Решения от 36-то заседание проведено на 27.02.2018г.

на . . Посещения: 520

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.02.2018г.

                                                         /мандат 2015-2019г./

 

Решенията ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 20.03.2018г.

 

По т.1. от дневния ред:ОС-74/06.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост по плана на с.Габерово” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

740/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ III-11, кв.8, по плана на с.Габерово и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продадат 190/1000 идеални части от УПИ III-11, кв.8, по плана на с.Габерово, целият на площ от 1000 кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6255/08.01.2018г. на съсобственика Хасан Ахмед Ахмед при цена 2660,00лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС.

 

По т.2. от дневния ред:ОС-75/08.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас”  с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

741/27.02.2018г.

I. На основание чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите Общински съвет – Поморие УПЪЛНОМОЩАВА Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас, да гласува в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас, решения, както следва:

1.На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2017г.;

2.На основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2017г.;

3.Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема Годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2017г., съгласно чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството;

4.На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас приема предложения Бюджет на асоциацията за 2018г. (размер на вноската на държавата – 15 000 лв. и размер на общинските вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им в общото събрание, общо 42 857.14 лв.);

         5.Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас съгласува Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас за 2018г..

II.ОПРЕДЕЛЯ инж.Кунчо Гайдов - Зам.кмет „СУТОСУП” за представител на Община Поморие в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас, за приемане на посочените решения.

ІІІ. На основание чл.60, ал. 1 от АПК, Общински съвет - Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.3. от дневния ред:ОС-82/12.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост по плана на с.Лъка” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

742/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, с оглед ликвидиране на съсобствеността в УПИ VIII-13, кв.11, по плана на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продадат 25/825 идеални части от УПИ VIII-13, кв.11, по плана на с.Лъка, целият на площ от 825 кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 6154/27.06.2017г. на съсобственика Димитрина Янчева Ковачева при цена 600,00 лв./без ДДС/ съгласно приложената оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС.

 

По т.4. от дневния ред:ОС-84/12.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2018г. в землището на с.Гълъбец” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

743/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към списъка на земеделските имоти-общинска собственост за предоставяне под наем през 2018г., приет с Решение 726/30.01.2018г. на Общински съвет – Поморие както следва:

по

  ред

  Землище

   Местност

 Масив/

 парцел

    НТП

  Площ

     дка

    1

с.Гълъбец

   Трапа

  009082

    Лозе

   3.035

На основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед спазване на технологичните срокове, приетото решение подлежи на предварително изпълнение.

 

По т.5. от дневния ред:ОС-85/12.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на с.Александрово” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

744/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗП и чл.69, ал.2, т.3 и чл.71, ал.7 от Закона за горите, Общински съвет - Поморие дава съгласие да се учреди на Кирил Стефанов Лингов с постоянен адрес: гр.Несебър, ул. „Христо Ботев” 4 безвъзмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин в имот 000004 в землището на с.Александрово с начин на трайно ползване – Дървопроизв. пл. на площ от 1.503 дка. Имотът се намира в местността „Габарака” в отдел/подотдел 138/7-поляна. Срокът на ползване е до 10/десет/ години.

 

По т.6. от дневния ред:ОС-87/13.02.2018г.– Докладна записка от инж. Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС” , относно отдаване под наем на лозе в землището на  с.Гълъбец” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

745/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.60, ал.6 от Наредба 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие, Общинския съвет – Поморие определя отдаване под наем без търг или конкурс за срок от десет стопански години, считано от стопанската 2017/2018г., както и размера на наемната цена, а именно:

по

  ред

Имот

НТП

Землище

Площ

/дка/

 

Наемна цена –

лв./дка за

година

    1

009082-лозе

   с.Гълъбец

3.035

48.00

Ако за имота има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава пета от Наредба 1 на Общински съвет – Поморие.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед спазване на технологичните срокове, приетото решение подлежи на предварително изпълнение.

 

По т.7. от дневния ред:ОС-89/13.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на имот в гр.Поморие” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

746/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и съгласно чл.36 и чл.37 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема оценката в размер на 66 580 лв./без ДДС/ и дава съгласие да се продаде на Константин Трифонов Иванов правото на собственост върху общински имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 57491.506.409 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, целия на площ от 411 кв.м., съответстващ на УПИ XXI кв.120 по регулационния план на гр.Поморие при граници, подробно описани в АЧОС 6087/17.01.2017г.

