сряда, 29 ноември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиринадесето заседание на Общински съвет – Поморие на 15.10.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр.Поморие  при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        1.ОС-729/04.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ VIII кв.33 по плана на с.Гълъбец.

2.ОС-730/04.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ I-347 в кв.46 по плана на с.Бата, чрез продажба на общинската идеална част от имота.

3.ОС-734/08.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-314 в кв.36 по плана на с. Бата, чрез продажба на общинската идеална част от имота.

4.ОС-741/11.09.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост находящи се в Микропазар „Хлебозавода”-гр.Поморие.

5.ОС-765/25.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

6.ОС-766/25.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот.

7.ОС-768/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г. – дворни места в с.Порой.

8.ОС-769/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ ХI кв.7 по плана на с.Лъка.

9.ОС-770/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в имот пл.№1197, местност „Разширение“, с.Каменар.

10.ОС-771/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ II кв.15 по плана на с.Каменар.

11.ОС-772/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 47651.10.160 по КККР на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-749/22.04.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация в полза на Община Поморие.

12.ОС-774/29.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 69746.18.23 по КККР на с.Страцин, съответстващ на УПИ VIII-23 в масив 18, находящ се в землището на с. Страцин, чрез продажба на общинската идеална част от имота.

13.ОС-775/29.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 47651.10.161 по КККР на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-749/22.04.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация в полза на Община Поморие.

14.ОС-776/29.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 47651.10.162 по КККР на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-749/22.04.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация в полза на Община Поморие.

15.ОС-777/29.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 47651.10.159 по КККР на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-749/22.04.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация в полза на Община Поморие.

16.ОС-778/29.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 47651.10.158 по КККР на с.Медово, одобрени със Заповед №РД-18-1475/09.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-749/22.04.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за улична регулация в полза на Община Поморие.

17.ОС-782/02.10.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти и общински терени на територията на гр. Поморие.

18.ОС-786/02.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

19.ОС-787/02.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – помещение в сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр.Поморие.

20.ОС-789/05.10.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова– Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект – маси за консумация на територията на гр. Поморие.

21.ОС-792/07.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2020г.

22.ОС-793/07.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020 – 2023 година в частта за местни дейности на Община Поморие.

23.ОС-744/17.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Поморие, приета с Решение №1073/28.02.2019г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение №1062/13.06.2019г. на Административен съд – Бургас, изм. с Решение №1250/21.08.2019г. на Общински съвет – Поморие.

24.ОС-773/28.09.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „КСН ПСТ гр.Каблешково –ТП ЖЕЛЕЗЕН, гр.Каблешково“.

25.ОС-781/02.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение на Наредба №22 за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Поморие.

26.ОС-783/02.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици по наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020/2021г.

27.ОС-784/02.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие – общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2020/2021 година.

28.ОС-790/06.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за УПИ I-252, в кв.39 по плана на с.Бата, община Поморие.

29.ОС-791/06.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на скица с предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ II в кв.116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185, УПИ I в кв.196 по плана на гр. Поморие.

30.ОС-796/08.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на оптична свързаност между населените места в Община Поморие“.

31.Текущи.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 14-то заседание 230 KB 192