петък, 22 септември 2023

Наредба № 4

НАРЕДБА № 4 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ    УЧИЛИЩАТА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА…

Наредба № 5

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) Тази наредба урежда правилата за организацията на транспорта, ограниченията и забраните свързани с безопасността…

Наредба № 6

ЗА РЕДА И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОСТАВЯНЕ    НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ  И ЗА  РЕКЛАМНАТА  ДЕЙНОСТ    НА…

Наредба № 9

за управление на дейностите по отпадъците на територията Община Поморие РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  Чл.1. Тази наредба урежда: Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община   Поморие с…