Дневен ред 52-ро заседание -11.07.2019г.

на . . Посещения: 247

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Дневен ред 52-ро заседание

 

 

 

 

     1.ОС-395/29.05.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване и управление на поземлен имот с идентификатор ПИ 57491.503.587 по КККР на гр.Поморие - публична общинска собственост, представляващ спортно игрище на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” и предложение за изменение и допълнение на Приложение 2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие, приет с Решение 1445/23.06.2015г„ изм. с Решение 228/10.06.2016г. на Общински съвет - Поморие.

2.ОС-413/31.05.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване и управление на три спортни площадки, разположени в югозападната част от поземлен имот с идентификатор ПИ 57491.502.339 по КККР на гр.Поморие - публична общинска собственост, представляващ дворно място с НТП „за обект, комплекс за образование” на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” и предложение за изменение и допълнение на Приложение 2 „Списък на общинските активи, движимо и недвижимо имущество общинска собственост, предоставени за стопанисване, ползване и управление на Общинското Предприятие” към Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие, приет с Решение 1445/23.06.2015г„ изм. с Решение 228/10.06.2016г. на Общински съвет - Поморие.

3.ОС-433/07.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Тарифа №2, т. „Е”, раздел „Общински музей” към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ.

4.ОС-454/19.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно отстъпване право на строеж за пристройка в общински имот в УПИ IX, кв.4 по плана на с.Страцин.

5.ОС-455/19.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж – пристройка, в общински имот в УПИ XXIII, кв.35 по плана на гр.Ахелой.

6.ОС-457/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ X, кв.30 в с.Козичино.

7.ОС-458/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ II, кв.31 в с.Медово.

8.ОС-459/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ XXI, кв.50 в с.Бата.

9.ОС-460/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.

10.ОС-461/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.

11.ОС-462/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ I, кв.11 в с.Страцин.

12.ОС-463/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица.

13.ОС-465/21.06.2019г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие за 2018г.

14.ОС-469/26.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост – ликвидиране на съсобствеността между Държавата представлявана от Областен управител на област Бургас, Община Поморие и „Анхиало Авто” ООД.

15.ОС-470/26.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ IV кв.22 по плана на с.Белодол.

16.ОС-480/27.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.

17.ОС-481/27.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот.

18.ОС-484/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-36 от 27.03.2019г. по процедура №BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, за Проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап“, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието, храните и горите- Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).

19.ОС-485/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №МДР-ИП-01-36 от 27.03.2019г., процедура №BG14MFOP001-1.009 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, за Проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап“, сключен между Община Поморие и Министерство на земеделието, храните и горите- Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).

20.ОС-486/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00726 от 09.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас/ - Каменар - Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

21.ОС-487/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00726 от 09.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас/ - Каменар - Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

22.ОС-488/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 от 31.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

23.ОС-489/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0064-C01 от 31.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

24.ОС-490/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00855 от 12.06.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

25.ОС-491/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00855 от 12.06.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

26.ОС-492/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобрено проектно предложение на Община Поморие – № 02/07/2/0/00855 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирано от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

27.ОС-493/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобрено проектно предложение на Община Поморие – № BG16RFOP001-2.002-0026 „Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие”, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, финансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

28.ОС-494/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобрено проектно предложение на Община Поморие – № BG14MFOP001-1.009-0001 „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., Приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, финансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

29.ОС-495/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобрено проектно предложение на Община Поморие – № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149/III906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирано от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

30.ОС-502/01.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 26.07.2019г.

31.ОС-503/01.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в общински имот – частна общинска собственост в УПИ I, кв.8 по плана на с.Медово.

32.ОС-504/01.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ XXIII кв.119 в гр.Поморие.

33.ОС-507/01.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружницитеКабландООД, което ще се проведе на 30.07.2019г.

34.ОС-508/01.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на вещи общинска собственост.

35.ОС-464/21.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ III – 492 в кв.28 по план на гр.Каблешково /ПИ 35033.501.492 пo КККР на града/, община Поморие.

36.ОС-471/26.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ: XXV, XXVI, XXVIII и XXX в кв.7, УПИ: XVII и XVIII в кв.8 по регулационния план на с.Каменар и ПИ: 35691.3.201, 35691.3.106, 35691.3.125,  35691.3.126 и 35691.3.127 по кадастралната карта на с.Каменар, община Поморие.                                       

37.ОС-472/26.06.2019г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет - Поморие, относно предложения за избор на съдебни заседатели.

38.ОС-475/26.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Поморие.

39.ОС-482/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на ОС- Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

         40.ОС-483/28.06.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно Решение на ОС- Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

41.ОС-510/02.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16M1OP002-3.008 – МИГ ПОМОРИЕ МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”.

42.ОС-511/02.07.2019г.– Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г.

43. ОС-513/03.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане предварителна мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие – общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2019/2020г.

44.ОС-514/03.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за отмяна на решение №1175/11.06.2019г. в частта му относно дадено съгласие за извършване на рекултивация чрез депониране на земни маси на поземлен имот с идентификатор: ПИ 35691.1.86. по КККР на с.Каменар, м-ст ”Бадемите”, община Поморие, с НТП овощна градина, с площ 48458кв.м., частна общинска собственост.

45.ОС-515/03.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за именуване на площад, заключен между улица с о.т.73-74-16 и кв.29 по плана на с.Горица, община Поморие, находящ се пред кметството на селото, на името на Димитър Майски.

46.ОС-517/03.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение на Учредителен акт на „Медицински център I - Поморие”.

47.ОС-518/04.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински за съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в ПИ 57491.19.331 по КККР на гр.Поморие, местност Лахана”.

48.ОС-519/04.07.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински за съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда, поетапно строителство, I етап – сутеренно ниво, два надземни етажа, временен покрив и ограда,  II етап – останалите надземни етажи в УПИ VII, кв.222, ПИ 57491.16.713 по КККР на гр.Поморие, местност Кротиря”.

49.Текущи.

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАМ АДАМОВ       /п/

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (дневен ред 52-ро заседание -11.07.2019г..pdf)дневен ред 52-ро заседание -11.07.2019г..pdf233 КБ103 Сваляния