 

По т.8. от дневния ред:ОС-95/15.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018-2019г” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

747/27.02.2018г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 , ал.3,ал.4,  ал.13 и ал. 14  от ЗСПЗЗ и съгласно оценки от независим оценител, Общинския съвет:

1.Приема годишен план за паша в община Поморие за стопанската 2018-2019 година и определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, както и списъци на имотите за индивидуално ползване, съгласно приложение 1, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

2.Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.

3.Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва:

 Задължения на общината:

 - Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

 - Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

- Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

 - При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища:

 - Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

 - Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди.

 - Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

 - Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

 - Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

 - При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

  - Да не се извършва паша нощем и без пастир.

  - Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.

  - Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

  - Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи.

 - Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

 - Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

 - Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

 - Да не ограждат наетите мери и пасища.

- Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички тревопасни животни , отглеждани в населено място , независимо от техния вид и възраст.

- Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите.

- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

 - Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем.

- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

4.Определя пазарна наемна цена за стопанската 2018-2019 г. за мери, пасища и ливади за имотите от Приложение 1.

             1.1. Средната  годишна наема цена, определена по пазарен механизъм за мери и пасища е както следва:

             -с. Бата-7,60 лв./дка

             -с. Белодол- 7,10 лв./.дка

             -с. Горица - 7,00 лв./дка

             -гр. Каблешково- 9,00 лв./дка

             -с. Каменар- 8,50 лв./дка

             -с. Козичино- 6,00 лв./дка

             -с. Медово-7,80 лв./дка

             -с. Порой- 9,00 лв./дка

-с. Гълъбец- 7,50 лв./дка

-с. Лъка- 8,50 лв./дка

-с. Габерово- 7,00 лв./дка

-с. Дъбник- 7,00 лв./дка

-с. Страцин- 7,50 лв./дка

1.2. Средната годишна  наемна цена , определена по пазарен механизъм за ливади в землище на с. Страцин- 9.00 лв./дка, а за землище в с. Горица-9.40 лв./дка.       

           5. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години.

6. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

7. Останалите след провеждане на търга по т. 6 свободни мери, пасища и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете по т. 6 и т. 7 да се проведат по реда на Закона за общинската собственост.

8. На основание чл.60, ал. 1 от АПК, с оглед спазване на установените срокове по ЗСПЗЗ в чл. 37и, ал. 3 и ал.5  , Общински съвет Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.9. от дневния ред:ОС-99/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

748/27.02.2018г.

          І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7от ЗОС, чл.17 ал.1, чл.18 ал.1, чл.62 ал.1 т.1 и т.2, чл.63 ал.1 т. 1 от Наредба 1 на ОбС –Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственостна Община Поморие за 2018г., Общински съвет - Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 10 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

        1.Имот 000004 - частна общинска собственост, землище с.Лъка, местност течението, представляващ водоем с площ 1,487 дка, актуван с АОС 3908/17.09.2005г., при граници: имот 000003-Дере с начална тръжна цена 14,87лв. на месец без вкл. ДДС.

        2.Oбщински имот 000426, представляващ водоем с площ 34,042 дка в землището на с.Бата, АОС 6158/30.06.2017г. с начална тръжна цена 340,42лв. на месец без вкл. ДДС.

        3.Имот -  публична общинска собственост 000098  представляващ язовир, землище с.Косовец с площ 48,842дка, АОС 325/18.08.1999г. с начална тръжна цена 488,42лв. на месец без вкл. ДДС.

 

По т.10. от дневния ред: ОС-100/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г.- зъболекарски кабинет с.Дъбник.” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

749/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и подадено заявление от д-р Алкин Мустафов Халилов  с вх.рег. 94А-1993-1/24.01.2018г., Общински съвет - Поморие приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

- Към глава X.  се добави следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за даване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

1.Помещение на площ от 18,87кв.м, за зъболекарски кабинет находящо се в сграда, построена в УПИ IX кв.10 по плана на с.Дъбник, актуван с АПОС 4523/24.10.2008г.

