На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам петнадесето заседание на Общински съвет – Поморие на 10.12.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в НЧ „Просвета – 1888“ гр.Поморие  при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-820/27.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно мотивирано искане от Началника на Общинска служба по земеделие гр.Поморие за обезщетяване със земя от общинския поземлен фонд.

2.ОС-827/29.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища и канали, които не функционират.

3.ОС-830/02.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на нова Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие и отмяна на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, приета с Решение №426 по Протокол №3/05.03.2003г. на Общински съвет – Поморие.

4.ОС-835/03.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ XVI, кв.50 по плана на с.Бата.

5.ОС-836/03.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ II, кв.41 по плана на с.Козичино.

6.ОС-837/03.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ XIX, кв.50 по плана на с.Бата.

7.ОС-841/04.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на гр. Ахелой.

8.ОС-855/11.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ XVII, кв.82 по регулационния план на гр.Каблешково.

9.ОС-865/18.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на решение № 284, взето с Протокол № 14 от 15.10.2020г. на Общински съвет – Поморие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот.

10.ОС-866/20.11.2020г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост.

11.ОС-867/20.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ I, кв.31 по плана на с.Порой.

12.ОС-868/20.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ I, кв.30 по плана на с.Порой.

13.ОС-876/23.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на Договор за сътрудничество между Община Поморие и СНЦ „Зелени Балкани“ и одобряване на предложения проект на договор.

14.ОС-879/24.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно План – сметка за дейностите по чистотата за 2021г.

15.ОС-881/24.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие“ и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

16.ОС-882/25.11.2020г. – Докладна записка от инж. Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС“ – Поморие, относно ползване на дървесина в горските територии собственост на Община Поморие през 2021г.

17.ОС-885/25.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Общински културен институт Исторически музей – Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.503.313, поземлен имот с идентификатор 57491.501.403 и сграда с идентификатор 57491.501.403.4 всичките по КККР на гр. Поморие.

18.ОС-886/25.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2021г.

19.ОС-888/25.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване съгласие да се удължи срока за погасяване на главницата по Договор за кредит № 1140/10.02.2020 г. и Анекс №1/21.05.2020 г. към него.

20.ОС-889/25.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г.

21.ОС-816/22.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за допускане, одобряване и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за разширяване границите на гробищен парк „Ахелой“, гр.Ахелой, община Поморие.

22.ОС-822/27.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външни ВиК връзки за ПИ 57491.17.134 по КККР на гр.Поморие, местност Чаира”.

23.ОС-829/30.10.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно избор на Наблюдателна комисия, във връзка със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет – Поморие.

24.ОС-839/04.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IX (ПИ с ид.57491.501.679 по КК), в кв.97 по плана на гр.Поморие.

25.ОС-840/04.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП -ПРЗ) за УПИ XII (ПИ с ид. 57491.506.134 пo КК), в кв.170 по плана на гр.Поморие.

26.ОС-842/05.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проектно предложение по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура по проект „Красива България“ през 2021г.

27.ОС-847/09.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна на структурата и състава на ОП „ОГСС“.

28.ОС-859/12.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“.

29.ОС-860/12.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 0,4 kV и кабели 20 kV за поземлени имоти 57491.18.786, 57491.18.787, 57491.18.788 и 57491.18.789 по КК на гр.Поморие, местност Кошарите“.

30.ОС-861/12.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно ел.захранване за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, местност Старо село, община Поморие”. 

31.ОС-862/12.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.7.309 по КККР на гр.Поморие, местност Спирка лоза, община Поморие.

32.ОС-863/12.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ І-5221 /ПИ 57491.501.322 по КК/, отреден за курортно и жилищно строителство, в кв.255 по регулационния план на гр.Поморие.

33.ОС-871/23.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие, МЯРКА 9: „СОЦИАЛНО -ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР.“

34.ОС-874/23.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения от опорната мрежа на „А1 България“ – ЕАД, в гр.Ахелой и землището на гр.Ахелой, община Поморие“.

35.ОС-877/23.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за изработване на проект за изменение на действащия застроителен и регулационен план на гр.Поморие, одобрен със заповед №РД-16-487/05.12.1988г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ I /ПИ57491.502.570 по КК/ в кв.197.

36.ОС-884/25.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2021г.

37.ОС-890/25.11.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

38.ОС-891/26.11.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на    Община Поморие, относно кандидатстване на Ловно рибарско дружество „Гларус”, гр. Поморие с проектно предложение „Подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие” по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ ,,Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

39.ОС-892/27.11.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Лидия Миланова Манолова за медицински нужди.

40.ОС-893/27.11.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Хаджер Муса Якуб за медицински нужди и рехабилитация.

41.ОС-894/27.11.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Спаска Ангелова Симонова за медицински нужди и рехабилитация.

42.ОС-895/27.11.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Костадинка Милчева Атанасова за медицински нужди за детето Стефка Костадинова Атанасова.

43.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 15-то заседание 257 KB 113