Дневен ред на 8-то заседание - 26.02.2016г.

на . . Посещения: 1145

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ

Дневен ред на 8-то заседание - 26.02.2016г.

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам осмо заседание на Общински съвет - Поморие на 26.02.2016г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

         1.ОС-83/03.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост.

 

2.ОС-128/07.01.2016г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно ползване на горите собственост на Община Поморие през 2016г.

 

3.ОС-129/07.01.2016г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор наОП „,ОГСС”, относно промяна на ценоразпис за продажба на дървесина в горите собственост на Община Поморие през 2016г.

 

4.ОС-130/07.01.2016г.  - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно упълномощаване на горски стражари да издават превозни билети за транспортиране на дървесина.

 

5.ОС-180/21.01.2016г. - Докладна записка от инж.Станимир Кушев - Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделска земя в землището на гр.Каблешково.

 

6.ОС-184/21.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно наредба за изменение и допълнение на Тарифа № 1 и тарифа 0 2 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

 

7.ОС-190/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на имот с проектен идентификатор 57491.18.724 по КККР на гр.Поморие, с предназначение ,,за улица”, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-812/24.08.2015г. на Кмета на Община Поморие ПУП-ПРЗ в полза на Община Поморие.

 

8.ОС-193/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие на Общински съвет – Поморие  за отписване на 360 кв.м. от УПИ ІХ в кв.22 по плана на гр.Ахелой /ПИ с идентификатор 00833.501.284 по КККР на гр.Ахелой/.

 

        9.ОС-219/08.02.2016г.-Докладна записка от инж.Мариана Музакова-Директор на ОП ,,СУОИ” - Поморие, относно провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на общински обект в търговски център ,,Свети Георги” в УПИ IX, кв.150 по кадастралната карта на гр.Поморие.

 

10.ОС-220/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Тарифа за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

 

11.ОС-221/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, разположен върху терен общинска собственост.

 

         12.ОС-222/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот -частна общинска собственост на Алеко Димитров от с.Гълъбец.

 

         13.ОС-223/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот -частна общинска собственост на Райко Борисов от с.Гълъбец.

 

         14.ОС-224/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот -частна общинска собственост на Анка Гавазова от с.Гълъбец.

 

         15.ОС-225/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот -частна общинска собственост на Стоян Илиев от с.Гълъбец.

 

         16.ОС-226/08.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев- - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот-частна общинска собственост на Данчо Димитров от с.Гълъбец.

 

17.ОС-230/09.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2016г.

 

18.ОС-232/09.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение на ОС-Поморие №1465/30.07.2015г.

 

19.ОС-233/09.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Решение №33/22.12.2015г.

 

20.ОС-234/09.02.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Решение №32/22.12.2015г.

 

21.ОС-235/09.02.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова -Директор на ОП,,СУОИ’’- Поморие, относно обявяване на публично оповестен явен търг на терен публична общинска собственост. 

 

22.ОС-237/10.02.2016г.-Докладна записка от инж.Марияна Музакова - Директор на ОП „СУОИ”- Поморие, относно приемане на нова схема в търговска зона, „Яворов” за разполагане на маси за консумация в гр.Поморие.

 

23.ОС-241/10.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнителен текст в Тарифа №1 за таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари ,площади,улични платна и терени с друго предназначение на територията на Община Поморие.

 

24.ОС-244/11.02.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова -Директор на ОП,,СУОИ’’- Поморие, относно определяне на нова търговска зона в гр.Ахелой.

 

25.ОС-246/11.02.2016г. - Докладна записка от инж.Марияна Музакова -Директор на ОП,,СУОИ’’- Поморие, относно определяне на нова търговска зона в гр.Поморие.

 

26.ОС-247/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на гр.Каблешково.

 

27.ОС-248/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016-2017г.

 

28.ОС-249/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2016г.

 

29.ОС-250/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на ЕВН-България Електроразпределение АД.

 

30.ОС-251/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на ЕВН-България Електроразпределение АД.

 

31.ОС-253/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост.

 

32.ОС-261/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за освобождаване на управителя на МБАЛ-Поморие ЕООД.

 

33.ОС-262/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на клуб на пенсионера в с.Белодол.

 

 

 

34.ОС-263/12.02.2016г. - Докладна записка от инж.Мариана Музакова - Директор на ОП „СУОИ”-Поморие, относно обявяване на публично оповестен явен търг на терен частна общинска собственост.

 

                35.ОС-265/15.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна предназначението на имот-общинска собственост от частна в публична.

 

36.ОС-268/15.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие на десето общо събрание на асоциация по ВиК – Бургас, което ще се проведе на 17.03.2016г.

 

37.ОС-123/16.12.2015г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Външно електрозахранване 20кV на вилна сграда в имот с идентификатор 57491.19.28 по КККР гр.Поморие, м-ст ,,Лахана”.

 

38.ОС-147/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.237” по КККР на гр.Поморие, м-ст ,,Кошарите”.                                                                                                                                                     

 

39.ОС-148/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: “Кабели 20 kV за захранване на нов  ТП в ПИ 57491.18.237” по КККР на гр.Поморие, м-ст ,,Кошарите”.

 

40.ОС-149/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов ТП в ПИ 57491.18.508” по КККР на гр.Поморие, м-ст ,,Кошарите”.

 

41.ОС-150/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект:”Външен водопровод за ПИ 57491.18.508” по КККР на гр.Поморие, м-ст ,,Кошарите”.

 

42.ОС-151/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов  ТП в ПИ 57491.18.439” по КККР на гр.Поморие, м-ст „Кошарите”.

