сряда, 29 ноември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам дванадесето заседание на Общински съвет – Поморие на 03.09.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр.Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

      1.ОС-582/14.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. на Община Поморие.

2.ОС-629/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

3.ОС-641/05.08.2020г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП ”ОГСС”-гр.Поморие, относно упълномощаване на служители на ОП „ОГСС” да издават превозни билети за транспортиране на дървесина.

4.ОС-659/11.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно изкупуване па жилищна сграда, изградена в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-280, кв.30 по регулационния план на с. Гълъбец, община Поморие.

5.ОС-663/12.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 195, взето с Протокол № 9 от 30.06.2020г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд в полза на Народно читалище „Атанас Манчев-1920“ гр. Каблешково.

       6.ОС-664/12.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 196, взето с Протокол № 9 от 30.06.2020г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд в полза на Народно читалище „Възраждане – Лъка – 2002“ с. Лъка.

       7.ОС-667/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Поморие към 30.06.2020 г.

8.ОС-668/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – гр. Ахелой.

9.ОС-669/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – с.Лъка.

10.ОС-670/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземaне на решение за поемане на общински дълг чрез кредитиране от страна на „Фонд ФЛАГ” ЕАД.

11.ОС-677/17.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 04.09.2020г.

12.ОС-679/18.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 16.09.2020 г.

   13.ОС-693/20.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД.

14.ОС-702/25.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

15.ОС-703/25.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху общински недвижим имот – частна общинска собственост.

16.ОС-704/25.08.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно определяне представител от Общински съвет – Поморие за член на Областния съвет за развитие на област Бургас.

17.ОС-708/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – нива в гр.Каблешково.

18.ОС-709/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ Х, кв.21 по плана на с.Косовец.

19.ОС-710/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ IХ, кв.12 по плана на с.Александрово.

20.ОС-711/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за приемане на дарение в полза на Община Поморие върху моторно превозно средство /МПС/ – товарен автомобил, марка „Форд Транзит“, собственост на ДГ“Детелина“ гр.Поморие.

21.ОС-715/27.08.2020г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект – АТМ /банкомат/ на територията на гр.Поморие.

22.ОС-633/28.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

23.ОС-635/28.07.2020г – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

24.ОС-657/10.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Улична гравитачна БФК от ПИ 00833.6.107 в м-ст „Бабата” до КПС в ПИ 00833.5.178 в м-ст „Пречиствателната”, землище гр.Ахелой, община Поморие.”

25.ОС-678/17.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ IХ – за озеленяване /ПИ57491.501.679 по КК/, в кв.97 по плана на гр.Поморие.

26.ОС-682/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на  проект за промяна на кадастралния план за поземлени имоти 16064.601.514, 16064.601.515, 16064.601.725 и 16064.601.9548 в с.Горица, община Поморие.

27.ОС-683/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за даване на съгласие за изработване на  проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ХIII277 и ПИ 278 в кв.5 по плана на с.Горица, община Поморие.

28.ОС-684/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. „Ахелой“ до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие.

29.ОС-685/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ: ХХV, ХХVI, ХХVIII и ХХХ в кв.7; УПИ: ХVII и ХVIII в кв.8 по регулационния план на с.Каменар, разположени в поземлен имот 35691.3.201 по КК на с.Каменар, община Поморие.

30.ОС-686/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие до съществуваща шахта – връзка с Деривация „Камчия“.

31.ОС-687/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод  от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по КК на с.Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор  47651.11.156 по КК на с.Медово, община Поморие“.

32.ОС-690/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

33.ОС-691/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение на Наредба №5 за организация на транспортната дейност в община Поморие, приета с Решение №649/21.06.2013г. по протокол №26/21.06.2013г. на Общински съвет – Поморие.

34.ОС-698/24.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на проект за подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ III, в кв.93 по плана на гр.Поморие.

35.ОС-699/24.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFОP001-4.038 мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ “Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

36.ОС-700/24.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение_на ОС – Поморие за кандидатстване по Процедура за подбор на проекти BG14MFОP001-4.060 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

37.ОС-706/25.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОСПоморие за кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по Открита покана 3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: ,,Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

38.ОС-712/27.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ 1198 по кадастралния план на с.Каменар, м-ст Разширение, община Поморие.

39.ОС-713/27.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за изразяване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на части от поземлени имоти – пасища, публична общинска собственост: ПИ 35691.6.63  и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие.

40.ОС-716/27.08.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Сабрие Юмер Мехмедали от с.Страцин, общ. Поморие за медицински нужди и рехабилитация.

41.ОС-717/27.08.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Анка Николаева Чернева от с.Горица, общ.Поморие за медицински нужди на детето Симона Николаева Чернева.

42.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /п/

                                              

Председател на Общински съвет – Поморие

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред -12-то зас. 264 KB 153