Решения от 34-то заседание проведено на 30.01.2018г.

на . . Посещения: 585

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

ОТ ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2018г.

 

                                                         /мандат 2015-2019г./

 

 

 

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 20.02.2018г.

 

 

 

         По т.1. от дневния ред: „ОС-800/08.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ (ПИ 57491.503.578  по КК) в кв.18а по плана на гр.Поморие” с  0  гласа „за”, 15 гласа „против”, 3  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 717/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и т.8 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие не дава съгласие - не съгласува проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ ІІ (ПИ 57491.503.578 по КК), отреден за ресторант и хотел, в кв.18а по плана на гр.Поморие, който предвижда УПИ ІІ да се отреди за хотел, жилищна сграда и КОО, като в имота се ситуира застроително петно, показано с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство със средна височина на застрояване Жс: К плътност – 70%, К интензивност – 2,0; максимална височина до 5ет./Н<15м; минимално озеленяване – 30% и паркиране в имота; съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.2 от дневния ред: „ОС-26/16.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2018г.”  с 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 718/30.01.2018г.

 

1.На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2018 г.,

 

ПМС за изпълнение на  Закона за държавния бюджет на РБългария за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общинският съвет – Поморие приема бюджета на Община Поморие за 2018 г. както следва:

 

1.1. По прихода в размер на 32 484 804 лв. /съгласно Приложение №1 /, в т. ч.:

 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  11 166 666 лв., в т.ч.:

 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 10 691 208 лв.;

 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 475 458  лв., съгласно Приложение № 6

 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 21 318 138 лв., в т.ч. :

 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 6 681 000 лв.;

 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 880 337 лв.,

 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 365 200 лв. в т.ч.

 

1.1..2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 272 100 лв.

 

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  93 100 лв.

 

1.1.2.4. Целева субсидия за капит. разходи за местни дейности в размер на 588 000 лв.

 

1.1.2.5. Получени и предоставени трансфери в размер на -934 930 лв. в т.ч.

 

1.1.2.5.1 Получени трансфери в размер на 283 000 лв. от РИОСВ

 

1.1.2.5.2 Предоставени трансфери в размер на – 1 217 930 лв. за отчисления към РИОСВ

 

1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на -949 045 лв. съгласно Приложение № 2

 

1.1.2.7.Предоставена временна възмездна финансова помощ на МБАЛ Поморие -1 000 000 лв.

 

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми в размер на – 610 000 лв. по Приложение №2

 

1.1.2.9. Финансиране от емисии на общински ценни книжа в размер на  12 400 000 лв.,  по Приложение № 2

 

1.1.2.10. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 426 888 лв., разпределен съгласно Приложение № 6 в т.ч. с целеви характер 426 888 лв.

 

1.1.2.11.Наличност в края на периода -2 529 312 лв.

 

1.2.По разходите в размер на 32 484 804 лв., разпределени по функции, дейности и  параграфи, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 11 166 666 лв.,

 

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи  1 598 832 лв.;

 

1.2.2. За местни дейности в размер на 19 719 306 лв.;

 

в т.ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 57 641 лв.

 

1.3. Утвърждава  бюджетно салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа в размер на    „-9 773 034” лв. съгласно Приложение № 1

 

2.Приема Програма за капиталовите разходи за 2018 г. в размер на 5 939 725  лв., съгласно   Приложение № 4

 

2.2.Приема рзчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, сгласно Приложение № 5

 

2.3. Приема индикативен разчет за КР предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско финансиране, съгласно Приложение № 7

 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2018 г. без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делагирани бюджети и определя:

 

3.1.Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, съгласно  Приложение № 8

 

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2018г. по Приложение № 8 са увеличени с до 10%, спрямо 2017 г., съответно  за общинска администрация и дейностите към нея, заплатите на кмета на Община Поморие, кметове по населени места, заместник-кметове и кметски наместник съгл. Приложение №8А и второстепенните разпоредители с бюджетен кредит считано от 01.01.2018г, с изключение на звената, в които през 2017 г. е актуализирана работната заплата.

