Дневен ред на 6-то заседание - 28.01.2016г

на . . Посещения: 1803

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам шесто заседание на Общински съвет - Поморие на 28.01.2016г. /четвъртък/ от 11.00 часа в залата на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-154/12.01.2016г. - Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно изменение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие.

2.ОС-139/11.01.2016г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно приемане на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и др.дейности на открито в гр.Поморие.

3.ОС-140/11.01.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти - павилиони от летен базар „Яворов”, гр.Поморие.

4.ОС-141/11.01.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно определяне на нова търговска зона в с.Каменар.

5.ОС-142/11.01.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общинска сграда в търговска зона „Яворов” в поземлен имот 57491.503.11 по кадастралната карта на гр.Поморие.

6.ОС-143/11.01.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти във временен базар за селскостопанска продукция, находящ се в кв.228, УПИ І-5018 по плана на гр.Поморие.

7.ОС-144/11.01.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.

8.ОС-166/14.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване промени в структурата на общинската администрация и общата численост.

9.ОС-146/11.01.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2016г.

10.ОС-138/20.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение № 607 от 15.01.2015г. по гр.д. № 317/2015г. по описа на Бургаски окръжен съд.

11.ОС-187/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение  43/22.12.2015г. на Общински съвет – Поморие.

 

Поканваме Ви да вземете участие в работата та заседанието в съответствие с чл.36, ал.1 от ЗМСМА.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладните записки по т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 са предоставени на общинските съветници предварително.

 

 

АДАМ АДАМОВ                                              

Председател на Общински съвет – Поморие

Изтегли:
Свали този файл (дневен ред 6-то заседание.pdf)дневен ред 6-то заседание.pdf115 КБ514 Сваляния

Tags: важно