На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 10-то/извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 17.07.2020г. /петък/ от 17.00 часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС – 585/16.07.2020г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно покана от Висшия Съдебен Съвет за провеждане на публично обсъждане на разработените модели за реформа на съдебната карта на ниво районен съд за всеки от апелативните райони, в изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

                  

 

АДАМ АДАМОВ   /п/         

                                              

Председател на Общински съвет – Поморие

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред- 10 зас. 191 KB 116