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

 

4.1. Членски внос – 16 505 лв.

 

4.2. Обезщетения и помощи по решение на ОС в размер на  - 10 000 лв.  

 

4.3. Транспорт на населението до гробищен парк – 48 300 лв.

 

4.4. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на МБАЛ – Поморие в размер на 1 000 000 лв. за срок до 3 години. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на финансовата помощ.

 

4.5. Субсидии за :

 

4.5.1. Субсидии за спортни клубове /Приложение № 9/ и спортен календар съгласно  Приложение № 10

 

4.5.2. Субсидии за организации с нестопанска цел  38 500 лв., съгласно Приложение № 11

 

4.5.3. Субсидия за подпомагане на дейността на Народните читалища в размер на 30 000 лв.

 

 - ОбС Поморие задължава кмета на общината да назначи комисия за разпределение на средствата, съгласно т.4.1.от Закона за народните читалища

 

4.6.От кредита на дейност “Други дейности по социалното обслужване” да се осигурят средства в размер на 10 000 лв. за изпълнение на Общинска “Програма за детето”.

 

4.7. Културен календар на община Поморие за 2018 г. по Приложение № 12.

 

4.8. За юридически лица с нестопанска цел - РУП гр. Поморие - 9 000 лв. , Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Поморие - 3 000 лв. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства.

 

4. 9. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, определените субсидии могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

 

5. Приема следните лимити за разходи:

 

5.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

 

5.2. На всички работници и служители от Община Поморие да се осигурят средства за работно, униформено и представително облекло в размер на 300,00 лв. и съгл. ЗДСл.

 

5.3. Разходи за представителни цели в размер на 2% от издръжката на общинска администрация /§ 10 на дейност 122/ за Кмета на общината и  1% от издръжката на общинска администрация /§10 на дейност 122/ за Председателя на общински съвет.

 

5.4. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, както следва:

 

-За деца от 3 до 5 години в ЦДГ и ОДЗ  650 лв.

 

-За деца в подготвителни групи към ЦДГ и ОДЗ в размер на 650 лв.

 

-За деца в яслена група към ОДЗ в размер на 650 лв.

 

6.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи.

 

6.1.За пътуване в границите на населеното място, когато това произтича от характера на    трудовата им дейност, съгл. Приложение № 13
6.2.За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и         квалификаци, изискващи се за съответната длъжност, Съгласно Приложение № 13

 

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по  т. 6. и   размера  на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи;

 

6.3.Кметът на общшната или съответния ръководител на ВРБК, може със Заповед да определи служителите по т. 6.2, които да пътуват с лично МПС, като в този случай отчитат съответните първични счетоводни документи /фактури/ за заредено гориво, но до размера на 85% от стойността на билетите или карти на обществения транспорт по съответното направление – от местоживеене до месторабота и обратно.

 

7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал   на Общинските предприятия, съгласно Приложение №14
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от европейския съюз за 2018 г. в размер на  8 323 201 лв., съгласно Приложение № 7

 

9.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. и 2020 г., съгласно Приложение № 15

 

10.Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Поморие съгласно Приложение № 16

 

10.1. Разчет за текущите разходи по кметства, съгласно Приложения № № 17, 18

 

10.2. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпроредители с бюджетни кредити, които не прилагат сисетмата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 19

 

11.Определя максималния размер на общинския дълг към края на 2018 г. -  18 000 000 лв.

 

13.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. по бюджета на общината в размер до 22 739 363 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 3 060 000 лв.

 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г., в размер до 23 850 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 10 900 000 лв.

 

15. Определя размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. в размер на 3 597 948 лв., съгласно Приложение № 20

 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на 197 282 лв.