Поради отдалечеността на населеното място, възникналата нужда от зъболекарски кабинет и изискване на достатъчно технологично време за провеждане на търг за даване под наем на общински обекти, съгласно Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, допускам предварително изпълнение на настоящото решение, съгласно чл.60, ал.1 от АПК  за защита на особено важни обществени интереси.

 

По т.11. от дневния ред:ОС-101/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно даване под наем на обекти общинска собственост” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

750/27.02.2018г.

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7от ЗОС, чл.17 ал.1, чл.62 ал.1 т.1 и т.2, от Наредба 1 на ОбС – Поморие и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственостна Община Поморие за 2018г., Общински съвет - Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за даване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 10 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

1.Две помещения с обща площ 95,80кв.м за зъботехническа лаборатория, находящи на първи етаж на триетажна сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие при граници: от север помещение - лаборатория, от юг - помещение, от запад външен зид, от изток коридор, актуван с АОС 6135/09.05.2017г. с начална тръжна цена 498.16лв. на месец без вкл. ДДС.

ІІ. На основание чл.60, ал. 1 от АПК, Общински съвет - Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

По т.12. от дневния ред:ОС-102/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г.- помещения в с.Горица” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

751/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2, от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие приема допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., като:

- Към точка Х. се добавят следните имоти за провеждане на процедура за отдаване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

1.Помещение на площ от 36 кв.м., находящо се в едноетажна сграда,

построена в УПИ XII, кв.7 по плана на с.Горица, актуван с АОС 6140/18.05.2017г.

2.Помещение на площ от 30 кв.м., находящо се в едноетажна сграда,

построена в УПИ XII, кв.7 по плана на с.Горица, актуван с АОС 6140/18.05.2017г.

 

По т.13. от дневния ред:ОС-105/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” с проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура с местно значение в ОУ „П. Хилендарски”, гр.Каблешково, Община Поморие” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

752/27.02.2018г.

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства за финансиране по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за   прилагането   на   подмярка   7.2.   „Инвестиции създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура"  от мярка  7 „Основни услуги  и  обновяване  на  селата  в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. - 2020г., с проект за „Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура с местно значение - ОУ „П. Хилендарски“, гр. Каблешково, Община Поморие".

2. Дейностите по горепосоченият проект отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020 г.

3. Общински   съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на Община Поморие пред ДФ „Земеделие", да подготви всички изискуеми за целта документи както и да подаде формуляр за кандидатстване с проектно предложение за   „Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура с местно значение в ОУ „П. Хилендарски“, гр. Каблешково, Община Поморие", съгласно изискванията на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за  прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

 

По т.14. от дневния ред: „ОС-106/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” с проект с работно заглавие „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – паркове в гр.Каблешково и гр.Ахелой, Община Поморие” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

753/27.02.2018г.

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства за финансиране по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. - 2020г., проект с работно заглавие „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение - паркове в гр. Каблешково и гр. Ахелой,  Община Поморие".

2. Дейностите по горепосоченият проект отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020 г.

3.Общински   съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на Община Поморие пред ДФ „Земеделие", да подготви всички изискуеми за целта документи както и да подаде формуляр за кандидатстване с проектно предложение за   „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение - паркове в гр. Каблешково и гр. Ахелой, Община Поморие", съгласно изискванията на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции  в създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

По т.15. от дневния ред:ОС-107/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” с проект с работно заглавие „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр.Поморие, гр.Каблешково и гр.Ахелой, Община Поморие” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

 

754/27.02.2018г.

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Поморие дава съгласие Община Поморие да кандидатства за финансиране по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. за прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г. - 2020г., проект с работно заглавие „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Поморие,  гр. Каблешково и гр. Ахелой,  Община Поморие"

2. Дейностите по горепосоченият проект отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020 г.

3.Общински   съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие да предприеме всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на Община Поморие пред ДФ „Земеделие", да подготви всички изискуеми за целта документи както и да подаде формуляр за кандидатстване с проектно предложение за  „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Поморие,  гр. Каблешково и гр. Ахелой, Община Поморие", съгласно изискванията на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за  прилагането на подмярка 7.2. „Инвестиции  в създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

По т.16. от дневния ред: „ОС-110/20.02.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно даване под наем на обекти общинска собственост” ” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

755/27.02.2018г.

