РЕШЕНИЯ ОТ 35-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.02.2018Г.

на . . Посещения: 422

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.02.2018г.

                                               /мандат 2015-2019г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 08.03.2018г.

 

По т.1. от дневния ред: „ОС-113/20.02.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване съгласие за участие на Община Поморие в Учредително събрание на Организация за управление на Бургаски черноморски туристически район, във връзка със Заповед № Т – РД – 17 – 22 от 19.07.2017г., обн., ДВ, бр.70/29.08.2017г. и на основание чл.22 и чл.26 от Закона за туризма” с 15  гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 15  присъстващи общински съветници се прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

739/21.02.2018г.

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 и сл. Закона за туризма, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да вземе участие в Учредително събрание на Организация за управление на Бургаски черноморски туристически район.

 

II. Определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, а в случай, че същият отсъства определя Янчо Илиев – Зам. кмет по Бюджет и финанси при Община Поморие за представител на общината в Учредително събрание на Организация за управление на Бургаски черноморски туристически район.

 

III. Делегира правомощия на представителя на Община Поморие да предприеме необходимите фактически и законови действия в изпълнение на настоящите решения.

 

IV. Общински съветПоморие с оглед на това, че предстоящото Учредително събрание на Организация за управление на Бургаски черноморски туристически район ще се проведе на 22.02.2018г. на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (35-то изв. засед. 21.02.2018 - Копие.pdf)35-то изв. засед. 21.02.2018 - Копие.pdf151 КБ231 Сваляния