 

17. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

 

17.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност

 

17.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

 

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи

 

17.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

 

18.Възлага на кмета:

 

18.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

 

18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението

 

18.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи

 

18.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

 

18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

 

19.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансинрани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и  други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

 

19.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на фнансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

 

19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изскванията на чл.126 от ЗПФ.

 

19.3.При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от ЗПФ

 

19.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

 

20.Упълномощава кмета:

 

20.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални плавила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

 

20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на обшинския план за развитие

 

20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти

 

21.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да

 

разработят и представят в срок до 20 работни дни  конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет

 

22.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №  21

 

23.В Приложение № 4 – Капиталова програма  в дейност 606 да се добави с.Каменар улично осветление – 3000лв., като средствата се вземат от дейност 606 – „с.Каменар благоустрояване пространството около минерален извор” което става „частично благоустрояване на ул.”Минерален извор” и там средствата да станат 12 000лв.

 

24.В Приложение № 11 – субсидиране на организации с нестопанска цел да се добави ДФТА „Раковина” – 1500лв., Хорова формация „Прима” – 1500лв., Фондация „Фолклор” гр.Поморие – 1000лв., Фондация „25 века Поморие” – 500лв.

 

25.В Приложение № 12 културни събития от международно значение да отпадне фестивал „Поморие 2018г.”, като предвидената за него сума от 3000лв. да се насочи и разпредели между ДФТА „Раковина” – 1500лв. и Хорова формация „Прима” – 1500лв.

 

26.В Приложение № 12 – културни събития от регионално и местно значение от празници по населени места в Община Поморие сумата от 17 000лв. да стане 16 000лв., като 1000лв. да се насочат към Фондация „Фолклор” гр.Поморие след предоставяне на документи за регистрация. Ако не представят такива сумата от 1000лв. да се насочи към т.4.2. – обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – Поморие.

 

27.В Приложение № 12 – Културни събития от международно значение за Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата” 2018г. гр.Поморие сумата от 9 000лв. да стане 10 500лв., а в Международна детска изложба „Децата рисуват цветята, морето, света” сумата от 3000лв. да стане 1500лв.

 

28.В Приложение № 10 – спортен календар в Промотиране на различни спортове сумата от 3000лв. да стане 2500лв., като сумата от 500лв. да се насочи към „Фондация „25 века Поморие”.

 

29.При изчерпване  на средствата в размер на 10 000 лв., предвидени по  т.4.2 /целеви разходи и субсидии от решението/ – обезщетения и помощи по решение на ОбС да се предложи актуализация на бюджета, с оглед осигуряване на допълнителни средства за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ.

 

30.При възможност при актуализацията да се осигурят средства за основен ремонт на детска площадка до НЧ „Светлина-1939г.” в кв. „Св.Георги” гр.Поморие.

 

 

 

По т.3. от дневния ред: „ОС-828/22.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Поморие”, относно осигуряване на финансов ресурс във формата на временен заем за изпълнение на стратегията за местно развитие на територията на Община Поморие за период 2017-2003г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 719/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 10 и 12 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на Стратегия на територията на Община Поморие по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, Общински съвет Поморие дава своето съгласие Община Поморие да осигури финансиране във формата на финансова помощ не повече от 30 000 лева до 31.12.2018г..

 

 

 

По т.4. от дневния ред: „ОС-02/08.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на Районно управление Полиция и Областно пътно управление – гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 720/30.01.2018г.

 

1.На основание  чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Енергийна ефективност в сградата на Районно управление Полиция и Областно пътно управление” – град Поморие” № BG16RFOP001-2.001-0059-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, при следните основни параметри:

 

1.1. Максимален размер на дълга – 721 506,80 лв. (седемстотин двадесет и една хиляди петстотин и шест лева и осемдесет стотинки );

 

1.2. Валута на дълга – лева

 

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 

1.4. Условия за погасяване:

 

1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0059-C01 и/или от собствени бюджетни средства.