 I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.14 ал.7от ЗОС, чл.17 ал.1, чл.17а, чл.18 ал.1, чл.62 ал.1 т.1 и т.2, чл.63 ал.1 т. 1 от Наредба 1 на ОбС-Поморие и в изпълнение на Програма за управление и

разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2018г., Общински съвет - Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за даване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

1. Имот – частна общинска собственост с АОС 4527/06.11.2008г. - представляващ помещение с площ 141кв.м. находящо се  в УПИ V кв.8 по плана на с.Горица при начална тръжна цена 394.80лв. на месец без вкл.ДДС.

2. Имот – публична общинска собственост с АОС 2327/17.07.2003г. – представляващ помещение с площ 12кв.м., находящо се на първи етаж на сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 35033.501.197 по КККР на гр. Каблешково (УПИ I кв.36 по плана на гр.Каблешково) при начална тръжна цена 45.00лв на месец без вкл.ДДС.

3. Имот - публична общинска собственост, актуван с АОС 310/01.07.1999г., представляващ помещение на площ от 16 кв.м, УПИ VIII, кв.13 по плана на с.Бата при начална тръжна цена 44,80лв. на месец без вкл.ДДС.

   4. Имот - публична общинска собственост, помещение на площ 16кв.м., във фоайето на ОУ”Хр.Ботев” гр.Ахелой, актувано с АОС 322/17.08.1999г. с идентификатор 00833.501.227.1 по кадастралната карта на гр.Ахелой при начална тръжна цена 60.00лв. на месец без вкл.ДДС.

   5. Имот - публична общинска собственост – помещение, представляващо лекарски кабинет с площ 14,40кв.м на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток лекарски кабинет, от север външен зид, от юг коридор от запад неврологичен кабинет с  начална тръжна цена 74,88лв. на месец без вкл. ДДС.

6. Имот -  публична общинска собственост, представляващ две помещения лекарски кабинети с обща площ 32.30 кв.м,  част от приземен етаж на сграда, публична общинска собственост с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие, актувана с АПОС 6135/09.05.2017г., при граници: от север помещение, от юг помещение, от запад външен зид, от изток складово помещение и коридор с  начална тръжна цена 167,96лв. на месец без вкл. ДДС.

7. Имот – публична общинска собственост, актуван с АОС 64/09.11.1997г. – представляващ помещение – лекарски кабинет с площ 15кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 35033.501.668 по КККР на гр. Каблешково ( по предходен план на гр.Каблешково УПИ II кв.50) с  начална тръжна цена 48,75лв. на месец без вкл. ДДС.

8. Помещение – лекарски кабинет или аптека на площ от 42 кв.м, находящо се в сграда публична общинска собственост, построена в  УПИ XIII, кв.6 по плана на с.Гълъбец, актувана с АОС338/25.08.1999г. с  начална тръжна цена 109,20лв. на месец без вкл. ДДС.  

9. Помещение - лекарски кабинет, с площ 25 кв.м, находящо се на първи етаж на съсобствена сграда, в която общинска част е актувана с АПОС 2998/14.09.2005г., с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие,  при граници: от север -  помещение; от юг -  помещение на БТК; от запад -  външен зид; от изток – коридор с начална тръжна цена 97.50лв. на месец без вкл.ДДС.

10. Помещение - лекарски кабинет, с площ 16,5 кв.м, находящо се на първи етаж на съсобствена сграда, в която общинска част е актувана с АПОС 2998/14.09.2005г., с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие,  при граници: от север -  помещение; от юг -  помещение; от запад -  външен зид; от изток – коридор с начална тръжна цена 64.35лв. на месец без вкл.ДДС.

11. Помещение - лекарски кабинет, с площ 15 кв.м, находящо се на първи етаж на съсобствена сграда, в която общинска част е актувана с АПОС 2998/14.09.2005г., с идентификатор 57491.506.467.1 по кадастралната карта на гр.Поморие,  при граници: от север -  външен зид; от юг -  помещение; от запад -  външен зид; от изток – коридор с начална тръжна цена 58.50лв. на месец без вкл.ДДС.

