Дневен ред 34-то заседание - 30.01.2018г.

на . . Посещения: 450

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

Дневен ред 34-то заседание

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и четвърто заседание на Общински съвет - Поморие на  30.01.2018г. /вторник/ от 11.00часа в градска художествена галерия „Дечко Стоев” гр.Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-26/16.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2018г.

 

2.ОС-825/21.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно прехвърляне на общински недвижими имоти в полза на агенция „Пътна инфраструктура”.

 

3.ОС-828/22.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев – Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Поморие”, относно осигуряване на финансов ресурс във формата на временен заем за изпълнение на стратегията за местно развитие на територията на Община Поморие за период 2017-2023г.

 

4.ОС-02/08.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на Районно управление Полиция и Областно пътно управление – гр.Поморие”.

 

5.ОС-03/08.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на  Исторически музей – гр.Поморие”.

 

6.ОС-04/08.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението – гр.Поморие”.

 

7.ОС-05/08.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на Община Поморие”.

 

8.ОС-06/08.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – гр.Поморие”.

 

9.ОС-27/16.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”.

 

10.ОС-28/16.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.

 

11.ОС-29/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.

 

12.ОС-34/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г.

 

13.ОС-35/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно делба на имот № 000025 в м.”Габарака”, с.Александрово, с начин на трайно ползване – дървопроизводителна горска площ, с площ 887,774дка.

 

14.ОС-36/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в имот № 000119 в землището на с.Порой.

 

15.ОС-37/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г.

 

16.ОС-800/08.12.2017г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ (ПИ 57491.503.578  по КК) в кв.18а по плана на гр.Поморие.

 

17.ОС-826/21.12.2017г. - Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие, относно разпределение на средствата за режийни разноски за извършваните дейности на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие.

 

18.ОС-09/10.01.2018г. – Докладна записка от Кунчо Гайдов- зам.кмет, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2018г.

 

19.ОС-23/12.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за трансгранично сътрудничество /ИПП/ България - Турция” 2014-2020.

 

20.ОС-31/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.19.458 по КККР на гр.Поморие, м.”Лахана”.

 

21.ОС-32/17.01.2018г. - Докладна записка от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР и застрояване за УПИ І-1464 и Х-1467 в кв.112а по плана на гр.Поморие и ПИ 57491.55.104 по КККР на града.

 

22.Текущи.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                                

 

Председател на Общински съвет - Поморие 

 

 

 

Изтегли:
Свали този файл (Дневен ред 34-то заседание.pdf)Дневен ред 34-то заседание.pdf210 КБ254 Сваляния