Програма за създаване на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност

на . . Посещения: 10683

Програма за създаване на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, чиято цел и дейност да е участие на дружеството в производства по предоставяне под наем, концесия или друга форма, провеждани от съответните държавни органи и впоследствие управление на предоставените плажове на територията на община поморие

 

 

Анализ и обосновка на инвестиционните намерения

 

 

Природните условия, географското разположение и курортно-туристическия потенциал на община Поморие са формирали структурата на общинската икономика, в която един от доминиращите отрасли е свързан с туризма. Значим отраслов сектор в нашата община е „хотелиерството, ресторантьорството и търговията”, който е продиктуван от предоставянето на туристически услуги. Голяма част от населението се занимава с хотелиерство, ресторантьорството и търговия, което е обусловено от географското разположение на територията, близостта до Черно море, традиционния интерес на българските и чуждестранните туристи към този край. Туризмът и свързаните с него услуги, като хотелиерство, ресторантьорство, операции с недвижими имоти, търговия, транспорт, строителство и т.н., дават голяма част от приходите.

Изключително важно за бъдещето на общината е ускоряването на темповете й на растеж, като това е и голямо предизвикателство пред сектор „Туризъм”. Наличието на излаз на Черно море, естествените плажове, балнеолечението и благоприятният климат са едни от най-важните предпоставки за развитието на туризма.

Наличието на благоприятни природни условия само по себе си става все по- недостатъчно за добрата туристическа услуга и развитието на туристическите дестинации. Влиянието на човешкия фактор в посока опазване на природните дадености става все по-необходимо за развитието на туризма.

Плажовете и прилежащата им акватория, находящи се на територията на Община Поморие към настоящият момент се стопанисват от търговски дружества, сключили концесионен договор или договор за наем, като същите дружества, следва да създават необходимата организация по осигуряване на задължителните услуги и осъществяват задължителните дейности на обектите.

Ако Община Поморие поеме стопанисването на плажовете и прилежащата акватория към тях, които се намират на нейната територия, същата с грижа за добър стопанин може да осъществява задължителните дейности на плажовете в интерес на населението й, на туристическия сектор и в концентрация за развитието на туризма и усвояване на още по-голям туристически ресурс, защото туризмът ще продължи да бъде определящ за местната икономика.

Морските плажове са изключителна държавна собственост. Същите, заедно с прилежаща акватория до 200 метра, могат да се поддържат и управляват чрез предоставяне на концесия за услуга за срок до 20 години. Концесията се предоставя срещу задължението на концесионера да извършва концесионно плащане към концедента, да осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж, да осъществява задължителните дейности и да постави указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията. Морските плажове или части от тях, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на туризма чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителните дейности.

Община Поморие не би могла самостоятелно да сключи концесионен договор, договор за наем или предоставяне на плажовете на нейната територия под друга форма със съответните държавни органи, които провеждат производства по предоставяне под наем, концесия или друга форма на плажовете. Когато участникът, определен за концесионер, е юридическо лице или обединение, което не е търговец, концесията се предоставя на новоучредено търговско дружество, в което юридическото лице е едноличен собственик на капитала, съответно участниците в обединението притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение.

Учредяването на общинско дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, чиято цел и дейност да съставлява участие на Дружеството в производства по предоставяне под наем, концесия или друга форма, провеждани от съответните държавни органи и впоследствие управление на предоставените плажове, ще даде възможност Община Поморие, чрез собственото й търговско дружество да поеме стопанисването на плажовете и прилежащата акватория към тях, които се намират на нейната територия и да ги стопанисва така, че да развие още повече туризма, като създаде предпоставки община Поморие да е предпочитана курортна дестинация сред българските и чуждестранните туристи.

Ако общинско дружество стопанисва плажовете намиращи се на територията на Община Поморие, същото ще участва в производства за предоставяне на концесия, под наем или друга нормативно-определена форма за поддържане и управление на морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория, находящи се на територията на Община Поморие, провеждани от компетентните държавни органи по реда на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Закона за концесиите или друг нормативен акт. Ще осъществява и контролира дейностите по осигуряване на водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравно, медицинско обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морските плажове; поставяне на преместваеми обекти, разполагане на платени и неплатени плажни принадлежности; свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания.

Ще осигурява водноатракционни услуги на територията на морските плажове, свързани с използване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения срещу заплащане и предоставени по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Ако стопанисването на плажовете се извършва от общинско търговско дружество, всички услуги, които се заплащат от гражданите на Община Поморие и съответно от туристите ще може да се определят от същото и така като пример цената на шезлонг и чадър на плажа, ще може да се определи в такъв размер, че същата да е минимална и мотивираща за избора на плаж от туриста. Като голям плюс, следва да отчетем това, че половината от платения наем за плажовете и прилежаща акватория към тях от общинското дружеството, ще се връща в бюджета на Общината, поради това, че съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие петдесет на сто от сумата на концесионното плащане, съответно на наемната цена, се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответният плаж, при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите.

Най-голямото предимство при стопанисване на плажове от общинско търговско дружество е това, че Общината като собственик на дружеството, може да контролира цялостната експлоатация на плажа, да оптимизира капацитета му, да не допуска незаконни дейности и обекти, да реагира своевременно при възникнали проблеми или сигнали от недоволни местни граждани или туристи и да реинвестира реализираните приходи в развитието на туризма на територията на община Поморие.

 

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Поморие

 

Съгласувал:

Илия Джингов

Зам.-кмет на Община Поморие

 

Съгласувал:

Хубавина Япаджиева

Гл. юрисконсулт на Община Поморие

  

Изготвили: 

Ивайло Денев – юрисконсулт 

Красимир Железчев

Директор на ОП «Туризъм и спорт»

Изтегли:
Свали този файл (Програма за създаване на ТД.pdf)Програма за създаване на ТД.pdf199 КБ454 Сваляния

Tags: важно