Дневен ред 47-мо заседание - 05.02.2019г.

на . . Посещения: 303

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Дневен ред 47-мо заседание

 

 

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и седмото заседание на Общински съвет - Поморие на 05.02.2019г. /вторник/ от 11.00 часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-43/18.01.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на община Поморие за 2019г.

 

         2.ОС-26/14.01.2019г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”- Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обект в ТЦ „Свети Георги” в УПИ ІХ, кв.150 по кадастралната карта на гр.Поморие.

 

         3.ОС-28/15.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване – парк в гр.Каблешково”.

 

         4.ОС-29/15.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване – паркове в с.Лъка, с.Александрово, с.Медово, с.Страцин и с.Порой”.

 

        5.ОС-30/15.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на ул.”Искър”, гр.Ахелой”.

 

         6.ОС-44/18.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център І” ЕООД гр.Поморие.

 

         7.ОС-07/04.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие.

 

         8.ОС-24/11.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на Наредба № 4 за дейността на полската охрана по опазване на земеделските имоти в Община Поморие.

 

         9.ОС-38/18.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нова Наредба № 7 за управление на общинските пътища на територията на Община Поморие.

 

         10.ОС-40/18.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на решение № 998/28.12.2018г. на Общински съвет – Поморие, относно провеждане на конкурс за възлагане  на извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр.Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче” по определени маршрути за движение.

 

         11.ОС-41/18.01.2019г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за провеждане на конкурс за прием на документи за извършване на услуга „Атракция за разглеждане на туристическите забележителности на гр.Поморие, чрез превозно средство – панорамно влакче” по определени маршрути за движение.

 

         12.ОС-54/24.01.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Поморие.

 

         13.Текущи.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                                        

 

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 47-мо заседание.pdf)Дневен ред 47-мо заседание.pdf201 КБ173 Сваляния