12. Имот публична общинска собственост - помещениe за здравен кабинет на площ от 43,99 кв.м., находящo се в едноетажна сграда – Медицинска служба и Аптека, построена в УПИ VIII, кв.7 по плана на с.Горица, актувана с АПОС4865/14.01.2010г. при граници от север и запад външен зид, от изток манипулационна, от юг чакалня и санитарен възел с начална тръжна цена 114,37лв. на месец без вкл. ДДС.

13. Имот публична общинска собственост - помещениe за аптека на площ от 30.92 кв.м., находящo се в едноетажна сграда – Медицинска служба и Аптека, построена в УПИ VIII, кв.7 по плана на с.Горица, актувана с АПОС4865/14.01.2010г. при граници от север и запад външен зид, от изток манипулационна, от юг чакалня и санитарен възел с начална тръжна цена 80,39лв. на месец без вкл. ДДС.

14. Част от помещение на площ от 3кв.м., на първи етаж от двуетажна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35033.501.1107 по КК и КР на гр. Каблешково ( кв.84  УПИ І ) по плана на гр.Каблешково, АОС4390/27.11.2007г. с начална тръжна цена 15,00лв. на месец без вкл. ДДС.

15. Едноетажна масивна сграда, състояща се от едно помещение на площ от 15.79кв.м за пункт за изкупуване на мляко и седемдесет и девет кв.сантиметра/, построена в имот планоснимачен номер 9504.01 по плана на с.Бата, АОС 4563/03.04.2009г. с начална тръжна цена 31,58лв. на месец без вкл. ДДС.

16. Имот публична общинска собственост – помещения 28кв.м, представляващи  лекарски кабинет на първи етаж на сграда в УПИ VIII, кв.20 по плана на с. Бата с АПОС1527 с начална тръжна цена 72,80лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

17. Имот публична общинска собственост – помещения 28кв.м, представляващи  зъболекарски кабинет на първи етаж на сграда в УПИ VIII, кв.20 по плана на с. Бата с АПОС1527 с начална тръжна цена 72,80лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

18. Имот частна общинска собственост – помещение лекарски кабинет, 15кв.м, находящо се в сграда, построена в УПИ II, кв.21, с.Страцин, с  АОС 4929/10.08.2010г. с начална тръжна цена 39,00лв. на месец без вкл. ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

19. Имот публична общинска собственост – помещения за лекарски кабинет 32кв.м  в здравна служба гр.  Каблешково с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково (по предходен план на гр.Каблешково УПИ II кв.50) с АОС 64/09.11.1997г., АПОС N64, с начална тръжна цена 104,00лв. на месец без вкл. ДДС.

20. Имот публична общинска собственост – помещение  за лекарски кабинет 10кв.м, УПИ XI, кв. 12, с. Александрово, АОС3918/17.09.2017г. с начална тръжна цена 26,00лв. на месец без вкл. ДДС.

21. Имот – частна общинска собственост– помещение на площ от 20 кв.м, в едноетажна търговска сграда, построена в УПИ VIII, кв.20 по плана на с. Бата, АЧОС 1416/22.11.2000г. с начална тръжна цена 56,00лв. на месец без вкл. ДДС.

22. Имот публична общинска собственост, представляващ помещения на площ от 45кв.м   на втори етаж на сграда с идентификатор 35033.501.668 по КККР на гр. Каблешково ( по предходен план на гр.Каблешково УПИ II кв.50), АОС 64/09.11.1997г. с начална тръжна цена 146,25лв. на месец без вкл. ДДС.

23. Имот – общинска собственост, представляващ помещение на площ от 14 кв.м  в сграда, находяща се в УПИ IX кв.10 по плана на с.Дъбник, АПОС 4523/24.10.2008г. с начална тръжна цена 27,30лв. на месец без вкл. ДДС.

24. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение на площ 45 кв.м находящо се  в югозападната част на първи етаж на  двуетажна масивна сграда със ЗП 300кв.м, построена в УПИ XIV, кв.29 по плана на с. Горица, АПОС 59/10.10.1997г. с начална тръжна цена 126,00лв. на месец без вкл. ДДС.

25. Имот – общинска собственост, представляващ помещение на площ от 14 кв.м и ½ от помещение на площ 16 кв.м на първи етаж на двуетажна сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково ( по предходен план на гр.Каблешково УПИ II кв.50), АОС 64/09.11.1997г.  с начална тръжна цена 71,50лв. на месец без вкл. ДДС.

