т.25.от дневния ред: „ОС-693/96.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП 20/0.4kV, 1х125 kVА за захранване на ваканционно селище І етап – къщи „А” и „D” в ПИ 57491.19.621 по КККР на гр.Поморие, м.”Лахана” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 694/16.11.2017г.

 

            Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява подробен устройствен план -парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за обект: „Кабели 20kV за захранване на нов БКТП 20/0.4kV,  1х125 kVA за захранване на ваканционно селище     І етап – къщи „А” и „D” в ПИ 57491.19.621 по КККР на гр.Поморие, м-ст „Лахана” и сервитут на електропроводите, преминаващи през поземлени имоти, както следва: ПИ 57491.19.17 - ниско застрояване, собственост на Павел Н. Бошнаков, Владимир Л. Шьонхер, „Ритъм-3” ООД, Стоян М. Манджуков; ПИ 57491.19.568 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.571 - полски път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.572 - полски път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.565 – път І клас, държавна публична собственост; ПИ 57491.19.573 - полски път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.574 - полски път, общинска публична собственост; ПИ 57491.19.621 – за друг курортно-рекреационен обект, собственост на Георги П. Попчев, Денис Ст. Попчев; с дължина на кабела около 1570 м, от които 1540 м в земеделска територия. 

 

          Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

 

          На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

 

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-694/06.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешаване на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на ПУП-ПУР за поземлени имоти: 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 в м.”Преводната”, землище с.Каменар” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 695/16.11.2017г.

 

           Общински съвет – Поморие на основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА:

 

           Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация за поземлени имоти (ПИ): 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 в м-ст Преводната, з-ще с.Каменар.

 

            Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план –  План за улична регулация за поземлени имоти (ПИ): 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 в м-ст Преводната, з-ще с.Каменар.

 

            Разрешава на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – за улична регулация за поземлени имоти (ПИ): 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 в м-ст Преводната, з-ще с.Каменар.

 

            Изготвеният проект за ПУП-ПУР да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

           Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

 

           На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.27.от дневния ред: „ОС-705/07.11.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Нутфие Халил Чобан” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 696/16.11.2017г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет - Поморие дава съгласие за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на детето Нутфие Халил Чобан ЕГН 034707**** с адрес: с.Гълъбец, общ.Поморие, ул. „Стара планина” № 20.

 

2.В 7-дневен срок Председателя на Общински съвет – Поморие да изпрати Решението до Министерски съвет на Република България за разрешаване.

 

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.28. от  дневния ред: „ОС-708/07.11.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Тодор Милев Милев” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 697/16.11.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Тодор Милев Милев, с постоянен адрес с.Козичино, еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

 

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-709/07.11.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Златин Стефанов Атанасов” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 699/16.11.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Златин Стефанов Атанасов, с постоянен адрес гр.Поморие, ул.”Оборище” № 18  еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 400,00 /четиристотин/ лева.

 

 

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-710/07.11.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставени на безвъзмездна финансова помощ на Айше Мехмед Мехмед” с  16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 699/16.11.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Айше Мехмед Мехмед, с постоянен адрес с.Страцин,, ул.”Драва” № 24  еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 400,00 /четиристотин/ лева.

 

 

 

                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (32-ро заседание.pdf)32-ро заседание.pdf256 КБ273 Сваляния