Решения от 33-то заседание проведено на 21.12.2017г.

на . . Посещения: 489

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2017г.

                                                       /мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА11.01.2018г.

 

 

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-74`8/17.11.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно дарение на задънена улица /тупик/ в полза на Община Поморие” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 700/21.12.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет  - Поморие приема дарение, по силата на което Стоян Иванов Стоянов и Румяна Иванова Браянова прехвърлят безвъзмездно в полза на Община Поморие, правото на собственост върху задънена улица (тупик), цялата на площ от 67 кв.м., съгласно ЧИ на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-16-15/09.01.2017г. на кмета на Община Поморие.

 

 

 

         По т.2. от дневния ред: „ОС-782/04.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот.” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 701/21.12.2017г.

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.33, ал.1 от ЗС, Общински съвет  - Поморие отказва да закупи 1876/2376 идеални части от УПИ V-220, кв.50 по плана на с. Козичино, собственост на Леонид Йорданов Георгиев за сумата от 30 000лв.(тридесет хиляди лева).

 

 

 

         По т.3. от дневния ред: „ОС-787/07.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІ, кв.18 по плана на с.Лъка” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 702/21.12.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІ в кв.18 по регулационния план на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС, Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 12/1111 ид.ч. от УПИ ІІ в кв.18 по регулационния план на с.Лъка, целия на площ от 1111кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 6147/13.06.2017г. на съсобствениците Христинка Тодорова Атанасова, Десислава Атанасова Иванова, Миглена Атанасова Атанасова, Снежа Недкова Желева-Любенова и Койчо Недков Желев, при цена 264,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

         По т.4. от дневния ред: „ОС-788/07.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХVІ, кв.7 по плана на гр.Каблешково” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 703/21.12.2017г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 35033.501.404 по КК и КР на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ ХVІ в кв.7 по регулационния план на гр.Каблешково и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС,  Общински съвет - Поморие, дава съгласие да се продадат 539/672 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 35033.501.404 по КК и КР на гр.Каблешково, съответстващ на УПИ ХVІ в кв.7 по регулационния план на гр.Каблешково, целия на площ от 672кв.м., при граници на имота подробно описани в АЧОС 6204/26.09.2017г. на съсобственика „Винарска изба 2002 Каблешково”ООД, при цена 15090,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41 ал.2 от ЗОС.

 

 

 

 

 

         По т.5. от дневния ред: „ОС-789/07.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 704/21.12.2017г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.33, ал.1 от ЗС,  Общински съвет - Поморие отказва да закупи 770/843 идеални части от УПИ XXIX-1242, кв.7 по плана на с. Каменар, собственост на Райна Николаева Александрова и Елка Николаева Станкова за сумата от 10 000 евро (десет хиляди евро).

 

 

 

         По т.6. от дневния ред: „ОС-790/08.12.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 705/21.12.2017г.

 

І.На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и  чл.17 ал.1, чл.62 ал.1 т. 1, чл.63 ал.1 т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Поморие, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен  търг,  за  отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на следния имот– публична общинска собственост :   

 

1.Имот - публична общинска собственост, представляващ помещение- № 13 /за офис/ на  площ 24,20 в сграда, актувана с АОС  4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 174,24лв. на месец  с вкл.ДДС и прилежащ терен към помещението на площ  38 кв.м   при начална тръжна наемна цена 228,00лв  на месец, без  вкл.ДДС или 273,60лв.с вкл.ДДС съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

 

 ІІ.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един терен. 

 

1.Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

 

2. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.

 

3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

 

- първа дата - до 16.00 часа,  два работни дни  преди датата на  търга;

 

         - втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

 

         4.Депозит за участие в търга  10% от началната тръжна годишна наемна цена без вкл.ДДС. 

 

          5 . Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

ІІІ. Схемата е  неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

         По т.7. от дневния ред: „ОС-791/08.12.2017г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен - частна общинска собственост” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 706/21.12.2017г.

 

І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал. 1, ал. 2 и ал.3 от ЗОС  и чл.18 ал. 1 и ал. 2 от  Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет - Поморие  дава съгласие да  се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост на територията на гр.Поморие , за разполагане на преместваем обект,  за срок от 7 /седем/години, както следва:

 

1.Терен с площ 14,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 4  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 7 /седем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 70,00лв без вкл.ДДС или 84,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

 

 ІІ.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един терен. 

 

     1.Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

 

           2. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.