26. Имот -  публична общинска собственост, представляващ помещение - за лекарски кабинет на площ от 27,52 кв.м, на първи етаж на сграда, находяща се в УПИ VI, кв.21 по плана на с. Страцин,  актувана с АОС 1470/04.12.2000г. с начална тръжна цена 71,55лв. на месец без вкл. ДДС.

27. Имот – общинска собственост, представляващ помещение и коридор с обща площ 18,87 кв.м  в сграда, находяща се в УПИ IX кв.10 по плана на с.Дъбник, АПОС 4523/24.10.2008г. с начална тръжна цена 36,80лв. на месец без вкл. ДДС.

 

По т.17. от дневния ред: „ОС-115/20.02.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна характера на собсвеността на общински имот, от частна в публична” ” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

756/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗОС, чл.6, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.19, ал.1, т.1 от Закона за водите, Общински съвет – Поморие  обявява  поземлен имот с идентификатор 57491.13.686

по КККР на гр.Поморие, с площ от 26 524 кв.м. (двадесет и шест хиляди петстотин, двадесет и четири кв.м.) с начин на трайно ползване „Мочурище” за публична общинска собственост.

 

По т.18. от дневния ред:ОС-54/24.01.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименование на улица в с.Горица и номериране на парцелите” ” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

757/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, с оглед по-пълното идентифициране на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ в кв.33 по ПУП на с.Горица, Общински съвет – Поморие дава съгласие улица с о.т. 133а, 133б, 133в, 133г, 133д, 133е, 133ж, да е с наименование ул. „Цар Калоян”, като имотите се номерират по следния начин:

Четни:           УПИ XXVIII /общинска/ с 2;

            УПИ XXVII-864 с 4;

                      УПИ XXVI /общинска/ с 6;

                      УПИ XXV-136 с 8;

Нечетни:        УПИ XVII-408 с 1;

                       УПИ XVIII-144 с 3;

                                УПИ XIX-143 с 5;

                       УПИ XX-142 с 7;

                       УПИ XXI-137 с 9;

                       УПИ V-29 с 11;

                       УПИ XXII-709 с 13;

              УПИ XXIII-135 с 15;

              УПИ XXIV-710 с 17;

 

По т.19. от дневния ред:ОС-55/24.01.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР на улично кръстовище с о.т. 21-22-23, пред кв.7 по регулационния план на с.Порой, община Поморие” ” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

758/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство за изменение на действащия ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация), който предвижда за сградата на здравната служба, находяща се на улично кръстовище с о.т. 21-22-23, непосредствено пред кв.7 по регулационния план на с.Порой, да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX, в кв.7, с площ 245 кв.м., с отреждане за „Здравна служба”, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

По т.20. от дневния ред:ОС-62/31.01.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Изграждане на кабел 0,4 Kv за захранване на помпа за поливане в ПИ 57491.16.593 по КККР на гр.Поморие, м-ст „Кротиря” ” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

759/27.02.2018г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПР) за определяне на трасе за обект: „Изграждане на кабел 0,4 Kv за захранване на помпа за поливане в ПИ 57491.16.593 по КККР на гр.Поморие, м-ст „Кротиря”, землище гр.Поморие и сервитут, преминаващи през: ПИ 57491.16.560 (селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 57491.16.591 (урбанизирана територия на Иван Любомиров Станков), ПИ 57491.16.592 (урбанизирана територия на Андрей Асенов Георгиев) и ПИ 57491.16.593 (урбанизирана територия на Анна Иванова Лилова); с проектна дължина на трасето в земеделска територия около 94м.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.21. от дневния ред: „ОС-63/17.01.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за одобряване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради – етап „къща 3” в ПИ 57491.19.428 по КККР на гр.Поморие, м-ст „Лахана” ” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

760/27.02.2018г.

Поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура и във връзка с чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.5, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПР) за определяне на трасе за обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради – етап „къща 3” в ПИ 57491.19.428 по КККР на гр.Поморие, м-ст „Лахана”, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.19.568 (полски път, общинска публична собственост), с дължина на трасето около 54м, които са изцяло в земеделска територия.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Поморие пред Административен съд – Бургас.