 

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

 

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 

1.7. Начин на обезпечение на кредита:

 

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0059-C01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог и

 

1.7.2. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.5. от дневния ред: „ОС-03/08.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на  Исторически музей – гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 721/30.01.2018г.

 

1.На основание   чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА  във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Енергийна ефективност в сградата на Исторически музей – град Поморие” BG16RFOP001-2.001-0013-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, при следните основни параметри:

 

1.1. Максимален размер на дълга – 575 482,00 лв. (петстотин седемдесет и пет хиляди  четиристотин осемдесет и два лева);

 

1.2. Валута на дълга – лева

 

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 

1.4. Условия за погасяване:

 

1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0013-C01 и/или от собствени бюджетни средства.

 

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

 

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 

1.7. Начин на обезпечение на кредита:

 

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0013-C01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, и

 

1.7.2. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.6. от дневния ред: „ОС-04/08.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 722/30.01.2018г.

 

1.На основание  чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – град Поморие”№ BG16RFOP001-2.001-0031- C01, финансиран, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, при следните основни параметри:

 

1.1. Максимален размер на дълга – 475 163,53 лв. (четиристотин седемдесет и пет хиляди сто шестдесет и три лева и петдесет и три стотинки );

 

1.2. Валута на дълга – лева

 

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 

1.4. Условия за погасяване:

 

1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0031-C01 и/или от собствени бюджетни средства.

 

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

 

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

 

1.7. Начин на обезпечение на кредита:

 

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0031-C01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, и

 

1.7.2. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.7. от дневния ред: „ОС-05/08.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 723/30.01.2018г.

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на Община Поморие” № BG16RFOP001-2.001-0038-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, при следните основни параметри:

 

1.1. Максимален размер на дълга – 993 844,00 лв. (деветстотин деветдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и четири лева);

 

1.2. Валута на дълга – лева

 

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 

1.4. Условия за погасяване:

 

1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0038-C01 и/или от собствени бюджетни средства.

 

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

 

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 

1.7. Начин на обезпечение на кредита:

 

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0038-C01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог и

 

1.7.2. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.8. от дневния ред: „ОС-06/08.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 724/30.01.2018г.

 

1.На основание  чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Поморие относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет - Поморие  дава съгласие Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – град  Поморие”  BG16RFOP001-2.001-0035-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, при следните основни параметри:

 

1.1. Максимален размер на дълга – 990 684,56 лв. (деветстотин и деветдесет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки );

 

1.2. Валута на дълга – лева

 

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 

1.4. Условия за погасяване:

 

1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 

1.4.2 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0035-C01 и/или от собствени бюджетни средства.

 

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

 

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 

1.7. Начин на обезпечение на кредита:

 

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0035-C01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, и

 

1.7.2. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Поморие, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Поморие по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.9. от дневния ред: „ОС-27/16.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия за воден от общностите местно развитие по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 725/30.01.2018г.

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по  подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Заповед № РД09-712 от 26.09.2016 г., Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР №РД 50-10/25.01.2017 г. и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.

 

2. Общински съвет - Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 120 434,93 лв. (сто и двадесет хиляди четиристотин тридесет и четири лева и деветдесет и три ст.), представляващо 100 % (сто процента) от стойността на авансовото плащане във връзка с изпълнение стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Заповед №  РД09-712 от 26.09.2016 г. и Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР №РД 50-10/25.01.2017 г.

 

3. Общински съвет - Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.10. от дневния ред: „ОС-28/16.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 726/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на стратегията за 2016-2019г., Общински съвет – Поморие приема списък на земеделските имоти-общинска собственост, предложени за предоставяне под наем през 2018г. към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.

 

 

 

По т.11. от дневния ред: „ОС-29/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 727/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

 

- Към глава X се добавя следния следният имот за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 

1.Общински имот №000426 – водоем с площ 34,042 дка. (тридесет и четири цяло и четиридесет и два декара), по плана на с. Бата, актуван с АПОС №6158/30.06.2017г.