 

            3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

 

- първа дата - до 16.00 часа,  два работни дни  преди датата на  търга;

 

         - втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

 

           4.Депозит за участие в търга  10% от началната тръжна годишна наемна цена без вкл.ДДС. 

 

            5.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

 

ІІІ. Схемата е  неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

         По т.8. от дневния ред: „ОС-807/11.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.” с 16  гласа „за”, 0 гласа „против”, 3  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 707/21.12.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет -  Поморие, в изпълнение на Стратегията за 2016г.- 2019г. приема годишна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.

 

 

 

         По т.9. от дневния ред: „ОС-785/06.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие за участие в комисия за изработване на областна здравна карта” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 708/21.12.2017г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Поморие определя за представител на Община Поморие в комисията за изработване на областна здравна карта д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева – управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД.

 

 

 

         По т.10. от дневния ред: „ОС-792/08.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за захранване на ПИ 57491.13.189 в м.”Хонят”, землище гр.Поморие” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 709/21.12.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за захранване на ПИ 57491.13.189 в м-ст „Хонят”, землище гр.Поморие, община Поморие” и сервитут на водопровода, преминаващи през ПИ 57491.13.582 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ: 57491.13.584 – селскостопански път, общинска публична собственост;  ПИ 57491.13.586 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.587 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.589- пасище, общинска частна собственост.  

 

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Поморие:

 

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за захранване на ПИ 57491.13.189 в м-ст „Хонят”, землище гр.Поморие, община Поморие”, преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ 57491.13.581-територия на транспорта, държавна публична собственост; ПИ 57491.13.582 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ: 57491.13.584 – селскостопански път, общинска публична собственост;  ПИ 57491.13.586 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.587 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.589- пасище, общинска частна собственост; ПИ 57491.511.9 – територия на транспорта, държавна частна собственост; с проектна дължина на трасето около 666м.  

 

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за захранване на ПИ 57491.13.189 в м-ст „Хонят”, землище гр.Поморие, община Поморие”, преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ 57491.13.581-територия на транспорта, държавна публична собственост; ПИ 57491.13.582 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ: 57491.13.584 – селскостопански път, общинска публична собственост;  ПИ 57491.13.586 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.587 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.589- пасище, общинска частна собственост; ПИ 57491.511.9 – територия на транспорта, държавна частна собственост; с проектна дължина на трасето около 666м.  

 

           Разрешава на Кольо Атанасов Цоков да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за захранване на ПИ 57491.13.189 в м-ст „Хонят”, землище гр.Поморие, община Поморие”, преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ 57491.13.581-територия на транспорта, държавна публична собственост; ПИ 57491.13.582 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ: 57491.13.584 – селскостопански път, общинска публична собственост;  ПИ 57491.13.586 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.587 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 57491.13.589 - пасище, общинска частна собственост; ПИ 57491.511.9 – територия на транспорта, държавна частна собственост; с проектна дължина на трасето около 666м.  

 

          Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

          Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

          На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

         По т.11. от дневния ред: „ОС-793/08.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІІ, УПИ ХІV и УПИ ХV в кв.78 по плана на гр.Поморие” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 710/21.12.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл.208 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

 

    Съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на УПИ ХІІІ1100, ХІV1097 и ХV1096  в кв.78 по плана на гр.Поморие, който предвижда: промяна на уличната регулационна линия на УПИ ХІІІ1100 по уличната регулация от 1968год., промяна на регулационните линии между УПИ ХІІІ1100, ХІV1097 и  ХV1096  по кадастралните граници между поземлени имоти с идентификатори 57491.502.298, 57491.502.299 и  57491.502.300 по КК на града, и обособяване на: УПИ ХІІІ298 с площ 278 кв.м., УПИ ХІV299  с площ 296 кв.м. и УПИ ХV300, с площ 373 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

         По т.12. от дневния ред: „ОС-794/08.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 кV за захранване на нов БКТП за ПИ 35033.22.373 в м.”Банята”, землище гр.Каблешково” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 711/21.12.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ1 Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП за ПИ 35033.22.373 в м-ст „Банята”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 35033.501.1414 – второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 35033.21.221 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 35033.21.206-пасище, общинска публична собственост; ПИ 35033.22.437 – дере, общинска публична собственост.  