 

По т.22. от дневния ред: „ОС-81/09.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода за забрана за извършване на строително-монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой” ” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

761/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет – Поморие определя следните периоди на забрана за извършване на строително-монтажни работи:

1.За гр.Поморие и гр.Ахелой – от 15.06.2018г. до 15.09.2018г.

2.Периодът на забрана да не се отнася за следните сгради, включени в      проекти по оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020г.” както следва:

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

1.Сграда на  Исторически музей, находяща се в гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 33.

2. Сграда на СОУ "Иван Вазов" - гр. Поморие, физкултурен салон и котелно, находящи се в гр. Поморие, ул. "Солна" 19.

 

          МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ:

                    Лот 2:                                                                      Лот 3:

1.ул. „Морска” 14, 16, 18                       1. ул. „Петър Берон” 7

                                                                     2. кв. „Свобода” бл.17

                                                                     3. бул. „Яворов” 62

 

По т.23. от дневния ред: „ОС-83/12.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно нов състав на Обществения Съвет по Спорт към Община Поморие за 2018г” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

762/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6 и чл.7 от Правилника за дейността на Обществения съвет по спорт към Община Поморие, Общински съвет – Поморие утвърждава новия състав на Обществения съвет по спорт за 2018г., както следва:

Обществен съвет по спорт към Община Поморие за 2018г.

          1.Иван Алексиев                 - Кмет на Община Поморие

          2.Аделина Чолева       - Старши експерт „Спортни дейности” в Община Поморие             

          3.Атанас Атанасов      - Регионален експерт към Министерството на  младежта и спорта

         4.Веселина Хрусафова  -Треньор по Тае Бо в „Айкидо клуб 97”

         5.Георги Вражев           - Председател на СК по борба „Спартак” и член  на Постоянната комисия към Общинки съвет – Поморие по туризъм, търговия, спорт, младежки  дейности и основни поминъци

          6.Георги Гуменов       - Председател и треньор на ОМСК „Циклон”- Поморие

         7.Диана Благоева                  -Учител по физкултура – СУ „Иван Вазов”-Поморие

          8.Никола Абрашев     - Председател – КСТ „Поморие” – Поморие

          9.Стоян Джисов          - Координатор на ОФК „Поморие”

 

По т.24. от дневния ред: „ОС-98/16.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на  ПУП-парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.19.438 по КККР на гр.Поморие, м-ст „Лахана” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

763/27.02.2018г.

           На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 57491.19.438 по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост, с проектна дължина на трасето около 122 м, изцяло в земеделска територия.

          На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 57491.19.438 по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост, с проектна дължина на трасето около 122 м, изцяло в земеделска територия.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 57491.19.438 по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост, с проектна дължина на трасето около 122 м, изцяло в земеделска територия.

Разрешава на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 57491.19.438 по КККР на гр.Поморие,  м-ст „Лахана” и сервитут на електропровода, преминаващи през ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост, с проектна дължина на трасето около 122 м, изцяло в земеделска територия.

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

          Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

           На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.25. от дневния ред: „ОС-103/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на  ПУП-парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.7.430 по КККР на гр.Ахелой, м-ст „Къмпинга” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

764/27.02.2018г.

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.7.430 по КККР на гр.Ахелой,  м-ст „Къмпинга”, и сервитут на трасетата, преминаващи през ПИ 00833.7.417 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.412 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.388 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.10.389 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.11.368 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.11.372 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.187 –пасища, мери, общинска собственост.  

         На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.7.430 по КККР на гр.Ахелой,  м-ст „Къмпинга” и сервитут на трасетата, преминаващи през ПИ 00833.7.417 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.412 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.388 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.416 – територия за транспорт – път І-9 Варна –Бургас, държавна собственост; ПИ 00833.10.389 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.11.368 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.11.372 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.15.103 – водни течения, река Ахелой, държавна собственост; ПИ 00833.7.187 –пасища, мери, общинска собственост.  

         Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.7.430 по КККР на гр.Ахелой,  м-ст „Къмпинга”  и сервитут на трсетата, преминаващи през ПИ 00833.7.417 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.412 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.388 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.416 – територия за транспорт – път І-9 Варна –Бургас, държавна собственост; ПИ 00833.10.389 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.11.368 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.11.372 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.15.103 – водни течения, река Ахелой, държавна собственост; ПИ 00833.7.187 –пасища, мери, общинска собственост.  

