сряда, 27 септември 2023

Правилник на Общински съвет Поморие 2019-2023

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА/ І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С…