 

 

 

По т.12. от дневния ред: „ОС-34/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 728/30.01.2018г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и в изпълнение на чл.4 ал.2 от Наредбата реда за за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Поморие, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., като:

 

- Към глава ІІ т.1 се добавя следния имот за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:

 

Акт за частна общинска собственост

Местонахождение на имота

Вид на имота

Площ

5321/05.11.2012г.

гр.Поморие

ПИ 57491.501.29

Дворно място

 

463 кв.м.

 

 

 

По т.13. от дневния ред: „ОС-35/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно делба на имот № 000025 в м.”Габарака”, с.Александрово, с начин на трайно ползване – дървопроизводителна горска площ, с площ 887,774дка” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 729/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.11, ал.2 от Закон за пчеларството, Общински съвет -  Поморие дава съгласие да се извърши делба на имот №000025 в местност „Габарака”, с. Александрово, с начин на трайно ползване – дървопроизводителна горска площ, актуван с АЧОС №1740/27.04.2001г., с площ 887,774 дка., като имота бъде обособен и от него обособени два имота: имот №000003, с площ 885,998 дка. и имот №000004, с площ 1,503 дка.

 

 

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-36/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в имот № 000119 в землището на с.Порой” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 730/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.151, ал.3, т.5 от Закона за културното наследство, Общински съвет  - Поморие дава съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в имот №000119 в землището на с. Порой, в площта и периода и координати, посочени в приложената работна програма.

 

 

 

По т.15. от дневния ред: „ОС-37/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 731/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет  - Поморие  приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

 

- Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 

1.Две помещения с обща площ 95,80кв.м, находящи на първи етаж  на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие за зъботехническа лаборатория при граници: от север помещение –лаборатория, от юг - помещение, от запад външен зид, от изток коридор, актуван с АОС 6135/09.05.2017г.

 

 

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-826/21.12.2017г. - Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие, относно разпределение на средствата за режийни разноски за извършваните дейности на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 732/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема набраните средства за режийни разноски в размер на 1034.02 /хиляда тридесет и четири лева и две стотинки/ за извършваните дейности от МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ да се разпределят на членовете на комисията, както следва:

 

1.За председателя на МК – 35% от набраните средства;

 

2.За секретаря на МК -30% от набраните средства;

 

3.За членовете на МК по 10% от набраните средства;

 

4.Останалите 5% от средствата да се разпределят за канцеларски материали, пощенски разходи и други консумативи за нуждите на комисията.

 

 

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-09/10.01.2018г. – Докладна записка от Кунчо Гайдов- зам.кмет, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2018г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 733/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Поморие определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Поморие, считано от 01.01.2018г., както следва:  

 

 

Минимални цени на километър

Максимални цени на километър

Дневна

1,95лв./км

2,45лв./км

Нощна

2,45лв./км

2,95лв./км

 

 

 

По т.18.от дневния ред: „ОС-23/12.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за трансгранично сътрудничество /ИПП/ България 0 Турция” 2014-2020г.” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 734/30.01.2018г.

 

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства с проектни предложения в качеството си на водещ бенефициент и партньор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

 

2.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да подпише Споразумения за партньорство с организации/юридически лица от турска страна.

 

3.Общински съвет - Поморие дава съгласие сградата включена в обект "Общинска сграда в кв.68 - ДОМ НА ИЗКУСТВАТА ПОМОРИЕ" с идентификатор 57491.502.196.2 и "ТАНЦОВА ЗАЛА" - „Бивш пионерски дом” по плана на гр. Поморие, да се предостави с право на безвъзмездно ползване за целите на изпълнение на проектното предложение, за период от най-малко 5 години след края на проекта.

