сряда, 6 декември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам седемнадесето заседание на Общински съвет – Поморие на 25.02.2021г. /четвъртък/ от       10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-73/12.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2021г.

2.ОС-58/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост УПИ I, кв.1 в с.Белодол.

3.ОС-59/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост УПИ I кв.1, УПИ IV кв.1, УПИ XX кв.1 в с.Медово.

4.ОС-60/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост УПИ VI кв.19, УПИ I кв.18 в с.Горица.

5.ОС-61/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост УПИ I кв.33, УПИ V кв.33 в с.Порой.

6.ОС-62/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост УПИ ХХI кв.50, УПИ ХI кв.42 в с.Бата.

7.ОС-63/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост УПИ V кв.18, УПИ I кв.7, УПИ I кв.19 в гр.Каблешково.

8.ОС-65/09.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поправка на явна техническа грешка в Решение №888/27.09.2018г. взето на 42-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 27. 09.2018г. по докладна записка с вх.№ОС-481/07.08.2018г. от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие.

9.ОС-66/10.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинската част от масивна двуетажна сграда с идентификатор 57491.503.215.1 в УПИ II, кв.42а по регулационния план на гр.Поморие.

10.ОС-67/10.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидаране на съсобственост в УПИ II-323, кв.19 по плана на с.Страцин.

11.ОС-68/10.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021-2022г.

12.ОС-69/11.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за публична общинска собственост на сграда с идентификатор 57491.503.579.3 по КККР на гр. Поморие, със стар идентификатор 57491.503.470.3.

13.ОС-71/12.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на имот публична общинска собственост с идентификатор 57491.502.255 по кадастралната карта на гр.Поморие в кв.70, УПИ III по регулационния план на гр.Поморие.

14.ОС-56/05.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 16.03.2021 г.

15.ОС-74/12.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обособяване на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – Поморие като юридическо лице по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата.

16.ОС-76/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.23 в УПИ Х, кв.73 по плана на гр. Поморие.

17.ОС-77/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.23 в УПИ Х, кв.73 по плана на гр. Поморие.

18.ОС-78/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – овощна градина гр.Ахелой и за вилна сграда гр.Поморие.

19.ОС-79/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – ПИ 00833.501.539 гр.Ахелой.

20.ОС-81/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.

21.ОС-82/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.

22.ОС-83/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за реализацията на проект: „Традиции – вчера, днес и утре“.

23.ОС-84/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – с.Каменар.

24.ОС-86/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за подновяване на разглеждането на искане за финансиране към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за предоставяне на средства за финансиране на превантивни дейности относно реконструкция и доизграждането на ВиК съоръжения по ул. „Черковна” и ул. „Солна” на гр. Поморие.

25.ОС-42/28.01.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори: 47651.10.95, 47651.10.75, 47651.10.88, 47651.10.66 и УПИ I (ПИ 47651.10.59) по кадастралната карта на с.Медово, местност „Над село“, община Поморие.

26.ОС-52/02.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на главен водопровод от основен изпускател на яз.Порой в ПИ с идентификатор 53822.20.1 по КК на с.Оризаре, Община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11. 156 по КК на с.Медово, Обшина Поморие.

27.ОС-70/11.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет във връзка с чл.15, an. 2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.

28.Текущи.

 

 

 АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 17-то заседание 232 KB 139