 

43.ОС-152/11.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 57491.18.439” по КККР на гр.Поморие, м-ст ,,Кошарите”.

 

44.ОС-173/18.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на изменение на ПУП-ПР за УПИ I (ПИ 57491.507.346 по КК) и УПИ II1955 (ПИ 57491.507.280 по КК), в кв.151 по плана на гр.Поморие.

 

45.ОС-174/18.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: ”Външно ел.захранване 20kV на „Апартаментен  хотел с ресторант, магазин за промишлени стоки и открит басейн” в УПИ I 336,337,338,масив 16, м-ст „Кротиря”, землище гр.Поморие.

 

46.ОС-176/19.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Уличен водопровод ф90-ПЕВП от съществуващ водопровод ф110-ПЕВП до ПИ 57491.16.514 в м-ст ,,Кротиря” в землището на гр.Поморие.

 

47.ОС-188/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на оптичен кабел – входяща връзка от ОК 37  от регулацията на гр.Каблешково до трансмисионна точка 5065 – базова станция на „Теленор България” ЕАД и изходяща връзка по друго трасе до ОК 33, землище гр.Каблешково.

 

48.ОС-189/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в УПИ IX-160, м.3, м-ст „Преводната”, землище с.Каменар.

 

49.ОС-191/22.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Външно електрозахранване на вилно селище - бл.A, B, C, D, E, F, G, басейн и ограда, в ПИ 010066, м.10,  м-ст ,,Над село”, землище с.Медово.

 

50.ОС-192/22.01.2016г.  - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: ”Външно електрозахранване на вилна сграда №2 в ПИ 57491.19.630, м-ст „Лахана”, община Поморие.

 

51.ОС-206/01.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка за ПИ 002443 в м-ст „Двете чешми”, землище гр.Каблешково.

 

52.ОС-209/02.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI197 в кв.7 по плана на с.Каменар.

 

53.ОС-231/09.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ VIII в кв.13 по плана на гр.Ахелой(ПИ с идентификатор 00833.501.259 по КККР на гр.Ахелой).

 

54.ОС-255/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване 20кV на БКТП 800 кVА в ПИ 008448 в местност ,,Рекица”, землище  гр.Каблешково

 

55.ОС-256/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване  20кV на БКТП 1х800 кVА, с КРУ в ПИ 005435 в местност „Давалии”, землище  гр.Каблешково.

 

56.ОС-257/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабели  20кV за захранване на нов МКТП 20/0,4 кVА, 1х400 кVА, в ПИ 005396 в местност „Давалии”, землище  гр.Каблешково.

 

57.ОС-258/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект:”Кабели  20кV за захранване на БКТП 20/0,4 кV, 2х630 кVА, в ПИ 008392 в местност „Рекица”, землище  гр.Каблешково.

 

58.ОС-259/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабелно захранване 20кV на БКТП 630 кVА с КРУ в ПИ 008193 в местност „Рекица”, землище  гр.Каблешково.

 

59.ОС-269/15.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално платно от км 223+960 до км 224+265, път І-9 „Варна-Бургас” в землището на гр.Поморие.

 

60.ОС-270/15.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ /ПИ 57491.501.404 по КК/ в кв.269 по регулационния план на гр.Поморие.

 

61.ОС-137/08.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно нов състав на Обществения Съвет по спорт към Община Поморие.

 

62.ОС-156/12.01.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно  съгласуване на годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Поморие за периода 01.01.2016г.-31.12.2016г.

 

63.ОС-186/22.01.2015г. – Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно промяна в структурата на ОП „ОГСС”.

 

64.ОС-242/10.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно упълномощаване на Кмета на Община Поморие за провеждане на преговори с еднолично акционерно дружество ”Банка ДСК”, с цел постигане на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж в полза на Община Поморие за изграждане на обект „Летен театър с покрита сцена и банков офис” в УПИ VII2986,кв.5 по плана на гр.Поморие.

 

65.ОС-245/11.02.2016г . - Докладна записка от инж.Мариана Музакова - Директор на ОП „СУОИ”-Поморие, относно съгласуване на схема с позиция за разполагане на РИЕ на територията на Община Поморие.

 

66.ОС-264/12.02.2016г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 46/22.12.2015г. на Общински съвет-Поморие за кандидатстване на Община Поморие с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за Трансгранично Сътрудничество(ИПП)  България-Турция” 2014-2020.

 

67.ОС-272/15.02.2016г. – Докладна записка от инж.Кунчо Гайдов – Зам.-кмет „СИТУП”, относно определяне на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на територията на Община Поморие за 2016г.

 

68.ОС-278/17.02.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Анелия  Соколова.

 

69.ОС-279/17.02.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Калинка Митева.

 

70. ОС-280/17.02.2016г. – Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Иван Костов.

 

71.ОС-286/18.02.2016г. - Докладна записка от Ася Пеева – Председател на комисията по образование, култура, вероизповедания здравеопазване и социална политика, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Яни Атанасов.

 

72.ОС-243/11.02.2016г.–  Приемане финансов отчет на „МЦ-І” ЕООД гр.Поморие за 2015г.

 

73.ОС-236/10.02.2016г. - Писмо от  Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно негова Заповед № РД-16-113/08.02.2016г.

 

74.ОС-287/19.02.2016г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Поморие-Несебър”.

 

Поканваме Ви да вземете участие в работата на заседанието в съответствие с чл.36, ал.1 от ЗМСМА.

  

АДАМ АДАМОВ       /п/

Председател на Общински съвет – Поморие

 

Изтегли:
Свали този файл (дневен ред на 8-мо заседание.pdf)дневен ред на 8-мо заседание.pdf244 КБ502 Сваляния