 

4.Общински съвет - Поморие дава съгласие активите включени в обект “Изграждане на нова атракция - вятърна мелница за сол, облагородяване на дворното пространство и изграждане на изкуствен плаж на дървени платформи”, в УПИ III-5349, кв. 269, ИМ.ИД.57491.501.404по плана на гр. Поморие, обл.Бургас, да се предостави с право на безвъзмездно ползване за целите на изпълнение на проектното предложение, за период от най-малко 5 години след края на проекта.

 

5.Общински съвет - Поморие дава съгласие Кметът на Община Поморие да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектуването на проектните предложения, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП/PRAG, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проектите.

 

6.Общински съвет - Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Записи на заповеди, в случай че са изискуеми при подаване на искания за авансови плащания.

 

 

 

По т.19. от дневния ред: „ОС-31/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.19.458 по КККР на гр.Поморие м.”Лахана” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 735/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 57491.19.458 по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.566 – селскостопански път, общинска публична собственост, и през ПИ 57491.19.567 – селскостопански път, общинска публична собственост, с проектна дължина на трасето около 270 м., изцяло в земеделска територия.

 

         На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

 

         Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 57491.19.458 по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.566 – селскостопански път, общинска публична собственост, и през ПИ 57491.19.567 – селскостопански път, общинска публична собственост, с проектна дължина на трасето около 270 м., изцяло в земеделска територия.

 

         Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 57491.19.458 по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.566 – селскостопански път, общинска публична собственост, и през ПИ 57491.19.567 – селскостопански път, общинска публична собственост, с проектна дължина на трасето около 270 м., изцяло в земеделска територия.

 

         Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 57491.19.458 по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.566 – селскостопански път, общинска публична собственост, и през ПИ 57491.19.567 – селскостопански път, общинска публична собственост, с проектна дължина на трасето около 270 м., изцяло в земеделска територия.

 

         Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

 

        Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

 

        На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

 

 

По т.20. от дневния ред: „ОС-32/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР и застрояване за УПИ І-1464 и Х-1467 в кв.112а по плана на гр.Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 736/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І-1464 (ПИ 57491.505.23 и ПИ 57491.505.24 по КК), УПИ Х-1467 (ПИ 57491.505.22 по КК), в кв.112а по плана на гр.Поморие и ПИ 57491.505.104 по КК на града, който предвижда: УПИ І-1464 да се отреди за УПИ І-23,24, с площ 875 кв.м., ПИ 57491.505.104 да се отреди за УПИ ХІІ-104, с площ 566 кв.м.; като се запазва  производствената зона, със ситуирано свързано застрояване, показано с ограничителни и задължителни линии, с показатели за УПИ І и ХІІ: Н/ етажност – 10м/1-3/, Пл. застрояване – 70%, К инт. – 2,4; К озеленяване – 20%; паркиране в имотите; и застрояване  в УПИ Х на границата с УПИ І и ХІІ; съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

 

 

По т.21 от дневния ред: „ОС-48/22.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване и сключване на договор за финансиране от ПУДООС за проект „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 737/30.01.2018г.

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да кандидатства и сключи договор за финансиране от ПУДООС за проект „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на община Поморие”.

 

2.Общински съвет - Поморие определя за приоритетен проект „Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на община Поморие”, тъй като неговата реализация би имала изключително висока екологична и социална значимост за жителите на Община Поморие.

 

3.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

По т.22 от дневния ред: „ОС-60/29.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна на собствеността на общински имот от частна в публична поради очевидна фактическа грешка” с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 18  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

№ 738/30.01.2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.60, ал.3 от ЗОС и  чл.6, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие обявява поземлен имот, представляващ УПИ ІІІ, кв.18а, с площ 3447кв.м. и с предназначение „За лятно кино и озеленяване”, находящ се в гр.Поморие, Община Поморие, отразен в кадастралната карта на гр.Поморие  с идентификатор 57491.503.579 с начин на трайно ползване „за друг вид озеленени площи”, за публична общинска собственост.

 

 

 

                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

 

Изтегли:
Свали този файл (34-то заседание.pdf)34-то заседание.pdf430 КБ321 Сваляния