неделя, 4 юни 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам шестнадесето заседание на Общински съвет – Поморие на 28.01.2021г. /четвъртък/ от 10.00 часа в сградата на градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-934/16.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост в полза на община Поморие на поземлен имот с идентификатор 35033.12.134 по КККР на гр. Каблешково и поземлен имот с идентификатор 35691.1.117 по КККР на с. Каменар.

2.ОС-937/21.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение на ТП „Български пощи” АД – Бургас в ТЦ „Свети Георги“ – гр. Поморие.

3.ОС-940/23.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 57491.9.139 по КККР на гр.Поморие, местност „Заешка поляна“.

4.ОС-02/04.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в имот пл.№1113, местност „Разширение“, с.Каменар.

5.ОС-05/05.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 09.02.2021 г.

6.ОС-11/11.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на  Община Поморие, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост в УПИ VIII-49, кв.18 по плана на с.Габерово.

7.ОС-15/13.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XXVII кв.7 по плана на с.Каменар.

8.ОС-16/13.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ X кв.47 по регулационния план на гр.Каблешково.

9.ОС-17/13.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2020г.

10.ОС-19/15.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на т.3. от Решение № 127/29.04.2020г. на Общински съвет – Поморие.

11.ОС-21/15.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ II, кв.1 по плана на с.Порой.

12.ОС-22/15.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпорежване с имоти, общинска собственост за 2021г. помещения за лекарски кабинети в сграда Здравен дом в УПИ II, кв.50 по плана на гр.Каблешково.

13.ОС-23/15.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

14.ОС-30/19.01.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно заявление от д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева – Управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, гр.Поморие с искане за предложение за одит.

15.ОС-31/20.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване, управление и ползване на движимо имущество собственост на Община Поморие, представляващо мултипараметричен монитор /checkpoint cardio/ модел СРС – 2 бр. на Медицински център I ЕООД, гр.Поморие.

16.ОС-32/20.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за извършване на саниране на частта от съсобствена с Община Поморие сграда, в която се помещава Териториално отделение – Поморие към Районна прокуратура – Бургас, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57491.502.305 по КККР на гр. Поморие, с административен адрес: ул. „Княз Борис I“ №75.

17.ОС-915/07.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство, допускане, одобряване и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за разширяване границите на гробищен парк „Каблешково“, гр.Каблешково, Община  Поморие.

18.ОС-916/07.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменениe и допълнениe в Наредба №18 – за финансово подпомагане на категоризираните спортни клубове от Община Поморие, приета с Решение №1163/11.06.2019 г., изм. с Решение № 1250/21.08.2019 г. на Общински съвет – Поморие.

19.ОС-944/30.12.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на Кмета на Община Поморие да поиска от Министерство на земеделието, храните и горите имотите, предмет на съдебния спор по гр. д. № 2073/2015 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, както и имотите предмет на съдебния спор по гр. д. 499/2012 г. по описа на Поморийски районен съд.

20.ОС-10/07.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ XIII277 и поземлен имот 278 в кв.5 по плана на с.Горица.

21.ОС-12/11.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на  Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на кв.16 по регулационния план на с. Страцин, община Поморие.

22.ОС-25/18.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за изработване на План за регулация и застрояване, с който да се измени Регулационен и застроителен план на гр.Поморие, одобрен със заповед № РД-16-487/05.12.1988 г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ II в кв.116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185 и УПИ І кв.196.

23.ОС-26/18.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Изграждане на оптична свързаност между населените места в Община Поморие“.

24.ОС-27/18.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ I в кв.255 по плана на гр.Поморие.

25.ОС-34/21.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП -ПРЗ) на УПИ I /ПИ 57491.502.570 по КК/в кв.197 по плана на гр.Поморие.

 26.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                          

Председател на Общински съвет – Поморие

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 16-то зас 258 KB 126