 

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

          Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП за ПИ 35033.22.373 в м-ст „Банята”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут на електропровода, преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ 35033.501.1414 – второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 35033.21.221 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 35033.21.206-пасище, общинска публична собственост; ПИ 35033.22.437 – дере, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.297 – път от републиканската пътна  мрежа, държавна публична собственост; ПИ 35033.22.373 – урбанизирана територия, частна собственост; с проектна дължина на трасето около 677 м. в земеделска и транспортна територия.  

 

          Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП за ПИ 35033.22.373 в м-ст „Банята”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут на електропровода, преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ 35033.501.1414 – второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 35033.21.221 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 35033.21.206-пасище, общинска публична собственост; ПИ 35033.22.437 – дере, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.297 – път от републиканската пътна  мрежа, държавна публична собственост; ПИ 35033.22.373 – урбанизирана територия, частна собственост; с проектна дължина на трасето около 677 м. в земеделска и транспортна територия.  

 

          Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП за ПИ 35033.22.373 в м-ст „Банята”, землище гр.Каблешково, община Поморие” и сервитут на електропровода, преминаващи през следните поземлени имоти: ПИ 35033.501.1414 – второстепенна улица, общинска публична собственост; ПИ 35033.21.221 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 35033.21.206-пасище, общинска публична собственост; ПИ 35033.22.437 – дере, общинска публична собственост; ПИ 35033.24.297 – път от републиканската пътна  мрежа, държавна публична собственост; ПИ 35033.22.373 – урбанизирана територия, частна собственост; с проектна дължина на трасето около 677 м. в земеделска и транспортна територия.  

 

          Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

          Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

           На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

 

 

         По т.13. от дневния ред: „ОС-795/08.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ в кв.20 по плана на с.Бата” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 712/21.12.2017г.

 

на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие:

 

    Съгласува проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на УПИ VІІІ110, в кв.20 по плана на с.Бата, община Поморие, който предвижда промяна на северната улична регулационна линия на УПИ VІІІ110 по имотната граница на ПИ 242, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

         По т.14. от дневния ред: „ОС-798/08.12.2017г. Докладна записка от Кунчо Гайдов- Зам.кмет на Община Поморие, относно внесено предложение от управителя на фирма „Конкорд-7” ЕООД за намаляване броя на курсовете през зимния период в почивните и празничните дни по маршрутно разписание гр.Поморие – гр.Бургас от квотата на Община Поморие” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 713/21.12.2017г.

 

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие по направеното от „Конкорд – 7” ЕООД предложение по маршрутно разписание гр.Поморие – гр.Бургас, както следва:

 

         Зимно разписание /от 01.11. до 31.03./, в празничните и почивни дни:

 

         „Конкорд-7” ЕООД                                   „Бургасбус” ЕООД

 

         от Поморие   от Бургас                                от Поморие   от Бургас

 

         06.30               07.30                                      07.30              06.30

 

         08.30               09.30                                     09.30                08.30   

 

         11.00               12.00                                     12.00                11.00

 

        13.00              14.00                                       14.00               13.00

 

        15.00              16.00                                       16.00               15.00

 

        17.30              18.30                                       18.30               17.30

 

        19.30              20.30                                       20.30               19.30

 

 

 

         По т.15. от дневния ред: „ОС-808/11.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно партньорство между Община Поморие и център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена” – гр.Бургас” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 714/21.12.2017г.

 

         1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие за сключване на споразумение за партньорство между Община Поморие и Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена” – гр.Бургас.

 

        2.Предоставя сума в размер на 5 000,00лв. /еднократно/ на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена” – гр.Бургас за издръжка и функционирането му.

 

 

 

         По т.16. от дневния ред: „ОС-809/11.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ І в кв.189а по плана на гр.Поморие” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 715/21.12.2017г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие  не дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ І, кв.189а по плана на гр.Поморие, като се обособява нов УПИ І, с площ 6356 кв.м.,  съответстваща на собствеността на възложителя „Линекс Стил” ЕООД, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

         По т.17. от дневния ред: „ОС-813/13.12.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Сибелина Ядоллах Магаминия” с 19  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 716/21.12.2017г.

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет - Поморие дава съгласие за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на детето Сибелина Ядоллах Магаминия ЕГН 024919**** с адрес: с.Горица, общ.Поморие, ул. „Витоша” № 5.

 

2.В 7-дневен срок Председателя на Общински съвет – Поморие да изпрати Решението до Министерски съвет на Република България за разрешаване.

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (33-то заседание.pdf)33-то заседание.pdf210 КБ260 Сваляния