Дневен ред 45-то заседание - 08.11.2018г.

на . . Посещения: 209

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Дневен ред 45-то заседание

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и пето заседание на Общински съвет - Поморие на 08.11.2018г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

          1. ОС-624/12.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за преминаване собствеността от държавна в общинска на участъци от път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” и път  III-6009 „Ахелой – о.п.Слънчев бряг – Бургас”.

2. ОС-630/17.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно обезщетяване на Андон Захариев чрез собственост върху ПИ с идентификатор 57491.501.698 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на 515/2000 идеални части от одържавените му солници, тигани и комулатопи.

3. ОС-631/17.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас.

4.ОС-632/17.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно актуализация на Бюджета на Община Поморие за 2018г.

5. ОС-647/22.10.2018г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова Директор на ОП „СУОИ” - Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти в Търговски център „Свети Георги” в УПИ IX, кв.150 по кадастралната карта на гр.Поморие.

6. ОС-648/22.10.2018г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова Директор на ОП „СУОИ” - Поморие, относно обявяване на публично оповестен явен търг на терен частна общинска собственост.

7. ОС-655/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна характера на собствеността на част от сграда, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.506.467.1.14 по КК и КР на гр.Поморие, състояща се от пет помещения с обща площ 120кв.м. от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

8. ОС-660/26.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища и канали, които не функционират.

9. ОС-664/26.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отпускане на  временен безлихвен заем от Община Поморие за проект BG16RFOP001-2.001-0143 „Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Поморие-3” по одобрено проектно предложение на Община Поморие „Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Поморие-3” (ЛОТ3), по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

10. ОС-667/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор 57491.506.467.1 по КККР на гр.Поморие.

11. ОС-676/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно молба от наемател на общински имот за изкореняване на стари съществуващи и създаване на нови трайни насаждения.

12. ОС-677/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Поморие за 2018г.

         13. ОС-578/17.09.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно създаване на ведомствен жилищен фонд по реда на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие, приета с Решение №420/29.11.2005г., изм. с Решение №1161/07.10.2014г. на Общински съвет - Поморие.

14. ОС-603/27.09.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване (ВЕЗ) на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в ПИ 57491.19.331 по КККР на гр.Поморие, местност Лахана”.

15. ОС-606/28.09.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ I-259, в кв.(ПИ 35033.501.259 по КК), УПИ II-260 (ПИ 35033.501.260 по КК), улица с осови точки 21, 22, 23, 24, 25 (ПИ 35033.501.1459 по КК) и улица с о.т.23,69 (ПИ 35033.501.1454 по КК) по плана на гр.Каблешково, община Поморие.

16. ОС-616/05.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.2.157 по КККР на гр.Поморие, ПИ 000084 и ПИ 000089 по КВС на с.Лъка и ПИ 000104 по КВС на с.Каменар, община Поморие.

17. ОС-654/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ II-166, III-166, XIII-159, 160 и XIV- за обществено хранене, търговия и услуги, в кв.9 по регулационния план на с.Страцин, община Поморие.

18. ОС-656/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ колектор от ново изградена ревизионна шахта до съществуваща шахта пред ПСОВ гр.Поморие - гравитачен”.

19. ОС-657/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащи колектори от КПС 7 до изливна шахта (напорни) в гр.Поморие”.

20. ОС-658/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план за регулация за УПИ I (идентификатор 57491.507.346 по КККР), КВ. 151 по плана на гр. Поморие.

21. ОС-659/24.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Поморие” до разпределителната мрежа на гр.Поморие.

22. ОС-663/26.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно ползване на част от общински имот – класна стая и учебна кухня в ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие, с цел подпомагане на учебната дейност на учениците от Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий” с.Просеник, община Руен.

23. ОС-666/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на  ПУП /ПР/ на УПИ II и УПИ III, кв.269 по регулационния план на гр.Поморие.

24. ОС-668/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на пътна връзка на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” при км 213+400 /изход/ и 216+460 /вход/ и стабилизиране съществуващ селскостопански път”.

25. ОС-669/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „Външно ел.захранване на УПИ VI7058, 7062, 7063, 7064, 7065 (ПИ 00833.7.430 по КК) по плана на гр.Ахелой, в м. „Къмпинга”, община Поморие.

26. ОС-670/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП /ПР/ на УПИ I240, кв.229 по регулационния план на гр.Поморие, община Поморие, обл.Бургас.

27. ОС-671/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на  ПУП /ПР/ на УПИ V, кв.232 по регулационния план на гр.Поморие, община Поморие, обл.Бургас.

28. ОС-678/29.10.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на Общински съвет за откриване на административно производство по изработване на  ПУП за разширение на урбанизираната територия на гр.Каблешково, с части от поземлени имоти с идентификатори №: 35033.24.326, 35033.24.338 и 35033.130.9 по КККР на гр.Каблешково и изменение на ПУП на кв.14 по плана на гр.Каблешково.

29.ОС-685/02.11.2018г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Виолета Нелева Маринова за медицински нужди на детето Ташо Янчев Маринов.

30.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ       /п/

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 


 


 

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 45-то засезание.pdf)Дневен ред 45-то засезание.pdf220 КБ115 Сваляния