 Разрешава на „Хотел Инвестмънт” ООД да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „ВиК съоръжения, обслужващи имот с идентификатор 00833.7.430 по КККР на гр.Ахелой,  м-ст „Къмпинга” и сервитут на трасетата, преминаващи през ПИ 00833.7.417 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.412 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.388 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.7.416 – територия за транспорт – път І-9 Варна –Бургас, държавна собственост; ПИ 00833.10.389 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.11.368 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.11.372 – полски път, общинска собственост; ПИ 00833.15.103 – водни течения, река Ахелой, държавна собственост; ПИ 00833.7.187 – пасища, мери, общинска собственост.  

Изготвеният проект за ПУП-ПП да се съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

          На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.26. от дневния ред: „ОС-104/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР с обхват УПИ I, кв.151 и улична регулация на улици с о.т.: 96-110; 106-107 и 105-105а-108-108а-109-109а по регулационния план на гр.Поморие ” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

765/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за откриване на административно производство с правнооснование чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация на гр.Поморие с обхват УПИ I, кв.151, идентичен с ПИ 57491.507.346 по КККР на града, който предвижда промяна на уличната регулация на улици с о.т. 96-110; 106-107 и 105-105а-108-108а-109-109а по регулационния план на гр.Поморие, и обособяване на пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти със съответното отреждане: за жилищно строителство и КОО – УПИ I, VII и VIII; за КОО IX и X; съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

 

По т.27. от дневния ред: „ОС-108/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Поморие” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

766/27.02.2018г.

На основание чл.19, ал.2 от ЗСП и чл.36 б от ППЗСП, Общински съвет – Поморие приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община Поморие за 2019г.

 

По т.28. от дневния ред: „ОС-109/19.02.2018г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на състава на обществения съвет по социални дейности към Община Поморие” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

767/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във вързка с чл.35 от Закона за социалното подпомагане, Общински съвет – Поморие актуализира състава на Обществения съвет по содиални дейности към Община Поморие, както следва:

1.Любо Пеев Липчев - Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Поморие;

2.Желязко Страволемов – Директор на Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуматарни дейности и спорт” към Община Поморие;

3.Ивайло Денев – Старши юрисконсулт в Дирекция „Обществени  поръчки” към Община Поморие;

4.Илко Илчев – Директор на Общинско предприятие „Социално  обслужване” гр.Поморие;

5.Маруся Русева – Началник-отдел „Социална закрила” към Дирекция

„Социално подпомагане” – Поморие;

6.Грета Найденова – Председател на фондация „Св. Мина” гр.Поморие;

7.Виолета Колева – Старши експерт „Образование” в Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуматарни дейности и спорт” към Община Поморие;

8.Живка Офилова – Управител на „Център за социална рехабилитация

и интеграция” гр.Поморие;

9.Красимира Фотева – външен експерт (социален работник).

 

По т.29. от дневния ред: „ОС-116/20.02.2018г. - Докладна записка от Любо Липчев – Председател на постоянната комисия по ОКВЗСП към Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация на Дафинка Димитрова от гр.Поморие, ул. „Цветница” 1” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

768/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави  на Дафинка Христова Димитрова с постоянен адрес гр.Поморие, ул. „Цветница” 12а  еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По т.30. от дневния ред: „ОС-117/20.02.2018г. - Докладна записка от Любо Липчев – Председател на постоянната комисия по ОКВЗСП към Общински съвет - Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Силвия Манолова от гр.Поморие, ул. „Републиканска” 24 за медицински нужди и рехабилитация на детето Анифе Айваз” с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  гласа „въздържали се” от 19  присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

769/27.02.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Силвия Наскова Манолова с постоянен адрес гр.Поморие, ул. „Републиканска” 24 еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева за медицински нужди и рехабилитация на детето Анифе Асан Айваз.

 

 

                                                                            

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПОМОРИЕ

Изтегли:
Свали този файл (36-то заседание 27.02.2018 -.pdf)36-то заседание 27.02.2018 -.pdf334 КБ298 Сваляния