сряда, 29 ноември 2023

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 1ВО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2023г.

/мандат 2023-2027г./

 

 

По т.1 от дневния ред: „Избор на Председател на общинския съвет съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 1/08.11.2023г.

         На основание чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира АДАМ ГЕОРГИЕВ АДАМОВ за Председател на Общинския съвет, мандат 2023-2027г.

 

По т.2 от дневния ред: „Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работа на  Общинския съвет и постоянните комисии към него”  се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 2/08.11.2023г.

            На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира временна комисия, която да изготви  Проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав:

ПЕТЯ ЯНЕВА АРНАУДОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ЧЛЕНОВЕ:

КАТЯ АРГИРОВА ХРИСТОФОРОВА

ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ

ИВА  ДИМИТРОВА КУСЕВА

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АНЕСТИЕВ

БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА

СЕЗГИН ХАСАН КАДИЛ

 

            Комисията следва да изготви Проекта на Правилник в срок до 17.11.2023г.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf 1-во заседание – 08.11.2023г 227 KB 34